การรายงานผลการแข่งขัน
แจ้งโรงเรียนที่รายงานผลการแข่งขันเข้าไปในระบบแล้วปรากฏว่าบางโรงเรียนไม่ได้กรอกชื่อนักเรียนและชื่อครูผู้ฝึกสอนขอให้รีบดำเนินการ เพราะเด็กจะไม่มีรายชื่อเข้าแข่งขันในกิจกรรมนั้นๆ
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 20:00 น.