สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5” />

สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ด่านขุนทด 41 5 4 3 50
2 ชุมชนบ้านโคกสวาย 19 8 6 2 33
3 พงษ์ศิริวิทยา 18 4 1 0 23
4 บ้านหนองดุม 17 4 0 1 21
5 บ้านคูเมือง 17 3 1 0 21
6 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 16 10 2 1 28
7 บ้านหนองสรวง 16 3 6 0 25
8 โนนไทย 16 1 3 1 20
9 บ้านนารายณ์ 14 1 3 0 18
10 บ้านซับพลู 13 7 2 3 22
11 บ้านสำนักตะคร้อ 13 6 3 1 22
12 ชุมชนหนองหัวฟาน 13 5 3 3 21
13 บ้านห้วยจรเข้ 13 2 2 1 17
14 บ้านทำนบพัฒนา 12 7 6 5 25
15 บ้านหนองแวง 12 4 2 0 18
16 บ้านสะพานหิน 12 3 3 1 18
17 บ้านหอกลองกระสัง 12 3 1 1 16
18 บ้านเมืองนาท 12 2 3 2 17
19 บ้านจาน 12 1 1 0 14
20 บ้านแปรง 11 8 3 1 22
21 บ้านตะคร้อ 11 7 0 1 18
22 บ้านวังสมบูรณ์ 11 5 1 1 17
23 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 11 4 2 0 17
24 บ้านกะพี้ 11 3 2 0 16
25 บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 11 2 1 2 14
26 ดอนน้ำใสวิทยา 11 2 0 4 13
27 บ้านหนองละมั่ง 11 1 2 0 14
28 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 10 12 2 4 24
29 บ้านเสมา 10 6 2 1 18
30 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 10 6 1 1 17
31 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 10 4 2 2 16
32 บ้านค่ายทะยิง 10 4 1 0 15
33 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 10 4 1 0 15
34 บึงคำคู 10 3 4 0 17
35 ชุมชนบ้านด่านจาก 9 5 1 2 15
36 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 9 2 5 1 16
37 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 9 2 0 1 11
38 บ้านหนองบัวตะเกียด 9 1 3 0 13
39 บ้านหนองไทร 8 5 3 1 16
40 บ้านบุเขว้า 8 5 1 0 14
41 บ้านพระมะขามสามัคคี 8 4 3 1 15
42 อนุบาลขามสะแกแสง 8 3 3 2 14
43 บ้านห้วยบง 8 3 0 1 11
44 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 8 2 10 4 20
45 บ้านห้วยหุงเกลือ 8 2 1 1 11
46 บ้านชีวึก 8 1 2 0 11
47 บ้านวังสนวน 7 8 2 0 17
48 บ้านนา 7 7 3 3 17
49 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 7 6 2 4 15
50 บ้านซินหนองเขวา 7 5 4 1 16
51 บ้านโตนดพูนผลวิทยา 7 5 0 3 12
52 บ้านสระแจง 7 4 1 0 12
53 มาบกราดวิทยา 7 4 0 4 11
54 บ้านโนนตาล 7 3 0 3 10
55 บ้านหนองพลวง 7 1 0 2 8
56 บ้านดอนด่านใน 6 8 3 2 17
57 บ้านโนนสง่า 6 5 3 4 14
58 บ้านวัง (สายอนุกูล) 6 3 2 3 11
59 บ้านโคกสามัคคี 6 3 2 0 11
60 บ้านกุดสระแก้ว 6 3 1 2 10
61 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 6 3 0 0 9
62 บ้านเจริญผล 6 2 0 0 8
63 พังเทียม (คุรุสามัคคี2) 6 1 2 3 9
64 วัดกุดพิมาน 6 0 1 3 7
65 บ้านดอนขวาง 6 0 0 0 6
66 บ้านโพธิ์ตาสี 6 0 0 0 6
67 บ้านหนองกกตลุกผักไร 5 5 3 1 13
68 บ้านกุดนางทอหูก 5 4 2 1 11
69 บ้านโนนผักชี 5 3 4 1 12
70 บ้านหนองจาน 5 3 2 3 10
71 บ้านโพนไพล 5 3 1 1 9
72 บ้านหนองกราดน้อย 5 3 0 0 8
73 บ้านหนองหัน 5 2 2 0 9
74 บ้านใหม่เจริญสุข 5 2 1 1 8
75 บ้านน้อยพัฒนา 5 2 0 1 7
76 บ้านทรงธรรม 5 2 0 1 7
77 บ้านสระขี้ตุ่น 5 2 0 0 7
78 บ้านใหม่ศรีสุข 5 2 0 0 7
79 บ้านถนนโพธิ์ 5 1 3 5 9
80 บ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 5 1 0 0 6
81 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 5 0 0 1 5
82 บ้านขามทะเลสอ 5 0 0 0 5
83 บ้านโคกแขวน 5 0 0 0 5
84 บ้านหนุก 5 0 0 0 5
85 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 4 5 1 2 10
86 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 4 4 0 0 8
87 บ้านวังโป่ง 4 3 3 1 10
88 บ้านพันชนะ 4 2 3 3 9
89 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 4 2 1 1 7
90 บ้านจั่นโคกรักษ์ 4 2 1 0 7
91 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 4 2 0 3 6
92 บ้านอ้อไพล 4 2 0 2 6
93 บ้านดอนพะงาด 4 2 0 1 6
94 บ้านครึมม่วง 4 2 0 1 6
95 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 4 1 1 1 6
96 บ้านห้วยน้ำเค็ม 4 1 0 5 5
97 บ้านพันดุง 4 1 0 0 5
98 บ้านหนองประดู่ 4 1 0 0 5
99 บ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 4 0 0 0 4
100 สระพระขมาดไพร 4 0 0 0 4
101 บ้านสระพัง 3 6 2 1 11
102 สายมิตรโนนไทย 6 3 5 3 0 11
103 บ้านโคกกระบือ 3 3 1 0 7
104 บ้านค้างพลู 3 2 3 0 8
105 บ้านหินลาด 3 2 0 0 5
106 บ้านบัลลังก์สะอาด 3 1 2 0 6
107 เทพคงคา 3 1 1 1 5
108 บ้านด่านกรงกราง 3 1 1 0 5
109 บ้านกำปัง 3 1 0 2 4
110 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 3 1 0 0 4
111 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 3 1 0 0 4
112 บ้านประดู่งาม 3 1 0 0 4
113 บ้านดอนมุกมัน 3 1 0 0 4
114 ชุมชนบ้านกุดม่วง 3 0 1 0 4
115 บ้านหนองใหญ่ 3 0 0 1 3
116 บ้านหนองแดง 3 0 0 0 3
117 บ้านสระตอง 3 0 0 0 3
118 บ้านโคกแฝก 3 0 0 0 3
119 บ้านดอน 3 0 0 0 3
120 บ้านโกรกลึก 3 0 0 0 3
121 บ้านโนน 2 3 1 0 6
122 บัวปุ่นสันเทียะฯ 2 3 1 0 6
123 บ้านสำโรง 2 3 1 0 6
124 บ้านโนนหวาย 2 2 2 1 6
125 บ้านหินดาด 2 2 1 1 5
126 บ้านคลองแค 2 2 1 0 5
127 บ้านฝายโบสถ์ 2 2 1 0 5
128 บ้านโนนทอง 2 2 0 2 4
129 บ้านบึงปรือ 2 2 0 0 4
130 บ้านถนนหักใหญ่ 2 1 2 1 5
131 บ้านโคกหนองไผ่ 2 1 1 2 4
132 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ด่านขุนทด) 2 1 1 0 4
133 ศรีชลสินธุ์ 2 1 0 1 3
134 บ้านห้วย 2 1 0 0 3
135 บ้านหนองบัวหลวง 2 1 0 0 3
136 บ้านโค้งตะคร้อ 2 1 0 0 3
137 บ้านหนองหอย 2 0 1 1 3
138 บ้านเหนือทัพรั้ง 2 0 1 0 3
139 บ้านหนองสาร 2 0 1 0 3
140 บ้านสระตะเฆ่ 2 0 0 3 2
141 บ้านหนองกระเทียมใต้ 2 0 0 1 2
142 บ้านโนนเต็ง 2 0 0 1 2
143 บ้านท่าขี้เหล็ก 2 0 0 0 2
144 บ้านโนนงิ้ว 2 0 0 0 2
145 บ้านคู 2 0 0 0 2
146 วัดกุดน้ำใส 2 0 0 0 2
147 บ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
148 บ้านหนองแจง 2 0 0 0 2
149 ชายพะเนาหนองโพธิ์ 2 0 0 0 2
150 บ้านทองหลาง 2 0 0 0 2
151 บ้านหนองกลางดอน 2 0 0 0 2
152 บ้านหนองปรือ 1 4 4 1 9
153 บ้านหนองสะแก 1 3 2 1 6
154 บ้านป่ารังงาม 1 2 0 1 3
155 บ้านกระดาน 1 2 0 0 3
156 บ้านโป่งกระสัง 1 2 0 0 3
157 บ้านถนนหัก 1 2 0 0 3
158 บ้านตะเคียน 1 1 3 0 5
159 บ้านเมืองเก่า 1 1 2 0 4
160 บ้านห้วยสามขา 1 1 1 1 3
161 บ้านคลองขามป้อม 1 1 1 0 3
162 บ้านหนองตะครอง 1 1 1 0 3
163 ศิริบ้านไร่ 1 1 1 0 3
164 บ้านหนองบัวละคร 1 1 0 2 2
165 บ้านหิงห้อย 1 1 0 1 2
166 บ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 1 1 0 0 2
167 บ้านงิ้ว 1 1 0 0 2
168 ไชยณรงค์วิทยา 1 1 0 0 2
169 บ้านเก่าบ้านน้อย 1 0 2 0 3
170 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 1 0 1 1 2
171 บุ่งสะอาดวัฒนา 1 0 1 0 2
172 บ้านจะบู 1 0 1 0 2
173 บ้านหนองไผ่ 1 0 1 0 2
174 บ้านหนองบง 1 0 0 2 1
175 บ้านหนองโบสถ์ 1 0 0 0 1
176 บ้านปราสาท 1 0 0 0 1
177 บ้านกุดไผ่ 1 0 0 0 1
178 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 1 0 0 0 1
179 บ้านมะค่าดอนทะยิง 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองขุยคูเมือง 1 0 0 0 1
181 บ้านหินหล่อง 1 0 0 0 1
182 วัดหนองราง 1 0 0 0 1
183 บ้านโกรกช้างน้อย 0 3 0 0 3
184 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 0 2 4 1 6
185 บ้านละเลิงพิมาน 0 2 1 0 3
186 บ้านป่าเพกา 0 2 0 0 2
187 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 0 1 1 1 2
188 บ้านมาบกราด 0 1 1 0 2
189 คมพิสิฐวิทยา 0 1 1 0 2
190 บ้านกุดโดก 0 1 1 0 2
191 บ้านซับยาง 0 1 0 1 1
192 เทศบาลหนองหัวฟาน 0 1 0 0 1
193 บ้านกุดจิกหนองแห้ว 0 1 0 0 1
194 บ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
195 บ้านหนองแหน 0 1 0 0 1
196 บ้านโนนพุทรา 0 1 0 0 1
197 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 0 1 0 0 1
198 บ้านใหม่โคกพรม 0 1 0 0 1
199 บ้านตะเคียนงาม 0 0 2 2 2
200 บ้านโนนสะเดา 0 0 2 1 2
201 บ้านหญ้าคาโนนแจง 0 0 1 0 1
202 บ้านหนองโพธิ์นามาบ 0 0 1 0 1
203 บ้านเกาะลอย 0 0 0 1 0
204 บ้านมะเริง 0 0 0 0 0
205 มัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 0 0 0 0 0
206 อนุบาลจรัสพงษ์ 0 0 0 0 0
รวม 992 422 227 165 1,641