สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ครบุรีวิทยา 23 4 3 3 30
2 อนุบาลสกุลจิตร 21 8 2 5 31
3 บ้านเมืองปักสามัคคี 20 5 3 3 28
4 บ้านไทยสามัคคี 18 6 4 2 28
5 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 14 5 2 2 21
6 ชุมชนบ้านเสิงสาง 14 2 2 1 18
7 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 13 12 3 6 28
8 บ้านโนนสมบูรณ์ 12 7 4 4 23
9 บ้านศาลเจ้าพ่อ 12 6 1 2 19
10 บ้านซับก้านเหลือง 12 2 2 1 16
11 บ้านสุขไพบูลย์ 11 4 2 5 17
12 สะแกราชวิทยาคม 10 7 2 7 19
13 ชุมชนจระเข้หินฯ 10 5 5 0 20
14 ท้าวสุรนารี(2521) 10 5 4 3 19
15 บ้านลำนางแก้ว 10 5 1 3 16
16 บ้านดอนแสนสุข 10 3 1 0 14
17 บ้านบุไผ่ 10 2 3 6 15
18 ตะแบกวิทยา 10 1 2 1 13
19 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 9 8 0 1 17
20 บุญณดาวิทยา 9 3 2 3 14
21 บ้านหนองโบสถ์ 9 3 1 3 13
22 บ้านสันติสุข 9 2 1 2 12
23 หนองนกเขียนสามัคคี 8 3 2 5 13
24 บ้านทุ่งแขวน 8 3 0 0 11
25 บ้านกุดโบสถ์ 8 2 6 3 16
26 บ้านหนองหินโคน 8 2 3 2 13
27 บ้านหนองใหญ่ 8 1 1 2 10
28 บ้านบุหว้าสามัคคี 8 1 0 1 9
29 บ้านราษฎร์พัฒนา 7 4 3 1 14
30 บ้านโนนสาวเอ้ 7 3 1 1 11
31 บ้านบะใหญ่ 7 3 1 0 11
32 เหรียญทองวิทยา 7 3 1 0 11
33 บ้านมาบกราด 7 1 4 1 12
34 วัดพรหมราช 6 9 2 1 17
35 ป่าไม้อุทิศ 2 6 4 5 2 15
36 บ้านทรัพย์เจริญ 6 4 2 3 12
37 บ้านหนองแคทราย 6 4 1 1 11
38 วัดหลุมข้าว 6 3 3 0 12
39 เจียรวนนท์อุทิศ 2 6 3 1 4 10
40 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 6 2 2 0 10
41 บ้านหนองหิน 6 2 1 1 9
42 อาจวิทยาคาร 6 2 0 2 8
43 ชุมชนบ้านตะขบ 6 1 0 1 7
44 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 6 0 2 2 8
45 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 6 0 2 1 8
46 บ้านแชะ 5 4 5 1 14
47 บ้านบุเจ้าคุณ 5 3 3 4 11
48 บ้านไผ่ 5 3 0 0 8
49 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 5 2 1 0 8
50 บ้านซับไทรทอง 5 1 3 2 9
51 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 5 1 1 0 7
52 บ้านหนองสนวน 5 1 0 1 6
53 บ้านไชยวาล 5 1 0 0 6
54 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 5 0 1 0 6
55 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 4 4 5 1 13
56 ม่วงแก้ววิทยาคาร 4 4 3 2 11
57 ธงชัยเหนือวิทยา 4 3 0 4 7
58 บ้านหนองแดง 4 3 0 2 7
59 บ้านสระตะเคียน 4 2 2 0 8
60 บ้านระเริง 4 1 4 0 9
61 บ้านบุตะโก 4 1 3 4 8
62 บ้านปลายดาบ 4 1 3 4 8
63 วัดใหม่สำโรง 4 1 3 2 8
64 บ้านบ่อปลา 4 1 1 1 6
65 บ้านปางไม้ 4 1 0 1 5
66 บ้านลำไซกง 4 1 0 0 5
67 มารีย์ธงชัย 4 0 2 2 6
68 บ้านหนองไม้สัก 4 0 1 0 5
69 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 4 0 0 1 4
70 บ้านโนนเหลื่อม 4 0 0 0 4
71 บ้านคลองสะท้อน 4 0 0 0 4
72 บ้านโคกสันติสุข 3 3 3 1 9
73 บ้านหนองตะแบก 3 3 2 0 8
74 บ้านไทรงาม 3 2 2 1 7
75 บ้านวังหมี 3 2 2 1 7
76 บ้านหนองเมา 3 2 0 1 5
77 บ้านคลองหินร่อง 3 1 0 1 4
78 บ้านคลองใบพัด 3 1 0 0 4
79 บ้านหนองโสน 3 0 1 4 4
80 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 3 0 0 1 3
81 บ้านท่าเยี่ยม 3 0 0 1 3
82 สายมิตรปักธงชัย7 3 0 0 0 3
83 จอมทองวิทยา 2 4 2 2 8
84 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 2 4 0 0 6
85 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 2 3 1 0 6
86 บ้านบุมะค่า 2 3 0 0 5
87 บ้านสระประทีป 2 3 0 0 5
88 บ้านลำเพียก 2 2 1 1 5
89 บ้านหนองสองห้อง 2 2 0 0 4
90 จตุคามวิทยาคม 2 2 0 0 4
91 บ้านหนองเสือบอง 2 1 2 1 5
92 วัดไม้เสี่ยว 2 1 2 1 5
93 สามัคคีประชาสรรค์ 2 1 2 0 5
94 วัดโพธินิมิตร 2 1 2 0 5
95 แหลมรวกบำรุง 2 1 1 0 4
96 บ้านคลองทุเรียน 2 1 0 1 3
97 บ้านคลองสาริกา 2 1 0 1 3
98 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 2 1 0 0 3
99 บ้านหนองรัง 2 0 1 0 3
100 บ้านหนองล้างช้าง 2 0 1 0 3
101 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 2 0 1 0 3
102 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 2 0 0 2 2
103 บ้านโป่งสามัคคี 2 0 0 0 2
104 บ้านคลองเตย 2 0 0 0 2
105 สวนหมากสงเคราะห์ 2 0 0 0 2
106 วัดมกุฎไทยาราม 2 0 0 0 2
107 บ้านมาบตะโกเอน 2 0 0 0 2
108 บ้านพนาหนองหิน 1 6 0 1 7
109 อนุศาสน์วิทยา 1 4 1 2 6
110 บ้านน้อย 1 3 2 0 6
111 บ้านโคกสำราญ 1 3 1 1 5
112 ไผ่สีสุก 1 2 1 1 4
113 บ้านกลาง 1 2 0 0 3
114 บ้านโคกไม้งาม 1 2 0 0 3
115 บ้านสระผักโพด 1 1 2 3 4
116 บ้านเก่าปอแดง 1 1 2 0 4
117 บ้านใหญ่ 1 1 2 0 4
118 วัดโคกสระน้อย 1 1 1 2 3
119 บ้านเทพนิมิต 1 1 1 1 3
120 บ้านพัดทะเล 1 1 1 0 3
121 บ้านโคกโจด 1 1 0 1 2
122 วัดบ้านส่อง 1 1 0 0 2
123 บ้านคลองซับน้อย 1 1 0 0 2
124 บ้านพันธ์สงวน 1 1 0 0 2
125 บ้านบุหัวช้าง 1 1 0 0 2
126 บ้านหนองขนาก 1 1 0 0 2
127 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1 1 0 0 2
128 บ้านยางกระทุง 1 0 1 1 2
129 บ้านสระว่านพระยา 1 0 1 0 2
130 รักเมืองไทย 1 1 0 1 0 2
131 บ้านหนองนมนาง 1 0 1 0 2
132 บ้านคลองทราย 1 0 0 2 1
133 หนองไผ่วิทยา 1 0 0 1 1
134 บ้านหนองแวง 1 0 0 1 1
135 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 1 0 0 1 1
136 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 1 0 0 1 1
137 บ้านบุยายแลบ 1 0 0 0 1
138 แสนยวิทยาภูมิ 1 0 0 0 1
139 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 1 0 0 0 1
140 บ้านราษฎร์สามัคคี 1 0 0 0 1
141 บ้านโคกใบบัว 1 0 0 0 1
142 บ้านหนองโสมง 1 0 0 0 1
143 บ้านวังหิน 1 0 0 0 1
144 บ้านคลองบง 1 0 0 0 1
145 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 0 1
146 บ้านหนองกก 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองต้อ 1 0 0 0 1
148 บ้านอังโกนห้วยทราย 1 0 0 0 1
149 วัดทุ่งจาน 1 0 0 0 1
150 สกัดนาควิทยา 1 0 0 0 1
151 บ้านสมบัติเจริญ 0 4 1 3 5
152 วัดศีรษะกระบือ 0 2 1 0 3
153 บ้านพุปลาไหล 0 2 1 0 3
154 บ้านหนองหลักศิลา 0 2 0 1 2
155 บ้านหนองไทร 0 1 3 0 4
156 บ้านเขาพญาปราบ 0 1 1 1 2
157 บ้านหนองตาด 0 1 1 0 2
158 วัดหงษ์ 0 1 0 2 1
159 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 1
160 บ้านประชาสันต์ 0 1 0 1 1
161 วัดบ้านพร้าว 0 1 0 1 1
162 บ้านคลองกุ่ม 0 1 0 0 1
163 บ้านหนองหญ้าขาว 0 1 0 0 1
164 บ้านโพนทราย 0 0 1 1 1
165 บ้านโกรกสำโรง 0 0 1 1 1
166 บ้านซับเต่า 0 0 1 0 1
167 บ้านน้ำซับ 0 0 1 0 1
168 ด่านอุดมวิทยา 0 0 0 1 0
169 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 1 0
170 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 0
171 บ้านซับสะเดา 0 0 0 0 0
172 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0
173 บ้านนางเหริญ 0 0 0 0 0
174 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 0
175 บ้านหน้ากลองวิทยา 0 0 0 0 0
176 บ้านไร่แหลมทอง 0 0 0 0 0
177 หลุมเงิน 0 0 0 0 0
รวม 670 303 190 182 1,345