เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
เว็บไชต์ระดับภาค
OBEC AWARDS ระดับภาค
การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนระดับภาค
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
2 ต.ค. 2557
3 ต.ค. 2557
15 ต.ค. 2557
10 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

*แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน*

   1.ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการแข่งขัน ชื่อ สกุล นักเรียน ครู และอื่นๆให้เรียบร้อย เพื่อผลประโยชน์ของทางโรงเรียนเอง และปฏิบัติตามกำหนดการที่แจ้ง
   2.ให้ผู้เข้าแข่งขันในระดับภาค เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว ให้เรียบร้อยก่อนพิมพ์บัตรประจำตัว(ขนาดภาพ          450x600)
   3.ในการแข่งขันระดับภาค กรรมการจะตรวจสอบรูปในบัตรประจำตัวก่อนทำการแข่งขัน
    4. เข้าเพิ่มรูปภาพที่เว็บไซต์ระดับภาค(http://www.esan64.sillapa.net/sp-center/)โดยใช้ ระหัสเข้าระบบตัวเดิมที่แข่งขัน             ในระดับเขตพื้นที่

วันอังคาร ที่ 02 ธันวาคม 2557 เวลา 20:35 น.
การโอนข้อมูลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

แจ้งโรงเรียนใสังกัด สพป.นครราชสีมา  เขต 6

           โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาค  ทุกกิจกรรม  เข้าตรวจสอบรายชื่อ ครูผู้สอน/นักเรียน  ที่เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่  หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ชื่อ ครู/นักเรียน ให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 15  พฤศจิกายน 2557  โดยทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงทาง e-office   เพื่อเขตจะดำเนินการให้ หากเกินกำหนดเวลานี้  โรงเรียนจะต้องแจ้งแก้ไขข้อมูลไปที่ระดับภาค
            เขตพื้นที่จะโอนข้อมูลไประดับภาค ในวันที่ 15  พฤศจิกายน  2557

 

วันศุกร์ ที่ 07 พฤศจิกายน 2557 เวลา 19:18 น.
กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ให้ทีมที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งเอกสารรายงานการแข่งขันกิจกรรมต่อไปนี้ 

 1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4 - 6 , ม.1 - 3
 2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4 - 6 , ม.1 - 3
 3. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1 - 6 , ม.1 - 3
 4. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4 - 6 , ม.1 - 3

  ส่งเอกสารรูปเล่มรายงานให้คณะกรรมการทีมละ 6 เล่ม ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ส่งที่

  ศน.ชอบกิจ  กนกหงษ์
  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
  
  ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
  
  จังหวัดสกลนคร 47110 (โทร 093-554-6364)
วันศุกร์ ที่ 07 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18:56 น.
เรียน ผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.6
ด้วยปรากฎว่าโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่   ยังมีบางโรงเรียนที่ยังไม่มีชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน  อยู่ในระบบการแข่งขัน จะส่งผลให้การจัดพิมพฺเกียรติบีตรของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่เข้าแข่งขันเกิดปัญหา จึงขอให้ทุกโรงเรียนเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เมนูหน้าเว็บแข้่่งขันระดับเขต
ที่ รายชื่อ  นักเรียน ครู   แต่ละกิจกรรม
ให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่  22  กันยายน 2557
วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 08:00 น.
การกรอกข้อมูลนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน
แจ้งทุกโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายฯ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ชื่อสกุลนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และปรากฏว่า
         1.โรงเรียนไม่นำชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอนเข้าระบบหลายโรงเรียน
         2.ให้ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน วันจันทร์ที่ 23  กันยายน  2557
         3. หากพ้นกำหนดนี้โรงเรียนจะต้องให้ผู้บริหารทำหนังสือแจ้งเขตพื้นที่เพื่อดำเนินการ
         4. ถ้าไม่นำเด็กเข้าระบบ เด็กจะไม่มีบัตรประจำตัวเข้าแข่งขันและจะไม่มีสิทธิเข้าแข่งขัน
         5.ไม่สามารถออกใบเกียรติบัตรให้ได้ทั้งครูและนักเรียน   
วันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 23:45 น.
การรายงานผลการแข่งขัน
แจ้งโรงเรียนที่รายงานผลการแข่งขันเข้าไปในระบบแล้วปรากฏว่าบางโรงเรียนไม่ได้กรอกชื่อนักเรียนและชื่อครูผู้ฝึกสอนขอให้รีบดำเนินการ เพราะเด็กจะไม่มีรายชื่อเข้าแข่งขันในกิจกรรมนั้นๆ
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 20:00 น.
การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ
การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้ 1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ 2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต 3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
วันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 15:18 น.
การออกเกียรติบัตรให้นักเรียน
การแข่งขันงานศิลปหัถกรรม  ครั้งที่ 64  ในระดับศูนย์เครือข่ายฯ  การออกเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ให้ศูนย์เครือข่ายฯเป็นผู้ดำเนินการ   การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ เมื่อเขตพื้นที่เปิดให้พิมพ์ในระบบ
วันอังคาร ที่ 09 กันยายน 2557 เวลา 19:43 น.
การกรอกข้อมูลนักเรียนขึันระบบการแข่งขัน
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสพป.นครราชสีมา เขต6 ระบบการลงทะเบียนนักเรียนและครู จะเปิดให้โรงเรียนกรอกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1 พฤษจิกายน 2557
วันจันทร์ ที่ 08 กันยายน 2557 เวลา 20:03 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 194
จำนวนทีม 2,149
จำนวนนักเรียน 4,932
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,265
จำนวนกรรมการ 477
ครู+นักเรียน 8,197
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,674
ประกาศผลแล้ว 236/268 (88.06%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 26
เมื่อวาน 55
สัปดาห์นี้ 349
สัปดาห์ที่แล้ว 579
เดือนนี้ 651
เดือนที่แล้ว 1,382
ปีนี้ 13,486
ทั้งหมด 231,890