หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายกำธร วรธงไชยโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ นุ่มสารพัดนึกโรงเรียนบ้านซับไทรทองกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ พุทธบุตรโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยากรรมการ
4. นางสายฝน แก้วสระโมลีโรงเรียนบ้านมาบตะโกเอนกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางประคอง ธนูปกรณ์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สีทองขุนทดโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางธีรนาถ ศรีโฉมงามโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา จิตธงไชยโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
2. นางสาวชัชดาพร ปานโหน่งโรงเรียนบ้านคลองบงกรรมการ
3. นางสมคิด พันธ์สระน้อยโรงเรียนวัดหลุมข้าวกรรมการ
4. นางสาวนัฐวรา คุณโดนโรงเรียนบ้านปางไม้กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางปราณี นุชน้อยโรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียว5กรรมการ
2. นายสมชาย ใบดำรงศักดิ์โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางทิอัญญา พิทักษ์พลโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคีกรรมการ
4. นางบังอร จันทร์ดิษฐ์โรงเรียนเหรียญทองวิทยากรรมการ
5. นางพัทธนิษย์ วาตุรัมย์โรงเรียนบ้่านตะกุดโนนระเวียงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุบรรณรัตน์ พลแสนโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
2. นายธีรยุทธ ธรรมราษฎร์โรงเรียนแหลมรวกบำรุงกรรมการ
3. นางสาวโรศิตา รัตนโชติมาศโรงเรียนบ้านหนองใหญ่่กรรมการ
4. นางวนิด เมืองยศโรงเรียนบ้านหนองหินโคนกรรมการ
5. นางศิริพร ุถาดสระน้อยโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางนรินทร์ โพธิ์ขุนทดโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
2. นางธนภรณ์ อินเม้โรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
3. นางอรวรรณ สุประพัฒน์โภคาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางแก้วพิฑูรย์ เสมสูงเนินโรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลางกรรมการ
5. นางศิริเนตร สิงห์คำโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอรุณี พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านแชะประธานกรรมการ
2. นางยุวภา จันทร์ตะคุโรงเรียนป่าไม้อุทิศ2กรรมการ
3. นางสาวนภัสสร ล้อมกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสุตา พลค้าโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ จงใจกลางโรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการ
2. นางสุธรรมมา วิริยะไชยวงศ์โรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองกรรมการ
3. นางธณภร ชื่นจิตโรงเรียนบ้านสุขังฯกรรมการ
4. นางประยงค์ ศรีตะคุโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเดือนรดา วัชรนิติธรรมโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
2. นางรวงทอง สุกเหลืองโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ พัชรวงศ์สกุลโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นางจินตนา ปัตตังเวโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจำเนียร ใจใหญ่โรงเรียนบ้านบุตะโกประธานกรรมการ
2. นายพยุหพล จารุธรรมจริยาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
3. นางสุพจน์ พุฒนอกโรงเรียนบ้านนางเหริญกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา ม่วงศิลาโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสาวนงค์เยา แทนสระน้อยโรงเรียนบ้านวังตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางอภัสนันท์ พฺุฒินันทะโรจน์โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆษิตวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิรินทร์ นารถสมบูรณ์โรงเรียนวัดพรหมราชกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา ไร่กระโทกโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา ฤทธิ์เพชรโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิภา เทพตะขบโรงเรียนบ้านบุหัวช้างกรรมการ
3. นางวาสนา หมวดโคกสูงโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
4. นางธารกมล หวังกลับโรงเรียนอาจวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านสระประทีปกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายวันชัย ชาญสำโรงโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
2. นางสาววันทนา ซามาตย์โรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นางสาวพวงเพ็ชร ปะกังโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสังคม จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา อุตสาห์การโรงเรียนบ้านเฉลียงฯกรรมการ
3. นายสรายุทธ หุนสระน้อยโรงเรียนวัดโคกสระน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
2. นายนพพร ฐานวิเศษโรงเรียนบ้านซับเต่ากรรมการ
3. นางประพาฬรัตน์ แก้วเกิดโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายโกวิท ทรวงโพธิ์สพป.นครราชสีมา เขต 2กรรมการ
2. นางสาวสุนิสา ชูอิฐจีนโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
3. นายเสน่ห์ หมายจากกลางสพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายนศเบศ ลาภยิ่งยงมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมากรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูลโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
3. นายวิสันต์ ยุระวงศ์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายโกวิท ทรวงโพธิ์สพป.นครราชสีมา เขต 2กรรมการ
2. นางสาวสุนิสา ชูอิฐจีนโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
3. นายเสน่ห์ หมายจากกลางสพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายนศเบศ ลาภยิ่งยงมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมากรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูลโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
3. นายวิสันต์ ยุระวงศ์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายถิรายุ ปิดตาละเพโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
2. นางสุกัญญา ชื่นสระน้อยโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
3. นายธวัชชัย ไชยพุุฒโรงเรียนบ้านโปร่งสนวนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ธนัต ภวฤทธิ์นาคินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาส แผ่วฉิมพลีโรงเรียนวัดพรหมราชกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ หินกลางโรงเรียนบ้านหนองโสมงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางจุไรรัตน์ ประพิณโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอรรธชีว ศรีโฉมงามโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
3. นางสุพรรษา หนองทองทาโรงเรียนระเริงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายธนพล นวลมะณีย์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางโสภา ต่างสมบัติโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวเดือน พรมสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาลินี กองสมบัติโรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
2. นายเจษฎา พจน์กิ่งโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
3. นางสายฝน เจิญภูมิโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นางสาวธัญญารัตน์ ผ่องนานารถโรงเรียนวัดโพธินิมิตรกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพจนี สาตราโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ ชาวบัวใหญ่โรงเรียนวัดบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางสาวจินตรา สายแววโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑารัตน์ วัชรเมฆินทร์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
2. นางนิตยา ทวีผลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางชนัญชิดา ลุนพรมโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสุภสร ปักการะโถโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
5. นายมณี เคลื่อนเมืองปักโรงเรียนบ้านสุขังฯกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวเกษรา พุทธมงคลโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางนิศากร ขำโชติโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา สุขกระโทกโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนฤมล จุฑาธรรมโรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
2. นางสาวภัทรา ภูสำเภาโรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคีกรรมการ
3. นางเบญญาภา พร้อมฤทธิรณโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณนีย์ ปวีณาภรณ์โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพนอ สวยปานโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
3. นางทองยุฒ พระไตรยะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางลำไพร ลักษณะพรมราชโรงเรียนบ้านปลายดาบกรรมการ
2. นางสาวนิตยา เชิดดำรงค์ศิริกุลโรงเรียนบ้านโคกไม้งามกรรมการ
3. นางสาวพรวรรณา ขอมกระโทกโรงเรียนบ้านทุ่งขวนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางไขแข อินทรนอกโรงเรียนบ้านสระประทีปประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรสา คำยืนโรงเรียนบ้านบะใหญ่กรรมการ
3. นายประสงค์ กะการดีโรงเรียนวัดหลุมข้าวกรรมการ
4. นางนพรัตน์ พันธังโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางธันญาพัชญ์ ใจปัญญาโรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
2. นายวรายุทธ บุญวงค์โรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ไชยราโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
4. นางสาวพะยอม ปลีกระโทกโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจุฑาทิพย์ ทองสุขโรงเรียนบ้านซับไทรทองกรรมการ
2. นางพัชนี คำพิทักษ์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล อินบริสุทธิ์โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปราณี เพชรประไพโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ราชสมบัติโรงเรียนบุหว้าสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ แถวไธสงโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวชนัญยา อาจประโคนโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพิพิธ ร่วมกระโทกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
2. นายจำนอง แรมสระน้อยโรงเรียนบ้านโพนทรายกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ชนะเพียรโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญญัติ เจริญศิริโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นายปฏิพัทร์ ลบหนองบัวโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยากรรมการ
6. นายพิพิทธ์ ร่วมกระโทกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
7. นายไชยทัศน์ กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
8. นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ
9. นายชัชวาลย์ เลิศตะคุโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
10. นายสวัสดิ์ สมศรีโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจำนอง แรมสระน้อยโรงเรียนบ้านโพนทรายกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ชนะเพียรโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายบัญญัติ เจริญศิริโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นายปฏิพัทร์ ลบหนองบัวโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยากรรมการ
5. นายพิพิทธ์ ร่วมกระโทกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
6. นายไชยทัศน์ กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
7. นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ
8. นายชัชวาลย์ เลิศตะคุโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
9. นายสวัสดิ์ สมศรีโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายจำนอง แรมสระน้อยโรงเรียนบ้านโพนทรายกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ชนะเพียรโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายบัญญัติ เจริญศิริโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นายปฏิพัทร์ ลบหนองบัวโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยากรรมการ
5. นายพิพิทธ์ ร่วมกระโทกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
6. นายไชยทัศน์ กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
7. นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
8. นายสวัสดิ์ สมศรีโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจำนอง แรมสระน้อยโรงเรียนบ้านโพนทรายกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ชนะเพียรโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายบัญญัติ เจริญศิริโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นายปฏิพัทร์ ลบหนองบัวโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยากรรมการ
5. นายไชยทัศน์ กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
6. นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ
7. นายชัชวาลย์ เลิศตะคุโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
8. นายสวัสดิ์ สมศรีโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ชนะเพียรโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ เจริญศิริโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ ลบหนองบัวโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยากรรมการ
4. นายไชยทัศน์ กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
5. นายจำนอง แรมสระน้อยโรงเรียนวัดโพนทรายกรรมการ
6. นายพิพิทธ์ ร่วมกระโทกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
7. นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ
8. นายชัชวาลย์ เลิศตะคุโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
9. นายสวัสดิ์ สมศรีโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกนกทิพย์ เทียมเสมอโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารกรรมการ
2. นางปัญจญาดา เกตุศิริดำรงโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางทิศารัตน์ เฉื่อยสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองสาริกากรรมการ
4. นางสาววชิรญาณ์ แสงกระโทกโรงเรียนบ้านลำเพียกกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกัลย์วีร์ ชยพลวัฒน์โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนุชนาฎ อาสินรัมย์โรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
3. นายพิชิตชัย สีหานามโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญกรรมการ
4. นางชลิ้ม สูตรกระโทกโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อยโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ทับทิมสว่างรัตน์โรงเรียนบ้านดอนกรูดกรรมการ
3. นางสุรีย์ สกุลทองดีโรงเรียนบ้านบุตะโกกรรมการ
4. นายสิทธิชัย ถมครบุรีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นางสาวจินดา ขจรพรมราชโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางบุณยวีร์ เลี้ยงเชวงวงศ์โรงเรียนด่านอุดมวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุรดา พิพิธกุลโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
3. นายกฤษธนา ผึ่งตะขบโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
4. นางสาวศิริพร เมฆวิทยาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางธาริณี ขำพรหมราชโรงเรียนอาจวิทยาคารกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ ศุภนิจวัฒนาโรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคีกรรมการ
3. นายประเสริฐ เกิดขาวโรงเรียนบ้านหนองสนวนกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี สุขกระโทกโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอำนวยพร วัชรวงศ์ทิพย์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางญานิศา จิตเจริญโรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
3. นางปาริชาต แขฉิมพาลีโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มกรรมการ
4. นางสาวมาลิสา เงียบกิ่งโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอานพ ปักกาเวสาโรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยากรรมการ
2. นายวีระวัตร์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเทพนิมิตรกรรมการ
3. นายพิเชษฐ วันทากุลโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ ทางไธสงโรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายเมืองแมน ฉูดกระโทกโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ
3. นายประวิทย์ ขันอาษาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายถวิล สกุณีโรงเรียนวัดโพธินิมิตรประธานกรรมการ
2. นายทศกัณฑ์ ขวัญเมืองโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาธิตา พรหมภูวัลย์โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทรายกรรมการ
4. นางศิริเนตร สิงห์คำโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
5. นายสิทธิชัย ถมครบุรีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
6. นางปิยะฉัตร ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาวประคอง ป้องกาโรงเรียนวัดหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย วุฒิศักดิ์โรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
3. นายชาตรี พูลสมบัติโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยากรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ หีบสระน้อยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุรัตน์ ซินพรมราชโรงเรียนบ้านเขาพญาปราบกรรมการ
2. นางปนัดดา ทองธีระโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางแดงต้อย เคียนตะคุโรงเรียนบ้านหนองล้างช้างกรรมการ
4. นางรมิดา มนต์กิ่งโรงเรียนบ้านเขาพญาปราบกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเชิดศักดิ์ ค่อยจะโปะโรงเรียนไผ่สีสุกกรรมการ
2. นางพัชรี ทุมเมืองปักโรงเรียนบ้านพุปลาไหลกรรมการ
3. นางสุรีภรณ์ อยู่กิ่มโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
4. นางพันธิดา แสงศรีโรงเรียนบ้านพัดทะเลกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ อิสระพัฒนกุลโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ สุรถาวรโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมกรรมการ
3. นางณิชกานต์ พลอยฉิมพลีโรงเรียนกรรมการ
4. นางณิชาดา ชยเสนาพงศ์โรงเรียนบ้านหนองสนวนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางทรรศนันทน์ ตันพิพัฒน์โรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ ตากกระโทกโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เทศนาโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
4. นายอุดม วชรานสินโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
5. นายคมเทพ พรหมภาดาโรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
6. นางวาสนา ขันตินุกูลธานนท์โรงเรียนบ้านแชะกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวิษุวัต พิศดูพรมราชโรงเรียนบ้านหนองไม้สักประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ปักตะคุโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
3. นางมนต์ทิพย์ อรุณนวพันธ์สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นายณภัทร กองทิพย์โรงเรียนบ้านน้ำซับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวิษุวัติ พิศดูพรหมราชโรงเรียนบ้านหนองไม้สักประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ปักตะคุโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
3. นางมนต์ทิพย์ อรุณนวพันธ์สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นายณภัทร กองทิพย์โรงเรียนบ้านน้ำซับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางผกามาศ อุดมเจริญโรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคารประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ เสาวรสโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมพร พิทักษ์ตระกูลโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นายประยงค์ กำประโคนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายไกรสร เสาร์ประโคนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
2. นายสราวุฒิ ลุนสะแกวงษ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2กรรมการ
3. นางละมัยพร ปักษาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
4. นายเอกอรรถ ถูกหมายโรงเรียนบ้านเฉลียงฯกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ภักดีผลโรงเรียนบ้านคลองสะท้อนกรรมการ
6. นายธนกร ติ๋วโวหารโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
7. นายวีระ อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านไชยวาลกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ ภักดีผลโรงเรียนบ้านคลองสะท้อนกรรมการ
2. นางละมัยพร ปักษาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นายไกรสร เสาร์ประโคนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
4. นายเอกอรรถ ถูกหมายโรงเรียนบ้านเฉลียงฯกรรมการ
5. นายธนกร ติ๋วโวหารโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
6. นายวีระ อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านไชยวาลกรรมการ
7. นายสราวุฒิ ลุนสะแกวงษ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวีระ อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านไชยวาลกรรมการ
2. นายไกรสร เสาร์ประโคนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นายสราวุฒิ ลุนสะแกวงษ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2กรรมการ
4. นางละมัยพร ปักษาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นายเอกอรรถ ถูกหมายโรงเรียนบ้านเฉลียงฯกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ภักดีผลโรงเรียนบ้านคลองสะท้อนกรรมการ
7. นายธนกร ติ๋วโวหารโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาววรรณา พรมผักแว่นโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
2. นายไพศาล แยกโคกสูงโรงเรียนจตุคามวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระวรรณ กอบัวโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
4. นางวารสา จ่าพันดุงโรงเรียนวังวารีวนราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายสังคม เผื่อนงูเหลือมโรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียงกรรมการ
6. นางภานิกา จรุญทองแถมโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางวีระวรรณ กอบัวโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
2. นายไพศาล แยกโคกสูงโรงเรียนจตุคามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณา พรมผักแว่นโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
4. นางวารสา จ่าพันดุงโรงเรียนวังวารีวนราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายสังคม เผื่อนงูเหลือมโรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียงกรรมการ
6. นางภานิกา จรุญทองแถมโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพศาล แยกโคกสูงโรงเรียนจตุคามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววรรณา พรมผักแว่นโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
3. นางวีระวรรณ กอบัวโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
4. นางวารสา จ่าพันดุงโรงเรียนวังวารีวนราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายสังคม เผื่อนงูเหลือมโรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียงกรรมการ
6. นางภาณิกา จรูญทองแถมโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย วุฒิศักดิ์โรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
2. นายมงคล เขียนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายชุมพล แรงตะคุโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย วุฒิศักดิ์โรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
2. นายชุมพล แรงตะคุโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นายมงคล เขียนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายกิติคม แสงกระโทกโรงเรียนบ้านบ่อปลากรรมการ
2. นายสุชาย รักษ์คิดโรงเรียนวัดโพธินิมิตรกรรมการ
3. นายสิรภัทร สหัสวรรษรัศมีโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
4. นายรัฐภูมิ คะเลรัมย์โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวกัลยา สุขเจริญโรงเรียนบ้านคลองกุ่มกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายกิติคม แสงกระโทกโรงเรียนบ้านบ่อปลากรรมการ
2. นายสุชาย รักษ์คิดโรงเรียนวัดโพธินิมิตรกรรมการ
3. นายสิรภัทร สหัสวรรษรัศมีโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
4. นายรัฐภูมิ คะเลรัมย์โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวกัลยา สุขเจริญโรงเรียนบ้านคลองกุ่มกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายรัฐภูมิ คะเลรัมย์โรงเรียนบ้านโกรกหว้ากรรมการ
2. นางสาวกัลยา สุขเจริญโรงเรียนบ้านคลองกุ่มกรรมการ
3. นายสุชาย รักษ์คิดโรงเรียนวัดโพธินิมิตรกรรมการ
4. นายสิรภัทร สหัสวรรษรัศมีโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
5. นายกิตติคม แสงกระโทกโรงเรียนบ้านบ่อปลากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา ฉอสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นายชัยยา ยุพาเมืองปักโรงเรียนอาจวิทยาคารกรรมการ
3. นายปรีชา ใจรักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจรูญ ปานไธสงโรงเรียนบ้านสระตะเคียนกรรมการ
2. นางธัญพร ภาระพรมราชโรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคีกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ นิธิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นางสาวสายรุ่ง ดงอุทิศโรงเรียนบ้านคลองหินร่องกรรมการ
5. นายวรวิทย์ อโหสิประชาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
6. นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจรูญ ปานไธสงโรงเรียนบ้านสระตะเคียนกรรมการ
2. นางธัญพร ภาระพรมราชโรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคีกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ นิธิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
4. นางสาวสายรุ่ง ดงอุทิศโรงเรียนบ้านคลองหินร่องกรรมการ
5. นายวรวิทย์ อโหสิประชาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
6. นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวสายรุ่ง ดงอุทิศโรงเรียนบ้านคลองหินร่องกรรมการ
2. นายจรูญ ปานไธสงโรงเรียนบ้านสระตะเคียนกรรมการ
3. นางธัญพร ภาระพรมราชโรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคีกรรมการ
4. นายธนพัฒน์ นิธิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
5. นายวรวิทย์ อโหสิประชาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
6. นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกลิ่นผกา ทับทิมธงไชยโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายกฤษฎา กองสวรรค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.นวลรวี จันทร์ลุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีรองประธานกรรมการ
3. นางรัตติกร ศรีชัยชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวภัทรฤทัย พลีขันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวณัฐญาพร ดอกจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
6. นายชุมพล ชะนะมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวนัยน์ปพร ชุติภาดามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
8. นางสาวเรขา อินทรกำแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
9. นางสกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ดร.นวลรวี จันทร์ลุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีรองประธานกรรมการ
3. นางรัตติกร ศรีชัยชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวภัทรฤทัย พลีขันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวณัฐญาพร ดอกจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
6. นายชุมพล ชะนะมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวนัยน์ปพร ชุติภาดามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
8. นางสาวเรขา อินทรกำแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
9. นางสกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.นวลรวี จันทร์ลุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีรองประธานกรรมการ
3. นางรัตติกร ศรีชัยชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวภัทรฤทัย พลีขันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวณัฐญาพร ดอกจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
6. นายชุมพล ชะนะมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวนัยน์ปพร ชุติภาดามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
8. นางสาวเรขา อินทรกำแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
9. นางสกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ดร.นวลรวี จันทร์ลุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
3. นางรัตติกร ศรีชัยชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวภัทรฤทัย พลีขันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวนัยน์ปพร ชุติภาดามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.นวลรวี จันทร์ลุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
3. นางรัตติกร ศรีชัยชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวภัทรฤทัย พลีขันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวนัยน์ปพร ชุติภาดามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. ดร.นวลรวี จันทร์ลุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
3. นางรัตติกร ศรีชัยชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวภัทรฤทัย พลีขันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวนัยน์ปพร ชุติภาดามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.นวลรวี จันทร์ลุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีรองประธานกรรมการ
3. นางรัตติกร ศรีชัยชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวภัทรฤทัย พลีขันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวณัฐญาพร ดอกจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
6. นายชุมพล ชะนะมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวนัยน์ปพร ชุติภาดามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
8. นางสาวเรขา อินทรกำแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
9. นางสกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. ดร.นวลรวี จันทร์ลุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีรองประธานกรรมการ
3. นางรัตติกร ศรีชัยชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวภัทรฤทัย พลีขันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวณัฐญาพร ดอกจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
6. นายชุมพล ชะนะมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวนัยน์ปพร ชุติภาดามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
8. นางสาวเรขา อินทรกำแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
9. นางสกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. ดร.นวลรวี จันทร์ลุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีรองประธานกรรมการ
3. นางรัตติกร ศรีชัยชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวภัทรฤทัย พลีขันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวณัฐญาพร ดอกจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
6. นายชุมพล ชะนะมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวนัยน์ปพร ชุติภาดามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
8. นางสาวเรขา อินทรกำแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
9. นางสกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. ดร.นวลรวี จันทร์ลุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีรองประธานกรรมการ
3. นางรัตติกร ศรีชัยชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวภัทรฤทัย พลีขันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวณัฐญาพร ดอกจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
6. นายชุมพล ชะนะมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวนัยน์ปพร ชุติภาดามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
8. นางสาวเรขา อินทรกำแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
9. นางสกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางภาวิณี รำพรรณนิยมโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ พุทธรักษาโรงเรียนบ้านพุปลาไหลกรรมการ
3. นางอัจฉรา อินทรารักษ์โรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางศิวพร อนุเวียงโรงเรียนบ้านบุตะโกประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมน ศรีชุมพลโรงเรียนวัดหลุมข้าวกรรมการ
3. นางรัตติกาล พุทโมกข์โรงเรียนบ้านปางไม้กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ โสภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
2. นางสาวพิศินาฏ ศรีโชติโรงเรียนบ้านวังหมีกรรมการ
3. นางจงจิต ยอดผักแว่นโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาววีรนุช อุปไมย์โรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
2. นางสุปราณี สุเมธานนท์โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวอารุณี ปลื้มใจโรงเรียนบ้านบ่อปลากรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ สุดหอมโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนากรรมการ
3. นางวรนุช มอร์เซอร์โรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางปริยาภรณ์ เที่ยงสูงเนินโรงเรียนวัดพรหมราชกรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วจงกุลโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นางสาวแก้วกานต์ จำปาม่วงโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางศุทธสินี เมธาจรัสพงษ์โรงเรียนบ้านไชยวาลกรรมการ
2. นายปริฉัตร สัจจาโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
3. นางสาวจันสุดา ประทุมโมโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางหทัยทิพย์ กลางบุญเรืองโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภัชชา วงศ์ก่อโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกตัญญุตา มีเงินโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวแสงระวี สายสุดโรงเรียนบ้านทุ่งแขวนกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริพร มุ่งพึ่งกลางโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมณัฏฐ์ กอสมานชัยกิจโรงเรียนตะแบกวิทยากรรมการ
3. นายอานุภาพ ที่รักโรงเรียนบ้านปลายดาบกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวรมณีย์ ริกระโทกโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
2. นางสาวณัฐวิลัขณ์ พูนกลางโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ ภาระบาลโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2กรรมการ
2. นางพรรณวิณี ชมพูพื้นโรงเรียนบ้านคลองใบพัดกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ สินจะโปะโรงเรียนบ้านซับไทรทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ โชติช่วงโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 2กรรมการ
2. นางสาวนงนุช ศุภวนานุสวงษ์โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายณัฐพงศ์ โชติช่วงโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2กรรมการ
2. MissNongnuch Supavananusronโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริยุพา ทองแสนโรงเรียนบ้านลำนางแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา สาระภีโรงเรียนบ้านเฉลียงฯกรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ มุ่งรวยกลางโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2กรรมการ
4. นางสาวนริศรา โพธิ์ขำโรงเรียนสกัดนาควิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริยุพา ทองแสนโรงเรียนบ้านลำนางแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา สาระภีโรงเรียนบ้านเฉลียงฯกรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ มุ่งรวยกลางโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2กรรมการ
4. นางสาวนริศรา โพธิ์ขำโรงเรียนสกัดนาควิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุภาพ วัชรวงศ์ทิพย์โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวุฒิพร วรรณพงษ์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นายแสวง ประจิตร์โรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
4. นายอดิศร สร้อยเศษโรงเรียนบ้านวังหมีกรรมการ
5. นางพันธิพา แสงศรีโรงเรียนบ้านพัดทะเลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสันติ นารถสมบูรณ์โรงเรียนบ้านปลายดาบประธานกรรมการ
2. นายกฤษณชัย บุญยิ่งโรงเรียนบ้านคลองสะท้อนกรรมการ
3. นายบรรพต ลมุลพจน์โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นายฉัตรชัย สาครโรงเรียนบ้านคลองใบพัดกรรมการ
5. นายการันยภาส ปลิงกระโทกโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร สารจันทร์โรงเรียนบ้านคลองสะท้อนประธานกรรมการ
2. นางลลิตา พิทักษ์ภูพันธ์โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ พุทธรักษาโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
4. นางสาวธารน้ำไพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ อาโยวงษ์โรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
6. นายสายัญ สีบเพ็งโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญกรรมการ
7. นางสาววณิชยา ครอบดอนโรงเรียนวัดหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอุดม นาคหนองหาญโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ชาญชัยศรีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวคะนึงนิต อินทรกระโทกนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
4. นางสาวสุมล ศิริปรุนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย คำสารีรักษ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แทนคำโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
3. นางสาวไพลิน หวังกลุ่มกลางนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
4. นายเมืองมนต์ เชษฐสิงห์นักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายศิริศักดิ์ สุขรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านนางเหริญประธานกรรมการ
2. นางวรานิษฐ์ นิธิวราเศรษฐ์โรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
3. นายสุวิกานต์ แสงจันทร์โรงเรียนตะแบกวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรพิมล เปล่งคงคมนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
5. นางวิริยา สกุลทองดีนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายณัฐกิตติ์ สิงห์ทองเมืองโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เหาะสูงเนินโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรัตติยา ตติยนันทกุลโรงเรียนครบุรีวิมยากรรมการ
4. นายไกรสิทธิ์ ศิริมากโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณัฐกิตติ์ สิงห์ทองเมืองโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เหาะสูงเนินโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตติยา ตติยนันทกุลโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
4. นายไกรสิทธิ์ ศิริมากโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์วรรณ ผลถาวรโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนาวัน พิกุลทองโรงเรียนบ้านหนองรังกรรมการ
3. นางสาวสุชีรา ไกรเพ็ชรโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์วรรณ ผลถาวรโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนาวัน พิกุลทองโรงเรียนบ้านหนองรังกรรมการ
3. นางสุชีรา ไกรเพ็ชรโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายวชิระ วิโมกข์รัตน์โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวเขมณัฏฐ์ กอสมานชัยกิจโรงเรียนตะแบกวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางฐิตารีย์ จุฑางกูรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3กรรมการ
2. นางสาวเกษรา อินจันทึกโรงเรียนกรรมการ
3. นางอภิญญา วุฒิศักดิ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวณัฐฐินันท์ โอกระโทกโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายณฐพงศ์ วงศ์ทิศลักษณ์โรงเรียนบ้านคลองใบพัดกรรมการ
2. นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางโสภา ต่างสมบัติโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ ผ่องนานารถโรงเรียนวัดโพธินิมิตรกรรมการ
3. นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย เสยกระโทกโรงเรียนบ้านดอนแสนสุขกรรมการ
2. นายสราวุธ สุธาโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญกรรมการ
3. นางสาวจินตหรา สายแววโรงเรียนคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวประภาวรรณ ทุมเมืองปักโรงเรียนวัดหลุมข้าวกรรมการ
2. นางสาวมาลี มีสัตย์บ้านแชะกรรมการ
3. นายรฐานนท์ ขันธหงษ์บ้านซับก้านเหลืองกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสรยา สายบุรีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
2. นายดิลก พัชรพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มกรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ พรหมศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองทุเรียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายบรรลือศักดิ์ สำรวมรัมย์โรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
2. นายชาติชาย เนยเมืองปักโรงเรียนบ้านน้อยกรรมการ
3. นายอุเทน เจริญภูมิโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทวี ปะสาริกังโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
2. นายพิทักษ์ โฮนทุมมาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายธนวุฒิ รัตนดอนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายนันทวัฒน์ พองชัยภูมิโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
2. นางสาวอมิตดา มณีรัตนพันธ์โรงเรียนวัดพรหมราชกรรมการ
3. นางสาววรัทยา ลำเภาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเสือบองกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทวีชัย ทวีทรัพย์อาภรณ์โรงเรียนบ้านซับไทรทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจามิกร คำเรืองศรีโรงเรียนบ้านหนองรังกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช เวชสัสถ์บ้านสันติสุขกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเกรียงไกร จิรรัตนธัญญกุลโรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคีกรรมการ
2. นายอุทัย คำสีหาโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
3. นายรณยศ หาญนึกโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมนตรี แจ้งคำพี้โรงเรียนบ้านไชยวาลกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ สร้อยเสนโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
3. นางสาวพักตรา อิสเรสรังสรรค์โรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศุภกร แอบไธสงโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนตรี แจ้งคำพี้โรงเรียนบ้านไชยวาลกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายณัฐยุทธ แสงโชติบ้านหนองหินกรรมการ
2. นายเหมราช จิระสุโขบ้านหนองนมนางกรรมการ
3. นายสมพร สังข์ทองหลาง โรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวโสพิศพิไล พฤษราพรมราชโรงเรียนรักเมืองไทย 1กรรมการ
2. นางรัตนา มีพวงพินธุ์โรงเรียนบ้านเฉลียงฯกรรมการ
3. นายชูชาติ สินชัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นายกฤชธนา ผึ่งตะขบโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
2. นายจักรพงค์ เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ศรีประดิษฐ์พงศ์โรงเรียนบ้านปลายดาบกรรมการ
4. นายกฤษฎา แก้วระหันโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์กรรมการ
5. นายเกษ จันทร์โสมโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2กรรมการ
6. นายไพฑูรย์ ซินพรมราชโรงเรียนวัดพรหมราชกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงค์ เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
2. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
3. นายกฤษฎา แก้วระหันโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเกษ จันทร์โสมโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ศรีประดิษฐ์พงศ์โรงเรียนบ้านปลายดาบกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางพัทธนันท์ เสาะขุนทดโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
2. นางศิริพร วงศ์ทิพากรโรงเรียนบ้านหนองรังกรรมการ
3. นางวชิราพันธ์ หน่างเกษมโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆษิตนิธิกุลกรรมการ
4. นายสุเมธ ชมนาวังโรงเรียนบ้านสระตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพัทธนันท์ เสาะขุนทดโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
2. นางศิริพร วงศ์ทิพากรโรงเรียนบ้านหนองรังกรรมการ
3. นายสุเมธ ชมนาวังสระตะเคียนกรรมการ
4. นางวชิราพันธ์ หน่างเกษมบ้านครบุรีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวมณฑา ดวงแขชุมชนจระเข้หินกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ สังข์สุวรรณบ้านบ่อลิงประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประยูร พุดจะโปะโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑา ดวงแขชุมชนจระเข้หินกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ สังข์สุวรรณบ้านบ่อลิงประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประยูร พุดจะโปะโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอิสรียาภรณ์ ศรีมะเริงโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ก่ำสระน้อยโรงเรียนบ้านคลองสาริกากรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ ช่างไชยโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางถนอมศรี เฟื่องทองโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอิสรียาภรณ์ ศรีมะเริงโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ก่ำสระน้อยโรงเรียนบ้านคลองสาริกากรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ ช่างไชยโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางถนอมศรี เฟื่องทองโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมมิตร เครื่องกลางโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
2. นางพิมผกา เกิดมงคลโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายกันภพ สุทธิประภาจอมทองวิทยากรรมการ
2. นายสมจิตร ชื้อพรวนโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุพาเพ็ญ รัตน์ไธสงโรงเรียนด่านอุดมวิทยากรรมการ
2. นายสิทธิโชค บุญถาวรโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายศุภกิตติ์ สุนทรสถิตย์เทศบาลหนองบัวลายกรรมการ
2. นายศราวุธ สุธาบ้านสมบัติเจริญกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ สกุลทองดีบ้านหนองเสือบองกรรมการ
4. นายประจักษ์ ปิดตะคุวังวารีวนฯกรรมการ
5. นายสิทธิโชค บุญภาสน์โรงเรียนหนองประดู่กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางราตรี อาจปรุหนองชุมแสงศรัทธาคารกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ศรีเฉลิมศักดิ์บ้านซับก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสำเนียง ยอดผักแว่นบ้านหนองตะแบกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางยุพาพร ฝ่ายฉิมพลีโรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
2. นางนฤมล ปาวพรมโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
3. นางอังศุมาริน ชัยวงศ์โรงเรียนอาจวิทยาคารกรรมการ
4. นางพรรณอร โชติประภาพงษ์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางโชติญา วุฒิวงศ์งามโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวสรัลชนา หัสสครบุรีโรงเรียนบ้านคลองยางฯกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนริศา ไร่จันทึกโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
2. นางพรศรี นิกูลกาญน์โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพิศ พันธ์สระน้อยโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ อยู่เจริญโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางปรารถนา ศรีชนะกุลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางดวงใจ จงพาภพโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทร์ อยู่เจริญโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางปรารถนา ศรีชนะกุลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นางดวงใจ จงพาภพโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุพาเพ็ญ รัตน์ไธสงโรงเรียนด่านอุดมวิทยากรรมการ
2. นางรัชนี ประพิณโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางปรารถนา ศรีชนะกุลบุญวัฒนากรรมการ
4. นางศรีจันทร์ อยู่เจริญบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางดวงใจ จงพาภพบุญวัฒนากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุพาเพ็ญ รัตน์ไธสงโรงเรียนด่านอุดมวิทยากรรมการ
2. นางรัชนี ประพิณโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางปรารถนา ศรีชนะกุลบุญวัฒนากรรมการ
4. นางดวงใจ จงพาภพบุญวัฒนากรรมการ
5. นายนางศรีจันทร์ อยู่เจริญบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางเบญจากาญจน์ นามแก้วโรงเรียนวัดบ้านพร้าวกรรมการ
2. นางปาหนัน ศรีสุนนท์โรงเรียนบ้านไชยวาลกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นางสุรัติยา หมีอยู่โรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
5. นางสุรีพร เหล่าสูงโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวสุพิชญา ชมวิชาโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
2. นางนันท์ณภัส ปาโสโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยากรรมการ
3. นางศิรประภาจิรภัทร พราหมณ์ตะขบโรงเรียนบ้านคลองสาริกากรรมการ
4. นางกนกวรรณ บุตรสำโรงโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ นามตะคุโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางมัลลิกา เกตุเสมโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวจันทร์หอม พวงจำปาโรงเรียนบ้านหนองขนากกรรมการ
3. นางสำเนียง นามปัญญาโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
4. นางสุกัญญา บัวคำโคกโรงเรียนบ้านสระว่านพระยากรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวพรทิพย์ รังษีสัตตบงกชโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมนทิรา พัวอมรพงศ์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
3. นางสุวรรณี นคราวนากุลโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
4. นางอรัญญา จงมุมโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
5. นางอรุชา กันตะคุโรงเรียนอาจวิทยาคารกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร รัตนฉิมพลีโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
2. นางเกษร เติมสุขโรงเรียนบ้านพันธ์สงวนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร รัตนฉิมพลีโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร รัตนฉิมพลีโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร รัตนฉิมพลีโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
2. นางเกษร เติมสุขโรงเรียนบ้านพันธ์สงวนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิตยาพร ปลอดกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา วงศ์วังโรงเรียนบ้านหนองสนวนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวโสภา วงศ์วังโรงเรียนบ้านหนองสนวนประธานกรรมการ
2. นางทิตยาพร ปลอดกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวโสภา วงศ์วังโรงเรียนบ้านหนองสนวนประธานกรรมการ
2. นางทิตยาพร ปลอดกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ มโนธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ มโนธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ มโนธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทวีคุณ ศริคุณโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวัชนี ใจธีรภาพกุลโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปณิธาน เปรื่องนนท์โรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ วงษ์ลุนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวัชนี ใจธีรภาพกุลโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปณิธาน เปรื่องนนท์โรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ วงษ์ลุนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย อินทร์ตาโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
2. นางปรีดาภรณ์ จันทร์สนิทศรีโรงเรียนบ้านโคกสันติสุขกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไพเราะ ชุ่มกิ่งโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคีกรรมการ
2. นางทองคำ พุกโมกข์โรงเรียนบ้านประชาสันต์กรรมการ
3. นางปรีดาภรณ์ จันทร์สนิทศรีโรงเรียนบ้านโคกสันติสุขกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางดวงรัตน์ นารีโรงเรียนบ้านเขาพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ใช้คงโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
3. นางยุพาพร นวมขำโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางดวงรัตน์ นารีโรงเรียนบ้านเขาพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ใช้คงโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
3. นายสังเวียน เพลครบุรีโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
4. นางยุพาพร นวมขำโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางดวงรัตน์ นารีโรงเรียนบ้านเขาพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ใช้คงโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
3. นายสังเวียน เพลครบุรีโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
4. นางยุพาพร นวมขำโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงรัตน์ นารีโรงเรียนบ้านเขาพญาปราบประธานกรรมการ
2. นายสังเวียน เพลครบุรีโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
3. นางวนิดา ใช้คงโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
4. นางยุพาพร นวมขำโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางดวงรัตน์ นารีโรงเรียนบ้านเขาพญาปราบประธานกรรมการ
2. นายสังเวียน เพลครบุรีโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
3. นางวนิดา ใช้คงโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
4. นางยุพาพร นวมขำโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ นารีโรงเรียนบ้านเขาพญาปราบประธานกรรมการ
2. นายสังเวียน เพลครบุรีโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
3. นางวนิดา ใช้คงโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
4. นางยุพาพร นวมขำโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ นารีโรงเรียนบ้านเขาพญาปราบรองประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร นวมขำโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ นารีโรงเรียนบ้านเขาพญาปราบประธานกรรมการ
2. นายสังเวียน เพลครบุรีโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
3. นางวนิดา ใช้คงโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
4. นางยุพาพร นวมขำโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ นารีโรงเรียนบ้านเขาพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร นวมขำโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาวดี นานไคสงโรงเรียนบ้านหนองตะเข้ - หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางจินดาพร พั่นเพ็งโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
3. นางดาวเรือง ทองสุโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นายนิรันดร์ โพธิราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภาวดี นานไคสงโรงเรียนบ้านหนองตะเข้ - หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางจินดาพร พั่นเพ็งโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
3. นางดาวเรือง ทองสุโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นายนิรันดร์ โพธิราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเมทินี อ้อมกิ่งโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิตร ว่องเกียรติไพศาลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้ - หนองตูมกรรมการ
3. นางกานต์พิชชา ฤทธิไชยศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเมทินี อ้อมกิ่งโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิตร ว่องเกียรติไพศาลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้ - หนองตูมกรรมการ
3. นางกานต์พิชชา ฤทธิไชยศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา สถิรวิวัฒน์โรงเรียนครบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ โชติธรรมวาทินโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ตั้งกิจเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจินตนา สถิรวิวัฒน์โรงเรียนครบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ โชติธรรมวาทินโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ตั้งกิจเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาพร มณฑาศรีโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายสายรุ้ง วันกิ่งโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
3. นายสุธรรม เข็มณรงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร มณฑาศรีโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายสายรุ้ง วันกิ่งโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
3. นายสุธรรม เข็มณรงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรฐานนท์ ขันธหงษ์บ้านซับก้านเหลืองกรรมการ
2. นางสาวประภาวรรณ ทุมเมืองปักวัดหลุมข้าวกรรมการ
3. นางสาวมาลี มีสัตย์บ้านแชะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรฐานนท์ ขันธหงษ์บ้านซับก้านเหลืองกรรมการ
2. นางสาวประภาวรรณ ทุมเมืองปักวัดหลุมข้าวกรรมการ
3. นางสาวมาลี มีสัตย์บ้านแชะกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิโชค บุญภาสน์โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
2. นายศราวุธ สุธาบ้านสมบัติเจริญกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ สกุลทองดีบ้านหนองเสือบองกรรมการ
4. นายประจักษ์ ปิดตะคุวังวารีวนฯกรรมการ
5. นายศุภกิตติ์ สุนทรสถิตย์เทศบาลหนองบัวลายกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศราวุธ สุธาบ้านสมบัติเจริญกรรมการ
2. นายสิทธิโชค บุญภาสน์บ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ สกุลทองดีบ้านหนองเสือบองกรรมการ
4. นายประจักษ์ ปิดตะคุวังวารีวนฯกรรมการ
5. นายศุภกิตติ์ สุนทรสถิตย์เทศบาลหนองบัวลายกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]