หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 126 โรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษา 4 8 7
2 174 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 2 23 8
3 206 โรงเรียนกีรติศึกษา 3 4 0
4 157 โรงเรียนขนงพระใต้ 32 58 36
5 032 โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 4 7 5
6 033 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 17 39 23
7 084 โรงเรียนคีรีวัฒนา 18 23 21
8 015 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 4 6 5
9 111 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 21 35 33
10 127 โรงเรียนซับตะเคียน 12 26 15
11 128 โรงเรียนถนนมิตรภาพ 5 15 8
12 195 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา 8 15 0
13 034 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร 16 31 21
14 085 โรงเรียนนาดีศรีสะอาด 2 5 5
15 175 โรงเรียนนาตะโครก 6 13 7
16 035 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 8 23 16
17 141 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 2 2 2
18 142 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 9 28 16
19 143 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 4 11 4
20 099 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 13 34 22
21 158 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 3 6 5
22 129 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 37 94 57
23 001 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 6 7 7
24 196 โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 0 0 0
25 016 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 8 9 9
26 017 โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 2 3 3
27 086 โรงเรียนบ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 6 14 10
28 087 โรงเรียนบ้านกุดน้อย 1 3 2
29 018 โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 1 3 2
30 019 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 4 11 8
31 176 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 0 0 0
32 144 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 3 6 3
33 159 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 5 7 7
34 130 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 1 3 2
35 100 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 4 10 7
36 145 โรงเรียนบ้านคลองยาง 24 48 34
37 160 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 1 2 2
38 161 โรงเรียนบ้านคลองเสือ 3 11 7
39 036 โรงเรียนบ้านซับชุมพล 1 3 2
40 146 โรงเรียนบ้านซับน้อย 6 11 8
41 068 โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น 1 1 1
42 131 โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ 0 0 0
43 147 โรงเรียนบ้านซับหวาย 3 9 4
44 101 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 19 40 28
45 049 โรงเรียนบ้านซับใต้ 15 26 23
46 002 โรงเรียนบ้านซับใต้(ปากช่อง) 5 15 9
47 037 โรงเรียนบ้านดอนเมือง 7 11 10
48 088 โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 0 0 0
49 177 โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 0 0 0
50 112 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 8 14 12
51 162 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 46 113 78
52 148 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 0 0 0
53 150 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี 6 22 11
54 003 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 21 79 44
55 020 โรงเรียนบ้านนากลาง 18 28 24
56 021 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 3 15 7
57 178 โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 0 0 0
58 113 โรงเรียนบ้านบุตาสง 4 8 6
59 179 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 1 3 1
60 163 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 9 17 13
61 151 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 0 0 0
62 069 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 28 56 44
63 164 โรงเรียนบ้านปางคล้า 4 22 6
64 050 โรงเรียนบ้านปางละกอ 11 23 18
65 070 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 20 37 31
66 038 โรงเรียนบ้านปางโก 3 5 5
67 102 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 8 15 12
68 071 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 3 2
69 132 โรงเรียนบ้านมะค่างาม 3 7 3
70 114 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 8 16 13
71 115 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 18 28 26
72 133 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 18 33 32
73 072 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 2 6 4
74 051 โรงเรียนบ้านวังกระสวย 9 17 15
75 103 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 0 0 0
76 052 โรงเรียนบ้านวังราง 1 1 1
77 116 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 13 38 23
78 117 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 11 17 15
79 104 โรงเรียนบ้านวังสีสด 3 7 6
80 053 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 12 19 15
81 054 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 24 57 36
82 152 โรงเรียนบ้านวังไทร 18 36 23
83 180 โรงเรียนบ้านสระเพลง 0 0 0
84 022 โรงเรียนบ้านสลักใด 4 9 8
85 023 โรงเรียนบ้านสองคร 1 2 2
86 073 โรงเรียนบ้านสอยดาว 0 0 0
87 074 โรงเรียนบ้านสายชนวน 1 2 2
88 181 โรงเรียนบ้านส้มกบงาม 0 0 0
89 055 โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 1 1 1
90 056 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 9 29 18
91 075 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 16 27 23
92 105 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 20 33 31
93 089 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
94 165 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 1 10 3
95 166 โรงเรียนบ้านหนองจอก 2 3 3
96 167 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 25 58 37
97 076 โรงเรียนบ้านหนองตอ 0 0 0
98 168 โรงเรียนบ้านหนองตะกู 4 7 7
99 024 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 0 0 0
100 077 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 6 15 11
101 134 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 13 34 23
102 025 โรงเรียนบ้านหนองบอน 0 0 0
103 135 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 22 14
104 057 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 5 22 9
105 026 โรงเรียนบ้านหนองพยอม 0 0 0
106 078 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 32 86 55
107 118 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 19 32 28
108 090 โรงเรียนบ้านหนองสลักได 4 10 8
109 153 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 12 16 14
110 039 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 6 14 9
111 106 โรงเรียนบ้านหนองหมาก 19 57 29
112 040 โรงเรียนบ้านหนองห่าน 9 19 12
113 079 โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ 1 1 1
114 119 โรงเรียนบ้านหนองเบน 11 25 18
115 120 โรงเรียนบ้านหนองเลา 0 0 0
116 027 โรงเรียนบ้านหนองแวง 5 14 11
117 058 โรงเรียนบ้านหนองโอง 0 0 0
118 080 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง 5 21 9
119 041 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 7 17 13
120 059 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสีคิ้ว) 1 1 1
121 121 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสูงเนิน) 1 2 2
122 169 โรงเรียนบ้านหมูสี 20 65 34
123 060 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 7 13 11
124 004 โรงเรียนบ้านหัวป้าง 2 7 4
125 154 โรงเรียนบ้านหินดาด 0 0 0
126 155 โรงเรียนบ้านหินเพิง 6 17 9
127 028 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 4 8 5
128 061 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 3 8 4
129 062 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 1 14 3
130 063 โรงเรียนบ้านห้วยทรายวิทยาคม 0 0 0
131 064 โรงเรียนบ้านห้วยลุง 2 3 3
132 122 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 3 5 5
133 170 โรงเรียนบ้านเขาจันทร์หอม 2 3 3
134 005 โรงเรียนบ้านเขาวง 5 7 7
135 107 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 8 23 14
136 136 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ 3 4 4
137 182 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 8 23 14
138 123 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
139 029 โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 2 6 4
140 006 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 14 42 28
141 091 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 18 37 22
142 065 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 3 8 4
143 066 โรงเรียนบ้านโนนรัง 2 4 3
144 042 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 16 41 26
145 092 โรงเรียนบ้านโนนเสลา 2 4 2
146 183 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
147 171 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 1 2 2
148 108 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 4 7 5
149 008 โรงเรียนบ้านโศกน้อย 5 7 7
150 184 โรงเรียนบ้านโศกแจ้ง 0 0 0
151 093 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 3 5 4
152 124 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1 1 1
153 137 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 15 26 20
154 125 โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง 0 0 0
155 197 โรงเรียนประชานุสรณ์ 4 7 0
156 109 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 5 11 7
157 043 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 12 33 20
158 094 โรงเรียนประสารวิทยา 19 34 22
159 009 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 3 7 4
160 095 โรงเรียนพรพิทยาคม 13 19 18
161 205 โรงเรียนพฤกษาวิทยา 5 11 0
162 096 โรงเรียนมงคลกุล 15 22 18
163 198 โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ 6 13 0
164 185 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 28 49 36
165 044 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 1 3 2
166 199 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 1 1
167 200 โรงเรียนวัฒนวิทยา 13 58 14
168 010 โรงเรียนวัดกลางดง 22 51 24
169 186 โรงเรียนวัดกุดเวียน 0 0 0
170 172 โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 0 0 0
171 081 โรงเรียนวัดบันไดม้า 2 4 4
172 011 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 22 27 22
173 012 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 12 39 22
174 110 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 18 49 30
175 201 โรงเรียนสกุลศึกษา 0 0 0
176 045 โรงเรียนสง่าพัฒนา 2 43 7
177 173 โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 1 6 3
178 202 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา 12 20 0
179 097 โรงเรียนสันติพัฒนา 2 9 5
180 187 โรงเรียนสันติวิทยา 1 3 1
181 046 โรงเรียนหนองน้ำใส 15 43 21
182 047 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 25 64 42
183 188 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 27 66 42
184 189 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 20 57 35
185 190 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 0 0 0
186 191 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 27 54 36
187 138 โรงเรียนเจซีโคราชอนุสรณ์ 0 0 0
188 139 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 22 34 29
189 067 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา 5 9 6
190 082 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 25 64 37
191 140 โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 3 21 7
192 013 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 7 13 10
193 203 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 19 73 33
194 083 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 0 0 0
195 192 โรงเรียนเสมาวิทยา 1 3 2
196 204 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 0 0 0
197 193 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 5 5 5
198 194 โรงเรียนโคกมะกอก 8 15 13
199 030 โรงเรียนโค้งยางวิทยา 7 9 9
200 048 โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 3 5 4
201 031 โรงเรียนโนนค่าวิทยา 27 33 31
202 007 โรงเรียนโป่งกะสัง 4 4 4
203 156 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 10 16 15
204 098 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 14 48 23
รวม 1588 3635 2344
5979

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]