หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.นม.4
ระหว่าง วันที่ 14 - 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   14 ต.ค. 2557   15 ต.ค. 2557   16 ต.ค. 2557   17 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 17 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 17 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 17 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 17 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 17 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
33 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
34 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
35 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
36 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
37 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
38 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
40 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
44 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
45 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 17 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]