สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ครบุรีวิทยา 11 4 1 16 23 4 3 3 30
2 บ้านซับก้านเหลือง 9 0 3 12 12 2 2 1 16
3 ชุมชนบ้านเสิงสาง 9 0 2 11 14 2 2 1 18
4 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 6 6 2 14 14 5 2 2 21
5 บ้านดอนแสนสุข 6 3 2 11 10 3 1 0 14
6 บ้านไทยสามัคคี 5 8 4 17 18 6 4 2 28
7 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 4 3 12 12 7 4 4 23
8 ตะแบกวิทยา 5 4 1 10 10 1 2 1 13
9 บ้านศาลเจ้าพ่อ 5 3 3 11 12 6 1 2 19
10 บ้านทุ่งแขวน 5 3 1 9 8 3 0 0 11
11 บ้านบุหว้าสามัคคี 5 2 1 8 8 1 0 1 9
12 อนุบาลสกุลจิตร 4 7 4 15 21 8 2 5 31
13 บ้านสุขไพบูลย์ 4 7 0 11 11 4 2 5 17
14 บ้านเมืองปักสามัคคี 4 4 4 12 20 5 3 3 28
15 ท้าวสุรนารี(2521) 4 2 4 10 10 5 4 3 19
16 สะแกราชวิทยาคม 4 2 3 9 10 7 2 7 19
17 บ้านกุดโบสถ์ 4 2 3 9 8 2 6 3 16
18 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 4 1 3 8 9 8 0 1 17
19 บ้านหนองหิน 4 1 2 7 6 2 1 1 9
20 บ้านทรัพย์เจริญ 4 1 1 6 6 4 2 3 12
21 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 4 1 0 5 5 1 1 0 7
22 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 4 0 2 6 6 2 2 0 10
23 บ้านมาบกราด 4 0 1 5 7 1 4 1 12
24 มารีย์ธงชัย 4 0 0 4 4 0 2 2 6
25 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 3 5 7 15 13 12 3 6 28
26 บ้านหนองหินโคน 3 3 1 7 8 2 3 2 13
27 บ้านหนองโบสถ์ 3 2 2 7 9 3 1 3 13
28 ชุมชนบ้านตะขบ 3 2 0 5 6 1 0 1 7
29 บ้านระเริง 3 0 1 4 4 1 4 0 9
30 บ้านบุไผ่ 2 3 3 8 10 2 3 6 15
31 บ้านบุเจ้าคุณ 2 3 0 5 5 3 3 4 11
32 บ้านราษฎร์พัฒนา 2 2 1 5 7 4 3 1 14
33 บ้านบะใหญ่ 2 2 1 5 7 3 1 0 11
34 บ้านโนนเหลื่อม 2 2 0 4 4 0 0 0 4
35 บ้านหนองใหญ่ 2 1 1 4 8 1 1 2 10
36 วัดพรหมราช 2 1 1 4 6 9 2 1 17
37 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 2 1 1 4 5 0 1 0 6
38 บ้านปางไม้ 2 1 0 3 4 1 0 1 5
39 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 2 1 0 3 2 1 0 0 3
40 บ้านไผ่ 2 0 1 3 5 3 0 0 8
41 บ้านคลองใบพัด 2 0 1 3 3 1 0 0 4
42 บ้านหนองเมา 2 0 0 2 3 2 0 1 5
43 แหลมรวกบำรุง 2 0 0 2 2 1 1 0 4
44 บ้านแชะ 1 3 2 6 5 4 5 1 14
45 เจียรวนนท์อุทิศ 2 1 3 1 5 6 3 1 4 10
46 บ้านบุตะโก 1 3 1 5 4 1 3 4 8
47 บ้านสันติสุข 1 2 3 6 9 2 1 2 12
48 บ้านโนนสาวเอ้ 1 2 2 5 7 3 1 1 11
49 เหรียญทองวิทยา 1 2 2 5 7 3 1 0 11
50 ม่วงแก้ววิทยาคาร 1 2 1 4 4 4 3 2 11
51 บ้านไทรงาม 1 2 0 3 3 2 2 1 7
52 หนองนกเขียนสามัคคี 1 1 5 7 8 3 2 5 13
53 บ้านหนองแคทราย 1 1 2 4 6 4 1 1 11
54 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 1 1 2 4 6 0 2 2 8
55 บ้านหนองสนวน 1 1 1 3 5 1 0 1 6
56 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 1 1 0 2 6 0 2 1 8
57 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 1 1 0 2 5 2 1 0 8
58 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 1 1 0 2 4 0 0 1 4
59 สายมิตรปักธงชัย7 1 1 0 2 3 0 0 0 3
60 บ้านหนองสองห้อง 1 1 0 2 2 2 0 0 4
61 บ้านโคกโจด 1 1 0 2 1 1 0 1 2
62 ป่าไม้อุทิศ 2 1 0 3 4 6 4 5 2 15
63 บ้านลำไซกง 1 0 2 3 4 1 0 0 5
64 บ้านซับไทรทอง 1 0 1 2 5 1 3 2 9
65 สามัคคีประชาสรรค์ 1 0 1 2 2 1 2 0 5
66 วัดใหม่สำโรง 1 0 0 1 4 1 3 2 8
67 บ้านคลองสะท้อน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
68 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 2 2
69 บ้านโป่งสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านเก่าปอแดง 1 0 0 1 1 1 2 0 4
71 วัดบ้านส่อง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านสระว่านพระยา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
73 บ้านคลองทราย 1 0 0 1 1 0 0 2 1
74 บ้านบุยายแลบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านลำนางแก้ว 0 5 4 9 10 5 1 3 16
76 บ้านหนองตะแบก 0 4 1 5 3 3 2 0 8
77 บ้านวังหมี 0 3 2 5 3 2 2 1 7
78 อนุศาสน์วิทยา 0 3 1 4 1 4 1 2 6
79 บ้านสระตะเคียน 0 2 2 4 4 2 2 0 8
80 บุญณดาวิทยา 0 2 1 3 9 3 2 3 14
81 บ้านไชยวาล 0 2 1 3 5 1 0 0 6
82 บ้านบ่อปลา 0 2 1 3 4 1 1 1 6
83 บ้านบุมะค่า 0 2 1 3 2 3 0 0 5
84 อาจวิทยาคาร 0 2 0 2 6 2 0 2 8
85 บ้านหนองรัง 0 2 0 2 2 0 1 0 3
86 บ้านหนองแดง 0 1 2 3 4 3 0 2 7
87 บ้านปลายดาบ 0 1 2 3 4 1 3 4 8
88 จตุคามวิทยาคม 0 1 2 3 2 2 0 0 4
89 ธงชัยเหนือวิทยา 0 1 1 2 4 3 0 4 7
90 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 0 1 1 2 2 3 1 0 6
91 บ้านคลองเตย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
92 บ้านกลาง 0 1 1 2 1 2 0 0 3
93 ชุมชนจระเข้หินฯ 0 1 0 1 10 5 5 0 20
94 บ้านหนองไม้สัก 0 1 0 1 4 0 1 0 5
95 บ้านหนองโสน 0 1 0 1 3 0 1 4 4
96 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 0 1 0 1 3 0 0 1 3
97 บ้านลำเพียก 0 1 0 1 2 2 1 1 5
98 บ้านคลองทุเรียน 0 1 0 1 2 1 0 1 3
99 บ้านคลองสาริกา 0 1 0 1 2 1 0 1 3
100 บ้านสระผักโพด 0 1 0 1 1 1 2 3 4
101 แสนยวิทยาภูมิ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านสมบัติเจริญ 0 1 0 1 0 4 1 3 5
103 วัดศีรษะกระบือ 0 1 0 1 0 2 1 0 3
104 บ้านหนองไทร 0 1 0 1 0 1 3 0 4
105 บ้านสระประทีป 0 0 2 2 2 3 0 0 5
106 วัดโพธินิมิตร 0 0 2 2 2 1 2 0 5
107 วัดหลุมข้าว 0 0 1 1 6 3 3 0 12
108 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 0 0 1 1 2 4 0 0 6
109 บ้านหนองเสือบอง 0 0 1 1 2 1 2 1 5
110 สวนหมากสงเคราะห์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
111 วัดมกุฎไทยาราม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
112 บ้านพนาหนองหิน 0 0 1 1 1 6 0 1 7
113 ไผ่สีสุก 0 0 1 1 1 2 1 1 4
114 วัดโคกสระน้อย 0 0 1 1 1 1 1 2 3
115 บ้านเทพนิมิต 0 0 1 1 1 1 1 1 3
116 บ้านคลองซับน้อย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
117 หนองไผ่วิทยา 0 0 1 1 1 0 0 1 1
118 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 บ้านโคกใบบัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองหลักศิลา 0 0 1 1 0 2 0 1 2
122 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 0 1 0 1 1
123 บ้านโพนทราย 0 0 1 1 0 0 1 1 1
124 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 0 0 0 0 4 4 5 1 13
125 บ้านโคกสันติสุข 0 0 0 0 3 3 3 1 9
126 บ้านคลองหินร่อง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
127 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 3 0 0 1 3
128 จอมทองวิทยา 0 0 0 0 2 4 2 2 8
129 วัดไม้เสี่ยว 0 0 0 0 2 1 2 1 5
130 บ้านหนองล้างช้าง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
131 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 0 0 0 0 2 0 1 0 3
132 บ้านมาบตะโกเอน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 บ้านน้อย 0 0 0 0 1 3 2 0 6
134 บ้านโคกสำราญ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
135 บ้านโคกไม้งาม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
136 บ้านใหญ่ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
137 บ้านพัดทะเล 0 0 0 0 1 1 1 0 3
138 บ้านพันธ์สงวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านบุหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านหนองขนาก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านยางกระทุง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
143 รักเมืองไทย 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
144 บ้านหนองนมนาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
145 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
146 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
147 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
148 บ้านหนองโสมง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านวังหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านคลองบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านหนองกก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านหนองต้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านอังโกนห้วยทราย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 วัดทุ่งจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 สกัดนาควิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านพุปลาไหล 0 0 0 0 0 2 1 0 3
158 บ้านเขาพญาปราบ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
159 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 วัดหงษ์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
161 บ้านประชาสันต์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
162 วัดบ้านพร้าว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
163 บ้านคลองกุ่ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านโกรกสำโรง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
166 บ้านซับเต่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านน้ำซับ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 ด่านอุดมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 บ้านซับสะเดา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 บ้านนางเหริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 บ้านหน้ากลองวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 บ้านไร่แหลมทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 หลุมเงิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 197 171 145 513 670 303 190 182 1,163