หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางธริณีวรรณ เข็มตรงโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้กรรมการ
2. นายวีรยุทธ หวังปรุงกลางโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ศรีบุญเรืองโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่)กรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสุนันทา แดนไธสงโรงเรียนวัดบ้านเมืองสูงกรรมการ
2. นางสุภาพ จิวเมืองโรงเรียนบ้านบุเสมาทองกรรมการ
3. นายวิบาล ทองจอกโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุเนตร ศรีสุวัฒน์โรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
2. นางประภาพร สิงห์สีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางอำพรรณ แผลงนอกโรงเรียนบ้านตากิ่มกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวพรรณี วิเศษโวหารโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
2. นางพรพิมล ไป่บนโรงเรียนบัวใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางธนิดา โรงชัยภูมิโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุมล ประกอบผลโรงเรียนวังโพนกรรมการ
2. นางชุติอร ราชตราชูโรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4)กรรมการ
3. นายวิทูร มมขุนทดโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางบัวเรียน ด้วงเงินโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งกรรมการ
2. นายทศพล ศรีสัตยานุกูลโรงเรียนบ้านเมืองคงกรรมการ
3. นายอภิชน บำรุงญาติโรงเรียนบ้านหนองโคบาลกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสุนัย สีสาผาโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
2. นายบุญสืบ กว้างนอกโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
3. นางเยาว์ลักษณ์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดอนใหญ่.กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาววนิดา นาบุญโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นางสุพิชญา สุวรรณเกโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)กรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ วรรณกุลโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเครือวรรณ มงคลโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ วิเศษโรงเรียนวัดบ้านดอนเต็งกรรมการ
3. นางประเสริฐศรี ทองเพชรโรงเรียนบ้านประคำกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอุไรรัตน์ ธีระเมธากุลโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นางสุภาพ นวลพลกรังโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
3. นางสาวศุภารัตน์ นันตะริโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางพฤษภาพร คำราชโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
2. นางสงวน สุขพอโรงเรียนบ้านโสกสนวนกรรมการ
3. นางปิยพร ทองภูโรงเรียนบ้านดอนคนทากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายนายชุมพล ยอดสง่าโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
2. นางบุญชื่น เหลื่อมทองหลางโรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาดกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ พลดงนอกโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายศุภวัฒน์ ศักดิ์พิพัฒน์ดำรงโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
2. นางสาวมยุรี สรรพโภชน์โรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ดวงจิตโรงเรียนบ้านดอนใหญ่.กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสมทรง มาเหง่าโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ประดิษฐ์ค่ายโรงเรียนบ้านทัพมะขามกรรมการ
3. นายสุระ อินทจรโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทรา ธนาคุณโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
2. นายสุดใจ บารศรีโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่)กรรมการ
3. นางหัทยา เทียนศรีโรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสถาพร คิดการโรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางแสงเทียน ฤทธิ์นอกโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
3. นายวิพัฒน์ ทีนะกุลโรงเรียนบ้านสระครกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายทรงพล สืบสำราญโรงเรียนบ้านแก้งสนามนางกรรมการ
2. นายเดระวิทย์ จิตรักษาโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญนิตย์ เมตาโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางมยุรี เพ็งสระเกษโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางสาวศุภเดือน สินธุแสงโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
3. นางเอมอร ปัทมสีแก้วโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร ตูมนอกโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ
2. นายอภิชาติ เปรมศิริวงศ์โรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
3. นายวิเชียร ทองน้อยโรงเรียนวันครู 2502.กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายปกรณ์ นวนกลางโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
2. นางเพ็ญแข วิศวเลิศทรัพย์โรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพร ทิพย์อโนทัยโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสายหยุด ประกิคะโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้กรรมการ
2. นางกิตติมา พงษ์บัณฑิตโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)กรรมการ
3. นายปรีชา ถ้ำกลางโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวจันทร์จิรา ศรีนอกโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
2. นายพฒนพงษ์ ตั้งพงษ์โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นายอำนาจ นาดีโรงเรียนบ้านบุเสมาทองกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางเล็ก รวมธรรมโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นางสว่างจิตต์ กฤติธำรงโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
3. นายไสว พิมพลโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
2. นายวิจิตร วงษ์จริยะจรรยาโรงเรียนบ้านหนองโคบาลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมคิด จิตละม่อมโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ ดวงเพ็ชรแสงโรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
2. นางสาววิภาภรณ์ บุญสิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายกรรมการ
3. นางนันทพร สมพลโรงเรียนบ้านดอนเปล้ากรรมการ
4. นายสุภาพ คำราชโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ กุลนอกโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
6. นางวิลัยกร จำปาเรืองโรงเรียนบ้านหนองพรานปานกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ โชติธรรมวาทินโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
2. นายนักรบ ภัทรบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางกาญจนา พิมพ์จันทึกโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ สุรรักษ์ดิสัยโรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
5. นางสาวอรณิชา สุมนนอกโรงเรียนบ้านเมืองคงกรรมการ
6. นางนิรัฉรา ปัญญาชนะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสุทัสสา ไตรเมธาวีโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)กรรมการ
2. นางนิตยา คงบารมีโรงเรียนบ้านหนองแขม.กรรมการ
3. นางสาวนงค์คราญ เครือวรรณโรงเรียนอมรศิลป์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสงวนศรี ศรีเหม่นโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
2. นางยุพิน เจริญโรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
3. นางยุพาพร สกุลกลางโรงเรียนบ้านตากิ่มกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร แคชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ศิริปรุโรงเรียนวัดกู่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ ผลไม้โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ สาอุตม์โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้องกรรมการ
2. นายภาณุวงศกรณ์ จรัสแสงโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นายภาณุวงศกรณ์ จรัสแสงโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ศรีวิไลโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ
2. นางสุกัญญา ทองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนคงวิทยา.กรรมการ
3. นางจิตราพร งามอาการโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทองกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายภาณุวัฒน์ แว่นไธสงโรงเรียนบ้านตาจั่นกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ สมภาโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
3. นางขนิษฐา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางชลลดา นาคเจริญโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้กรรมการ
2. นางวราภรณ์ แก้วกำเนิดโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคีกรรมการ
3. นายสุภาพ ไทรสายโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประยูร ถันลานันท์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่)กรรมการ
2. นางสาวอัญชลี สันติรักษ์พงษ์โรงเรียนบ้านบุเสมาทองกรรมการ
3. นายสมชาย ทะคำโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประหยัด มาตรวังแสงโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นางอัญธิภา ธิมะสารโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ดิษฐนสารโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคีกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา จุพิมายโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
2. นายวิทยากร บัวแสงใสโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
3. นายชนินทร์ สมบัติโรงเรียนบ้านตะโกโคกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางปัณชญา แสงนอกโรงเรียนบ้านสระครกกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ เปียสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางชนากานต์ ภูริวัฒนสุขโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ ตระกูลสันติรัตน์โรงเรียนวัดบ้านสามเมืองกรรมการ
2. นายสุทัศน์ วานนท์โรงเรียนบ้านหนองโคบาลกรรมการ
3. นายนิพนธ์ นานันท์โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบัญชา การนอกโรงเรียนบ้านดอนเปล้ากรรมการ
2. นางวรณี การถางโรงเรียนบ้านดอนใหญ่.กรรมการ
3. นางผ่องพิศ จุทนันโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมชัย แก้วหินโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
2. นางสมปอง ชัยภัยโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
3. นางสาววรรณภา เนื่องชุมพลโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ โยศรีคุณโรงเรียนบ้านหนองไข่ผำกรรมการ
2. นางสุจิตรา รัตนดาวเรืองโรงเรียนวัดบ้านสีดากรรมการ
3. นายมนตรี หมื่นรัตน์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเภาวนา เดชาวุฒิโรงเรียนวันครู 2502.กรรมการ
2. นายเสถียร ยอดดีโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
3. นายบุญเพ็ง บุญจงรักษ์โรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญทัน ชิดทองโรงเรียนบ้านคึมมะอุกรรมการ
2. นางภาสวรรณ ศรีกุลคร โรงเรียนบ้านแก้งสนามนางกรรมการ
3. นางนาฏสุดา พงษ์ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองคงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติมา การสร้างโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
2. นางร่วมจิต ธำรงเกียรติศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เลิกชัยภูมิโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเพียรจิต พันธุ์โอภาสโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ นนทะเสนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่)กรรมการ
3. นางอุไร ประพันธ์อนุรักษ์โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้องกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางมุทิตา ศรีชุมโรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางอาภรณ์ บัวจะบกโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวณัฐทินี ใจศรีโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาวัลย์ การนาโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ขยันกลางโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
3. นางละม่อม ศรีวัฒนพงศ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางประภัสสร ศิริพยัคฆ์โรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
2. นางหนูพิศ ศรยิงโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายวัฒนา โพธิ์นอกโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวิทูรย์ ดีสะอาดโรงเรียนบ้านดอนเปล้ากรรมการ
2. นางวรรณกร สันศนียพันธุ์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
3. นางภัสสิกานต จันทรพลพัฒน์โรงเรียนชุมชนคงวิทยา.กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายประสพ เพชรก้อนโรงเรียนบ้านโคกเสี่ยวกรรมการ
2. นายภราดร แสนกล้าโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นายสุชาติ บัวสำราญโรงเรียนโนนสำราญกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพยุงศักดิ์ ถ้วนนอกโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
2. นายวีระชัย ตั้งชีวินศิริกุลโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)กรรมการ
3. นายขวัญชัย สุวรรณนิตย์กุลโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวิทยา ป้องลอดโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
2. นางสาวแก้วกาญจน์ ราชการกลางโรงเรียนบ้านศรีนิมิต.กรรมการ
3. นางปาริชาติ บุญใบโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษากรรมการ
4. นายพีรยุทธ จันทร์ทีโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางปาริชาติ บุญใบโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษากรรมการ
2. นายพีรยุทธ์ จันทร์ทีโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งกรรมการ
3. นายวิทยา ป้องลอดโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวแก้วกาญจน์ ราชการกลางโรงเรียนบ้านศรีนิมิตกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายบุญชู ไชยเทพาโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
2. นายสมุทร หมั่นกิจโรงเรียนชุนบ้านเหลื่อมกรรมการ
3. นายทนงเกียรติ สารนอกโรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางศิริภรณ์ แสนนามวงษ์โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นายปกรณ์ วัดทุ่งใหญ่โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ จัดนอกโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายปุญดิเรก เลื่อมใสโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ปะจะเนโรงเรียนวัดบ้านสีดากรรมการ
3. นายสมัย กิติสกลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางศิริญญา จิตรศิลานนท์โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
2. นางสาวิตรี ปะวิโนโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นางดวงกมล คงฤทธิ์โรงเรียนชุมชนคงวิทยา.กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธานี รัตนตรัสโรจน์โรงเรียนบ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ)กรรมการ
2. นายฉันทากร มณีรัตน์โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นางสาวมาติกา รัตนประทุมโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
4. นายวงศธร หมั่นกิจโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวงศธร หมั่นกิจโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
2. นายธานี รัตนจรัสโรจน์โรงเรียนบ้านขามกรรมการ
3. นายฉันทากร มณีรัตน์โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
4. นางสาวมาติกา รัตนประทุมโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางอุบลรัตน์ โลหากาศโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
2. นางทองสุข ประพันธ์อนุรักษ์โรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
3. นางศิริแข แขหินตั้งโรงเรียนบ้านโสกงูเหลือมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวแพรวนภา บ้ำสันเทียะโรงเรียนบ้านโนนเพ็ดกรรมการ
2. นายสฤษฎ์ยศ วิทยาวิโรจน์โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางอวยพร ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนบ้านทัพมะขามกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางชฎาพร กวดนอกโรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
3. นายณัฐทวุฒิ ธรรมชัยภูมิโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ ศรีวุฒิพงศ์โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือกรรมการ
2. นายคำภา มาเหง่าโรงเรียนบ้านขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาตรี แนบกลางโรงเรียนห้วยไหวัฒนากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประเสริฐ เพ็ชรนอกโรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ วงศ์นรินทร์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งสุรีย์ เฉลยถิ่นโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุธี จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทองกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศิริเวชโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
3. นายชาตรี แนบกลางโรงเรียนห้วยไหวัฒนากรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายมนตรี หมื่นรัตน์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
2. นายสุธี จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทองกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ บำรุงนอกโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางกชกร ชัยนอกโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
2. นางเพ็ญจรัส อ่อนจันทร์โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
3. นายทักษ์อนัย ถิตย์ถนอมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา เจริญภูมิโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ
2. นายสายันห์ เจริญโรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
3. นายสิทธิชัย นาชัยโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางประกายทิพย์ แก้วแท้โรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
2. นางสายยนต์ พุฒกลางโรงเรียนบ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ)กรรมการ
3. นายมังกร รวมธรรมโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ ผาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นายทนง โวงประโคนโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์)กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีจตุพรชัยโรงเรียนวัดกู่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปรุงศักดิ์ เจริญใจโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
2. นางชนิดา พันธุ์ดีโรงเรียนบ้านตะโกทุ่งกรรมการ
3. นางบุบผา ช่วยงานโรงเรียนวันครู 2502.กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิทยา งามพรมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
2. นางแพรวพรรณ นราจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกากรรมการ
3. นางนันทินี ปาณาราชโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางแพรวพรรณ นราจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกากรรมการ
2. นางนันทินี ปาณาราชโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
3. นายพุทธิรัตน์ ศรีทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ พรหมมาโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
2. นางรติมา สนนอกโรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิตกรรมการ
3. นางพรพักตร์ ปัตตาเทศาโรงเรียนบ้านขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรพักตร์ ปัตตาเทศาโรงเรียนบ้านขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ พรหมมาโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
3. นางรติมา สนนอกโรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายอุดม พิมพ์กลางโรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายกรรมการ
2. นายสมุทร หมั่นกิจโรงเรียนชุนบ้านเหลื่อมกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา เค้านาวังโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวันชัย พลเรืองโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
2. นางเพ็ญจรัส อ่อนจันทร์โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
3. นายวัลลภ ปักษ์เหนือโรงเรียนบ้านหนองแขม.กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชนาฏ นามไชยสงโรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางพชรกิตติโฉม โฮมสูงเนินโรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์จิรา ชมตะคุโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา คำแก่นแก้วโรงเรียนวัดบ้านสามเมืองกรรมการ
2. นายยุก เมอร์ริช มาร์ตินโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)กรรมการ
3. นางจันทรากรณ์ นาดีโรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.อรทัย วงศ์หิรัญกรชัยโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
2. นางกุหลาบ ทัพหลวงโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางบุปผา ประดิษฐ์ค่ายโรงเรียนบ้านทัพมะขามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.อรทัย วงศ์หิรัญกรชัยโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
2. นางกุหลาบ ทัพหลวงโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางบุุปผา ประดิษฐ์ค่ายโรงเรียนบ้านทัพมะขามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางกัณณิกา แก้วดีโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อยกรรมการ
2. นายประจวบ ตู้นอกโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
3. นายเจริญ ศรีนอกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ทองนอกโรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคีกรรมการ
2. นางนวลฉวี จูงกลางโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
3. นางสมศรี สุดสารโรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายฐิติ ศรีพูนโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
2. นางวนิดา สิงหาภูโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางสาวประชิต บุษราคัมโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวประชิต บุษราคัมโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
2. นายฐิติ ศรีพูนโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)กรรมการ
3. นางวนิดา สิงหาภูโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทิวทัศน์ ศรีละครเลิศโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
2. นายปพน กิตติโจนฉัตรโรงเรียนวนาประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นางกัลยา อุเมมุระโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายพิศิษฐ์ ไพรามโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกัลยา อุเมมุระโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นายพิศิษฐ์ ไพรามโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)กรรมการ
3. นายปพน กิตติโจนฉัตรโรงเรียนวนาประชารัฐบำรุงกรรมการ
4. นางทิวทัศน์ ศรีละครเลิศโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมัสริน นาราษฎร์โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
2. นางทิพวรรณ การนอกโรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
3. นางเจริญศรี สวรรค์ดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสบงกช ปิ่นภัคพูลลดาโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
2. นางสุชีรา ไก่แก้วโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นางสาวธันยารัตน์ มุ่งศีลธรรมโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
4. นางสาวลาวัณย์ ปิยะปรีชายุทธโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทินภัทร พันฤทธิ์โรงเรียนบ้านมะค่ากรรมการ
2. นายจักรพงศ์ แสงสุดโรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ อภัยนอกโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวโสภา โคตรสมบัติโรงเรียนวันครู 2502.กรรมการ
2. นายวรพจน์ พันธ์วิริยากุลโรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวิโรจน์ รักเจริญพรโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเลื่อน สุรรักษ์ดิสัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นายพัฒณะพงค์ ประเสริฐหล้าโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางจุฬาพร อำนวยพรโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิสูตร ไร่ดีโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
2. นางสาวอุษา ถนิมแนบโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วิเศษวงษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายผดุงเกียรติ แสงสุดโรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
2. นายชิษณุพงศ์ ถ้ำกลางโรงเรียนบ้านไทรโยง.กรรมการ
3. นายชยพล จำชาติโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวีรพล สันโดษโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นายมานพ มาตย์วังแสงโรงเรียนบ้านโคกเสี่ยวกรรมการ
3. นายฤทธิรุทธ รุ้งพิมายโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสิรินาฏ ศรยิงโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
2. นายวิโรจน์ รักเจริญพรโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
3. นายกัญธเมษย์ เลิศอริยะกุลโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายชันทวี หอมสมบัติโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
2. นายวิทยา พรประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
3. นายบารมี สุขศรีนาคโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายคมกฤช ถานันดีโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
2. นายรักใหม่ ลุนศรีโรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
3. นางสาวธนิษฐา แผลงนอกโรงเรียนบ้านประคำกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเด่น อุทัยสาโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
2. นางนงนุช จอมมะรุมโรงเรียนชุมชนคงวิทยา.กรรมการ
3. นายชนินทร์ วงศ์อินจันทร์โรงเรียนอมรศิลป์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ข้อสว่างโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
2. นางสาวจีราภา จันทร์เกลี้ยงโรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
3. นายบุญถม พิมลโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ ศิริโฉมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ ตันติเศรณีโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
3. นายสุมงคล ดีมากโรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายชุมพล จำปามูลโรงเรียนบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
2. นายนคร เหมือดไธสงโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางบานเย็น ยอดเขื่องโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ประสาทกลางโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่กรรมการ
2. นางรัตนา ศรีประทีปโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
3. นายบุญชนะ บุญกลางโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ พรมภาโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
2. นางภคพร โตนอกโรงเรียนปริยัติไพศาลกรรมการ
3. นายบุญชนะ บุญกลางโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประสาททอง มิ่งโอโลโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)กรรมการ
2. นายสมเดช เกตุนอกโรงเรียนบ้านตะโกโคกกรรมการ
3. นายชนะภัทร์ ไอยราโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางแจ่มศรี ทองอินทร์โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อมกรรมการ
2. นางสาวสายยุทธ ชิดชัยภูมิโรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนากรรมการ
3. นางสาวสมหวัง ขอเชิญกลางโรงเรียนบ้านดอนใหญ่.กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรินทร์ วงศาโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
2. นางวงเดือน พุกพิลาโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
3. นางสาวธนาลักษณ์ เวทย์จรัสโรงเรียนวัดกู่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอุบล คิดการโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษากรรมการ
2. นางศิริธรณ์ ไชยศรีโรงเรียนบ้านหนองพรานปานกรรมการ
3. นางนุจิตรา วรเชษฐ์โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ แก้วใสย์โรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
2. นางยุวดี ณ วิชาโรงเรียนวัดบ้านมะค่ากรรมการ
3. นางสาวอุษาวดี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ ลุนบงโรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสมทรง ลาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกากรรมการ
3. นางโกสุม สังสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ชัยวงศ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
2. นายสำเนียง พรมป้อโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่)กรรมการ
3. นางจีระ เกิดไพรโรงเรียนบ้านทัพมะขามกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริเพ็ญ บุญสงค์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
2. นางไสว สุตานนท์โรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางณัชชารีย์ บวรไชยอนันต์โรงเรียนชุมชนคงวิทยา.กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวีระวรรณ สืบม่วงไทยโรงเรียนปริยัติไพศาลกรรมการ
2. นางสุภาพ ปะพลโรงเรียนบ้านโนนมะเฟืองกรรมการ
3. นางทัศนีย์ บุญมีสง่าโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางภัทรารัตน์ มาเหง่าโรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคีกรรมการ
2. นางฤทัยทิพย์ พันธุ์เสนีย์โรงเรียนบ้านตาจั่นกรรมการ
3. นางนางจุฬาภรณ์ ภัทรโภคินโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสรินยา วัฒนเสถียรโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนางจุฬาภรณ์ ภัทรโภคินโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นางสรินยา วัฒนเสถียรโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
3. นางภัทรารัตน์ มาเหง่าโรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคีกรรมการ
4. นางฤทัยทิพย์ พันธุ์เสนีย์โรงเรียนบ้านตาจั่นกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอิงอร พรมศิริโรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นายนิมิต ขันทองโรงเรียนบ้านขามเวียนกรรมการ
3. นางสุบิน นาดีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอรชร ยอดสง่าโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
2. นางวารุณี บุญวีรบุตรโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
3. นางสาวจีราภรณ์ นาราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรำไพ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
2. นางทองร่วม บืนขุนทดโรงเรียนบ้านโนนเต็งกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ บรรจงโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ อัครเกียรติศักดิ์โรงเรียนบ้านตะโกประธานกรรมการ
2. นางสินีนาฏ ปลื้มมะลังโรงเรียนชุมชนคงวิทยา.กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ศรีนอกโรงเรียนบ้านนาดอนบกกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางบุญเรือน สีสาผาโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
2. นางศิราณี เศรษฐภักดีโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นางขวัญนภา เวชกรโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสมจิตร บุญศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่กรรมการ
2. นางสุจิตรา กระเดาโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
3. นายวีรวงค์ เบ็ญจมาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางศิริรัตน์ ปัดทุมโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งกรรมการ
2. นางศรีสมบูรณ์ แก้วจันลาโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อยกรรมการ
3. นายสืบศักดิ์ ทัพหลวงโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางอัญชลี สุทธพจนารักษ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ วรรมรักษาโรงเรียนวัดบ้านมะค่ากรรมการ
3. นางวรนิษฐา เลขนอกโรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปิยพร ผาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
2. นางสาวฐิติมา การสร้างโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
3. นางนงค์นุช มีระหันนอกโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางปิยพร ผาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
2. นางสาวฐิติมา การสร้างโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
3. นางนงค์นุช มีระหันนอกโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปิยพร ผาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
2. นางสาวฐิติมา การสร้างโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
3. นางนงค์นุช มีระหันนอกโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปิยพร ผาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
2. นางสาวฐิติมา การสร้างโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
3. นางนงค์นุช มีระหันนอกโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงสุรีย์พร สีดาธรรมโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
2. นางเพียรจิตร พันธุ์โอภาสโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
3. นางสุธาธินี คร่อมกระโทกโรงเรียนบ้านอ้อยช้างกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางดวงสุรีย์พร ศรีดาธรรมโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
2. นางเพียรจิตร พันธุ์โอภาสโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
3. นางสุธาธินี คร่อมกระโทกโรงเรียนบ้านอ้อยช้างกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางดวงสุรีย์พร ศรีดาธรรมโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
2. นางเพียรจิตร พันธุ์โอภาสโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
3. นางสุธาธินี คร่อมกระโทกโรงเรียนบ้านอ้อยช้างกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชวลี จำปามูลโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
2. นางกฤษณา หล่าชนม์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางสาวสัณฑ์สิตา จันทนาวิวัฒน์โรงเรียนวังโพนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางชวลี จำปามูลโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
2. นางกฤษณา หล่าชนม์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางสาวสัณฑ์สิตา จันทนาวิวัฒน์โรงเรียนวังโพนกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เพ็งสระเกษโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางทิพวรรณ พันธ์วิริยากุลโรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคีกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ วัชรภิรมย์โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรี เพ็งสระเกษโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางทิพวรรณ พันธ์วิริยากุลโรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคีกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ วัชรภิรมย์โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญญาพร ทองทิพย์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวมาติกา รัตนประทุมโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
3. นางสาวฐิติยา ปุราชะโกโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญญาพร ทองทิพย์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวมาติกา รัตนประทุมโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
3. นางสาวฐิติยา ปุราชะโกโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ฉลาดโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทรงทับทิมโรงเรียนวังโพนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ฉลาดโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทรงทับทิมโรงเรียนวังโพนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ฉลาดโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทรงทับทิมโรงเรียนวังโพนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ทรงทับทิมโรงเรียนวังโพนกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ฉลาดโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพร พิบูลย์รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ น้อยวิเศษโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
3. นางกัลยา อุเมมุระโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ฉลาดโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทรงทับทิมโรงเรียนวังโพนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ฉลาดโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทรงทับทิมโรงเรียนวังโพนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมปอง ชัยภัยโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
2. นางสาวสุเนตร สวาทนาโรงเรียนวัดบ้านสีดากรรมการ
3. นายวิสูตร ไร่ดีโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมปอง ชัยภัยโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
2. นางสาวสุเนตร สวาทนาโรงเรียนวัดบ้านสีดากรรมการ
3. นายวิสูตร ไร่ดีโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมปอง ชัยภัยโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
2. นางสาวสุเนตร สวาทนาโรงเรียนวัดบ้านสีดากรรมการ
3. นายวิสูตร ไร่ดีโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมปอง ชัยภัยโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
2. นางสาวสุเนตร สวาทนาโรงเรียนวัดบ้านสีดากรรมการ
3. นายวิสูตร ไร่ดีโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ ชนะภัยโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
2. นางสาวพรสวรรค์ ลาดนอกโรงเรียนบ้านเก่าค้อกรรมการ
3. นางหนูเพียร ยอดดีโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไพพรรณ บุญสงค์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
2. นางอำพร สุรรักษ์ดิสัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
3. นางนุจิตรา วรเชษฐโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฤทัยทิพย์ พันธุ์เสนีย์โรงเรียนบ้านตาจั่นกรรมการ
2. นายมงคล พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
3. นางดารา พันธ์ทองโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุลดา วงษ์วาลย์โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา วรเชษฐโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
3. นางศิรินญา จิตรศิรานนท์โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุลดา วงษ์วาลย์โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา วรเชษฐโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
3. นางศิรินญา จิตรศิรานนท์โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีประภา วิเศษภักดีโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
2. นางศุภากร เสนาจันทร์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
3. นางสุภัทรินทร์ วงศ์ษาโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
4. นายณัฏธชัยยศ โสภารัตน์โรงเรียนวัดบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ทัดพิญชยางกูรโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
6. นางสาวแก้วกาญจน์ ราชการกลางโรงเรียนบ้านศรีนิมิตกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]