สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ครบุรีวิทยา 24 4 3 3 31
2 บ้านเมืองปักสามัคคี 22 7 4 5 33
3 อนุบาลสกุลจิตร 21 8 2 5 31
4 บ้านไทยสามัคคี 18 6 4 2 28
5 บ้านสุขไพบูลย์ 17 4 2 6 23
6 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 15 5 2 2 22
7 ชุมชนบ้านเสิงสาง 14 2 2 1 18
8 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 13 12 3 6 28
9 บ้านหนองโบสถ์ 13 3 1 3 17
10 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 13 0 3 1 16
11 บ้านศาลเจ้าพ่อ 12 6 1 2 19
12 บ้านซับก้านเหลือง 12 2 2 1 16
13 บ้านโนนสมบูรณ์ 11 7 4 4 22
14 สะแกราชวิทยาคม 11 7 2 7 20
15 ชุมชนจระเข้หินฯ 11 6 5 0 22
16 บ้านกุดโบสถ์ 11 4 6 3 21
17 บ้านดอนแสนสุข 11 3 1 0 15
18 ตะแบกวิทยา 11 1 2 1 14
19 บ้านลำนางแก้ว 10 5 1 3 16
20 บ้านไผ่ 10 5 0 0 15
21 บ้านบุไผ่ 10 2 3 6 15
22 บ้านสระตะเคียน 10 2 3 1 15
23 บ้านสันติสุข 10 2 1 2 13
24 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 9 8 0 1 17
25 บุญณดาวิทยา 9 3 2 3 14
26 บ้านบุหว้าสามัคคี 9 1 0 1 10
27 ท้าวสุรนารี(2521) 8 5 4 3 17
28 บ้านทุ่งแขวน 8 3 0 0 11
29 บ้านหนองหินโคน 8 2 3 2 13
30 บ้านหนองใหญ่ 8 1 1 2 10
31 บ้านแชะ 7 5 6 1 18
32 บ้านราษฎร์พัฒนา 7 4 3 1 14
33 หนองนกเขียนสามัคคี 7 3 2 5 12
34 เจียรวนนท์อุทิศ 2 7 3 1 4 11
35 บ้านโนนสาวเอ้ 7 3 1 1 11
36 บ้านบะใหญ่ 7 3 1 0 11
37 เหรียญทองวิทยา 7 3 1 0 11
38 บ้านหนองหิน 7 2 1 1 10
39 บ้านมาบกราด 7 1 4 1 12
40 วัดพรหมราช 6 12 2 2 20
41 ป่าไม้อุทิศ 2 6 4 5 2 15
42 บ้านหนองแคทราย 6 4 1 1 11
43 วัดหลุมข้าว 6 3 3 0 12
44 ธงชัยเหนือวิทยา 6 3 0 4 9
45 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 6 2 2 0 10
46 อาจวิทยาคาร 6 2 0 2 8
47 ชุมชนบ้านตะขบ 6 2 0 1 8
48 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 6 0 2 2 8
49 ม่วงแก้ววิทยาคาร 5 4 3 2 12
50 บ้านบุเจ้าคุณ 5 3 3 4 11
51 บ้านโคกสันติสุข 5 3 3 2 11
52 บ้านบุมะค่า 5 3 0 0 8
53 บ้านสระประทีป 5 3 0 0 8
54 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 5 2 1 0 8
55 บ้านซับไทรทอง 5 1 3 2 9
56 วัดใหม่สำโรง 5 1 3 2 9
57 บ้านน้ำซับ 5 1 1 1 7
58 บ้านบ่อปลา 5 1 1 1 7
59 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 5 1 1 0 7
60 บ้านหนองสนวน 5 1 0 1 6
61 บ้านไชยวาล 5 1 0 0 6
62 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 5 0 1 0 6
63 บ้านหนองไม้สัก 5 0 1 0 6
64 บ้านท่าเยี่ยม 5 0 0 1 5
65 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 4 4 5 1 13
66 บ้านหนองแดง 4 4 0 2 8
67 บ้านโคกไม้งาม 4 2 0 0 6
68 บ้านระเริง 4 1 4 0 9
69 บ้านบุตะโก 4 1 3 4 8
70 บ้านปลายดาบ 4 1 3 4 8
71 บ้านปางไม้ 4 1 0 1 5
72 บ้านลำไซกง 4 1 0 0 5
73 มารีย์ธงชัย 4 0 2 2 6
74 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 4 0 0 1 4
75 บ้านโนนเหลื่อม 4 0 0 0 4
76 บ้านคลองสะท้อน 4 0 0 0 4
77 บ้านหนองตะแบก 3 3 2 0 8
78 บ้านหนองสองห้อง 3 3 0 0 6
79 บ้านไทรงาม 3 2 2 1 7
80 บ้านวังหมี 3 2 2 1 7
81 วัดโพธินิมิตร 3 2 2 0 7
82 บ้านหนองเมา 3 2 0 1 5
83 สามัคคีประชาสรรค์ 3 1 2 0 6
84 บ้านหนองโสมง 3 1 1 0 5
85 บ้านหนองแวง 3 1 0 1 4
86 บ้านคลองหินร่อง 3 1 0 1 4
87 บ้านคลองใบพัด 3 1 0 0 4
88 บ้านหนองโสน 3 0 1 4 4
89 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 3 0 1 0 4
90 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 3 0 0 1 3
91 สกัดนาควิทยา 3 0 0 0 3
92 สายมิตรปักธงชัย7 3 0 0 0 3
93 จอมทองวิทยา 2 5 2 2 9
94 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 2 4 0 0 6
95 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 2 3 1 0 6
96 บ้านลำเพียก 2 2 1 1 5
97 จตุคามวิทยาคม 2 2 0 0 4
98 บ้านหนองเสือบอง 2 1 2 1 5
99 วัดไม้เสี่ยว 2 1 2 1 5
100 บ้านใหญ่ 2 1 2 0 5
101 แหลมรวกบำรุง 2 1 1 0 4
102 บ้านโคกโจด 2 1 0 1 3
103 บ้านคลองทุเรียน 2 1 0 1 3
104 บ้านคลองสาริกา 2 1 0 1 3
105 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 2 1 0 0 3
106 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 2 1 0 0 3
107 บ้านหนองรัง 2 0 1 0 3
108 บ้านหนองล้างช้าง 2 0 1 0 3
109 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 2 0 0 2 2
110 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 2 0 0 1 2
111 บ้านโป่งสามัคคี 2 0 0 0 2
112 บ้านคลองเตย 2 0 0 0 2
113 สวนหมากสงเคราะห์ 2 0 0 0 2
114 วัดมกุฎไทยาราม 2 0 0 0 2
115 บ้านมาบตะโกเอน 2 0 0 0 2
116 บ้านพนาหนองหิน 1 6 0 1 7
117 บ้านทรัพย์เจริญ 1 4 2 3 7
118 อนุศาสน์วิทยา 1 4 1 2 6
119 บ้านน้อย 1 3 2 0 6
120 บ้านโคกสำราญ 1 3 1 1 5
121 บ้านพัดทะเล 1 2 1 2 4
122 ไผ่สีสุก 1 2 1 1 4
123 บ้านหนองขนาก 1 2 1 0 4
124 บ้านกลาง 1 2 0 0 3
125 บ้านสระผักโพด 1 1 2 3 4
126 บ้านเก่าปอแดง 1 1 2 0 4
127 วัดโคกสระน้อย 1 1 1 2 3
128 บ้านเขาพญาปราบ 1 1 1 1 3
129 บ้านเทพนิมิต 1 1 1 1 3
130 บ้านยางกระทุง 1 1 1 1 3
131 หนองไผ่วิทยา 1 1 0 1 2
132 วัดบ้านส่อง 1 1 0 0 2
133 บ้านคลองซับน้อย 1 1 0 0 2
134 บ้านพันธ์สงวน 1 1 0 0 2
135 บ้านบุหัวช้าง 1 1 0 0 2
136 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1 1 0 0 2
137 บ้านสระว่านพระยา 1 0 1 0 2
138 รักเมืองไทย 1 1 0 1 0 2
139 บ้านหนองนมนาง 1 0 1 0 2
140 บ้านคลองทราย 1 0 0 2 1
141 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 1 0 0 1 1
142 บ้านบุยายแลบ 1 0 0 0 1
143 บ้านโกรกหว้า 1 0 0 0 1
144 แสนยวิทยาภูมิ 1 0 0 0 1
145 บ้านราษฎร์สามัคคี 1 0 0 0 1
146 บ้านโคกใบบัว 1 0 0 0 1
147 บ้านวังหิน 1 0 0 0 1
148 บ้านคลองบง 1 0 0 0 1
149 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองกก 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองต้อ 1 0 0 0 1
152 บ้านอังโกนห้วยทราย 1 0 0 0 1
153 วัดทุ่งจาน 1 0 0 0 1
154 บ้านสมบัติเจริญ 0 4 1 3 5
155 วัดศีรษะกระบือ 0 2 1 0 3
156 บ้านพุปลาไหล 0 2 1 0 3
157 บ้านหนองหลักศิลา 0 2 0 1 2
158 บ้านหนองไทร 0 1 3 0 4
159 บ้านหนองตาด 0 1 1 0 2
160 วัดหงษ์ 0 1 0 2 1
161 บ้านวังตะเคียน 0 1 0 1 1
162 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 1
163 บ้านประชาสันต์ 0 1 0 1 1
164 วัดบ้านพร้าว 0 1 0 1 1
165 บ้านคลองกุ่ม 0 1 0 0 1
166 บ้านหนองหญ้าขาว 0 1 0 0 1
167 บ้านโพนทราย 0 0 1 1 1
168 บ้านโกรกสำโรง 0 0 1 1 1
169 บ้านซับเต่า 0 0 1 0 1
170 ด่านอุดมวิทยา 0 0 0 1 0
171 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 0
172 บ้านซับสะเดา 0 0 0 0 0
173 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0
174 บ้านนางเหริญ 0 0 0 0 0
175 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 0
176 บ้านหน้ากลองวิทยา 0 0 0 0 0
177 บ้านไร่แหลมทอง 0 0 0 0 0
178 หลุมเงิน 0 0 0 0 0
รวม 746 328 196 191 1,461