สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5” />

สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ด่านขุนทด 16 14 6 36 40 5 4 3 49
2 บ้านหนองดุม 7 3 2 12 15 4 0 1 19
3 ชุมชนบ้านโคกสวาย 6 2 4 12 19 8 6 2 33
4 บ้านคูเมือง 6 1 5 12 14 3 1 0 18
5 พงษ์ศิริวิทยา 5 6 2 13 18 4 1 0 23
6 บ้านหนองแวง 5 5 2 12 11 4 2 0 17
7 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 5 3 4 12 12 9 2 1 23
8 บ้านหนองละมั่ง 5 3 0 8 11 1 2 0 14
9 บ้านพระมะขามสามัคคี 5 2 1 8 8 4 3 1 15
10 บ้านสะพานหิน 4 5 1 10 12 3 3 1 18
11 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 4 3 1 8 11 4 2 0 17
12 บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 4 3 0 7 10 2 1 2 13
13 ชุมชนหนองหัวฟาน 4 1 3 8 9 4 3 3 16
14 บ้านจาน 4 1 1 6 6 1 0 0 7
15 บ้านเจริญผล 4 1 0 5 6 2 0 0 8
16 บ้านหนองจาน 4 0 1 5 5 3 2 3 10
17 บ้านหนองสรวง 3 4 2 9 16 3 6 0 25
18 บ้านซับพลู 3 4 1 8 11 6 2 1 19
19 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 3 3 2 8 10 4 1 0 15
20 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 3 3 1 7 10 12 2 4 24
21 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 3 2 1 6 9 4 1 1 14
22 บ้านห้วยหุงเกลือ 3 1 1 5 7 2 0 1 9
23 บ้านกะพี้ 3 1 0 4 4 1 1 0 6
24 บ้านสระขี้ตุ่น 3 0 1 4 5 2 0 0 7
25 บ้านด่านกรงกราง 3 0 1 4 3 1 1 0 5
26 บ้านวังสมบูรณ์ 2 4 3 9 11 5 1 1 17
27 บึงคำคู 2 4 0 6 9 3 4 0 16
28 บ้านหนองบัวตะเกียด 2 3 2 7 8 1 3 0 12
29 บ้านนา 2 3 0 5 7 7 3 3 17
30 บ้านโตนดพูนผลวิทยา 2 2 3 7 7 5 0 3 12
31 บ้านห้วยจรเข้ 2 2 2 6 13 2 2 1 17
32 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 2 2 2 6 8 2 5 1 15
33 บ้านหนองไทร 2 2 1 5 8 5 3 1 16
34 บ้านหนองพลวง 2 2 1 5 7 1 0 2 8
35 บ้านเสมา 2 2 0 4 6 6 2 1 14
36 บ้านทำนบพัฒนา 2 1 2 5 8 6 5 5 19
37 บ้านขามทะเลสอ 2 1 2 5 5 0 0 0 5
38 บ้านโพนไพล 2 1 1 4 5 3 1 1 9
39 บ้านจั่นโคกรักษ์ 2 1 1 4 4 2 1 0 7
40 บ้านโนนตาล 2 1 0 3 7 3 0 3 10
41 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 2 1 0 3 5 2 0 1 7
42 บ้านน้อยพัฒนา 2 0 1 3 5 2 0 1 7
43 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 2 0 0 2 4 3 0 0 7
44 บ้านหนองแดง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
45 บ้านโนนทอง 2 0 0 2 2 2 0 2 4
46 โนนไทย 1 6 1 8 12 1 2 0 15
47 บ้านหอกลองกระสัง 1 4 2 7 8 2 1 1 11
48 มาบกราดวิทยา 1 4 0 5 7 4 0 4 11
49 บ้านชีวึก 1 3 0 4 8 1 2 0 11
50 บ้านแปรง 1 2 1 4 11 8 3 1 22
51 วัดกุดพิมาน 1 2 1 4 6 0 1 3 7
52 บ้านดอนขวาง 1 2 1 4 6 0 0 0 6
53 บ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 1 2 1 4 5 1 0 0 6
54 บ้านสระแจง 1 2 1 4 4 4 1 0 9
55 บ้านใหม่ศรีสุข 1 2 1 4 2 2 0 0 4
56 บ้านโนนผักชี 1 2 0 3 5 3 4 1 12
57 บ้านซินหนองเขวา 1 1 5 7 7 5 4 1 16
58 บ้านสำนักตะคร้อ 1 1 2 4 13 5 3 1 21
59 บ้านโคกแขวน 1 1 2 4 5 0 0 0 5
60 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 1 1 1 3 4 5 1 2 10
61 บ้านดอนด่านใน 1 1 0 2 6 8 3 2 17
62 พังเทียม (คุรุสามัคคี2) 1 1 0 2 5 1 2 3 8
63 บ้านหนองกราดน้อย 1 1 0 2 4 3 0 0 7
64 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1 1 0 2 3 0 0 0 3
65 บ้านสระตอง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
66 บ้านท่าขี้เหล็ก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
67 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 1 0 5 6 6 5 2 4 13
68 บ้านถนนโพธิ์ 1 0 5 6 4 1 2 5 7
69 บ้านห้วยบง 1 0 2 3 8 3 0 1 11
70 บ้านนารายณ์ 1 0 1 2 7 1 3 0 11
71 ชุมชนบ้านด่านจาก 1 0 1 2 6 5 0 2 11
72 บ้านพันชนะ 1 0 1 2 4 2 3 3 9
73 สายมิตรโนนไทย 6 1 0 1 2 3 5 3 0 11
74 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 1 0 1 2 3 1 1 1 5
75 บ้านห้วย 1 0 1 2 2 1 0 0 3
76 บ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 1 0 1 2 2 0 0 0 2
77 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 1 0 0 1 4 2 0 3 6
78 บ้านดอนพะงาด 1 0 0 1 4 2 0 1 6
79 บ้านค่ายทะยิง 1 0 0 1 4 2 0 0 6
80 บ้านอ้อไพล 1 0 0 1 3 1 0 2 4
81 บ้านหนุก 1 0 0 1 3 0 0 0 3
82 บ้านโนนหวาย 1 0 0 1 2 2 2 1 6
83 บ้านคลองแค 1 0 0 1 2 2 1 0 5
84 บ้านโคกหนองไผ่ 1 0 0 1 2 0 0 2 2
85 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
86 บ้านหนองกระเทียมใต้ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
87 บ้านโนนงิ้ว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
88 บ้านหนองบัวละคร 1 0 0 1 1 1 0 2 2
89 บุ่งสะอาดวัฒนา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
90 บ้านหนองโบสถ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านตะคร้อ 0 5 6 11 11 7 0 1 18
92 บ้านวัง (สายอนุกูล) 0 3 2 5 5 3 2 2 10
93 อนุบาลขามสะแกแสง 0 3 1 4 6 2 3 1 11
94 บ้านบุเขว้า 0 2 2 4 7 5 1 0 13
95 บ้านใหม่เจริญสุข 0 2 2 4 5 2 1 1 8
96 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 0 2 0 2 8 2 9 4 19
97 บ้านกำปัง 0 2 0 2 3 1 0 2 4
98 บ้านโพธิ์ตาสี 0 1 3 4 5 0 0 0 5
99 บ้านเมืองนาท 0 1 1 2 9 2 3 1 14
100 บ้านหนองกกตลุกผักไร 0 1 1 2 5 5 3 1 13
101 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 0 1 1 2 5 0 0 1 5
102 บ้านกุดสระแก้ว 0 1 1 2 4 2 1 2 7
103 บ้านห้วยน้ำเค็ม 0 1 1 2 4 1 0 5 5
104 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 0 1 1 2 3 1 1 1 5
105 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 0 1 1 2 3 1 0 0 4
106 บ้านถนนหักใหญ่ 0 1 1 2 2 1 2 1 5
107 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ด่านขุนทด) 0 1 1 2 2 1 1 0 4
108 บ้านสระพัง 0 1 0 1 3 6 2 1 11
109 บ้านวังโป่ง 0 1 0 1 3 3 2 1 8
110 บ้านครึมม่วง 0 1 0 1 3 2 0 1 5
111 บ้านโนน 0 1 0 1 2 3 1 0 6
112 บ้านสระตะเฆ่ 0 1 0 1 2 0 0 3 2
113 วัดกุดน้ำใส 0 1 0 1 2 0 0 0 2
114 บ้านห้วยสามขา 0 1 0 1 1 1 1 1 3
115 บ้านคลองขามป้อม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
116 บ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
117 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
118 บ้านปราสาท 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 เทศบาลหนองหัวฟาน 0 1 0 1 0 1 0 0 1
120 บ้านโนนสง่า 0 0 2 2 6 5 3 4 14
121 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 0 0 2 2 6 4 2 1 12
122 บ้านฝายโบสถ์ 0 0 2 2 1 2 1 0 4
123 บ้านหนองประดู่ 0 0 2 2 1 1 0 0 2
124 บ้านวังสนวน 0 0 1 1 7 8 1 0 16
125 ดอนน้ำใสวิทยา 0 0 1 1 6 2 0 3 8
126 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 0 0 1 1 3 4 0 0 7
127 บ้านโคกกระบือ 0 0 1 1 3 3 1 0 7
128 บ้านหนองหัน 0 0 1 1 3 1 1 0 5
129 บ้านประดู่งาม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
130 บ้านโกรกลึก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
131 บ้านหินดาด 0 0 1 1 2 2 1 1 5
132 บ้านหนองสาร 0 0 1 1 2 0 1 0 3
133 บ้านโนนเต็ง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
134 บ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองแจง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
136 บ้านโคกแฝก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
137 บ้านหนองปรือ 0 0 1 1 1 4 4 1 9
138 บ้านป่ารังงาม 0 0 1 1 1 2 0 1 3
139 บ้านโป่งกระสัง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
140 บ้านงิ้ว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
141 บ้านหิงห้อย 0 0 1 1 1 0 0 1 1
142 บ้านทรงธรรม 0 0 0 0 5 2 0 1 7
143 สระพระขมาดไพร 0 0 0 0 4 0 0 0 4
144 บ้านกุดนางทอหูก 0 0 0 0 3 4 2 1 9
145 บ้านหินลาด 0 0 0 0 3 2 0 0 5
146 บ้านบัลลังก์สะอาด 0 0 0 0 3 1 2 0 6
147 เทพคงคา 0 0 0 0 3 1 1 1 5
148 บ้านดอนมุกมัน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
149 บ้านพันดุง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
150 ชุมชนบ้านกุดม่วง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
151 บัวปุ่นสันเทียะฯ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
152 บ้านสำโรง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
153 บ้านโคกสามัคคี 0 0 0 0 2 2 2 0 6
154 บ้านบึงปรือ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
155 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
156 บ้านโค้งตะคร้อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
157 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 2 0 1 1 3
158 ชายพะเนาหนองโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 บ้านดอน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านหนองกลางดอน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 1 3 2 1 6
163 บ้านถนนหัก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
164 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 1 1 3 0 5
165 บ้านเมืองเก่า 0 0 0 0 1 1 2 0 4
166 ศิริบ้านไร่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
167 บ้านหนองตะครอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
168 ศรีชลสินธุ์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
169 ไชยณรงค์วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านเก่าบ้านน้อย 0 0 0 0 1 0 2 0 3
171 บ้านเหนือทัพรั้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
172 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
173 บ้านหนองบง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
174 บ้านกุดไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านคู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านจะบู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านหนองขุยคูเมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านหินหล่อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 วัดหนองราง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 0 0 0 0 0 2 4 1 6
182 บ้านละเลิงพิมาน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
183 บ้านกระดาน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
184 บ้านป่าเพกา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
185 บ้านโกรกช้างน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
186 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
187 บ้านมาบกราด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
188 คมพิสิฐวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
189 บ้านกุดโดก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
190 บ้านซับยาง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
191 บ้านกุดจิกหนองแห้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านหนองแหน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านโนนพุทรา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านใหม่โคกพรม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 0 0 0 2 2 2
198 บ้านโนนสะเดา 0 0 0 0 0 0 2 1 2
199 บ้านค้างพลู 0 0 0 0 0 0 2 0 2
200 บ้านหญ้าคาโนนแจง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านหนองโพธิ์นามาบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านเกาะลอย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านมะเริง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 มัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 อนุบาลจรัสพงษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 185 153 538 854 397 211 156 1,462