รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.นม.4
ระหว่าง วันที่ 14 - 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลาดโลศรี
 
1. นางราตรี  เที่ยงตรง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 1. เด็กหญิงเกศินี  ชุมศรี
 
1. นางสุภาพร  สุทธิประภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กหญิงจริญญา  เชียงภูเขียว
 
1. นายมนัส  จันทวงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลกุล 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อำไพ
 
1. นางสาวพิสุทธิพร  ดีรบรัมย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  ยาดี
 
1. นางสาวสุนิษา  กลีบพุททรา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวาริน  บาททอง
 
1. นางเพ็ญแข  สองเมือง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับใต้ 1. เด็กหญิงบุญยานุช   ปลอดกลาง
 
1. นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  นวลผ่อง
 
1. นางเสาวนีย์  เหมนิธิ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวาสนา  ยศสูงเนิน
 
1. นางสาวประภาพร  ครึมสูงเนิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 1. เด็กหญิงบุญญารักษ์  แปลงจะโปะ
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  พลจันทึก
3. นางสาววาสนา  อัดสูงเนิน
 
1. นางวาสนา  อวยสวัสดิ์
2. นางพัชรา  แตงนำศิริ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 1. เด็กหญิงนริสรา  เพียซ้าย
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ท่วมพุดซา
 
1. นางพยอม  บูรณะ
2. นางลัดดาวัลย์   ขัดโพธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แป้นโพธิ์
2. เด็กหญิงสุนันทา  หมอยา
 
1. นางสาวชลลดา  ปรางค์โบราณนอก
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 1. เด็กชายนฤเบศ  อาบโคกสูง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ประทุมขันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลกุล 1. เด็กชายพงศพัฒน์  สุดาจันทร์
 
1. นายสมพงษ์  เติมดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงเกวริน  เพ็ชรงาม
 
1. นางวันดี  พันตะเภา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงบุญชุม  จิตตรง
2. เด็กหญิงสุกันยา  ผาสุก
3. เด็กหญิงอลิสา  ฝอดสูงเนิน
 
1. นางปิยรัฐ  คลีมานะกิจ
2. นางนงนุช  เดชศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยพร  ดับสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  เตียนจันทึก
3. เด็กชายเอกราช  ปานกระโทก
 
1. นางบุษบง  ตองหว้าน
2. นายณัชพล  ตองหว้าน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เบาะจันทึก
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  แสงอุทัย
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จิตร์กระโทก
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ปิ่นกลาง
2. นายภคิน  โคตรสิงห์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กหญิงจินตนา  ปกติ
2. เด็กชายนพดล  อิติบุตตา
3. เด็กชายนิวัฒน์  ผ่องสูงเนิน
 
1. นางสาวปิยะมาศ  บุญสะอาด
2. นายมนตรี  โดนหมั้น
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายฑีฆายุ  แสงบึง
2. เด็กชายพันแสน  รักษากูล
 
1. นางนงนุช  เดชศรี
2. นางสาวเสาวภา  ไชยสุวรรณ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายปิยนนท์  ทองสง่า
2. เด็กชายศุภกร  พวงจำปา
 
1. นางสาวเสาวภา  ไชยสุวรรณ
2. นางสาวอภาพร  ภูพลผัน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายกฤษฎา  แก้วสิงห์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เชิดชู
 
1. นางจินตนา  บุญเลิศ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 1. เด็กชายนพพร  อินทรไข
 
1. นายกฤษฎา  แก้วสิงห์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลกุล 1. เด็กหญิงคณิศร  ปินะสา
2. เด็กหญิงญาณิศา  ประภาโส
3. เด็กหญิงศลิษา  ทวีวงษ์
 
1. นางกัญญารัตน์  มหามนตรี
2. นางสาวกรุณาพร  ชุติโรจน์ไพศาลสิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายขวัญ  นามพันธ์
2. เด็กชายพีรัชชัย  จันดาเพ็ง
3. เด็กหญิงสยุมพร  ตรีภพ
 
1. นายโกต๋อง  บุญโสม
2. นายสมศักดิ์  ลาภานิกรณ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 1. เด็กหญิงกิตติวรา  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงธันยมัย  ศรีพระนาม
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุวรรณพันธุ์
 
1. นางจิราพร  วลสันเทียะ
2. นายบุญจันทร์  ศรีระทัต
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชนัญญา  ศิริมั่น
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จงปลงกลาง
3. เด็กหญิงพาฝัน  หินกลาง
 
1. นางอัมพร  ยิ้มแย้ม
2. นางสาวสุภาพ  กองจริต
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชนากานต์  วังโส
2. เด็กชายพงศกร  จิโนหงษ์
3. เด็กหญิงวิภา  ภานุเรศ
 
1. นางชุติมา  ทิพโม
2. นางธิติมา  กมลอินทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชลธิชา  น้องสี
2. เด็กชายชวัลกร  มานะพิม
3. เด็กหญิงทนินธร  อนุรักษา
 
1. นางชุติมา  ทิพโม
2. นายมรกต  ธนะธน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับใต้ 1. เด็กชายพงศกร  ไกรสันเทียะ
2. เด็กหญิงอนิสา  สุดจันทึก
3. เด็กหญิงอริสรา  เพ้ยจันทึก
 
1. นางสาวน้ำฝน  มนขุนทด
2. นายศุภวุฒิ  แนมกลาง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  วินิจฉัยภาครุจ
2. เด็กหญิงทัศภรณ์  นันทพันธ์
3. เด็กหญิงอาทิตตยา  แซ่ตั้ง
 
1. นางอรุณณี  จงปั้น
2. นางสาวอุไรวรรณ  ภูจ่าพล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. นายวีร์ธัช  ภู่พารา
2. นายไพรัตน์  คลังมณี
 
1. นางชุติมา  ทิพโม
2. นายมรกต  ธนะธน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันคลัง
2. เด็กหญิงไอรดา  เทศอรุณ
 
1. นางจิราพร  บำรุงผล
2. นางสาวภาวิณี  ศรีบุญเรือง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กชายธนกร  ซ้อนพุดซา
2. เด็กชายวิวัฒนกูล  หล่าจันทึก
 
1. นางสาวสมสวย  แจ่มเรือน
2. นางสาวบุญญา  มีเดช
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเมือง 1. เด็กชายจักรี  โหม่งสูงเนิน
2. เด็กหญิงดวงพร  มุ่งเขื่องกลาง
 
1. นายชนาธิป  พูลมา
2. นางสาววัฒนิกา  กมลกลาง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่วยบุตรดา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  โตบ้านแพ้ว
 
1. นายสุดใจ  ธุระธรรม
2. นางอังสุมาลี  ทองศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กชายนเรศ  เจนทั่ว
2. เด็กชายอำนาจ  ฉิมพาลี
 
1. นายรชต  ปังสันเทียะ
2. นายชนธีร์   วนกลาง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 1. เด็กชายพงษกร  คำแสน
2. เด็กชายอนุชิด  ดิษฐ์ขุนทด
 
1. นายประธีป  รับขวัญ
2. นายวิเชียร  ตอบกลาง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงคัทรีญา  สุขจันทึก
2. เด็กหญิงฐิติกร  บุญล้อม
3. เด็กหญิงธิชาดา  ตะเภาพงษ์
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เบ้าทอง
5. เด็กหญิงวารุณี  สายสุด
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  สีหธนไพศาล
2. นางอุไร  พุ่มวันเพ็ญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คงภู่
2. เด็กหญิงดุสิตตา  ศรีมาบุตร
3. เด็กหญิงปทุมทิพย์  คมวิชายั่งยืน
4. เด็กหญิงภควดี  ทุมจันทึก
5. เด็กหญิงอัจฉราพร  ชุ่มสกุลวงศ์
 
1. นางรุ่งนภา  โมฆะรัตน์
2. นางธัญลักษณ์  คบด่านกลาง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กหญิงพนิดา  เริ่มศรี
2. เด็กหญิงมัลลิกา  พลคำ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เพชรตะกั่ว
4. เด็กหญิงสุรีย์พร  รักษานวล
5. เด็กหญิงเวณุกา  พรมจันทึก
 
1. นางอรณี  เอี่ยมละออ
2. นายภคิน  โคตรสิงห์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกิตยาภรณ์  แสงเพ็ง
2. เด็กหญิงกิติมา   สีชมพู
3. เด็กหญิงนุชนภา  นิจรักษ์
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีวิเชียร
5. เด็กหญิงอนุธิดา  กาเผือก
 
1. นายณรงค์  กิจสุภา
2. นางมนัสมนต์  สุรโยธี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กหญิงธนัญญา  ชุมเพชร
2. เด็กหญิงภูริชญา  สุทธิโพธิ์
3. เด็กหญิงภูษณิศา  สุทธิโพธิ์
4. เด็กชายศิขเรศ  สุภาพ
5. เด็กหญิงสุรางคนางค์  เกตุยั่งยืนวงศ์
 
1. นางแพรวตา  บูญมาก
2. นายภรภัทร  เกื้อฐิติพร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พันธุ์ขุนทด
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจตนากลาง
3. เด็กหญิงธิติรัตน์  ชูรัตน์
4. เด็กหญิงปนัดดา  สง่าในเมือง
5. เด็กหญิงพิชชาพร  ประจบจิตร
 
1. นางมะลิษา  บรรณาภูมิ
2. นางดวงพร  ชัยเวช
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงจิราภา  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  คงถือมั่น
3. เด็กหญิงวิชุดา  พาขุนทด
4. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญสูงเนิน
5. เด็กหญิงโสภา  ขีดกลาง
 
1. นายอภิมุข  อินทร์แพรง
2. นางสาวเบญจมาศ  ทรงเสรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เนื่องอาชา
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เชิดกฤษ์
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  เฉลียวฉลาด
4. เด็กหญิงรพีพรรณ  สันติสรรเสริญ
5. เด็กหญิงอริสรา  รอดโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวศุภรัตน์  วงศ์สวัสดิ์
2. นางสาววัฒนิกา  กมลกลาง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมาก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สวัสดิ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  มาลัย
3. เด็กหญิงชลธิชา  สมจิตร
4. เด็กชายตะวัน  เสาะสูงเนิน
5. เด็กหญิงธัญสุดา  ดอกกลาง
6. เด็กหญิงนรมล  อินทรรักษา
7. เด็กหญิงนิตยา  ผินนอก
8. เด็กหญิงพรชิตา  ตันเจริญ
9. เด็กหญิงวรรณภา  พูนสวาย
10. เด็กชายวัฒนา  อินทร์นอก
11. เด็กหญิงสมพิษ  อินทรรักษา
12. เด็กหญิงหทัยพร  โทนขุนทด
13. เด็กชายอดิศักดิ์  ดื่นขุนทด
14. เด็กหญิงอธิชา  คืมสูงเนิน
15. เด็กชายอนุภาพ  ประเสริฐสังข์
16. เด็กหญิงอรนุช  สังข์กลาง
17. เด็กหญิงอรัญญา  อยู่ใหม่
18. เด็กหญิงอัญชลี  แก่งหนอก
19. เด็กหญิงอัยลดา  โสวภาส
20. เด็กชายเจษฎา  โสมรักษ์
 
1. นางสาวดรุณี  หอจันทึก
2. นางสาววาริน  เชิญกลาง
3. นางสาววรรณรัตน์  รุ่งเรือง
4. นางพิษณุลักษณ์  บุญทวี
5. นางสาวนิตยา  กิตติเวชการ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกะนิฏิฐา  ทิพย์ภักดี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไหม้หวัน
3. เด็กหญิงคงชนก  กมลศิลป์
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  โกสุมภ์
5. เด็กชายทินภัทร  หัสวงค์
6. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ฝนมี
7. เด็กหญิงทิวนันท์  อุดมพร
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเรืองรอด
9. เด็กชายนภาดล  มิลินทจินดา
10. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  กล้าขุนทด
11. เด็กหญิงวารี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
12. เด็กหญิงวารุณี  เผ่าจันทึก
13. เด็กชายวิษณุ  วงศ์แวว
14. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ยอดขวัญ
15. เด็กหญิงสุพรรณษา  เชียงโคกกรวด
16. เด็กชายอภิสิทธิ์  นันทมาตย์
17. เด็กชายเนตรนรินทร์  ทองชำนาญ
18. เด็กหญิงเสาวรส  แก้วก่ำ
19. เด็กชายเอกพงศ์  ศรีมะละ
20. เด็กชายไชยา  ชูชื่นบุญ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ขอถือกลาง
2. นายจำเนียร  อาจขำ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ขวัญสันเทียะ
4. นายดิษกร  สารพิบูลย์
5. นายนิทัศน์  สายสังข์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  พุทธนอก
 
1. นางลัญฉนา  นาขุนทด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กหญิงทานตะวัน  ป้อมพิจิตร
 
1. นางลัญฉนา  นาขุนทด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธารารัตน์  รวมใหม่
 
1. นางมัณฑณีย์  ชำนาญพรม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลกุล 1. เด็กชายภควัฒ  อันต๊ะขัน
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  เหลื่อมมุกดา
 
1. นางสาวประพรรณ  สมสุข
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กหญิงกานติมา  สุขลาภ
2. เด็กชายภูธเนศ  แดนวิวัฒน์เดชา
 
1. นางสุกฤตา  ศุภเดชวิวัฒน์
2. นางชัญญา  จินากูล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 1. เด็กชายวรากร  หาญวิชา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  โสภาจันทร์
 
1. นางดุษฎี  ศิลปะวิศาล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กหญิงกุลิสรา  กลัดสูงเนิน
2. เด็กหญิงจินตนา  พลพยัคฆ์
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ก้องแก้ว
4. เด็กหญิงปริญภรณ์  เจ็กจันทึก
5. เด็กหญิงลักษณา  กล้าหาร
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  จูงใจ
7. เด็กหญิงอรทัย  ดาวสันเทียะ
8. เด็กหญิงอริศรา  ธรรมเกาะ
9. เด็กหญิงอริสรา  คำลอย
10. เด็กหญิงอังคณา  จงสูงเนิน
 
1. นางสาวโรจณีย์  เดือนแจ่ม
2. นางนภา  ศรีเงินยวง
3. นางสาวศากุน  เสาวคตภูมิ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงกชพร  ผินสูงเนิน
2. เด็กหญิงชนิตา  ชอบสูงเนิน
3. เด็กหญิงญญานันท์  สาครวรรณศักดิ์
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  อุทัย
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญสูงเนิน
6. เด็กหญิงปวริศา  เจือดี
7. เด็กหญิงปวีณา  คือสูงเนิน
8. เด็กหญิงพิชญาภา  ลบสูงเนิน
9. เด็กหญิงภัคจิรา  สุภศร
10. เด็กหญิงมะลิ  อัศวรังสฤษฎ์
11. เด็กหญิงรชาดา  บริบูรณ์
12. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขิณี
13. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริเสริมทรัพย์
14. เด็กหญิงสุภัค  กุมสูงเนิน
15. เด็กหญิงอริสา  ฉายาวรรณ
 
1. นางกัญญกาญจน์  ดาศรี
2. นางสาวจิราภา  พูนสูงเนิน
3. นางสาวแพรวพัชร  ภิญโญ
4. นางสาวชลธิชา  พัฒนจุรีพันธ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมาก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สวัสดิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมจิตร
3. เด็กหญิงนรมล  อินทรรักษา
4. เด็กหญิงนิตยา  ผินนอก
5. เด็กหญิงนิรชา  คงสิทธิ์
6. เด็กชายปานศักดิ์  บริสุทธิ์
7. เด็กหญิงพรชิตา  ตันเจริญ
8. เด็กหญิงวรรณภา  พูนสวาย
9. เด็กหญิงสมพิษ  อินทรรักษา
10. เด็กหญิงหทัยพร  โทนขุนทด
11. เด็กหญิงอธิชา  คืมสูงเนิน
12. เด็กหญิงอรนุช  สังข์กลาง
13. เด็กหญิงอัญชลี  แก่งหนอก
14. เด็กหญิงอัยลดา  โสวภาส
15. เด็กหญิงแสง  บุญเต็ม
 
1. นายณัฐวัส  ปัญญาใส
2. นางอภิญญา  เกษมพร
3. นางสาวจิราภรณ์   เงินหล่อ
4. นางสาวเกศกนก  โชตินอก
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสูงเนิน) 1. เด็กหญิงยุวลักษณ์  ทีไธสง
2. เด็กชายสุกฤต  อุดมพร
 
1. นางสาวศรีพนม  จ้างประเสริฐ
2. นางสาวทิฆัมพร  ปิติทรัพย์สกุล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  แนบกลาง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ช่วยศิริ
 
1. นายภราดร  ฉากไธสง
2. นางประไพ  คำดวง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กชายวรฤทธิ์  ก้อนสูงเนิน
 
1. นายอัครเดช  อินทรสถาพร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงพรยุภา  กลไกล
 
1. นายอัครเดช  อินทรสถาพร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ไหมทอง
 
1. นางสุกัญญา  มรกต
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กชายทยากร  ถาวรวัฒนยงค์
 
1. นายอัครเดช  อินทรสถาพร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยสาสน์
 
1. นายอัครเดช  อินทรสถาพร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 1. เด็กชายอัศนัย  หนุ่มเพ็ชร
 
1. นางอุษา  ยอดเมือง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงประภาศรี  แก้วเนตร
 
1. นางอุษา  ยอดเมือง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจณิสรา  เจริญศร
 
1. นางอุษา  ยอดเมือง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกน้อย 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  นันทะสัย
2. เด็กหญิงปฎิญญา  กวางทอง
 
1. นางสุภาวดี  วาจาดี
2. นายฉัตรชัย  ธรรมชาติ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงชาริสา  พันธุ์มาก
2. เด็กหญิงสิราวดี  อินแก้ว
 
1. นางวรัทยา  สิทธิกลม
2. นางพริ้มเพรา  ทิพย์บรรจง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีวัฒนา 1. เด็กชายจตุภูมิ  หน่วงกลาง
2. เด็กหญิงศศิธร  ปลั่งกลาง
 
1. นายวิทยา  เจือจันทึก
2. นางปริญณา  เจือจันทึก
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดุมกลาง
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สุนันธรรม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายพนมเวศน์  จีนกสิกรณ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  เยี่ยงกลาง
3. เด็กชายอภิพงษ์  พรเพ็ญ
 
1. นายสมพงษ์  ไพรอด
2. นายณรงค์  แก้วมา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง 1. เด็กชายกฤชติพงษ์  จิตต์ชุ่ม
2. เด็กชายชลชาติ  กสิวัฒน์
3. เด็กชายยุทธพงษ์  เมฆหมอก
 
1. นางยุวดี  ดวงจักร ณ อยุธยา
2. นางสามารถ  สระกลาง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีวัฒนา 1. เด็กชายธนวันต์  หมายเงา
2. เด็กชายสมควร  ฮอหรินทร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แช่กลาง
 
1. นายวิทยา  เจือจันทึก
2. นางปริญณา  เจือจันทึก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงนันทิชา  แปวสูงเนิน
 
1. นางสาววธัญภัสชร์  พรพิมลรัตน์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กชายนธวุฒิ  เพ็ชรรัตน์
 
1. นายวรพจน์  ชมโพธิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 1. เด็กหญิงชลิตา  วิงสันเทียะ
 
1. นางสุจิตร  พรมจันทึก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ศิริกิจ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุวิชัย
 
1. นางสาวคนึงนิจ  วัชนะ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กชายวรรณชัย  คำบุญศรี
 
1. นายวรพจน์  ชมโพธิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1. เด็กชายวรเทพ  ศิริชาติ
 
1. นางสุภี  สุภานันท์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มีประทีป
 
1. นายวรพจน์  ชมโพธิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาตะโครก 1. เด็กหญิงกัลชลิกา  รามสูงเนิน
 
1. นายกายสิทธิ์  ศุภเดชวิวัฒน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กหญิงพรรณพษา  สาตา
 
1. นายวรพจน์  ชมโพธิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงปรมาพร  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางรัตนา  พงษ์สุวรรณ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกน้อย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสนิตยกุล
 
1. นางรัตนา  พงษ์สุวรรณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กชายอนุชา  ร้อยพิลา
 
1. นางจงกล  กิจสุภา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กชายรักเกียรติ  คลองงาม
 
1. นางศุภลักษณ์  ชมโพธิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มงคลชาติ
 
1. นางสาวมณฑิรา  นิยากร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาตะโครก 1. เด็กหญิงกัลชลิกา  รามสูงเนิน
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พิมพ์สิงห์
3. เด็กชายชโยดม  วงศ์บรรเทา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  รามสูงเนิน
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญศรี
6. เด็กชายณัฐพล  เจิมขุนทด
7. เด็กหญิงลลิตา  จิตตวชิรานนท์
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ซอสูงเนิน
 
1. นายกายสิทธิ์  ศุภเดชวิวัฒน์
2. นางสาวธัญลักษณ์  วงษ์กัณหา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ประโยชน์โยธิน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มงคลชาติ
3. เด็กชายณัฐกุล  แม้นพยัคฆ์
4. เด็กชายทินภัทร  สิวกระโทก
5. เด็กหญิงธนพร  ศรีวรสาร
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุวิชัย
7. เด็กหญิงนันทิชา  แปวสูงเนิน
8. เด็กหญิงพรรณพร  พงษ์สุภา
9. เด็กชายภูวเดช  มุดสูงเนิน
10. เด็กหญิงรัชนีกร  ไชยดิษฐ์
11. เด็กหญิงศรุตา  ศิริวิ
12. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  วอล์คเกอร์
 
1. นายชยุตพงศ์  พัฒนจุรีพันธ์
2. นางสาวมณฑิรา  นิยากร
3. นางสาวรัชฎา  ฉิมมา
4. นางสาวกนกพัฒน์  เป้าสร้อย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 1. เด็กหญิงจารวี  ช่วยทวีกุศล
2. เด็กหญิงจินดามณี  มีแสง
3. เด็กหญิงชนกสุดา  ยิ่งยวด
4. เด็กหญิงชาดารัตน์  เมขุนทด
5. เด็กหญิงดวงวิภา  แทบท้าว
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศิริพิทักษ์
7. เด็กหญิงธารินธร  มีเดช
8. เด็กหญิงนัชธิดา  หักทะเล
9. เด็กหญิงบุญสิตา  ยุนสูงเนิน
10. เด็กหญิงภาวินี  แนบเนียน
11. เด็กชายภุชงค์  สัญจรดี
12. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ทุนสูงเนิน
13. เด็กชายวงศกร  ศักดา
14. เด็กชายศิวา  คงสูงเนิน
15. เด็กหญิงสุชาดา  ริมขามป้อม
16. เด็กหญิงอภิรดี  แฉ่งสูงเนิน
17. เด็กหญิงอรสา  เหินสูงเนิน
18. เด็กหญิงเกตนิกา  หงษ์สูงเนิน
19. เด็กหญิงเพียงพร  ทุนสูงเนิน
20. เด็กชายเอกรินทร์  โทขุนทด
 
1. นายกรุณา  เกี้ยวสูงเนิน
2. นายนคร  บวรมงคล
3. นางสาวนิตยา  ชูจารย์
4. นายวรพล  เกตุคงวิจิตร
5. นางวันดี  เกี้ยวสูงเนิน
6. นายปรีชา  เนขุนทด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 1. เด็กชายธนิน  ภูจันทึก
2. เด็กชายธนโชติ  บัวชัย
3. เด็กชายธรรมจักร  กิ่งส้มกลาง
4. เด็กชายมานะ  แย้งเยื้อง
5. เด็กชายรุ่งโรจน์  ครุฑวิชิต
6. เด็กชายโชคอนันต์  เรียบร้อย
 
1. นายวัชรศักดิ์  เพียซ้าย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กชายกฤษติน  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางสาววิรงรอง  ปึงสูงเนิน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีวัฒนา 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  วงศ์อภิวัฒน์
 
1. นางรัชนีกร  อุณะศิริ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  แดงมะณี
 
1. นางอารี  ครองเคหา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นายนวมินทร์  ศรีเมือง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งกะสัง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุทินรัมย์
 
1. นางสุภัคฐิต์ชาภัท  บุญสูงเนิน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กหญิงสาธิตา  สะเดาทอง
 
1. นางวิพาพร  เที่ยงธรรม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  จริงพิมาย
 
1. นายพิทักษ์  ดาทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญรอด
 
1. นางราตรี  เลือดขุนทด
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กชายศุภกร  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรียา  พันธุ์โยธี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  วอล์คเกอร์
 
1. นางสาวกนกพัฒน์  เป้าสร้อย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กชายธีรภัทร  ประชากลาง
 
1. นางสาวภาวิณี  สุมงคล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 1. เด็กหญิงวรรณภา  เลี๊ยบฮวด
 
1. นางสาวหฤทัย  กลีบกมล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนงพระใต้ 1. เด็กชายธีรภัทร  ประชากลาง
 
1. นางสาวภาวิณี  สุมงคล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. นางสาวบุษญา  ประเสริฐจิตร
 
1. นายพิทักษ์  ดาทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กชายชนาภัทร  บวรธนวัฒน์
 
1. นางปราณี  กลิ่นจันทร์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงโยษิตา  สุระทศ
 
1. นายมาโนชญ์  เคนผาพงศ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสง่าพัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เพ็ญยะกุล
2. เด็กชายคุณากร  ศิริโฉม
3. เด็กหญิงฑิมพิกา  นานอก
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศาลาแดง
5. เด็กชายณัฐพล  แสนภูมิ
6. เด็กหญิงธนิษฐา  ผาสุก
7. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สระทองหลาง
8. เด็กหญิงนนท์ฐนาฏ  แถวจันทึก
9. เด็กหญิงนฤมล  เมืองแสน
10. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีสังข์
11. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อิ่มคำ
12. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  เสาศิลา
13. เด็กหญิงปัทมพร  ศรีสังข์
14. เด็กหญิงปิยฉัตร  วงษ์เสียงดัง
15. เด็กหญิงปิยนุช  วงษ์เสียงดัง
16. เด็กหญิงพัชราวดี  ผ่องสีดา
17. เด็กหญิงภัคจีรา  แทงเหล็ก
18. เด็กหญิงภัทรชกร  ไชยะลา
19. เด็กหญิงภาณี  พรมเมตตา
20. เด็กหญิงลินดา  อภัยนอก
21. เด็กหญิงวรรณวิษา  สีหะรัตน์
22. เด็กหญิงวรัญญา  รานอก
23. เด็กชายวิทวัส  สุวรรณ์
24. เด็กหญิงวิมลศิริ  พรมเมตตา
25. เด็กชายศักดิ์ดินนท์  ดงดังรัมย์
26. เด็กหญิงสาวิตรี  ค้าสุกร
27. เด็กหญิงสุจิตรา  ผิพ่วนนอก
28. เด็กหญิงสุพรรณนิษา  เทสะนอก
29. เด็กหญิงสุภัสสร  พิผ่วนนอก
30. เด็กหญิงอภิชญา  ขัดโพธิ์
31. เด็กหญิงอินทิราพร  ณ บุญเป็ง
32. เด็กหญิงเกวรินทร์  ว็อตจันทึก
33. เด็กชายเฉลิมชัย  ดีเลิศ
 
1. นางสาวมนฤดี  ชานกระโทก
2. นางอรพิม  เบ็ญขุนทด
3. นายสุวิท  สงรัมย์
4. นางเพ็ญศรี  นพกุล
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เขือนอก
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  มะรุมกลาง
3. เด็กหญิงชลธิชา  อุทัยรัตน์
4. เด็กชายธนากร  กำแหงพล
5. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ชัยบัง
6. เด็กหญิงภัญญดา  มุ่งเขื่อนกลาง
7. เด็กชายรัชชานนท์  เดชา
8. เด็กชายสุรพงษ์  อินทร์พรม
9. เด็กชายอนุชา  กล้าจอหอ
10. เด็กชายอภิชัย  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวเกียรติแก้ว  มณีเกียรติโกวิท
2. นางสาวชนัดดา  ศรีสูงเนิน
3. นางภคณัท  สกุลบุญลพ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ลือนาม
2. เด็กหญิงณััฐสุดา  อ้นใจหาญ
3. เด็กชายธนาเดช  เปิ่นสูงเนิน
4. เด็กหญิงบุษยมาส  เชี่ยวชาญ
5. เด็กหญิงปภาณิน  เจริญสุข
6. เด็กชายพีระพล  พิขุนทด
7. เด็กชายสหรัก  ใจดี
8. เด็กหญิงสิรินดา  พลองกลาง
9. เด็กหญิงเกวลิน  สุดสวาท
10. เด็กชายไกรวิทย์  คำเกลี้ยง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เทพทอง
2. นางจิราพร  ศรีสุวรรณ
3. นางทองปลูก  เทพทอง
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานติมา  ตาลชัยสงค์
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  ดีสูงเนิน
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองประเสริฐ
4. เด็กหญิงชลธิชา  สิงฆราช
5. เด็กหญิงปรียาพร  ปีนกระโทก
6. เด็กหญิงรัญชิตา  ดวงคำน้อย
7. เด็กหญิงรัฐชิตา  กาฬจันโท
8. เด็กหญิงวิภาวิณี  ัอัณฑะพันธุ์
 
1. นางวิภาพันธุ์  วังขนาย
2. นางธัญญาภัทร  สวัสดีศรีกูล
3. นางอมลวรรณ  มีจินดา
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปลื้มฤทัย  ตีบจันทร์
2. เด็กหญิงพรรณชิตา  วันละดา
3. เด็กหญิงพัชราภา  สังสัญชาติ
4. เด็กหญิงพุทธินันท์  ครูเกษตร
5. เด็กหญิงวรรณภา  ฝอดสูงเนิน
6. เด็กหญิงวิไลรัตน์  อ่ำดอนกลอย
7. เด็กหญิงศิริธร  บุญเรือง
8. เด็กหญิงสุนิสา  มะลิลา
9. เด็กหญิงสุวนันท์  ดวลพล
 
1. นางสาวจันทิมา  ต้นสมบูรณ์
2. นายนิวิทย์  ต้นสมบูรณ์
3. นางสาวพรนารายณ์  ต้นสมบูรณ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกมลชนก  กองสอน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงณัฐธพร  พรมดี
4. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ผาดกลาง
5. เด็กหญิงนรีพร  ละม้ายเมือง
6. เด็กหญิงบุษดี  อบอุ่น
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ขอถือกลาง
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ขวัญสันเทียะ
3. นางสาวปภัสรา  สอนวิเศษ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อยู่ครบ
2. เด็กหญิงลลิตา  ใจกล้า
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ถนอมศักดิ์
4. เด็กหญิงอภิชญา  เพ็ญจันทึก
5. เด็กหญิงอภิสรา  สิบโคกกรวด
6. เด็กหญิงเกษร   ซ่อนกลิ่น
 
1. นางสาววิรงรอง  ปึงสูงเนิน
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สอนรมย์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สอนรมย์
3. เด็กหญิงจันทิมา  แบขุนทด
4. เด็กหญิงนภัสรา  พิมพ์ปรุ
5. เด็กหญิงนิศากร  มารำพึง
6. เด็กหญิงบี  คำหล้า
7. เด็กหญิงบุญยานุช  ใจงาม
8. เด็กหญิงพรชิตา  อาวรจิตร์
9. เด็กหญิงศิริประภา  แสงพล
10. เด็กหญิงสุพัตรา  อุดทุม
 
1. นางสาวนาฏณิดา  ก้อนคำใหญ่
2. นางสาววิไลวรรณ  เกิดปัญญา
3. นายชูชีพ  แฟงมูล
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนาตยา  แชจอหอ
2. เด็กหญิงปวีณา  แนบกลาง
3. เด็กหญิงพรเพ็ญ  สมจิตต์
4. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีโยธา
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  ช่วยศิริ
 
1. นางสาวปาณิสรา  เปาวรางกูล
2. นางสาวผกามาศ  บุญสุข
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายพัชรพล  โสภา
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ศาลางาม
 
1. นางรัศมีเพ็ญ  นันทกุล
2. นางบุญเรือง  ตอบกลาง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสถียรบารมี
 
1. นางศศิธร  สุดแดน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กชายทรัพทวี  นำพา
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ลันขุนทด
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงมะลิ  ประธาน
 
1. นางสาวพรพันธ์  วันศุกร์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสารวิทยา 1. เด็กชายคิรียกรณ์  เขียวงามดี
 
1. นางสาวอรอินทร์  เคนซุ่ย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุชายภิชาติ
 
1. นางศศิธร  สุดแดน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับตะเคียน 1. เด็กชายยุทธินันท์  จันทา
 
1. นางสาวธณัญญารัตน์  สมจริง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาสง 1. เด็กหญิงสุพันสา  เผ่าภูเขียว
 
1. นางสาวกมลชนก  สุกแสง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 1. เด็กหญิงนาตยา  จิตรหาญ
 
1. นางชัญญา  วงศ์อามาตย์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กชายภูธิป  ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์
 
1. นางสาววันดี  คนธ์สูงเนิน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายสรศักดิ์  สิงห์อาจ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ยานิตย์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ฉาดนอก
2. เด็กหญิงพัชรี  สมรูป
3. เด็กหญิงวรรณริษา  กรีดกลาง
4. เด็กหญิงเพ็ญผกา  คมขำ
5. เด็กหญิงโสรญา  พลโดด
 
1. นางสุวณี  นนท์เรืองฤทธิ์
2. นายอนุจิตร  นนท์เรืองฤทธิ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงธนัชภรณ์  อัดจันทึก
 
1. นางสาวอาทิตยา  ศรีรักษ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินุช    เครือสิงห์
 
1. นางสาวชวาลา  สนสูงเนิน
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงอภิชญา  แว่นศิลา
 
1. นางสาวอาทิตยา  ศรีรักษ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 1. นางสาวนัฐธิดา  จุลกะ
2. นางสาวพรชิตา  ทองสวัสดิ์
 
1. นางขวัญใจ  บุตะเขียว
2. นางมยุรี  วิจิตรไพศาล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  ตรีสัตย์
2. เด็กหญิงทตพร  มั่งมี
 
1. นางสาวอัมพร  ช่องตะคุ
2. นางสาวศศิมา  ระดมกิจ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1. เด็กชายกริชทกานต์  ทะกาเรณะ
2. เด็กชายนัทธนันท์  เชิดกฤษ์
3. เด็กหญิงวาทินี  โคตรทิพย์
4. เด็กหญิงศุภัสธิดา  เรือจันทึก
5. เด็กชายอภิชาติ  เชิดชู
6. เด็กหญิงเก้าวรา  มะนาวนอก
 
1. นางสาวศุภรัตน์  วงศ์สวัสดิ์
2. นางสาววัฒนิกา  กมลกลาง
3. นายจารึก  เลิศสำโรง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  กรังสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วพรม
3. เด็กชายธนพงศ์  เกษะ
4. เด็กชายวงศกร  ผอนนอก
5. เด็กชายศตวรรษ  สุวรรณทา
6. เด็กชายศิริศักดิ์  ปัญญา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  พุ่มลำเจียก
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายการันต์  โสรัตน์
2. เด็กชายคมสรรณ์  เชื้อบัณฑิต
3. เด็กชายฉัตรชัย  ภักดีกลาง
4. เด็กชายนราภัทร  พลอยเพ็ชร
5. เด็กชายนวมินทร์  ศรีนัครินทร์
6. เด็กชายปราบพิภพ  ใบศรี
7. เด็กชายพุทธินันท์  แชนรัมย์
8. เด็กชายอนันต์  นันกลาง
 
1. นายไพรรัตน์  ยิ้มแย้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหิรัญย์  ศรีสมบัติ
3. นายวิบูลย์  ทองอร่าม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เศรษฐวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  วังทอง
3. เด็กหญิงพิยดา  ขันทอง
4. เด็กชายพีระพัฒน์  สร้อยทิพย์
5. เด็กหญิงวรรณพร  พรหมมา
6. เด็กชายวุฒิชัย  ประเสริฐ
7. เด็กหญิงศุภกาญจน์  เหล่าทะนนท์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองล้ำ
9. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วอาษา
10. เด็กชายเอกนรินทร์  มามุ่งนอก
 
1. นายบุญหลาย  ทองศรี
2. นางพัชรา  วามะชาติ
3. นางวราภรณ์  อึ่งประยูร
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  กิมาวหา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สอนฉลาด
3. เด็กชายธนโชติ  สินทร
4. เด็กชายธัญวรรษ  ขอแช่มกลาง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองเหล็ก
6. เด็กชายพณิชพล  ชานะกิจ
7. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แสนกรุง
8. เด็กหญิงรัตติกาล  เปลี่ยนทอง
9. เด็กหญิงวนัชพร  รักชนะพันธุ์
10. เด็กชายเอกภูมิ  มโนวรรณ
 
1. นางพรจิต  ทรวงทองหลาง
2. นางอัจฉราพร  นวลชื่น
3. นายสมยศ  จันทรา
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐา  หอมขุนทด
2. เด็กหญิงมาลีวรรณ  หาญศรี
3. เด็กหญิงมีนวดี  แซ่แต้
4. เด็กชายลลิดา  สังข์แก้ว
5. เด็กหญิงลักษิกา  เสือนุ้ย
 
1. นายพิพัฒน์ชัย  นาคทองสุข
2. นางสาวมินตรา  แตงระย้า
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจรัญญา  ศรีปรุงบำรุงวงศ์
2. เด็กหญิงอัญชลี  ห่วงจันทึก
3. เด็กหญิงเกศกนก  เมฆขุนทด
 
1. นางจินตนา  บุญเลิศ
2. นางสุปรีดา  ถนอมพุดซา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงกัทรวดี  ประจิตต์
2. เด็กหญิงกัลปังหา  วุฒิสุขไพ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มพวง
 
1. นางสุชาดา  ชุนจินดา
2. นางสาวพินชญา  ดีขำ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห่าน 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  สาศิลา
2. เด็กหญิงธราทิพย์  บุญช่วย
3. เด็กหญิงนุชนก  สาศิลา
 
1. นางชวนพิศ  ปิ่นวิเศษ
2. นางอารีย์  อยู่คะเชนทร์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงจันจิรา  ชูบุตร
2. เด็กหญิงนิธิดา  เขพันดุง
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  มโนรัตน์
 
1. นายอภิมุข  อินทร์แพรง
2. นางสาวเบญจมาศ  ทรงเสรี
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. เด็กชายบัญชา  บุญนำ
 
1. นายสุดใจ  ธุระธรรม
 
148 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กชายทัดภูมิ  หาญชะนะ
 
1. นายอนุจิตร  นนท์เรืองฤทธิ์
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี 1. เด็กชายชัชพงษ์  ศรีโชติ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เทพทอง
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ขอต่อกลาง
 
1. นางสาวกนกกร  วันทะวงษ์
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐนันท์  ใบทอง
 
1. นายวิรัตน์  ชมตะคุ
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  จริงพิมาย
 
1. นายพิทักษ์  ดาทอง
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายอนุชา  ยศสูงเนิน
 
1. นายวิรัตน์  ชมตะคุ
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กิ๊กสันเทียะ
 
1. นายดำรงกูล  โพธิ์กำเนิด
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 1. นายนนทวัฒน์  ดวงจันทึก
2. เด็กชายสุวัจน์  นิลสูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  แตงนำศิริ
2. นางพัชรา  แตงนำศิริ
 
156 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1. เด็กชายอภิชาติ  เชิดชู
2. เด็กหญิงเก้าวรา  มะนาวนอก
 
1. นางสาวศุภรัตน์  วงศ์สวัสดิ์
2. นางสาวสุดารัตน์  ปัสสา
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 1. นางสาวพรนัฐชา  สำนองสุข
2. เด็กหญิงวันทิวา  แก้วประดับ
3. เด็กหญิงสุชานาฏ  ราชสีห์
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  ปิ่นสันเทียะ
2. นายบุญสนอง  ขึมสูงเนิน
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายนวพล  เลือดขุนทด
2. เด็กชายเจษฎา  ขออยู่กลาง
 
1. นายพิทยา  บุญมาใส
2. นายสฎายุ  อ้วนไตร
 
159 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กชายกษาปณ์ธัญ  จงกลกลาง
2. เด็กชายนรบดี  วรรเสถียร
 
1. นายฌานุตม์  อินทสุวรรณ
2. นางสาวพรพันธ์  วันศุกร์
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กหญิงญาฌิตา  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กชายเอกภพ  ่ห่านคำวงศ์
 
1. นางเนตรนภา  สีโนรักษ์
2. นายแพรุ่ง  สีโนรักษ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. นายฐานทัพ  รักพงษ์
2. นายพิพัฒน์  เพ็ชระ
 
1. นายฌานุตม์  อินทสุวรรณ
2. นางสาวพรพันธ์  วันศุกร์
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1. เด็กหญิงรพีพรรณ   สันติสรรเสริญ
2. เด็กหญิงศุทธินี   ยิ่งนอก
 
1. นางสาวศุภรัตน์  วงศ์สวัสดิ์
2. นางสาววัฒนิกา  กมลกลาง
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายทนาวุฒิ  พิศาลพัฒนากร
2. เด็กชายสุรธรรม  หึกขุนทด
 
1. นายสมยศ  เอียการนา
2. นายปรีชา  ราชพลแสน
 
164 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  เฉลียวฉลาด
2. เด็กหญิงรัตนา  เหมกลาง
 
1. นางสาวศุภรัตน์  วงศ์สวัสดิ์
2. นางอรวรรณ์  เลิศสำโรง
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. นายกีรติ  นิคมไพบูลย์
2. เด็กชายสิทธกร  จงจิตร์
 
1. นายฌานุตม์  อินทสุวรรณ
2. นางสาวพรพันธ์  วันศุกร์
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 1. เด็กชายกันทรากร  เจริญภักดี
2. เด็กหญิงนิรชา  ขุนพิลึก
 
1. นายวิบูลย์  จันทดวง
2. นางสาวจิตติมา  เวฬุวนาทร
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเมือง 1. เด็กชายณัฐวุธ  หล่าจันทึก
2. เด็กชายภนุวัฒน์  พลายละหาร
3. เด็กชายอภิคม  สมควร
 
1. นายชนาธิป  พูลมา
2. นางสาววัฒนิกา  กมลกลาง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 1. เด็กชายจิระศักดิ์  มุ่งอ้อมกลาง
2. เด็กชายวรพงษ์  ขือขุนทด
3. เด็กชายวีระชัย  แงดสันเทียะ
 
1. นางสาวนิตยา  คำดี
2. นายเชาวฤทธิ์  จันทร์แทง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายบรรณวิทย์  กำแหงพล
2. เด็กชายพิทักษ์  เกล็ดงูเหลือม
3. เด็กชายอาทิตย์  ผาสุข
 
1. นางสาวชนัดดา  ศรีสูงเนิน
2. นางสาวเกียรติแก้ว  มณีเกียรติโกวิท
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 1. เด็กหญิงจริญาพร  เม่นเกาะ
2. เด็กชายธนากร  ทิพย์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุธินี  อาจมังกร
 
1. นายธเนศ  ธรรมจารย์
2. นางขนิษฐา  ธรรมจารย์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายชาญณรงค์  หล้าคำตัน
2. เด็กหญิงพัชรี  เมฆสมศรี
3. เด็กชายวีรยุทธ  นันทคำ
 
1. นางศิริรัตน์  เสนาะเสียง
2. นายจำเนียร  อาจขำ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กหญิงจินตนา  โนนพลกรัง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เกิดจันทึก
3. เด็กหญิงลลิตา  ชินนอก
4. เด็กหญิงวัลลภา  เผือกจันทร์
5. เด็กหญิงศศินา  ผ่องสูงเนิน
6. เด็กหญิงเกวลิน  หวังเจือกลาง
 
1. นางสาววิภาดา  จันทร์กลาง
2. นางวิลาสินี  โดนหมั้น
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรมจักร์
2. เด็กหญิงชลดา  วิลามาศ
3. เด็กหญิงชุติมา  ขัมรัมย์
4. เด็กหญิงธีวราภา  ม่านโคกสุง
5. เด็กหญิงระพีพรรณ  เนรมิตร
6. เด็กชายสุขสันต์  เดชสุทธิ์
 
1. นางพัชรินทร์  ราชพลแสน
2. นางสาวกลิ่นขจร  เจียมเกาะ
3. นางสาววิไลพร  คัดจันทึก
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สิงห์จันทึก
2. เด็กหญิงปัทมาสน์  นุตะดี
3. เด็กชายภาณุพงศ์  พิพ่วนนอก
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กมขุนทด
2. นางสาวอนุสรา    สิงห์จันทึก
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีสุข
2. เด็กชายพีรพงษ์  กลิ่นแก้ว
3. เด็กชายศตวรรษ  ทาภักดี
 
1. นายประมุข  แก้วล้วน
2. นางศิริวรรณ  แก้วล้วน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กหญิงพรนิภา  ก้อนจันทึก
2. เด็กหญิงพลอย  ตาสังข์
3. เด็กหญิงไผ่เงิน  คำภา
 
1. นางกัญญาภัค  กีรติโสภากุล
2. นายกฤต  กีรติโสภากุล
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายกฤษณะ  พาพะหม
2. เด็กชายบอม  ลาภมีเสมอ
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ลาคำสี
 
1. นางวันเพ็ญ  ยกบัตร
2. นายสัจจะ  วะทา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 1. นางสาววัลย์ดา  แก้วปาน
2. เด็กหญิงเมทินี  คนโท
3. นางสาวแสงเดือน  เชยสูงเนิน
 
1. นางณัฐฐินันท์  ธรรมจิตติ์
2. นางบังอร  เพียซ้าย
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับชุมพล 1. เด็กหญิงพรฤดี  เหิดขุนทด
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ชอบสุข
3. เด็กหญิงสุธิดา  ตุ่มจอหอ
 
1. นางสมพิศ  นามโคตร
2. นางวราพร  คาจะโปะ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤตยา  ชมนาวัง
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  ม่านโคกสูง
3. เด็กหญิงมนัญญา  เหล็กจีน
 
1. นางภรภัทร  น้อยอยู่นิตย์
2. นางพัชรินทร์  ราชพลแสน
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ช้างต่อ
2. เด็กหญิงพรลภัส  กองสอน
3. เด็กหญิงศรัญญา  งามขำ
 
1. นางสาวอาทิตยา  ศรีรักษ์
2. นางรัศมี  แท่นประยุทธ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  อัดกลาง
2. เด็กหญิงประภัสสร  เถาพันธ์
3. เด็กหญิงพัชราภา  หาสูง
 
1. นางราณีย์  ปั่นพิมาย
2. นายธนวัฒน์  หุนสูงเนิน
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  เคนจันทึก
2. เด็กชายวิพัฒน์  อ่อนสอน
3. เด็กหญิงอภิชาดา  เยี่ยมจันทึก
 
1. นางวันเพ็ญ  ยกบัตร
2. นางสาวจริยา  โบกขุนทด
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เพียรชนะ
2. เด็กชายธีรภัทร  ป้องชาลี
3. เด็กหญิงอนุสรา  นามจันทึก
 
1. นางชูศรี  หล่ำจันทึก
2. นางสาลินี  รุ่งโรจน์กิจกุล
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายกมล  สุกำปัง
2. เด็กชายประทีป  เพียซ้าย
3. เด็กชายพีรพัฒน์  หึกขุนทด
 
1. นางพัชรินทร์  ราชพลแสน
2. นางสาวกรกนก  กฤษณาฉิมพลี
 
186 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งยางวิทยา 1. เด็กชายวชิรพงศ์  เดินชาบัน
 
1. นางลำจวน  กิ่งแก้วกาญจน์
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. เด็กหญิงวรัทยา  เชื้อตาหมื่น
2. เด็กชายวิญญุ  เซ็งแซ่
3. เด็กชายสวรินทร์  เปียนขุนทด
 
1. นางสาวโชติกา  ภิญโญ
2. นางสาวประนอม  คูคานนอก
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีสุทธิ์
2. เด็กหญิงธวัลภรณ์  ขาวฤกษ์
3. เด็กหญิงเกสรา  กุลไทยยิ่ง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พิมพ์โคกสูง
2. นางปัทมา  พงษ์สีดา
 
189 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 1. เด็กหญิงจีรประภา  ทดสันเทียะ
 
1. นางสาวโชติกา  ภิญโญ
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  กล้าสูงเนิน
 
1. นางกานดา  ทิศนาม
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  รัตจันทอง
 
1. นางสาวอาทิตยา  ศรีรักษ์
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนงนุช  เหินสันเทียะ
 
1. นางพัชรา  เทพพานิช
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 1. เด็กหญิงวราลี  ตากิ่มนอก
 
1. นางสุวณี  นนท์เรืองฤทธิ์
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  บุญท้วม
 
1. นางลัญฉนา  นาขุนทด
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 1. เด็กชายปฏิพล  บุญดีดวงรุ่ง
 
1. นางสุวิจิตร  วรรณมาตย์
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  ฉันทะปรีดา
 
1. นางลัญฉนา  นาขุนทด
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเกษร  ประทุมวิลาส
 
1. นางปิยรัฐ  คลีมานะกิจ
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับใต้ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ตันนอก
 
1. นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 1. เด็กชายกฤตเมธ  คตสูงเนิน
2. เด็กชายจิระวุฑฒิ์  มงคลเกิด
3. เด็กชายพงศ์เทพ  ราชัยสวรรค์
 
1. นายสมิทธิ์  สมานพงษ์
2. นางเทพศิริ  สบาย
 
200 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กชายนพวินท์  อ่อนจันทึก
2. เด็กชายวิทยา  ดาวจันทึก
 
1. นางสาวดาราทิพย์  ฝ่ายขันธ์
2. นางสาวมัณฑนา  มัททวีวงศ์
 
201 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงนิสา  ญาติจันทึก
2. เด็กหญิงแสงจันทร์  โศกขุนทด
 
1. นางสาวพรพรรณ  ผลวีรศักดิ์
2. นางกิ่งกาญจน์  สุขะปรเมษฐ
 
202 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 1. เด็กชายชาคร  จินดามุก
2. เด็กหญิงพรวิมล  คตสูงเนิน
 
1. นางสุวิจิตร  วรรณมาตย์
2. นางเทพศิริ  สบาย
 
203 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กชายพงศธร  แพทย์กระโทก
2. เด็กหญิงสุภาพร  สุทธิจันทึก
 
1. นางสาวกมลชนก  คิ้วสูงเนิน
2. นางวรัชยา  สีทอง
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เจริญสลุง
 
1. นางนงเยาว์  ศิริโสม
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เรืองจันทร์
 
1. นายธนากร  ถอนโพธิ์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงฉันพัช  ทับจันอัด
 
1. นางสาวพรพรรณ  อู่นอก
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. เด็กชายสันติ  รุ่งโรจน์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  สุขะปรเมษฐ
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 1. เด็กชายชนัต  นาคา
2. เด็กชายณัฐพล  นุนารัมย์
3. เด็กชายธวัชชัย  ผิผ่วนนอก
4. เด็กหญิงปวีณา  ดวงโพธิ์
5. เด็กหญิงรัตติกาล  สระหิน
6. เด็กชายวิทวัส  แมบจันทึก
7. เด็กหญิงไพจิตร  ชูรส
 
1. นายพลากร  ปธิปะปา
2. นางสุภา  เชื้อสูงเนิน
3. นายวุฒินันทร์  วรรณมาตย์
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. นายภานุพงษ์  ยงค์พะเนาว์
 
1. นางสุชาดา  ชุนจินดา
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. นายธนสรณ์  ท่วมนอก
 
1. นายกิติศักดิ์  ถีสูงเนิน
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤตภัค  สาทกลาง
 
1. นางมัชฌิมา  สิงหะแสนยาพงษ์
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทนขุนทด
 
1. นางจินตนา  ขอดจันทึก
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  ประกอบกิจ
 
1. นางสาวสุพรรษา  อาบทอง
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. นางสาวต่าย  คงบุตร
 
1. นางสาวจันทรจิรา  เลิศประเสริฐ
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค่าวิทยา 1. เด็กชายธีรชัย  เนียมหอม
 
1. นางวิพาพร  เที่ยงธรรม
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1. เด็กชายนนทชัย  เตียนจันทึก
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองรักษ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ดวงจินดา
 
1. นางดารารัตน์  คงมั่น
2. นางสาวปาณิสรา  เปาวรางกูล
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขียวกิ่ง
2. เด็กหญิงนันทินี  เปลี่ยนอินทร์
3. เด็กหญิงไพฑูรย์  ชัยสุริยวงศ์
 
1. นางจันทร์ฉาย  โพธิอาภา
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1. เด็กหญิงปรียานุช  บุญรักษา
2. เด็กหญิงสุธีการ์  โสดามุข
3. เด็กหญิงสุนิสา  พิมพ์จันทึก
 
1. นางสาวณิชาภา  โชติรณพัส
2. นางศุภรดา  วินัยโรจน์
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กชายชนะชล  แตงสูงเนิน
2. เด็กชายชนะชัย  สวยกลาง
3. เด็กหญิงวรัญญา   ผึ่่งสูงเนิน
 
1. นางวรัชยา  สีทอง
2. นายเชิดพงศ์  สุขพิมาย
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายธีรเดชกุล  ทิมผักแว่น
2. เด็กชายปิยะโชติ  ร่วมสุข
3. เด็กชายวิชิต  ปลั่งกลาง
 
1. นายชูเกียรติ  คลีมานะกิจ
2. นางปิยรัฐ  คลีมานะกิจ
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 1. เด็กชายกรินทร์  มะเดือชุมพร
2. เด็กชายกฤษฎิ์  โชติมาวรสกุล
3. เด็กชายเอกลักษณ์  ภูวนา
 
1. นางสุวรรณา  จริยาธรรมเจริญ
2. นางสาวนฤมล  แก้วกันเนตร
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายจักรรินทร์  อินไชย
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ศรีสมาน
 
1. นางสาวสมร  แพงสอน
2. นายเสรี  นอนโพธิ์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงปิยพร  เนตรสูงเนิน
2. เด็กชายวิศรุต  มินขุนทด
3. เด็กหญิงสุชาดา  นูขุนทด
 
1. นายโกต๋อง   บุญโสม
2. นางพิไลวรรณ   เง็บขุนทด
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายจิณวัตร  คุ้นเคย
2. เด็กชายอนุสรณ์  สุขศรีพะเนาว์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พวงลำเจียก
 
1. นางสาวกรรณิกา  ตรงจันทึก
2. นายโกต๋อง   บุญโสม