สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5” />
หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2557   9 ต.ค. 2557   10 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1211-1212 9 ต.ค. 2557
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1213-1214 9 ต.ค. 2557
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 211-212 9 ต.ค. 2557
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 213-214 9 ต.ค. 2557
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 221-222 9 ต.ค. 2557
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 223-224 9 ต.ค. 2557
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1222 9 ต.ค. 2557
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1224 9 ต.ค. 2557
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1231-1232 9 ต.ค. 2557
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1233-1334 9 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป 2/1 9 ต.ค. 2557
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.2/2 9 ต.ค. 2557
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.2/3 9 ต.ค. 2557
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.1/3 9 ต.ค. 2557
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.1/4 9 ต.ค. 2557
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.1/5 9 ต.ค. 2557
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.1/1 9 ต.ค. 2557
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.1/2 9 ต.ค. 2557
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.2/4 9 ต.ค. 2557
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.2/5 9 ต.ค. 2557
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.4/1 9 ต.ค. 2557
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.4/2 9 ต.ค. 2557
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.4/3 9 ต.ค. 2557
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.4/4 9 ต.ค. 2557
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ห้อง ป.1-ป.2 9 ต.ค. 2557
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ห้อง ป.3-ป.4 9 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง ภาษาไทย 9 ต.ค. 2557
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง พัฒนาผู้เรียน 9 ต.ค. 2557
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง สุขศึกษา 9 ต.ค. 2557
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง ศิลปะ 9 ต.ค. 2557
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง อนุบาล 2 9 ต.ค. 2557
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2557
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง คณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง สังคมศึกษา 9 ต.ค. 2557
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง การงาน 9 ต.ค. 2557
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง วิทยาศาสตร์ 9 ต.ค. 2557
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง ห้องแนะแนว 9 ต.ค. 2557
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง ห้องแนะแนว 9 ต.ค. 2557
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง ห้องแนะแนว 9 ต.ค. 2557
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง ป.2 9 ต.ค. 2557
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง ป.1 9 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 926 9 ต.ค. 2557
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 916 9 ต.ค. 2557
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 935-936 9 ต.ค. 2557
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 916 9 ต.ค. 2557
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 937 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 926 9 ต.ค. 2557
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 926 9 ต.ค. 2557
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1223 9 ต.ค. 2557
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 1223 9 ต.ค. 2557
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 937 9 ต.ค. 2557 08.30-12.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 926 9 ต.ค. 2557
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 926 9 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด โดม 9 ต.ค. 2557
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม 9 ต.ค. 2557
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด โดม 9 ต.ค. 2557
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม 9 ต.ค. 2557
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 722-723 9 ต.ค. 2557
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 724-725 9 ต.ค. 2557
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 915 9 ต.ค. 2557
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 711-712 9 ต.ค. 2557
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 916 9 ต.ค. 2557
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 713-714 9 ต.ค. 2557
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 923-924 9 ต.ค. 2557
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 921-922 9 ต.ค. 2557
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 911-912 9 ต.ค. 2557
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 913-914 9 ต.ค. 2557
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด โดม 9 ต.ค. 2557
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด โดม 9 ต.ค. 2557
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 931-932 9 ต.ค. 2557
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 933-934 9 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ห้อง ประชุม 9 ต.ค. 2557
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ห้อง 111-113 9 ต.ค. 2557
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ห้อง 221-224 9 ต.ค. 2557
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ห้อง 232-234 9 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2557
2 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2557
3 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2557
4 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2557
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2557
6 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2557
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2557
8 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2557
9 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2557
10 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2557
11 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2557
12 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2557
13 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2557
14 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง อนุบาล 2 9 ต.ค. 2557
15 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง อนุบาล 2 9 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาญ อาคาร 3 ชั้น ห้อง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ อาคาร 3 ชั้น ห้อง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2557
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2557
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 212 9 ต.ค. 2557
2 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 212 9 ต.ค. 2557
3 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 212 9 ต.ค. 2557
4 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 212 9 ต.ค. 2557
5 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 212 9 ต.ค. 2557
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 215 9 ต.ค. 2557
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 212 9 ต.ค. 2557
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 212 9 ต.ค. 2557
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 212 9 ต.ค. 2557
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 212 9 ต.ค. 2557
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 212 9 ต.ค. 2557
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 214 9 ต.ค. 2557
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 214 9 ต.ค. 2557
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 214 9 ต.ค. 2557
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 214 9 ต.ค. 2557
16 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 214 9 ต.ค. 2557
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 214 9 ต.ค. 2557
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 214 9 ต.ค. 2557
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 214 9 ต.ค. 2557
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 214 9 ต.ค. 2557
21 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง 214 9 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
7 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
8 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2557
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2557
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหาญ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2557
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหาญ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]