หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนครบุรีวิทยา 37 72 46
2 119001 โรงเรียนครบุรีวิทยา 0 0 0
3 002 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 4 13 7
4 003 โรงเรียนจอมทองวิทยา 16 12 10
5 005 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 25 56 38
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 12 32 18
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 27 99 49
8 008 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 22 55 32
9 009 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 2 5 3
10 010 โรงเรียนตะแบกวิทยา 15 51 25
11 012 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 24 98 50
12 013 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 17 35 29
13 014 โรงเรียนบ้านกลาง 6 13 6
14 015 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 26 56 37
15 019 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 0 0 0
16 021 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 10 32 16
17 022 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 1 2 2
18 023 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อย 2 6 4
19 025 โรงเรียนบ้านคลองทราย 3 8 5
20 026 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 5 8 5
21 027 โรงเรียนบ้านคลองบง 1 3 2
22 029 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 7 19 10
23 030 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 5 10 7
24 031 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 5 19 5
25 032 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 5 9 7
26 024 โรงเรียนบ้านคลองเตย 2 4 3
27 028 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 5 13 6
28 119028 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 0 0 0
29 044 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 21 82 41
30 047 โรงเรียนบ้านซับสะเดา 1 3 2
31 045 โรงเรียนบ้านซับเต่า 3 9 4
32 046 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 11 23 14
33 048 โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0
34 049 โรงเรียนบ้านดอนกรูด 0 0 0
35 050 โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 0 0 0
36 051 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 18 24 18
37 052 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 21 48 29
38 053 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 0 0 0
39 055 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 17 54 27
40 058 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 14 23 21
41 057 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 7 14 11
42 056 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 6 13 10
43 063 โรงเรียนบ้านนางเหริญ 1 3 1
44 062 โรงเรียนบ้านน้อย 6 11 8
45 064 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 9 20 14
46 071 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 11 12 11
47 073 โรงเรียนบ้านบุตะโก 12 29 24
48 074 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง 3 5 4
49 076 โรงเรียนบ้านบุมะค่า 8 27 16
50 077 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 1 1 1
51 078 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 11 26 16
52 079 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 2 3 3
53 072 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 25 40 37
54 075 โรงเรียนบ้านบุไผ่ 26 53 37
55 069 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 10 29 11
56 070 โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 0 0 0
57 080 โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 2 5 4
58 081 โรงเรียนบ้านปลายดาบ 15 37 19
59 082 โรงเรียนบ้านปางไม้ 6 16 11
60 086 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 10 18 14
61 087 โรงเรียนบ้านพัดทะเล 7 12 8
62 088 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 3 11 5
63 159 โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 3 3 3
64 090 โรงเรียนบ้านมาบกราด 15 38 23
65 091 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 4 12 8
66 093 โรงเรียนบ้านยางกระทุง 4 10 6
67 094 โรงเรียนบ้านระเริง 12 23 17
68 095 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 17 33 25
69 096 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 1 6 3
70 099 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 21 79 39
71 100 โรงเรียนบ้านลำเพียก 6 11 6
72 098 โรงเรียนบ้านลำไซกง 6 14 9
73 101 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 2 4 4
74 102 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 2 5 2
75 103 โรงเรียนบ้านวังหมี 10 19 11
76 104 โรงเรียนบ้านวังหิน 2 4 3
77 105 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 24 50 28
78 106 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 8 19 14
79 107 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 16 34 18
80 108 โรงเรียนบ้านสระประทีป 10 17 14
81 109 โรงเรียนบ้านสระผักโพด 7 26 12
82 110 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 2 4 4
83 111 โรงเรียนบ้านสันติสุข 17 35 21
84 113 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 1 2 2
85 112 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 35 53 41
86 114 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 3 1
87 115 โรงเรียนบ้านหนองกระทุม 0 0 0
88 116 โรงเรียนบ้านหนองขนาก 4 9 4
89 121 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 19 46 31
90 122 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 9 29 14
91 123 โรงเรียนบ้านหนองตาด 2 4 3
92 120 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 1 3 1
93 125 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 2 5 4
94 127 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 0 0 0
95 128 โรงเรียนบ้านหนองผักไร 0 0 0
96 133 โรงเรียนบ้านหนองรัง 3 7 4
97 134 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 3 10 4
98 136 โรงเรียนบ้านหนองสนวน 9 30 15
99 137 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 6 10 10
100 141 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 1 2 2
101 142 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 3 3 3
102 143 โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 0 0 0
103 144 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 0 0 0
104 146 โรงเรียนบ้านหนองหิน 13 40 22
105 145 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 17 26 20
106 131 โรงเรียนบ้านหนองเมา 6 12 8
107 138 โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 6 4 2
108 117 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 18 40 21
109 118 โรงเรียนบ้านหนองแดง 11 12 12
110 130 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 0 0 0
111 135 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 9 7
112 119 โรงเรียนบ้านหนองโดน 1 1 1
113 126 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 26 102 45
114 139 โรงเรียนบ้านหนองโสน 8 13 12
115 140 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 8 13 6
116 148 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 13 36 20
117 147 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 6 14 11
118 124 โรงเรียนบ้านหนองไทร 4 7 5
119 129 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 8 14 13
120 132 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 6 12 9
121 149 โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 1 1 1
122 151 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 3 7 4
123 150 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 0 0 0
124 153 โรงเรียนบ้านอังโกนห้วยทราย 1 1 1
125 154 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 2 2 2
126 016 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 5 5 5
127 020 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 4 4 4
128 041 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 11 14 14
129 054 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 4 15 8
130 059 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 5 6 5
131 092 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 50 89 57
132 042 โรงเรียนบ้านแชะ 24 39 34
133 017 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 2 3 3
134 018 โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 1 1 1
135 033 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 15 20 17
136 038 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 11 8
137 039 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 14 33 20
138 040 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 7 10 7
139 034 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 6 10 6
140 035 โรงเรียนบ้านโคกโจด 4 8 5
141 036 โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 3 2
142 037 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 6 12 7
143 066 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 35 72 48
144 067 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 12 19 12
145 068 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 4 12 8
146 065 โรงเรียนบ้านโนนแดง 0 0 0
147 084 โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 0 0 0
148 083 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 2 2 2
149 089 โรงเรียนบ้านโพนทราย 2 3 2
150 152 โรงเรียนบ้านใหญ่ 6 19 8
151 043 โรงเรียนบ้านไชยวาล 7 14 11
152 060 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 39 95 59
153 061 โรงเรียนบ้านไทรงาม 8 9 9
154 085 โรงเรียนบ้านไผ่ 16 37 27
155 097 โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 1 2 1
156 156 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 40 149 67
157 157 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 19 39 20
158 161 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 15 34 22
159 164 โรงเรียนรักเมืองไทย 1 3 5 3
160 165 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 0 0 0
161 167 โรงเรียนวัดทุ่งจาน 1 2 1
162 168 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 2 5 4
163 169 โรงเรียนวัดบ้านส่อง 2 4 3
164 170 โรงเรียนวัดพรหมราช 28 44 34
165 173 โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 2 2 2
166 174 โรงเรียนวัดม่วง 0 0 0
167 176 โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 3 3 3
168 177 โรงเรียนวัดหงษ์ 4 8 4
169 178 โรงเรียนวัดหลุมข้าว 13 28 15
170 166 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 5 16 5
171 171 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 8 11 8
172 172 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 3 6 4
173 179 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 14 41 17
174 175 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 6 11 11
175 180 โรงเรียนสกัดนาควิทยา 3 3 3
176 181 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 4 10 5
177 182 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 35 83 38
178 183 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 6 13 9
179 187 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 4 8 4
180 188 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 21 33 27
181 189 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 7 69 16
182 190 โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 3 6 3
183 191 โรงเรียนหลุมเงิน 1 1 1
184 197 โรงเรียนอาจวิทยาคาร 10 18 10
185 004 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 21 42 34
186 193 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 4 25 8
187 160 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา 0 0 0
188 158 โรงเรียนไผ่สีสุก 5 16 5
189 011 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 0 0 0
190 155 โรงเรียนบุญณดาวิทยา 18 31 26
191 198 โรงเรียนภูริตา 0 0 0
192 162 โรงเรียนมารีย์ธงชัย 8 19 13
193 163 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 6 15 9
194 184 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 3 5 4
195 185 โรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียว5 0 0 0
196 194 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2 2 4 3
197 195 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 37 98 59
198 199 โรงเรียนอนุบาลเป็นหนึ่ง 0 0 0
199 196 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา 8 21 15
200 192 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา 11 36 20
201 186 โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 1 8 3
รวม 1705 3948 2402
6350

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]