สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5” />
หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง ภาษาไทย 10 ต.ค. 2557
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง พัฒนาผู้เรียน 10 ต.ค. 2557
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง สุขศึกษา 10 ต.ค. 2557
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง ศิลปะ 10 ต.ค. 2557
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง อนุบาล 2 10 ต.ค. 2557
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้องสมุด 10 ต.ค. 2557
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง คณิตศาสตร์ 10 ต.ค. 2557
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง สังคม 10 ต.ค. 2557
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง การงาน 10 ต.ค. 2557
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง วิทยาศาสตร์ 10 ต.ค. 2557
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2557
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]