รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2
8 - 10 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงคีตราภัทร  ชอบมาก
 
1. นางเสาวณี  กิตติเวทยานุสรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  พุ่มพวง
 
1. นายวุฒิพล  เชาวันกลาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิงสุนันท์  ลาดนอก
 
1. นางวันเพ็ญ  สังเกตุ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เพ็งพาส
 
1. นางจิราภรณ์  ชิตรัตถา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงสุวรารักษ์  หล่าคำ
 
1. นางสุดาพรรณ  ชัยนฤเวทย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงนาตารี  มารแพ้
 
1. นางรวีรัศม์  ศิริปรุ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะแกรง 1. เด็กหญิงกรวรินท์  พลค้า
 
1. นางอมรรัตน์  แก้วแหวน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลวง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหล็กอยู่มะดัน
 
1. นางวาสนา  วัชรพงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงเพลินพิศ  เหือดไธสง
 
1. นางเต็มดวง  หวังปรุงกลาง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงพนิดา  พรมเทา
2. เด็กหญิงวาสนา  สืบเพ็ง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เสาทอง
 
1. นางเต็มดวง  หวังปรุงกลาง
2. นายธวัชชัย  เฉิดจำเริญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 1. เด็กหญิงวรรณนิศา  แตงกระโทก
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ติดพุก
 
1. นายวุฒิพล  เชาวันกลาง
2. นางสาวสุดาพร  มูลนิธิธรรม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วสิงห์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  จีนเกา
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  โกมารกุล ณ นคร
2. นายวุฒิพล  เชาวันกลาง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกรกฎ  ภู่มะเริง
 
1. นางน้ำฝน  ภู่มะเริง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  หมื่นสีพรม
 
1. นางวชิราภรณ์  ดุจจานุทัศน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  รอดคลองตัน
 
1. นางสาวอุไร  อินทรักษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 1. เด็กหญิงกิตติยา  ระไวกลาง
2. เด็กหญิงฐิติยา  สบงาม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประพายพิษ
 
1. นางมาลินี  ปลั่งกลาง
2. นางจุฑามาศ  สุขประเสริฐ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงจีระนันท์   ไทยมะเริง
2. เด็กหญิงวรดา   ปานทอง
3. เด็กหญิงอรปรียา   โพยนอก
 
1. นางสุพรรนณี   วิมลธรรม
2. นางวราภา   วงษานนท์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงกิตติยา  คล่องการ
2. เด็กหญิงปวีณา  จินดารัตน์
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  จำปาแก้ว
 
1. นายบาจิตต์  ศรีถาวร
2. นางน้ำทิพย์  รักบุญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพ็ชรกลั่นพะเนา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เหนียงกระโทก
 
1. นายชวาล  สุดเวียง
2. นางนภสินธุ์  อินมะดัน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กชายสกุลศุักดิ์  กันษา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปินะถา
 
1. นางสาวพวงทอง  กลางสวัสดิ์
2. นางสาวเนตรนภา  จันทร์กอ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพระ 1. เด็กชายปุญมนัส  จีบกระโทก
 
1. นางสาวสายพิน  กองกระโทก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพระ 1. เด็กหญิงมุทิตา  รอบครบุรี
 
1. นางสาวสายพิน  กองกระโทก
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงกาญจนา   เงกสูงเนิน
 
1. นางณัฐชยา   ศิริสวัสดิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกิตติธัช    บ่อพิมาย
2. เด็กหญิงจิรนันท์    พลหลง
3. เด็กหญิงธนัชพร   ภูคำศักดิ์
 
1. นางอาพา   ตวยกระโทก
2. นางประภา    เสียดกลาง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงพรรณภัตสา  บุญรอด
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แจ้งไธสง
3. นางสาวลักษณา  ทานุคุณ
 
1. นางมะลิวัน  กลางสวัสดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงญาณิศา   ถ้ำกระโทก
2. เด็กหญิงวิภาดา   นากุดนอก
3. เด็กหญิงเบญญาภา    เสนาคลัง
 
1. นางอาพา  ตวยกระโทก
2. นางสาวพอดี  สวัสดิ์รัมย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงราตรี  บุญคำ้
2. เด็กหญิงโสระญา  ชินหัวดง
3. เด็กชายไพชยนต์  นิ่มทองคำ
 
1. นายประยูร  รำไธสง
2. นายธวัชชัย  เฉิดจำเริญ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกลาง 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  พุฒทองพูน
2. เด็กหญิงวรีรัตน์  ครวญกระโทก
3. เด็กชายสดุดี  เกี้ยวกระโทก
 
1. นายนาคินทร์  เชิงกลาง
2. นางสาวสัจจา  กกกลาง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงดลพร   วิไธสง
2. เด็กหญิงสมฤดี   มณีเนตร
3. เด็กชายอานนท์   แข็งขัน
 
1. นางสาววราพร  ศิริฤกษ์
2. นางธนิตา  ปัดตาเทสัง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงกรชวัล    เกี้ยงไธสง
2. เด็กหญิงนันทวรรณ   ผ่านกลาง
3. เด็กหญิงวารุณี   ตาลสิทธิ์
 
1. นางสุคนธ์  โป๊ะไธสง
2. นายธวัชชัย  พิทักษ์สกุลรัตน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายนิรัติศัย    สุวรรณโคตร
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   เพ็ชรพรม
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ทองหลาง
 
1. นายธวัชชัย  พิทักษ์สกุลรัตน์
2. นางลัดดา  ฉ่ำธงชัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กชายพจนะ  อินทร์พะเนาว์
2. เด็กชายสัณหณัฐ์  รักพินิจ
 
1. นายสมหมาย  รักบุญ
2. นางสาวเนรมิตร  สุดชนะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฝาดกระโทก
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ทองกระโทก
 
1. นางเบญจมาศ  ไผครบุรี
2. นายทวีศักดิ์  พันธุรัตน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ฮาดเศษ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ดาสงเคราะห์
 
1. นายภาณุวัฒน์  บุทธิจักร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 1. เด็กชายนครินทร์  ตุสูงเนิน
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ใสยิ่ง
 
1. นางพิมพ์ฉวี  อาจศิริ
2. นางเนตรชนก  พลเยียม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสงเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติธร  เรียมริมมะดัน
2. เด็กชายกิตติธัช  ทินกระโทก
 
1. นายสรวิชญ์  จำนงนิจ
2. นางสาวจิณณพัต  พลไร่
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 1. เด็กชายปัณฑ์ธร  ชนะชัย
2. เด็กชายเขมราช  จู่มา
 
1. นางบังอร  ไพบูลย์สุข
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กชายปรินทร์  ผันใจ
2. เด็กชายปิยะพงษ์  อินผาเมือง
 
1. นายสมหมาย  รักบุญ
2. นางสาวเนรมิตร  สุดชนะ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จรัสพรโสภณ
2. เด็กหญิงพัชรวดี  คร่อมกระโทก
3. เด็กหญิงวิสา   มิ่มกระโทก
4. เด็กหญิงอัคขรา  พลครบุรี
5. เด็กหญิงอัญชสา  บุญผ่อง
 
1. นางรังสิมา  บั้งจันอัด
2. นางสาววิษา  เขียงกระโทก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงชฎากรณ์  แบนกระโทก
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  สีสนอง
3. เด็กหญิงปิยะพร  เปรมพินิจ
4. เด็กหญิงพรศิริ  หอระมาต
5. เด็กหญิงรัมภาภัทร  ทอนสูงเนิน
 
1. นายสุเมธ  เมธาวรนนท์
2. นางสุวิชา  รัตนชัยเดชา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    เปรมไธสง
2. เด็กหญิงธนพร   ชำนาญไพร
3. เด็กหญิงพรรณพษา   โนนกระโทก
4. เด็กหญิงภาวิดา    นาบำรุง
5. เด็กหญิงลัดดา    ฉิมนอก
 
1. นายชูชาติ   อะโน
2. นางสาวจิราภา   นาศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายชินบัญชร  ปินะกาเส
2. เด็กหญิงธนัสถา  งิ้วไธสง
3. เด็กหญิงนทนันท์  ตาไธสง
4. เด็กหญิงภัทรวดี  คำปลิว
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วงศ์เวียน
 
1. นางจริญญา  เวียงสีมา
2. นางอรัญญา  เหลือสืบพันธุ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  เชียงเขียว
2. เด็กหญิงนุชจีรัตน์  หม่อมกระโทก
3. เด็กหญิงรุ่งกาญจน์  กระบัตรทอง
4. เด็กชายวงศพัทธ์  ศิริดล
5. เด็กหญิงอริสรา  ชอบแก้ว
 
1. นางน้ำทิพย์  รักบุญ
2. นางสาวระพีพรรณ  กะริงกะรอบ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงกิติยา  แสงนวล
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  อุตตะโชติ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  อาศัยพลวง
4. เด็กหญิงอริสรา  อินทร์พะเนาว์
5. เด็กหญิงอินทุอร  เวสา
 
1. นางสาวกอบภร  ศรีสงคราม
2. นายฉัตรชัย  ชุ่มกลาง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์  จันทาอ่อน
2. เด็กหญิงชลธิชา  วีระโห
3. เด็กชายทัศนัย  วันจันทึก
4. เด็กหญิงวิราภรณ์  ชัยชนะ
5. เด็กชายสุนทร  วันดาห์
 
1. นายปรีชา  ดวดสูงเนิน
2. นางรัศมี  จันทร์หอม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพลวง 1. เด็กชายจิตรกร   พรดี
2. เด็กหญิงจิรายุ   เบ้าทอง
3. เด็กหญิงนภัสกร   ไก่แก้ว
4. เด็กชายปฏิภาน   ทองปอ
5. เด็กหญิงพฤกษา   รักษาไพร
 
1. นายสุวิทย์   สุภารีย์
2. นางนงเยาว์   ชาญบัญชี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพลวง 1. เด็กชายคุณากร   กลิ้งสวัสดิ์
2. เด็กชายจิตรกร   พรดี
3. เด็กหญิงจิรายุ   เบ้าทอง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   ชฏามนต์
5. เด็กหญิงดรัลพร   หันเหิน
6. เด็กหญิงนภัสกร   ไก่แก้ว
7. เด็กชายปฏิภาน   ทองปอ
8. เด็กหญิงปิยวรรณ   แสนโบราณ
9. เด็กหญิงพฤกษา   รักษาไพร
10. เด็กหญิงพันพัสสา   พลจันทึก
11. เด็กหญิงมุทิตา   จันทีนอก
12. เด็กหญิงยุพิน   โค้งอาพาท
13. เด็กหญิงศิราณี   ป้องเขต
14. เด็กหญิงศิริรัตน์   ขวัญทอง
15. เด็กหญิงสุทธิดา   พุ่มมาลา
16. เด็กหญิงสุพัตรา   พุ่มมาลา
17. เด็กหญิงสุพิชชา   บุญมาพิลา
18. เด็กหญิงสุภัทรชา   รุ่งเป้า
19. เด็กหญิงเกวลิน   ได้งาน
20. เด็กหญิงแก่นแก้ว   แก้ววิเศษ
 
1. นายสุวิทย์   สุภารีย์
2. นางกิติยา   สุภารีย์
3. นางนงเยาว์   ชาญบัญชี
4. นางสาวสุภัทรา   แก้ววิจิตร
5. นางสาวอังคนันท์  หงส์วิจิตปรีชา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพลวง 1. เด็กชายกฤษณะ  สีเงิน
2. เด็กชายคุณากร  กลิ้งสวัสดิ์
3. เด็กชายจิตรกร  พรดี
4. เด็กหญิงจิรายุ  เบ้าทอง
5. เด็กชายชาติชาย  แท้ไธสง
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชฏามนต์
7. เด็กชายติณณภพ  ขวัญทอง
8. เด็กชายทัดทัย  เนียดไธสง
9. เด็กชายนครินทร์  ปินะเต
10. เด็กหญิงนภัสกร  ไก่แก้ว
11. เด็กชายปฏิภาน  ทองปอ
12. เด็กหญิงปิยวรรณ  แสนโบราณ
13. เด็กหญิงพฤกษา  รักษาไพร
14. เด็กหญิงมุทิตา  จันทีนอก
15. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขวัญทอง
16. เด็กหญิงสุทธิดา  พุ่มมาลา
17. เด็กหญิงสุพัตรา  พุ่มมาลา
18. เด็กหญิงสุภัทรชา  รุ่งเป้า
19. เด็กชายอดิสรณ์  สุขกำปัง
20. เด็กหญิงเกวลิน  ได้งาน
 
1. นายสุวิทย์  สุภารีย์
2. นางกิติยา  สุภารีย์
3. นางนงเยาว์  ชาญบัญชี
4. นางสาวสุภัทรา  แก้ววิจิตร
5. นางสาวอรณิชา  นรเพ็ชร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงรุ่งเรืองรัตน์  สาพันธ์
 
1. นายสุบงกช  คล่องการ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายอดิศักดิ์   โชคกลาง
 
1. นางนิภา  ศรีโคตรโพธิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงชนิดา   ตองอ่อน
 
1. นางนิภา  ศรีโคตรโพธิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1. เด็กหญิงพรนภา  แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายวงศทร  ภักดีนอก
 
1. นายศรีทัศน์  โสภาใต้
2. นางกาญจนา  โสภาใต้
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลวง 1. เด็กชายทัศนัย  อะโน
2. เด็กหญิงประกายดาว  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  อิสระชาติ
2. นางปราณี  วิริยะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์   กับกระโทก
2. เด็กชายศราวุฒิ   ลุนศักดิ์
 
1. นายไพฑูลย์  บัวผันสระน้อย
2. นางสาวอริสศรา   โพธิ์ชัยเลิศ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 1. เด็กชายคมสันต์   สอนเครือ
2. เด็กชายจิรวัฒน์   ปัจจัยโก
3. เด็กชายชลธาร   รักษากลาง
4. เด็กชายชลสิทธิ์   สุวรรณโคตร
5. เด็กชายตนุสรณ์   ภูคำศักดิ์
6. เด็กชายนาตาชา   มณีเรือง
7. เด็กชายสหชัย   ปัจจัยโก
8. เด็กชายสิรวิชญ์   ภูมิภักดิ์
9. เด็กชายเกริกเกียรติ   คามปะใน
10. เด็กชายเขตโสภณ   ปะนามะทัง
 
1. นางสาวกนกพัทธ์  เวียงสีมา
2. นางเฉลี่ย  เหล่าดิ้ม
3. นายธงชัย  ปิดตาละเพ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  จันวิสุข
2. เด็กหญิงชนาชล  นิยมการ
3. เด็กหญิงธนาพร  ชั่งเกวียน
4. เด็กหญิงนัตถยา  บรรหาร
5. เด็กหญิงปวันรัตน์   ชุณหวิริยกุล
6. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ท่อกระโทก
7. เด็กหญิงศศิพิมพ์  กาญจนะ
8. เด็กหญิงสุนันทินี  มนกลาง
9. เด็กชายสุรไพศาล  อิ่มคูนอก
10. เด็กชายอดิลักษณ์  ฤทธิ์วิชัย
11. เด็กหญิงอริสสรา  คะเนนอก
12. เด็กหญิงอลิษา  ปริวันตัง
13. เด็กหญิงอารียา  รอดสวัสดิ์
14. เด็กหญิงเจนจิรา  โนนหมอ
15. เด็กหญิงไอรัตน์ดา  ลีลา
 
1. นายสุธา  สาธร
2. นางมณีรัตน์  สายทอง
3. นางสาวสุรีพร  พรมสาร
4. นางภักดี  สมบัติภูธร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงกินรี  แอบทองหลาง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เนตรเสนีย์นันท์
3. เด็กหญิงชญานี  ปลั่งกลาง
4. เด็กชายชัยวัฒน์  เทียมกระโทก
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  ต้นกระโทก
6. เด็กหญิงดุษฎี  ไทยกระโทก
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปลั่งกลาง
8. เด็กหญิงลลิตา  พูนโมมะดัน
9. เด็กหญิงวรกานต์  คำกอง
10. เด็กหญิงสลิตา  ขุนโคกกรวด
11. เด็กหญิงอภิสมัย  นวนจันอัด
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจบุญ
13. เด็กหญิงเกวลิน  ทินกระโทก
14. เด็กหญิงแคทรียา  ตามกระโทก
15. เด็กหญิงโสรญา  ทันกระโทก
 
1. นายอำนาจ  พูนศรี
2. นางอัญชัญ  พูนศรี
3. นายสำรวย  ด้วงนิล
4. นางนิติญา  นิเรียงรัมย์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   จันทร
2. เด็กหญิงอริสรา   ด่านกระโทก
 
1. นายรัศมี  พลารักษ์
2. นางสาวเรณู  เหมือนสันเทียะ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กหญิงเกตุมณี  ลวกไธสง
2. เด็กหญิงเก็จมณี  ธนะวงศ์
 
1. นายสุรทิน  โตหมื่นไวย
2. นางสุวรรณี  โตหมื่นไวย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงสุภารักษ์  โคตา
 
1. นางจีรนัน  กันเผือก
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงอนันตญา  พะชะนะ
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงเกสรา  สมร่าง
 
1. นายประยูร  รำไธสง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กชายศิรศักดิ์  บุญโรจน์
 
1. นางสุภาพร  ธรรมธุระ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  มีหมู่
 
1. นายโอภาส  ช่วงชิต
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงวนิสา  ถนอมศักดิ์
 
1. นางจีรนัน  กันเผือก
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายจักรินทร์   จงเจิมกลาง
 
1. นางสุพรรณ   พลารักษ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุขประภาวัฒน์
 
1. นางวิภา  ศรีม่วงกลาง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงนิรชา  คะเรียงรัมย์
2. เด็กหญิงรัชดาภา  เจือบัวขาว
 
1. นางสุภาพร  ธรรมธุระ
2. นางจีราภรณ์  จูมพลสา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เถียรกระโทก
2. เด็กหญิงนันทณัฐ  ทมกระโทก
 
1. นางทิชานันท์  ไกรสน
2. นางสาวจิราพร  การเพียร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงจิตรกันยา  ลับกลาง
2. เด็กหญิงสัณห์ฉวี  ดอนผักแว่น
 
1. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
2. นางสาวณรัฐนันทน์  ทัศนรวมครบุรี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กชายอัฐพล  มาพิบูลย์
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เกษมราช
2. เด็กชายสรศักดิ์  ปลอดกระโทก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หน่อยกระโทก
 
1. นางกฤษณา  สายกระสุน
2. นางดารุณี  มีระหงษ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 1. เด็กหญิงนภัสรพี  พินิจวรานนท์
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ดงกระโทก
3. เด็กหญิงสมฤดี  มีพวงพล
 
1. นายภาคภูมิ  รักษ์ภักดี
2. นางสาวชวนพิศ  ด่ำกระโทก
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายชัยณรงค์  ลัดครบุรี
2. เด็กชายยุทธนา  นาราช
3. เด็กชายระพีพัฒน์  สงกระโทก
 
1. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
2. นายพยัคฆ์  เชื้อกล้า
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กริบกระโทก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กชายจีระศักดิ์   กลางกระโทก
 
1. นายวันชัย  ศรีสูงเนิน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กริบกระโทก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงรลิตา   หงายกระโทก
 
1. นายวันชัย  ศรีสูงเนิน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กหญิงกัลยากร  ขวางกระโทก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงสินีนาฏ   เขียนกระโทก
 
1. นายวันชัย  ศรีสูงเนิน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายชลนที  ผาสุข
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กชายธนู   แซ่คู
 
1. นายวันชัย  ศรีสูงเนิน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฟอกสันเทียะ
 
1. นายอธิวัฒน์  ธนกิจเสถียรชัย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ทิมกระโทก
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมิกา  ดีกระโทก
 
1. นายอธิวัฒน์  ธนกิจเสถียรชัย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. นางสาวเกศินี  เสือทองปาน
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  อาษาภักดิ์
 
1. นายธเนศ  สูติปัญญา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  นาคกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงศุภานัน   กูบกระโทก
 
1. นายวันชัย  ศรีสูงเนิน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญถูก
 
1. นายสากล  มีน้อย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. นายกอล์ฟ  อรุณ
 
1. นายทรงศักดิ์  จันทะเรือง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วมน
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  กันทะสาร
2. เด็กหญิงชนิดตา  หวังแนบกลาง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภู่ละกอ
4. เด็กชายธาดา  แท่งทองหลาง
5. เด็กหญิงบุญจิรัฏฐ์  สุนทรวัฒน์
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลบัวไข
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  เชิดทองหลาง
8. เด็กหญิงพัสวี  พูนศรี
9. เด็กหญิงวรรณวิสา  กองทองหลาง
 
1. นายทนงศักดิ์  ยศกลาง
2. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
3. นายประทีป  มีชื่อ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กหญิงกัลยากร  ขวางกระโทก
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ใคร่กระโทก
3. เด็กชายชลนที  ผาสุข
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  กริบกระโทก
5. เด็กชายนพรัตน์  ต้องกระโทก
6. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  แสนไทย
7. เด็กชายรังสิมันต์  เศียรจะโปะ
8. เด็กชายลัทธพล  เยาวพงษ์
9. เด็กชายสิทธิชาติ  เคล้ากระโทก
10. เด็กหญิงสุนิสา  เพลินกระโทก
11. เด็กชายหัสนัย  พิทักษ์สาลี
12. เด็กหญิงเนตรนภา  สังฆมานนท์
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
2. นางปิยวรรณ  คลื่นกระโทก
3. นายธิเบศร์  เกิดกระโทก
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพระ 1. เด็กหญิงกาญจนา  กูบกระโทก
2. เด็กหญิงขวัญธิดา  จากกระโทก
3. เด็กหญิงจรรยาพร  ติณรัตน์
4. เด็กชายจีรศักดิ์  ชดผักแว่น
5. เด็กชายฐานันดร  ชั้นกระโทก
6. เด็กชายณัฐพล  เฉียบกระโทก
7. เด็กชายธีรภัทร  จัดกระโทก
8. เด็กหญิงนรีรัตน์  จงย่อกลาง
9. เด็กชายนันทวัตร  ฉิมพาลี
10. เด็กหญิงนันทิศา  กำทองดี
11. เด็กหญิงปนัดดา  ปุ๋ยงาม
12. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุนทรรัตน์
13. เด็กชายมนัฐวี  จิตหาฤกษ์
14. เด็กชายยุทธการ  อินทร์หอม
15. เด็กหญิงวนิดา  เฉียบกระโทก
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขามกระโทก
17. เด็กชายสุรภพ  แสงใสแก้ว
18. เด็กชายสุวิทย์  โภควิสิฏฐ์
19. เด็กชายอนุพงษ์  โกนกระโทก
20. เด็กหญิงอัจฉรา  โลสูงเนิน
 
1. นายเอกนรินทร์  เจษฎาสิริ
2. นางสาวปุญญพัฒน์  ตาตะนัน
3. นายมานพ  เปรื่องกระโทก
4. นายณัฐนันท์  นิลสีสุวรรณ
5. นายชัชชัย  สิงหิรัญเรือง
6. นางสาวชิดชนก  โพชฌงค์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธวัชชัย  เมินกระโทก
 
1. นายชาญ  จรัญกลาง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สมอเมือง
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอานนท์    นารินทร์
 
1. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ประสิทธิ์
 
1. นางลักขณา  พิมสาร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 1. เด็กชายอำนาจ  บุญสอน
 
1. นายอดิศร  นามวงษ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงสุภาพัฒน์   ดีนารัมย์
 
1. นางพิมพ์ชนก   กรวยสวัสดิ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ชุมกระโทก
 
1. นางวิมลรัตน์  แสนยามาศ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงกาญจนา   กร่อยกระโทก
 
1. นางพิมพ์ชนก   กรวยสวัสดิ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะแกรง    
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ภูดวงกิจ
 
1. นางนภาพร  วิทิตวุฒินันท์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  พจน์ฉิมพาลี
 
1. นางสาวสุพิชญา  เค้ากระโทก
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงสุนิสา   เสือเครือ
 
1. นายชาญ  จรัญกลาง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กชายจิติศักดิ์   คลายโศก
 
1. นางณัฐชยา   ศิริสวัสดิ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงจตุพร  เหมือยไธสง
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ด่านกระโทก
 
1. นายเศรษฐเมธ  พรมวัง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรวง 1. เด็กหญิงสุมินตรา  ดองโพธิ์
 
1. นางคุรุวรรณ  วีระชัยรัตนา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพลวง 1. เด็กชายกฤษณะ   สีเงิน
2. เด็กชายคุณากร   กลิ้งสวัสดิ์
3. เด็กชายจิตรกร    พรดี
4. เด็กชายจิรวัฒน์  มาทา
5. เด็กหญิงจิราภรณ์   เขจรฤทธิ์
6. เด็กหญิงจิรายุ   เบ้าทอง
7. เด็กชายชาติชาย   แท้ไธสง
8. เด็กหญิงชุติยาพร    บุญมาพิลา
9. เด็กชายณัฐวุฒิ   ชฎามนต์
10. เด็กหญิงดรัลพร   หันเหิน
11. เด็กหญิงดวงแก้ว    ติตานัง
12. เด็กชายติณณภพ   ขวัญทอง
13. เด็กชายทัดทัย   เนียดไธสง
14. เด็กชายนครินทร์   ปินะเต
15. เด็กหญิงนภัสกร    ไก่แก้ว
16. เด็กหญิงนัจกร   โรมไธสง
17. เด็กหญิงนัฏฐริณีย์  สุธารส
18. เด็กชายปฎิภาน   ทองปอ
19. เด็กหญิงปิยวรรณ   แสนโบราณ
20. เด็กหญิงพฤกษา   รักษาไพร
21. เด็กหญิงพันพัสสา   พลจันทึก
22. เด็กชายพีรธัช   บุญประเสริฐ
23. เด็กหญิงมุทิตา   จันทีนอก
24. เด็กหญิงยุพิน   โค้งอาพาท
25. เด็กหญิงศิราณี   ป้องเขต
26. เด็กหญิงศิริรัตน์   ขวัญทอง
27. เด็กชายสรัล  ชัยแสนหาญ
28. เด็กหญิงสุทธิดา   พุ่มมาลา
29. เด็กหญิงสุพัตรา   พุ่มมาลา
30. เด็กหญิงสุพิชชา   บุญมาพิลา
31. เด็กหญิงสุภัทรชา    รุ่งเป้า
32. เด็กชายอดิสรณ์   สุขกำปัง
33. เด็กหญิงอนัญพร   หันเหิน
34. เด็กหญิงอรวรรณ  รุ่งเป้า
35. เด็กหญิงเกวลิน   ได้งาน
36. เด็กหญิงแก่นแก้ว    แก้ววิเศษ
 
1. นางสาวอรณิชา  นรเพ็ชร
2. นางมะลิ   แสงสุระ
3. นายสุวิทย์   สุภารีย์
4. นางกิติยา    สุภารีย์
5. นางสาวสุภัทรา   แก้ววิจิตร
6. นางนงเยาว์   ชาญบัญชี
7. นางกมลวรรธ   รุ่งเป้า
8. นางสาวอังคนันท์   หงษ์วิจิตปรีชา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงชนิดา  ตองอ่อน
2. เด็กหญิงนฤนาถ  จันทรังษี
3. เด็กชายปรเมศ  หมั่นอุตสาห์
4. เด็กหญิงปิยะดา  วิเศษไธสง
5. เด็กหญิงพัชรี  จันตะเฆ่
6. เด็กชายศรัญญู  ศรีโพธิ์กลาง
7. เด็กชายอดิศักดิ์  ขยันงาน
8. เด็กหญิงอัจฉราพร  บุญมี
9. เด็กชายอาชัน  ทองย้อม
10. เด็กชายอุดมศักดิ์  ขยันงาน
 
1. นายนิพัทธ์  ศรีอารยวิจิตร
2. นายทรงยุทธ  พวงประเสริฐ
3. นางสาวพูนพิศมัย  เปี่ยมสุวรรณ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กระพี้นอก
2. เด็กชายชานนท์  ประชันกลาง
3. เด็กหญิงฐิติมา  อดทน
4. เด็กชายภัคภาณุ  ชื่นบุปผา
5. เด็กชายภูริพัฒน์  นาคกระโทก
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองหมื่นไวย์
7. เด็กหญิงสุดาพร  การบรรจง
8. เด็กหญิงสุภาวิดา  แสงทอง
9. เด็กหญิงเชษฐธิดา  กองโพธิ์
10. เด็กชายแสนชัย  ทองบัลลังค์
 
1. นางประเทือง  ปร๋อกระโทก
2. นางยุพิน  วิสีปัตน์
3. นางสาวสุภาพร  คันกลาง
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงจินตนา  ผาเวช
2. เด็กหญิงนฤนาถ  จันทรังษี
3. เด็กหญิงปิยะดา  วิเศษไธสง
4. เด็กหญิงพัชรี  จันตะเฆ่
5. เด็กหญิงศศิกร  สำนักบ้านโคก
6. เด็กหญิงสุพรรษา  แปลกผักแว่น
7. เด็กหญิงอัจฉราพร  บุญมี
8. เด็กหญิงเยาวรัตน์  เจ๊กมะเริง
 
1. นายนิพัทธ์  ศรีอารยวิจิตร
2. นายทรงยุทธ  พวงประเสริฐ
3. นางณัฐธยาน์  สกุลนันทวิมุทร์
4. นางสุคนธ์  โป๊ะไธสง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลักได 1. เด็กหญิงกวินตรา  บาตรโพธิ์
2. เด็กหญิงชลกานต์  แก้วกลาง
3. เด็กหญิงนริศรา  จันขุน
4. เด็กหญิงศุทธินี  จั้นอรัญ
5. เด็กหญิงเกศกมล  จันขุน
6. เด็กหญิงเมษา  มาจันทร์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  เจียกงูเหลือม
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงปุณยาพร   รักษา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เมืองเจริญสุข
3. เด็กหญิงวรินรำไพ   สุขดี
4. เด็กหญิงศุภากร   บุตะเขียว
5. เด็กหญิงอรัญญา   พันกระโทก
6. เด็กหญิงอริสรา   เมินกระโทก
 
1. นายอนุชิต   ป่วงกระโทก
2. นางราตรี   เทศผ่อง
3. นางสาววัลยา   ประพงษ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลีวงศักดิ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  วิวาสุขุ
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ดาวไธสง
4. เด็กหญิงชุติมา  ทวิมาตร
5. เด็กหญิงนภัทร์สรณ์  ใสสด
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  หงวนไธสง
7. เด็กหญิงอริตา  ดุลไธสง
8. เด็กหญิงเมชุตา  ดินไธสง
 
1. นายสมหมาย  มุ่งศีลธรรม
2. นางจุไรรัตน์  แก้วสีทา
3. นางยุพา  ทรัพย์สิน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปะมาคะมา
2. เด็กหญิงชุติพันธุ์  โสภณพิทยาภรณ์
3. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทิรัมย์
4. เด็กหญิงพิไลวรรณ  เป้กระโทก
5. เด็กหญิงรัชนีกร  เทียมกระโทก
6. เด็กหญิงศิริยากร  ทิพย์พรมราช
7. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ประเสริฐการ
8. เด็กหญิงอุมาพร  จิมมอญ
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  ด่านกระโทก
 
1. นายวธัญญู  เจียรกลาง
2. นางปาริฉัตร  แตงกระโทก
3. นางสาวอรุณรัตน์  ขยันดี
4. นางสาวจารุพักตร์  สีลา
5. นายอรรถพล  มั่นสมบูรณ์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เงินโพธิ์
2. เด็กหญิงฉัตรชนา  ดวงกระโทก
3. เด็กหญิงชนาภา  วิลัยทอง
4. เด็กหญิงฐิติพร  สุวรรณปิณฑะ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิศรี
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ดวงกระโทก
7. เด็กหญิงปวีณา  เนื่องกระโทก
8. เด็กหญิงมณฑิรา  ขาวจันทร์แย้ม
9. เด็กหญิงสุพัตตรา  ดวงกระโทก
 
1. นายวธัญญู  เจียรกลาง
2. นายพิธี  เชื่อมกลาง
3. นางสมควร  มุ่งเอื้อมกลาง
4. นางลาวัลย์  พักตร์เพียงจันทร์
5. นางบุปผา  แสงจันทร์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายดนุพร  ชูรัตน์
2. เด็กชายธรรณธรพ์  เกตุแก้วเกลี้ยง
3. เด็กชายวงศธร   เดชสุรพิชิต
4. เด็กชายสุพล  แม่นศรนะรา
5. เด็กชายเมธัส  คำปาแฝง
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
2. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงพรรณนิสา    คำวงษ์ศา
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ    เรียบเรียง
 
1. นายอนุสรณ์    สนิทชัย
2. นางสาวริกา   เพียรเกาะ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 1. เด็กหญิงมติยาพร  มีพิมาย
 
1. นางนภาภรณ์  ฝ่ายโชคชัย
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  รักหนาวงศ์
 
1. นางนภาภรณ์  ฝ่ายโชคชัย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรียงยศ
 
1. นายคณิน  พลีดี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้ณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงโจแอนนา  ลิปทรอน
 
1. นางสาวศศิธร  หมั่นกระโทก
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินมงคล 1. เด็กหญิงสุธินันท์  ธงกระโทก
 
1. นางจุฬารัตน์  คำเจริญ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิสา  ผันกระโทก
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ปลอดกลาง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายสาริน  เลีบยกลาง
 
1. นางสาวเนตรดาว  เลยกลาง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายดำรง   ด้วงมุกพะเนา
 
1. นางสาวสิริวดี  บัวแดง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงปรางค์ชาดา   เสนาะ
 
1. นางอำนวย  แพ่งสูงเนิน
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ผลบุญ
 
1. นางสาวสุลาลัย  สินสุพรรณ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงชลดา   แคล้วกระโทก
2. เด็กชายธีรภัทร   โขนกระโทก
3. เด็กชายภาณุพงศ์   มูลเอก
4. เด็กหญิงศศิธรณ์   แตะกระโทก
5. เด็กหญิงสุนิสา   เสือเครือ
 
1. นางสาววณัสนันทร์  เอื้อประชา
2. นางสาวงามตา   เจียรกุล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กหญิงนันท์ภัส  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สราญรมย์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงชลธิชา   เรียงทองหลาง
2. เด็กหญิงอารียา   พุทบุรี
 
1. นางสาวสิริวดี  บัวแดง
2. นางสาวพูนพิศมัย  เปี่ยมสุวรรณ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงชลธิดา  เรืองพุฒ
2. เด็กหญิงบุปผาชาติ  เก่าจอหอ
 
1. นางฐิติกานต์  ทรงธรรม
2. นางปิยะดา  สิงขรอาจ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายชิตพล  อกอุ่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะรังศรี
3. เด็กชายพิรพล  สิมสีดา
4. เด็กชายวิวัฒน์  โยธิกา
5. เด็กชายอภิรัตน์  บุญหาญ
6. เด็กชายอานนท์  อ้นเพ็ชร
 
1. นายสัญญา  พิมพา
2. นางอัญชุลี  สมรุส
3. นางประนอม  จงสูงเนิน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนตาวิทย์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  มงคล
2. เด็กชายพิศนุ  วังสันเทียะ
3. เด็กชายภานุรัตน์  อินมะดัน
4. เด็กชายสนธยา  พลอยกลาง
5. เด็กชายสมบัติ  หนูสิงห์
6. เด็กชายเสกสรร  เม่าสูงเนิน
 
1. นายดำรงชัย  ทองพันธ์
2. นางสาวทองมี  อินทร์ช้าง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายณัฐพล   คงทองหลาง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ประจันทะสี
3. เด็กชายดำรงชัย   ชุดทองหลาง
4. เด็กชายธนดล   พันนาเหนือ
5. เด็กชายศรายุทธ   แซ่แต้
6. เด็กชายสหัสวรรษ์   กูลสวัสดิ์
7. เด็กชายสุรเด่น   มุงกระโทก
8. เด็กชายอดิศร   ตะตา
 
1. นางพวงเพชร  นาดสะพัด
2. นางลัดดา  ฉ่ำธงชัย
3. นายฐิรติพลชนะ   อุดมชัยพันธ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงคัทลียา  ศรีพลกรัง
2. เด็กหญิงชนาพร  เกษจุพระ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงวรรณพร  มุ่งเขตกลาง
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  พรหมพิมาย
6. เด็กหญิงวรรณษา  เทินทองหลาง
7. เด็กหญิงศศิตา  เจริญนอก
8. เด็กหญิงสุพิชชา  เจริญนอก
9. เด็กหญิงสุภัชชา  กลางนอก
10. เด็กหญิงอรปรียา  ปลื้มจันอัด
 
1. นายสำเริง  กลอนโพธิ์
2. นางสาวกนกลักษณ์  วัฒนวิโรจน์กุล
3. นางสาวนันท์นภัส  พรกลาง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนนาเลน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ์  ทองคำ
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สร้อยคูบัว
4. เด็กหญิงปริมล  อินทร์บุหรั่น
5. เด็กหญิงพิชญา  ทวยสูงเนิน
6. เด็กหญิงวทันยา  ถาลีลาด
7. เด็กชายศุภณัฎฐ์  โพธิ์บุดดี
8. เด็กชายอรรถพล  มิตรสูงเนิน
9. เด็กหญิงอลิษา  เทียมมวย
10. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทรา
 
1. นางวันพร  แคพิมาย
2. นายวุฒิพงศ์  มุ่งศีลธรรม
3. นางศรัณย์รัชต์  เศรษฐี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงประวีณ์สุดา  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ทิศกระโทก
3. เด็กหญิงพรรวษา  ทับกระโทก
4. เด็กหญิงเทพธิดา  โจกพิมาย
5. เด็กหญิงเมธาวี  เบียดกระโทก
 
1. นายอุดม  ลีลาน้อย
2. นางวาสนา  ทิศกระโทก
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงธิติมา  จันดาหาญ
2. เด็กชายประกาศศักดา  จันทร์ดาหัวดง
3. เด็กหญิงศินัฐตา  จันดาหาญ
 
1. นางมัจฉรีย์  พงศ์สุวรรณ
2. นายอุทัย  เพ็งกลาง
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  นุชนาถ
2. เด็กหญิงปิยะดา  แซ้ทู้
3. เด็กหญิงสมฤดี  จันสุก
 
1. นางอุรารัตน์  หันกลาง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ฉายขจร
2. เด็กหญิงปริษา  ชุมกว้าง
3. เด็กหญิงวรรณสา  พับขุนทด
 
1. นางยุพาพร  นามบัณฑิต
2. นายรัศมี  ครุธาโรจน์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ราชรินทร์
2. เด็กหญิงจรัชยา  แก่นศรี
3. เด็กหญิงณัฐริณีย์  อินทร์วิเชียร
 
1. นางสาวพวงทอง  กลางสวัสดิ์
2. นางสาวสุริยาพร  พันดี
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงประภาพร  ชาวสวน
 
1. นางราตรี  ลวกไธสง
 
148 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงทองกวาว  วันละดา
 
1. นายธวัชชัย  เฉิดจำเริญ
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธีรศานต์    เชิญกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสัญญา  เขียวปาน
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายบุรัสกร   รอดพินิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสัญญา  เขียวปาน
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงค์  นากุดนอก
 
1. นายทรงศักดิ์  จันทะเรือง
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายพลพล   ทิศกระโทก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสัญญา  เขียวปาน
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพระ 1. เด็กชายปรัชญา  จูงกระโทก
 
1. นายเอกนรินทร์  เจษฎาสิริ
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  เนียมไธสง
2. เด็กหญิงจุฬาลักณษ์  หนูพร
3. เด็กชายณภัทร  ขุนภักดี
4. เด็กชายณัชพล  ผิวนาม
5. เด็กหญิงธัญชนก  ปัตตาลาโพธิ์
6. เด็กหญิงธิญาดา  ทุมมี
7. เด็กชายธีรวัฒน์  ปัตชัยโย
8. เด็กหญิงนันชนก  พุงไธสง
9. เด็กชายบวรกวินทร์  พวงสิน
10. เด็กหญิงประภาพร  ชาวสวน
11. เด็กหญิงปริยากร  พรมลา
12. เด็กหญิงพรณภัส  ไชยวงศ์
13. เด็กหญิงพัชรา  เลยกลาง
14. เด็กหญิงมธุรส  ดอกมะเดื่อ
15. เด็กหญิงมาณิษา  แม่นศรนรา
16. เด็กหญิงวนิดา  หมอสุด
17. เด็กหญิงวันวิสา  มุงกระโทก
18. เด็กหญิงวิชชุดา  หินเหล็ก
19. เด็กหญิงศลิษา  พิมพิมาย
20. เด็กหญิงศศินันท์  แลไธสง
21. เด็กหญิงศศินิภา  ลมไธสง
22. เด็กชายศักรินทร์  คูณกลาง
23. เด็กหญิงศิรวดี  มิตรจันทึก
24. เด็กชายสิปปกร  ป้อมไธสง
25. เด็กหญิงสิรินธร  โสนิลาด
26. เด็กชายอนุวัฒน์  แม่นศรนรา
27. เด็กหญิงอนุสรา  ป้อมยายับ
28. เด็กชายเกริกพล  สุดตา
29. เด็กชายเทพินทร์  ชื่นโพธิ์
30. เด็กชายเอกวิทย์  พิมพ์สุโพธิ์
 
1. นายสิทธิชัย  ลวกไธสง
2. นางราตรี  ลวกไธสง
3. นายสุรวิทย์  ตาไธสง
4. นางสุภาพร  ขุนภักดี
5. นางสาววราภรณ์  ศรีอาภัย
6. นางสาวเจนจิรา  วรรณพันธ์ุ
7. นางสาวกฤษณา  ฝากไธสง
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กชายพศิน  ดอกกระโทก
2. เด็กชายเกรียงไกร  ด่านกระโทก
 
1. นายเฉลิมชัย  เทียมกลิ่นทอง
2. นายกฤษดา  แตนกระโทก
 
156 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงกมลพร   ปัญญาศิริสกุล
2. เด็กชายภานุวัฒน์   กุลน้อย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เชิญรัมย์
2. นางสาววิชุลลดา  ศิริเกษ
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  ใบบ้ง
2. นายเกียรติศักดิ์  บุญมี
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นางลาวรรณ  บุบผามาลา
 
158 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 1. เด็กชายณัฐพล   ทำมะวัฒ
2. เด็กชายอดิศร  ภักดีกลาง
 
1. นางสาวสุธินันท์   เลิศนา
2. นายคมสัน  ยงเพชร
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอกขาม 1. เด็กหญิงนินชานันท์  พันโสภา
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไทยอัฐวิถี
 
1. นางสาวนภาพร  แสนอินทร์
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงจีรณัฐฐา  สิงห์เชื้อ
2. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วไกลแสง
 
1. นางสาววาชินี  บุญญพาพงศ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงชนกนันท์   วรรณกูล
2. เด็กหญิงนฤภร   จันทร์พล
 
1. นายสุขสมชัย  โสมาบุตร
2. นางสาวอมรรัตน์  เชิญรัมย์
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงกฤษณี  บีพิมาย
2. เด็กหญิงกานต์ทิตา  พรมไชย
 
1. นายปรีชา  ดวดสูงเนิน
2. นายชูชีพ  หิงไธสง
 
163 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  รติลีลานนท์
2. เด็กหญิงเบญญาภรณ์  ดาแพง
 
1. นายไกรสร  วิชัยโย
2. นางวาสนา  วิชัยโย
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ถนัดหมอ
2. เด็กหญิงภาฝัน  ส่งพิมาย
 
1. นายแสงสว่าง  เข็มทิพย์
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ยืนยั่ง
2. เด็กชายณัฐวัตร  นิตย์กระโทก
 
1. นายวินัย  หนุนกระโทก
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กชายนิรุช  พุทธบุรี
2. เด็กชายพีระยุทธ  เตียนกระโทก
3. เด็กชายสุเมธ  แฟนพิมาย
 
1. นายคณาวุฒิ  เทียนศรี
2. นายอธิวัฒน์   ธนกิจเสถียรชัย
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 1. เด็กชายชินวัตร  ยอดเกษม
2. เด็กชายธีรภัทร  นกกระโทก
3. เด็กชายไตรภพ  นกกระโทก
 
1. นายภาคภูมิ  รักษ์ภักดี
2. นางสาวจุฬาพัฒน์  มณีสุวรรณ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายธนวัฒน์   ผลกระโทก
2. เด็กชายรัตนพันธ์   กริบกระโทก
3. เด็กชายวิศนุ   ด้วงกระโทก
 
1. นายชาญณรงค์   คุนิสสรางกูร
2. นางสรีวรรณ   แปะกระโทก
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 1. เด็กชายกริชติพล  แจ้งขำ
2. เด็กชายธีรภัทร์   หมายเครือกลาง
3. เด็กชายสหพัฒน์   ชะงายกลาง
 
1. นางพิเศษศรี   ซึ่งสมณกุล
2. นางมาลินี   ปลั่งกลาง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายจิรเมธ   เนาว์ขุนทด
2. เด็กชายพณพล  ช่างกระโทก
3. เด็กชายสุรนาท   กริบกระโทก
 
1. นายทรงศักดิ์   คำโฮง
2. นางสรีวรรณ   แปะกระโทก
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะคุ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เครือผือ
2. เด็กหญิงนิรินธร  ประสาวะโท
3. เด็กหญิงพัชราภา  ปันหอม
4. เด็กหญิงรจนา  สุภาวะหา
5. เด็กหญิงศิรินุช  เนินทอง
6. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  สมร่าง
 
1. นางรังษิยา  โคตรภูธร
2. นางสาวนันทิดา  ถิ่นสุวรรณ
3. นายเรืองชัย  โคตรภูธร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กชายพงศธร  การบรรจง
2. เด็กหญิงพรวิมล  เบี้ยกระโทก
3. เด็กหญิงฟ้าใส  คงทัน
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เบี้ยกระโทก
5. เด็กหญิงสาวิกา  เบียดกระโทก
6. เด็กหญิงสุธาสินี  แป้นกระโทก
 
1. นางธนาภรณ์  พาขุนทด
2. นางโฉมยงค์  เนื่องกระโทก
3. นางสาวจตุพร  แสงทิพย์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภา  ชูทองหลาง
2. เด็กหญิงวรินทร  ปิ่นสันเทียะ
3. เด็กหญิงวริสศรา  ทองหลาง
 
1. นางประไพ  โคกาอินทร์
2. นางประภาพันธ์  จงกระโทก
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 1. เด็กชายชุติวัต   วงศ์บำราบ
2. เด็กชายภควัต   มิ่งสูงเนิน
3. เด็กหญิงอารียา   จัตตุกูล
 
1. นางพลับพลึง   วงศ์คำจันทร์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  พิญโย
2. เด็กหญิงวัชรี  ปานจรูญรัตน์
3. เด็กหญิงอริศรา  อบทองหลาง
 
1. นางสาวสุรีพร  กรวดสูงเนิน
2. นางอารมณ์  อินทพงษ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายณัฐชัย  เกณฑ์กระโทก
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พลยาง
3. เด็กชายสราวุฒิ  แหลมพิมาย
 
1. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
2. นางกรรณิการ์  สัตย์ตะรัมย์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เฟื่องสูงเนิน
2. เด็กหญิงมัณฑนา  วาปีสัง
3. เด็กหญิงสุนันทา  ทรายทะเล
 
1. นางสาวสุคนธ์  แก้วรังษี
2. นายสุเนตร  ศรีสังข์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  นากระโทก
2. เด็กหญิงธัญชนก  โชคชัย
3. เด็กหญิงมนต์ธิดา  พิมโคตร
 
1. นางสาวสุคนธ์  แก้วรังษี
2. นางวันเพ็ญ  คำชำนิ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงกชพร   กรอกกระโทก
2. เด็กหญิงบัญฑิตา   เจนพนัด
3. เด็กหญิงมนัสสนันท์   เที่ยงกระโทก
 
1. นางพูนศรี   ข้องนอก
2. นางสรีวรรณ   แปะกระโทก
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงฉัตรฤดี   คุรุเจริญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กริบกระโทก
3. เด็กหญิงทิชากานต์   เพ็ชรดอน
 
1. นางปิยะมาศ   บุญยะมัย
2. นางพูนศรี   ข้องนอก
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 1. เด็กหญิงศศิธร   อยู่เล็ก
2. เด็กหญิงสุวิสาข์   พรมสกุล
3. เด็กหญิงเปมิกา  จุลสำโรง
 
1. นางสุรัชพร  ศรีโพธิ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. นางสาวกฤษณี   คงดี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ผันดอนดู่
3. นางสาววริษา   กริบกระโทก
 
1. นางพวงเพ็ญ  แสนท้าว
2. นางสรีวรรณ   แปะกระโทก
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   จิตกาหลง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์   พุกรอด
3. เด็กหญิงอภิชญา   หงษ์แปลง
 
1. นางพิเศษศรี  ซึ่งสมณกุล
2. นางกานต์พิชชา   นาศรี
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงพัชรา  ฤทธิ์ไธสง
2. เด็กหญิงภาณุวรรณ  กัณหา
3. เด็กหญิงเพียงพร  แจ้งไธสง
 
1. นางสาวพวงทอง  กลางสวัสดิ์
2. นางสาวสุริยาพร  พันดี
 
185 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงสิริพักตร์  เงื่อนตะคุ
 
1. นางชุติกาญจน์  เสาวภาคย์เมธีกุล
 
186 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงณิญากร   เกิดสมนึก
2. เด็กชายวงศกร   เสือเครือ
3. เด็กหญิงโรสรินทร์   ปิ่นกระโทก
 
1. นางสาวพะเยาว์   ผลุงกระโทก
2. นางสาวตะวัน   อาบสุวรรณ
 
187 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงศสิมา  ปั้นผ่อง
2. เด็กหญิงสุภัครวดี  ลีตี
3. เด็กหญิงอักษิพร  บำรุงรัตน์
 
1. นางสาวสุปราณี  ภิรมย์เลิศ
2. นางอัมพร  คำจันทึก
 
188 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลวง 1. เด็กชายศิวัฒน์  พิมพ์พิกุล
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  อิสระชาติ
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ภาสดา
 
1. นางนิตยา  หาพันธ์
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กหญิงจิราพร  แกรงกระโทก
 
1. นายทองไทยแท้  ทองดีนอก
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายภัทรพล  แดงงาม
 
1. นางสาววัลลภา  จูมผา
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายณัฐพล  จงกลาง
 
1. นายไพฑูรย์  ประกอบมิตร
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 1. เด็กชายพานเพชรแท้  เหล่าสกุล
 
1. นางคณิตา  ระติเดช
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายวิศิษฏ์วุฒิ  เลียนอย่าง
 
1. นางสาวนัยนา  สงกลาง
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายวีรวัตร์  โต้งกระโทก
 
1. นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กชายภูวนัย  ทองคำพัด
 
1. นางสมมัก  เชียงเครือ
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงวรรณิษา  งัดกระโทก
 
1. นางลำพอง  มินขุนทด
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงชญานี  หมอสุด
2. เด็กชายสรายุทธ  กูบกระโทก
3. เด็กชายอรรถพันธ์  ใจกล้า
 
1. นางนิภา  อ้วนโพธิ์กลาง
2. นางลักขณา  พิมสาร
 
199 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลศักดิ์
2. เด็กหญิงบงกฎชกาญน์  ประจัด
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ขยันดี
2. นางสาวจารุพักตร์  สีลา
 
200 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อบมาลี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุบผาพร
 
1. นางมณีรัตน์  สายทอง
2. นางฐานิตา   มีเพียร
 
201 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กหญิงฉันทิกา  ด่างแก้ว
2. เด็กชายอลงกรณ์  ดามี
 
1. นายวุฒิกร  คนรู้
2. นางเยาวมาลย์  คนรู้
 
202 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กหญิงเจตสุภา  พิศพล
2. เด็กชายเจษบดินทร์  ทองทา
 
1. นายวุฒิกร  คนรู้
2. นางเยาวมาลย์  คนรู้
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเคลือบ
 
1. นางน้ำฝน  เยี่ยงอย่าง
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายวิวัฒน์  สายกระโทก
 
1. นางพิมลพรรณ  รุจิระวิจักขณ์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 1. เด็กหญิงณัฐษา  พลเสน
 
1. นางสาววนิดา  อุดรวงศ์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กริดกระโทก
 
1. นายเทวินทร์  แจ้งไพร
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงกรวิภา  ภายกระโทก
2. เด็กหญิงธีราพร  สิทธิเสือ
3. เด็กหญิงนาขวัญ  มายกระโทก
4. เด็กหญิงพรรษา  ต่วนกระโทก
5. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์พัฒน์
6. เด็กหญิงสันศนีย์  ศรีบุญเรือง
7. เด็กหญิงหทัยกานต์  หุยกระโทก
 
1. นางทองคำ  มุมกระโทก
2. นางวรัญญา  บวชสันเทียะ
3. นายสุเมธ  เมธาวรนนท์
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายวัชระ  สุขุม
 
1. นางสุภาวดี  ผิวงาม
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กชายศุภโชค  ปัตถานัง
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงพิยดา  เพียซ้าย
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องวัฒนสินชัย
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิปภา  เจือกระโทก
 
1. นางสุรีย์วัลย์  อรุณโน
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงกนกอร  พอกระโทก
 
1. นางรังสิมา  บั้งจันอัด
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข    
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายสมพงษ์  ว่องไว
 
1. นางปิยวดี  ลีตี
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กชายเอกภพ  ดุลย์ไธสง
 
1. นายวิษณุพงษ์  แปลกผักแว่น
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงจิรานันท์  ด้วงสูงเนิน
2. เด็กหญิงจิราภา  ด้วงสูงเนิน
3. เด็กหญิงมุฑิตา  คงสุข
 
1. นางผุสดี  เลิศวิลัย
2. นางสุวรรณี  สันติธรรมการ
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทรกำแหง
2. เด็กหญิงสุชาบดี  ต้องกระโทก
3. เด็กหญิงสุภัทตรา   มุขกระโทก
 
1. นางอำนวย  พระเดชพงษ์
2. นางสุวิชา  รัตนชัยเดชา
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กชายฑีฆายุ  จันปัญญา
2. เด็กชายภูธเนศ  บาหยัน
3. เด็กหญิงศุวรรณนิษา  สีสาวแห
 
1. นางวรรณภา  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางอริสา  สิงบุตร
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เกียงสี
2. เด็กชายสาวิตร  พลแสน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กิรัมย์
 
1. นางยุพาพร  นามบัณฑิต
2. นางรัศมี  ครุธาโรจน์
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายชัชวาล  กาบกลาง
2. เด็กชายวราเทพ  เจียมพรเศรษฐ์
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ฤาเดช
 
1. นางอิสรีย์  อิสระเพิ่มสุข
2. นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แพงไธสง
2. เด็กชายรัตนชัย  ไสศรี
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ปิติถาโน
 
1. นางสาวบัณฑิตา  กลุ่มจันทึก
2. นางราตรี  ลวกไธสง
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายฐาปกรณ์  นุลีจันทร์
2. เด็กชายพีรัชชัย  แดงงาม
3. เด็กชายวิษณุ  เกตุแก้ว
 
1. นางสุภาวดี  ผิวงาม
2. นางเสาวคนธ์  มดแสง
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แพงไธสง
2. เด็กชายรัตนชัย  ไสศรี
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ปิติถาโน
 
1. นางสาวกฤษณา  ฝากไธสง
2. นางราตรี  ลวกไธสง
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงสมใจ  ขาวมะเริง
2. เด็กหญิงอภินันท์  ตันกระโทก
3. เด็กหญิงไอลดา  อยู่สวัสดิ์
 
1. นางวิพาห์วัน  พรหมมีชัย
2. นางยุวดี  วงศ์สง่า
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คะเรียงรัมย์
2. เด็กหญิงวิชุตา  สังสุนะ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ปัจจัยโคถา
 
1. นางวีนัส  รักษาราช
2. นางสมปอง  พึ่งจันดา
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายขจรศักดิ์  วังลือชัย
2. เด็กชายทินภัทร  มาตุการักษ์
 
1. นางสาวปัญณิศา  กาญจน์อนุกูล
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กชายกิตติ  ภาษี
2. เด็กชายจรณชัย  อินทวี
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นางจรรยา  ปักการะโต
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 1. เด็กชายวีรภาพ  สาพิมาย
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุขขุม
3. เด็กชายอนุรักษ์  อัคฮาด
 
1. นางพลับพรึง  วงค์คำจันทร์
2. นายธนากร  เสาแก้ว