สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5” />

สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ด่านขุนทด 40 5 4 3 49
2 ชุมชนบ้านโคกสวาย 19 8 6 2 33
3 พงษ์ศิริวิทยา 18 4 1 0 23
4 บ้านหนองสรวง 16 3 6 0 25
5 บ้านหนองดุม 15 4 0 1 19
6 บ้านคูเมือง 14 3 1 0 18
7 บ้านสำนักตะคร้อ 13 5 3 1 21
8 บ้านห้วยจรเข้ 13 2 2 1 17
9 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 12 9 2 1 23
10 บ้านสะพานหิน 12 3 3 1 18
11 โนนไทย 12 1 2 0 15
12 บ้านแปรง 11 8 3 1 22
13 บ้านตะคร้อ 11 7 0 1 18
14 บ้านซับพลู 11 6 2 1 19
15 บ้านวังสมบูรณ์ 11 5 1 1 17
16 บ้านหนองแวง 11 4 2 0 17
17 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 11 4 2 0 17
18 บ้านหนองละมั่ง 11 1 2 0 14
19 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 10 12 2 4 24
20 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 10 4 1 0 15
21 บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 10 2 1 2 13
22 ชุมชนหนองหัวฟาน 9 4 3 3 16
23 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 9 4 1 1 14
24 บึงคำคู 9 3 4 0 16
25 บ้านเมืองนาท 9 2 3 1 14
26 บ้านทำนบพัฒนา 8 6 5 5 19
27 บ้านหนองไทร 8 5 3 1 16
28 บ้านพระมะขามสามัคคี 8 4 3 1 15
29 บ้านห้วยบง 8 3 0 1 11
30 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 8 2 9 4 19
31 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 8 2 5 1 15
32 บ้านหอกลองกระสัง 8 2 1 1 11
33 บ้านหนองบัวตะเกียด 8 1 3 0 12
34 บ้านชีวึก 8 1 2 0 11
35 บ้านวังสนวน 7 8 1 0 16
36 บ้านนา 7 7 3 3 17
37 บ้านซินหนองเขวา 7 5 4 1 16
38 บ้านบุเขว้า 7 5 1 0 13
39 บ้านโตนดพูนผลวิทยา 7 5 0 3 12
40 มาบกราดวิทยา 7 4 0 4 11
41 บ้านโนนตาล 7 3 0 3 10
42 บ้านห้วยหุงเกลือ 7 2 0 1 9
43 บ้านนารายณ์ 7 1 3 0 11
44 บ้านหนองพลวง 7 1 0 2 8
45 บ้านดอนด่านใน 6 8 3 2 17
46 บ้านเสมา 6 6 2 1 14
47 บ้านโนนสง่า 6 5 3 4 14
48 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 6 5 2 4 13
49 ชุมชนบ้านด่านจาก 6 5 0 2 11
50 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 6 4 2 1 12
51 อนุบาลขามสะแกแสง 6 2 3 1 11
52 ดอนน้ำใสวิทยา 6 2 0 3 8
53 บ้านเจริญผล 6 2 0 0 8
54 บ้านจาน 6 1 0 0 7
55 วัดกุดพิมาน 6 0 1 3 7
56 บ้านดอนขวาง 6 0 0 0 6
57 บ้านหนองกกตลุกผักไร 5 5 3 1 13
58 บ้านโนนผักชี 5 3 4 1 12
59 บ้านหนองจาน 5 3 2 3 10
60 บ้านวัง (สายอนุกูล) 5 3 2 2 10
61 บ้านโพนไพล 5 3 1 1 9
62 บ้านใหม่เจริญสุข 5 2 1 1 8
63 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 5 2 0 1 7
64 บ้านน้อยพัฒนา 5 2 0 1 7
65 บ้านทรงธรรม 5 2 0 1 7
66 บ้านสระขี้ตุ่น 5 2 0 0 7
67 พังเทียม (คุรุสามัคคี2) 5 1 2 3 8
68 บ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 5 1 0 0 6
69 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 5 0 0 1 5
70 บ้านขามทะเลสอ 5 0 0 0 5
71 บ้านโคกแขวน 5 0 0 0 5
72 บ้านโพธิ์ตาสี 5 0 0 0 5
73 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 4 5 1 2 10
74 บ้านสระแจง 4 4 1 0 9
75 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 4 3 0 0 7
76 บ้านหนองกราดน้อย 4 3 0 0 7
77 บ้านพันชนะ 4 2 3 3 9
78 บ้านกุดสระแก้ว 4 2 1 2 7
79 บ้านจั่นโคกรักษ์ 4 2 1 0 7
80 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 4 2 0 3 6
81 บ้านดอนพะงาด 4 2 0 1 6
82 บ้านค่ายทะยิง 4 2 0 0 6
83 บ้านถนนโพธิ์ 4 1 2 5 7
84 บ้านกะพี้ 4 1 1 0 6
85 บ้านห้วยน้ำเค็ม 4 1 0 5 5
86 สระพระขมาดไพร 4 0 0 0 4
87 บ้านสระพัง 3 6 2 1 11
88 สายมิตรโนนไทย 6 3 5 3 0 11
89 บ้านกุดนางทอหูก 3 4 2 1 9
90 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 3 4 0 0 7
91 บ้านวังโป่ง 3 3 2 1 8
92 บ้านโคกกระบือ 3 3 1 0 7
93 บ้านครึมม่วง 3 2 0 1 5
94 บ้านหินลาด 3 2 0 0 5
95 บ้านบัลลังก์สะอาด 3 1 2 0 6
96 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 3 1 1 1 5
97 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 3 1 1 1 5
98 เทพคงคา 3 1 1 1 5
99 บ้านด่านกรงกราง 3 1 1 0 5
100 บ้านหนองหัน 3 1 1 0 5
101 บ้านอ้อไพล 3 1 0 2 4
102 บ้านกำปัง 3 1 0 2 4
103 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 3 1 0 0 4
104 บ้านประดู่งาม 3 1 0 0 4
105 บ้านดอนมุกมัน 3 1 0 0 4
106 บ้านพันดุง 3 1 0 0 4
107 ชุมชนบ้านกุดม่วง 3 0 1 0 4
108 บ้านหนองแดง 3 0 0 0 3
109 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 3 0 0 0 3
110 บ้านหนุก 3 0 0 0 3
111 บ้านโกรกลึก 3 0 0 0 3
112 บ้านโนน 2 3 1 0 6
113 บัวปุ่นสันเทียะฯ 2 3 1 0 6
114 บ้านสำโรง 2 3 0 0 5
115 บ้านโนนหวาย 2 2 2 1 6
116 บ้านโคกสามัคคี 2 2 2 0 6
117 บ้านหินดาด 2 2 1 1 5
118 บ้านคลองแค 2 2 1 0 5
119 บ้านโนนทอง 2 2 0 2 4
120 บ้านใหม่ศรีสุข 2 2 0 0 4
121 บ้านบึงปรือ 2 2 0 0 4
122 บ้านถนนหักใหญ่ 2 1 2 1 5
123 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ด่านขุนทด) 2 1 1 0 4
124 บ้านห้วย 2 1 0 0 3
125 บ้านหนองบัวหลวง 2 1 0 0 3
126 บ้านโค้งตะคร้อ 2 1 0 0 3
127 บ้านหนองหอย 2 0 1 1 3
128 บ้านหนองสาร 2 0 1 0 3
129 บ้านสระตะเฆ่ 2 0 0 3 2
130 บ้านโคกหนองไผ่ 2 0 0 2 2
131 บ้านหนองใหญ่ 2 0 0 1 2
132 บ้านหนองกระเทียมใต้ 2 0 0 1 2
133 บ้านโนนเต็ง 2 0 0 1 2
134 บ้านสระตอง 2 0 0 0 2
135 บ้านท่าขี้เหล็ก 2 0 0 0 2
136 บ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 2 0 0 0 2
137 บ้านโนนงิ้ว 2 0 0 0 2
138 วัดกุดน้ำใส 2 0 0 0 2
139 บ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
140 บ้านหนองแจง 2 0 0 0 2
141 บ้านโคกแฝก 2 0 0 0 2
142 ชายพะเนาหนองโพธิ์ 2 0 0 0 2
143 บ้านดอน 2 0 0 0 2
144 บ้านทองหลาง 2 0 0 0 2
145 บ้านหนองกลางดอน 2 0 0 0 2
146 บ้านหนองปรือ 1 4 4 1 9
147 บ้านหนองสะแก 1 3 2 1 6
148 บ้านฝายโบสถ์ 1 2 1 0 4
149 บ้านป่ารังงาม 1 2 0 1 3
150 บ้านโป่งกระสัง 1 2 0 0 3
151 บ้านถนนหัก 1 2 0 0 3
152 บ้านตะเคียน 1 1 3 0 5
153 บ้านเมืองเก่า 1 1 2 0 4
154 บ้านห้วยสามขา 1 1 1 1 3
155 บ้านคลองขามป้อม 1 1 1 0 3
156 ศิริบ้านไร่ 1 1 1 0 3
157 บ้านหนองตะครอง 1 1 1 0 3
158 บ้านหนองบัวละคร 1 1 0 2 2
159 ศรีชลสินธุ์ 1 1 0 1 2
160 บ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 1 1 0 0 2
161 บ้านหนองประดู่ 1 1 0 0 2
162 บ้านงิ้ว 1 1 0 0 2
163 ไชยณรงค์วิทยา 1 1 0 0 2
164 บ้านเก่าบ้านน้อย 1 0 2 0 3
165 บุ่งสะอาดวัฒนา 1 0 1 0 2
166 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 1 0 1 0 2
167 บ้านเหนือทัพรั้ง 1 0 1 0 2
168 บ้านหนองไผ่ 1 0 1 0 2
169 บ้านหนองบง 1 0 0 2 1
170 บ้านหิงห้อย 1 0 0 1 1
171 บ้านหนองโบสถ์ 1 0 0 0 1
172 บ้านปราสาท 1 0 0 0 1
173 บ้านกุดไผ่ 1 0 0 0 1
174 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 1 0 0 0 1
175 บ้านคู 1 0 0 0 1
176 บ้านจะบู 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองขุยคูเมือง 1 0 0 0 1
178 บ้านหินหล่อง 1 0 0 0 1
179 วัดหนองราง 1 0 0 0 1
180 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 0 2 4 1 6
181 บ้านละเลิงพิมาน 0 2 1 0 3
182 บ้านกระดาน 0 2 0 0 2
183 บ้านป่าเพกา 0 2 0 0 2
184 บ้านโกรกช้างน้อย 0 2 0 0 2
185 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 0 1 1 1 2
186 บ้านมาบกราด 0 1 1 0 2
187 คมพิสิฐวิทยา 0 1 1 0 2
188 บ้านกุดโดก 0 1 1 0 2
189 บ้านซับยาง 0 1 0 1 1
190 เทศบาลหนองหัวฟาน 0 1 0 0 1
191 บ้านกุดจิกหนองแห้ว 0 1 0 0 1
192 บ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
193 บ้านหนองแหน 0 1 0 0 1
194 บ้านโนนพุทรา 0 1 0 0 1
195 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 0 1 0 0 1
196 บ้านใหม่โคกพรม 0 1 0 0 1
197 บ้านตะเคียนงาม 0 0 2 2 2
198 บ้านโนนสะเดา 0 0 2 1 2
199 บ้านค้างพลู 0 0 2 0 2
200 บ้านหญ้าคาโนนแจง 0 0 1 0 1
201 บ้านหนองโพธิ์นามาบ 0 0 1 0 1
202 บ้านเกาะลอย 0 0 0 1 0
203 บ้านมะเริง 0 0 0 0 0
204 มัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 0 0 0 0 0
205 อนุบาลจรัสพงษ์ 0 0 0 0 0
รวม 854 397 211 156 1,618