รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ชลภักดิ์
 
1. นางสุพัตรา  บริจาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงฤทธิ์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทิพราช
 
1. นางมรกต  ศรีสุราษฎร์
2. นางสาวอมร  นักธรรม
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 1. เด็กหญิงนลินี  โพธิ์พรม
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ชาติอดุลย์
3. เด็กหญิงอรินทรา  สาระแนม
 
1. นางจันคำ  เวชสิทธิ์
2. นางสาวอนุมา  ศรีสวัสดิ์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กชายเนติพงษ์  วงษาเทพ
 
1. นางวัชราภรณ์  ฝ่ายธีร์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กชายงามสิริ  นันทะรัตน์
 
1. นางถิรดา  ทองแสน
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กชายจาตุรันต์   รัตนชัย
2. เด็กชายธนธร  ภูวนา
3. เด็กชายศิวโรจน์   แท่นหิน
 
1. นางถิรดา   ทองแสน
2. นางสาวพิมพ์ดาว   ดาวแก้ว
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อุทุมพิรัตน์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กุลสุข
 
1. นายอุษณากร  อุปสัย
2. นางสาวบุุณยนุช  อุปสัย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำจำปา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บรรยงค์
2. เด็กชายธันยเทพ  ประสิทธิ์
3. เด็กชายพัสกร  อุตรักษ์
4. เด็กชายสดุดี  พานปรือ
5. เด็กชายเจษฎากรณ์  โสพลพงษ์
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองเพชร
 
1. นายภาณุพงศ์  อาจหาญ
2. นางสาวมณีรัตน์  กุลวงษ์
3. นางสาววิจิตรา  เกษหอม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. นางสาวนิรันดร์รัตน์  พรมโส
2. เด็กชายรัตนศิลป์  ขวาขุน
3. นางสาวศิริรักษ์  จันทร์ชาลี
4. เด็กหญิงเดือนนภา  สีลา
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สิทธิโชติ
 
1. นางสาวนัยนา  แพงศรี
2. นางสาวบรรจบพร  คำจันทร์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. เด็กชายพลกฤษ  คำสงาม
2. เด็กชายวิชัย  สารธิยากุล
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เกียงกุลลา
 
1. นางทองมณี  ศรีชัยชนะ
2. นายวีระชัย  พละดร
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปิตะกะ
2. เด็กหญิงธนสุกาญจน์   ธรรมพร
3. เด็กหญิงนฤทัย  ไอบ่อแตน
 
1. นางทองมณี  ศรีชัยชนะ
2. นาย ชารี   แพนแสง
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. เด็กหญิงรัตนพร   โพธิ์เปี้ยศรี
2. เด็กหญิงอริญา  ชัยมงคล
 
1. นางสาวบรรจบพร  คำจันทร์
2. นางสาวนัยนา  แพงศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กหญิงสุกานดา  สุภจันทร์
 
1. นายอภิสิทธิ์   หล่าเพีย
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุมรินทร์
2. เด็กชายจักร์กริช  กาญจนจำรูญศรี
3. เด็กชายพิษนุกูล  อนุ
4. เด็กหญิงมนันญา  นุราช
5. เด็กชายระติพงษ์  ขันตีสะพังหลวง
6. เด็กหญิงสินจัย  นามอญ
7. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมสีหา
8. เด็กชายอรรถพล  ธรรมบุตร
9. เด็กหญิงอรอุมา  ทองคำ
10. เด็กชายอารยา  คำนนท์
 
1. นางสาวศรินทิพย์  พิมพเสน
2. นายชาฤติ  ชนาภาณิชยกุล
3. นายกำธร  เวชสิทธิ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดาล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ภาระรักษ์
 
1. นายกรุง  อิทธิพรม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสระพัง 1. เด็กหญิงชนาพร   พันลำภักดิ์
 
1. นายพิเชษฐ์   พุ่มนวล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสระพัง 1. เด็กชายสุธาธาน   ฝ้ายขาว
 
1. นายพิเชษฐ์   พุ่มนวล
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลชุม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  โยธิกุล
2. เด็กชายธนกฤต  นามประเสริฐ
3. เด็กชายนนธวัช  ชมประเสริฐ
4. เด็กชายบัญชาชัย  พรหมเมตตา
5. เด็กหญิงสุมณฑา  อำพล
6. เด็กชายอัฎวราวุฒิ  ไชยะนาน
 
1. นางธนวรรณ  หมื่นเรือคำ
2. นายพงษ์ศักดิ์  หมื่นเรือคำ
3. นายคง  วงษ์คำหาญ
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อน 1. เด็กหญิงทิตาวีร์   บิลโภชน์
2. เด็กหญิงผกามาศ  วังศรี
3. เด็กหญิงรุ้งนภา  สาธุชาติ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  แรมสุข
5. เด็กหญิงอภิญญา  ฟองสาลี
 
1. นางพิศมัย  พฤกษชาติ
2. นางสาวลัดดาวรรณ  แก้วม่วง
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โสภารักษ์
 
1. นายสุพจน์  สอนบุญมี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคำบง 1. เด็กหญิงอภิญญา  หอมอ่อน
 
1. นางขวัญใจ  จันทวงศ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคำบง 1. เด็กชายวีระภัทร  แก้วกัลยา
 
1. นางชญาน์ทิพย์  โสขำ
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ขัติยะ
2. เด็กหญิงจันทร์กนก  ภูกิ่งเดือน
3. เด็กหญิงนัฐนินันท์  เผ่าเต็ม
4. เด็กหญิงนุชนาถ  นาหัวนิน
5. เด็กหญิงนุชเนตร  แจ้งสว่าง
6. เด็กหญิงปณิตา  ศรีมันตะ
7. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  อ่อนสุวรรณ์
8. เด็กหญิงพรนิภา  ตางจงราช
9. เด็กหญิงวรนุช  จันทร์ดา
10. เด็กหญิงสุชาดา  อาจินกืจ
11. เด็กหญิงสุตาภัทร  มณีเทพ
12. เด็กชายสุทธิเกียรติ  ชัยบรรลือ
13. เด็กชายสุภารัตน์  ดวงกลาง
14. เด็กหญิงสุรัตนา  อ.ท.สี
 
1. นางสาวสุพรรษา  คุณวิชา
2. นางอารยา  นาคจันทร์
3. นางสาวพรทิพย์  ชินชะโน
4. นายคมสันต์  เหล่าธรรม
5. นางประภาศรี  จูมพิลา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงกรรินทร์  ทองอุบล
2. เด็กชายนนทชา  บุญสิทธิ์
3. เด็กชายประสิทธิ์  นามวงษ์
 
1. นางสาวสุมาลี  นามพรม
2. นางสุรีพรรณ  เหรียญทอง
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายณัฎฐวัตร  ใยแก้ว
2. เด็กหญิงลักษณ์คณา  เกษนาค
3. เด็กชายไตรภพ  งามสง่า
 
1. นายสมพงษ์  สอนหา
2. นายเชี่ยวชาญ  คำโคตรสูรย์
 
26 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงนิภาพร  โพธิสาร
 
1. นางสาววรรณภา  หล่าคำ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. นายปราโมทย์  สุขสงคราม
2. นายอนุพงษ์  โพธิจร
 
1. นายอัครพล  อ่อนสันสี
2. นายพิทยา  แก้วมณี
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุตรราศรี
2. เด็กหญิงภานุมาศ  วรรณประไพ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำวงษา
 
1. นายกิตติมศักดิ์  บุตรสาระ
2. นางสนธยา  บุตรสาระ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงนิรินยา  ภูหัดสวน
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ตามพันธ์
3. เด็กหญิงโสรดา  ภูนาศรี
 
1. นายวิโรจน์  ตะมะนัน
2. นางเพิ่มพูล  บูชากุล
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงนิตยา  บูชากุล
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เขื่อนขันธ์
3. เด็กหญิงสุจิตราภา  เพียศรี
 
1. นายวิโรจน์  ตะมะนัน
2. นางสนธยา  บุตรสาระ
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนัง 1. เด็กชายภวัชชัย  แสงมืด
2. เด็กชายอภิชาติ  นามบุรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัยย์  บุญณะสิทธิ์
2. นางสาวเตือนใจ  ภูไชยแสง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนัง 1. เด็กหญิงรพีพร   ศักดิ์อุดมกุล
2. เด็กหญิงละอองแก้ว   เคนท้าว
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ทองเจริญ
 
1. นางพิมพา  คลังชำนาญ
2. นางสาวอรทัย   เทียศรี
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนัง 1. เด็กหญิงธนพร  พิสัยพันธ์
2. เด็กหญิงสุพัตตรา  ขาวดี
3. เด็กหญิงแพรพลอย  อินทะชาติ
 
1. นางวัฒนา  กองมณี
2. นางพิมพา  คลังชำนาญ
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนัง 1. เด็กชายกฤษดา  ทุ่งลา
2. เด็กชายนิพล  วัดโสภา
3. เด็กชายพงษ์ศิริ  ดวงสอนแสง
 
1. นายณรงค์  มหาชัย
2. นางสาวสุรีย์พร  สุวจันทร์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายกฤษดา  มาตรา
2. เด็กหญิงนุกธิดา  ชินโพธิ์คลัง
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
2. นางอุไรวรรณ  ชินวงษ์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงภัชรากร  กอแก้ว
2. เด็กหญิงวรรษพร  มาตรา
3. เด็กหญิงโยธิดา  รักษานวล
 
1. นางสาวพุทธวรรณี  วันเหิม
2. นางนิภารัตน์  สมจิตรพิจารณ์
 
37 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงกานต์ธิรา  หวังดี
2. เด็กหญิงภัทราพร  วรรณสิทธิ์
3. เด็กหญิงหฤทัย  เกษหอม
 
1. นางสุธิดา  มาตรา
2. นางสาวภาวิณี  กิติศรีวรพันธุ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีราช
2. เด็กหญิงพรนภา  ตาลเพชร
3. เด็กหญิงสุมิตตรา  อาษาจิตร
 
1. นางสาวมาลาตี  ขันตี
2. นายอุทัยมณี  นามกอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงวรรณภา  ชินคำ
3. เด็กหญิงอริสา   หานัด
 
1. นางสาวมาลาตี  ขันตี
2. นางสาวอโนชา  นามกอง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กชายรัฐกานต์  พิสัยสุข
 
1. นายสำราญ  ศรีตะบุตร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กชายทิวากร  บำเพ็ญศิลป์
 
1. นางชญานิษฐ์  กึ่งมาตย์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. นายเจตรงค์   วงเนตร
 
1. นางชญานิษฐ์  กึ่งมาตย์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงแพทธิยา  ปิ่นศิลป์ชัย
 
1. นางสาวอโนชา  นามกอง
 
44 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กชายอนุชา  แซ่โส
 
1. นางดรุณี  บูชากุล
 
45 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กชายพัฒนา  หวังสุข
2. เด็กชายภานุวิชญ์  จูด้วง
 
1. นางสวาท  น้อยบรรเทา
2. นางสาวอโนชา  นามกอง
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   คำเพ็ง
 
1. นางวราภรณ์  สอนใหม่
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ผิวบาง
2. เด็กหญิงชุติมา   ทองแท่ง
3. เด็กหญิงธิดา   ทองนา
4. เด็กหญิงสุภาพร   ระกิติ
5. เด็กหญิงอรสุดา   อินทร์สมบัตร์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   แสนขวา
2. นางประไพศรี   เวียงคำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา   เหมะธุรินทร์
 
1. นางอังคนา   สุระอุดร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  นามวงษ์
2. เด็กหญิงปรียานุช  ศรีต่างคำ
3. เด็กหญิงพรศิริ  ชินบุตร
4. เด็กหญิงยุพา  อันทะปัญญา
5. เด็กหญิงรัตนมณี  สุคุณพันธ์
6. เด็กหญิงวรรณิษา  สีนานอก
7. เด็กหญิงสิริลักษ์  สะวิสัย
8. เด็กหญิงอณัชชา  แสนสีมนต์
9. เด็กหญิงอลิษา  ประจันตะเสน
10. เด็กหญิงออลดา  สิงห์ทอง
 
1. นายกษิดฺิ์เดช  ปราบสาร
2. นางวารุณี  ปราบสาร
3. นางอังคนา  สุระอุดร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กชายพงศธร   นรสาร
 
1. นายประพันธ์พงศ์   บรรเทา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กชายปวรพล  โซ่ไธสง
 
1. นางวารุณี  ปราบสาร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สีสานาราช
 
1. นางวารุณี  ปราบสาร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เพชรก้อน
 
1. นายกษิดิ์เดช  ปราบสาร
 
54 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงกวิสรา   วันใส
 
1. นางวราภรณ์  สอนใหม่
 
55 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กชายกฤษฎา   ปะโกพะสัง
2. เด็กชายธัรภัทร   ตะจันดา
3. เด็กชายนัฐวุฒิ   นาคสูง
 
1. นางชำนาญ   เสนาอาจ
2. นางสาวสุภารัตน์  สุทธิสาร
 
56 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กชายรัตนสุพล   สีใส
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   คำสิทธิ์บรรณ
 
1. นางสาวปรางค์วิมล   เสนาอาจ
2. นายพรศักดิ์  ตาละบุญ
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. นางสาวปภัสรา  เรืองสา
2. นางสาวสิรินันท์  คำสา
3. นางสาวสุภณิดา  ทองสุขอำไพ
 
1. นายสมหมาย  พรมอุดม
2. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  ทองภู
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงชาริณี  ศรีภักดี
2. เด็กหญิงบุษกร  ชัยสีหา
3. เด็กหญิงมลฤดี  ไชยจิตร
 
1. นายศราวุธ  กาญจนสุขเมฆิน
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีภูมิ
 
1. นางกานดา  ดาบโสมศรี
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายวรวิทย์  วงศ์ไชยา
 
1. นางกานดา  ดาบโสมศรี
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงจินตรา  จันทร์หล้า
2. เด็กหญิงณัฏฐา  สุทธิลำพอง
 
1. นางกานดา  ดาบโสมศรี
2. นางสาวกนกพร  ผลจันทร์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. นางสาวฐิตินันท์  สีแก้วน้ำใส
2. นายธีรศักดิ์  จันทร์เหลือง
3. นางสาวปณิดา  นวลนอก
4. นางสาวปนัดดา  ศรีภูมิ
5. เด็กหญิงพวงเพชร  โยธาคุณ
6. นายวนพล  บุญเกิด
7. เด็กหญิงสุภัสรา  แสนทรัพย์
8. นางสาวสุวนันท์  โยธาคุณ
9. เด็กชายอนุศักดิ์  หาสูญโม
10. นายเดชาวัติ  โคตรชารี
 
1. นายสมหมาย  พรมอุดม
2. นางพรเพชร  เพียสุระ
3. นายวิสิฐศักดิ์   วงศ์ไชยา
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. นางสาวจิตรสฎาพร  เพลินภูเขียว
2. เด็กหญิงจิราพร  สุนนา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นามมนตรี
4. เด็กหญิงอารียา  ทองดี
5. เด็กหญิงเบญจพร  เนติธรรมรัตน์
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
 
64 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีคำพงษ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เลิศแล้ว
3. เด็กหญิงวิมลตา  นิมนต์
 
1. นางกุลธิดา  มานะดี
 
65 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  โสภากุล
 
1. นางสาวชมนภัส  ผ่องปัญญา
 
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายอชิตพล  สิมมาจันทร์
 
1. นางวัลภา  วงษ์สิม
 
67 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงเดือน  น้ำคำ
 
1. นางสาวอัจฉรางค์  วงษ์สิม
 
68 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงศุภมาศ  สีดา
 
1. นางสาวรวิสรา  นาทศรี
 
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ชนูนันท์
 
1. นางอัจฉรา  รู้ยืนยง
 
70 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายกฤษฎา  ปราณี
2. เด็กหญิงธนพร  ขาวด่านเหนือ
3. เด็กหญิงรัตนาภร  สีวาโย
 
1. นางจงจิตร  โคตะพันธ์
2. นายเฉลิม  โคตะพันธ์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปติตัง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พรมโสภา
3. เด็กหญิงนริสรา  น้อยเสนา
4. เด็กหญิงปาริชาต  นวนขาว
5. เด็กหญิงพรพรรณี  มงคล
 
1. นายสมาน  ว่องไว
2. นางสาวกรรณิการ์  แสงแก้ว
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาติแพงตา
2. เด็กหญิงปริยดา  โบสถ์ดอน
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  อุทธาโกสม
4. เด็กหญิงมนัสวีร์  โพธิ์สิงห์
5. เด็กหญิงอริสา  มงคล
 
1. นายอนันต์  สุวรรณพันธ์
2. นางจันทร์เจ้า  บุระวัฒน์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายสราวุฒิ  สาแก้ว
 
1. นายอดุลเดช  สาริคาน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  นวลขาว
 
1. นางบรรทม  ทองเต็ม
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วฟ้าหยาด
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  ร่มงาม
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โจทจันทร์
4. เด็กหญิงนิสา  ทองคำภา
5. เด็กหญิงปริยดา  โบสถ์ดอน
6. เด็กหญิงผกาภรณ์  นาคพิณ
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วังคีรี
8. เด็กหญิงสุนิสา  นันทะ
9. เด็กหญิงอรัญญา  สืบมา
10. เด็กหญิงอาริยา  หวันลา
 
1. นายบุญถิ่น  คำยา
2. นายธีรนพ  พิมพ์ศักดิ์
3. นายธนากร  สิงห์ยะบุศย์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงบัวตอง  แพงแสนทรัพย์
2. เด็กหญิงอนิษา  ปัญญาใส
3. เด็กหญิงอรรัมภา  สุวรรณรอด
 
1. นายอภิศร  ทิพเสนา
2. นางกาญจนา  ทิพเสนา
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงบัวตอง  แพงแสนทรัพย์
2. เด็กหญิงอรรัมภา  สุวรรณรอด
 
1. นายอภิศร  ทิพเสนา
2. นางกาญจนา  ทิพเสนา
 
78 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายโกวิทย์  จันทร์ซ้าย
 
1. นายอดุลเดช  สาริคาน
 
79 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูจอมคำ
2. เด็กหญิงกรกมล  โสสุด
3. เด็กหญิงกัลยากร  โพธิจร
4. เด็กหญิงจณิสตา  แก้วคงบุญ
5. เด็กหญิงชลธิดา  สุวรรณพุ่ม
6. เด็กชายชิณวัตร  มหาพลดา
7. เด็กชายณรงฤทธิ์  โจทย์จันทร์
8. เด็กชายดนัยวัฒน์  ศรีวันนา
9. เด็กหญิงดาราพร  ศรีสุข
10. เด็กชายดุริยะ  ฟองระย้า
11. เด็กชายธนดล  พึ่งพินิจ
12. เด็กหญิงธนพรรณ  ปาณาราช
13. เด็กชายนรินทร์  สุดดี
14. เด็กหญิงนัฐชา  แสนเสริม
15. เด็กหญิงนันทนา  รุ่งแจ้ง
16. เด็กหญิงนาฎรดา  วงษาสิน
17. เด็กหญิงนิภาพร  สิงห์เจียง
18. เด็กหญิงปวีณา  บรรเจิด
19. เด็กชายมังกรทอง  สียางนอก
20. เด็กหญิงมัทนา  อามาตย์มนตรี
21. เด็กหญิงรัตติยากร  ศรีสุข
22. เด็กชายสรยุทธ  สาแก้ว
23. เด็กชายสราวุฒิ  สาแก้ว
24. เด็กหญิงสุจิรา  พุฒเขียว
25. เด็กหญิงสุริยาภรณ์  ปากขันตรี
26. เด็กชายอภิรัตน์  มาค่าย
27. เด็กหญิงอภิษฎา  มาละมิ่ง
28. เด็กชายอรรถพงษ์  สุขันธ์
29. เด็กหญิงอาภัสรา  พรมโสดา
30. เด็กชายโกวิทย์  จันทร์ซ้าย
 
1. นายอดุลเดช  สาริคาน
2. นางเอมจิต  สาริคาน
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  อภัยวงศ์
4. นางสาวกุสุมาลย์  สุพรมวัน
5. นายอุทัย  สิทธิจันทร์
6. นางสาวจุฑารัตน  สาลีพันดอน
7. นางสาวอภันตรี  กองมณี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สารศรี
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงชญาดา  สิงหอำไพ
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีณรงค์
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์แห่ว
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 1. เด็กชายชนะชัย  แกมใบ
2. เด็กชายธีรภัทร  จันทะสุวรรณ
 
1. นายอนัน  สมวงษ์
 
85 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สีสา
2. เด็กหญิงอนงค์วรรณ  อุตละศรี
3. เด็กชายอินทฤทธิ์   พิสัยสุข
 
1. นางสุบรรณ  นันทพล
2. นางบุศกร  บัวพุฒ
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สุวรรณบุตร
2. เด็กชายธงชัย  บัวใหญ่รักษา
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  วะหาโล
4. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เชื้อจำพร
5. เด็กชายเทิดศักดิ์  บางจัก
 
1. นายชัยพล  จันทร์ปรีดา
2. นางอุไรวรรณ   คำปัญญา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 1. เด็กชายคมสันต์  คูจินดา
2. เด็กหญิงปัทมาพร  ใจเอื้อ
3. เด็กหญิงศิริภาพร  ไชยพจน์
 
1. นางกาญจนา  ผาบจุงกุง
2. นางสุดารัตน์  สุขภิบาล
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อุดานนท์
2. เด็กหญิงมินตรา  พงษ์ธนู
3. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  ประพันธ์มิตร
 
1. นางนันทิดา  กองกุล
2. นายเทวัน  กองกุล
 
89 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายกฤษฎากร  สมสกิจ
2. เด็กชายมงคล   ศิริสุรักษ์
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  โคบาล
 
1. นางนันทิดา  กองกุล
2. นางสาวทองอยู่  ชาวสวน
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 1. เด็กชายภูมินทร์  ศรีเผลา
2. เด็กชายอนุพล  กุแหก
3. เด็กชายอาทิตย์  ชาวยศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิรณ  ศรีสม
2. นางไพบูลย์  สุวรรณเลิศ
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  สุระพล
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชาวยศ
3. เด็กหญิงภูริทัต  ภูทัด
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ชาวยศ
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ศักเหลา
6. เด็กหญิงอดิศร  ทุ่งหลวง
7. เด็กหญิงอภิฤดี  ศรีจันทร์
8. เด็กหญิงอรรัมภา  ศรีจันทร์
 
1. นายจักรพงษ์  เบ้ารักษา
2. นางสาวกัลชิญา  คูณะวัฒน์
3. นางสาวอรญา  จำเริญศรี
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 1. เด็กหญิงปาลตะวรรณ์  ชาวยศ
2. เด็กชายโชคอนันต์  สุกรรณ
 
1. นางสาวอรญา  จำเริญศรี
2. นายอภิชาติ  มาตะวงศ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กชายพัทธนันท์  พันธ์แน่น
 
1. นางสตรีรัตน์  ศรีโยธี
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กชายศุภมงคล   ศรีพิกุล
 
1. นางนิตยา  โพธิราช
 
95 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงณัฐพร  สูงสุมาลย์
2. เด็กหญิงอภิชญา  ทรายทอง
3. เด็กชายอิสรา  ศรีจันทร์
 
1. นางปิยนันท์  คำพูล
2. นางธัญลักษณ์   ชัยรัติเศรษฐกุล
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงจรรยพร  ผาทอง
2. เด็กหญิงจันทิมา  ณ หนองคาย
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทะดี
 
1. นางนิตยา  พิมพ์โคตร
2. นางพิศพร  เจริญวัฒนศักดิ์
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงทศพร  ปาระมี
 
1. นายวิสุทธิพล  ศรีโยธา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงจตุพร  ณ หนองคาย
 
1. นายทวี  แสงฤทธิ์
 
99 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 89.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กชายหัสดี  เทพสุทธิ์
 
1. นายทวี  แสงฤทธิ์
 
100 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กชายชินวัฒน์  ดอนขันธ์
 
1. นายทวี  แสงฤทธิ์
 
101 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงจตุพร  ณ หนองคาย
2. เด็กชายจักรภพ  น้ำใส
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผาทอง
4. เด็กชายจิราวุฒิ  ผาทอง
5. เด็กชายจีระศักดิ์  ผาทอง
6. เด็กชายชินวัฒน์  ดอนขันธ์
7. เด็กหญิงทศพร  ปาระมี
8. เด็กชายธนากร  ผาทอง
9. เด็กหญิงธนาพร  ศรีวงษ์
10. เด็กหญิงนภัสรา  ผาทอง
11. เด็กหญิงนริษา  เคณาภูมิ
12. เด็กหญิงนิจวรีย์  ศิริเชษฐ
13. เด็กชายนิพล  ผาทอง
14. เด็กหญิงผกามาศ  ปาระมี
15. เด็กหญิงวรรณภา  ผาทอง
16. เด็กชายวิฑูรย์  มหาฤทธิ์
17. เด็กหญิงวิภาพร  ผาทอง
18. เด็กหญิงศรัญญ่า  ณ หนองคาย
19. เด็กชายศันสนะ  ชาพิทักษ์
20. เด็กชายศุภชัย  ศิริเชษฐ์
21. เด็กหญิงสุพิชชา  มาลัยุอุทิศธรรม
22. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พนมศิลป์
23. เด็กชายหัสดี  เทพสุทธิ์
24. เด็กหญิงอรพิมล  มหาฤทธิ์
25. เด็กหญิงอรยา  ณ หนองคาย
26. เด็กหญิงอรอนงค์  ผาทอง
27. เด็กชายอาทิตย์  บรรณารักษ์
28. เด็กหญิงอาภาพร  ผาทอง
29. เด็กชายเจษฎา  สุทธิวรรณา
30. เด็กชายโชคชัย  คำภาเมือง
 
1. นายทวี  แสงฤทธิ์
2. นายวิสุทธิพล  ศรีโยธา
3. นางปิยะธิดา  วงศ์รัตน์
4. นางธัญลักษณ์  ชัยรัติเศรษฐกุล
5. นางอัมพร  ดอนจันโคตร
6. นางศิริรัตน์  ไชยมานันต์
7. นางปิยนันท์  คำพูล
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กหญิงประกายวัลย์  แก้วสุวรรณ์
 
1. นางนันทวัน  กองธรรม
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กหญิงสุรีย์  นามสุขี
 
1. นางสาวภัณฑิรา  นามศักดิ์
 
104 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กหญิงชลธิชา  มณีสวาท
2. เด็กชายศรัณย์  ศิริกัญญา
3. เด็กหญิงสุธามณี  หมั่นมี
 
1. นางรุ่งพิศ  เกตุคำ
2. นางสาวทัศนพร  โยธิกุล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญเล่ย์
 
1. นางสาวสริตา  กะกุลพิมพ์
 
106 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กชายภานุเดช  ชัยภูมี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อาจฤทธิ์
 
1. นางปาณัฐศิกา  ทัพซ้าย
2. นางรุ่งพิศ  เกตุคำ
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. นางสาวปิยะธิดา  อุดมชาลี
 
1. นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงสุกานดา  ต้นชมภู
 
1. นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงสมถวิล  แก่นวงศ์
2. นางสาวสุภาพร  ม่วงสนิท
 
1. นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์
2. นางอรุณ  ศรีภักดี
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายปิยะมงคล  อามาตย์มนตรี
 
1. นายคมกฤษณ์  ทองขอน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วรรณพราหมณ์
 
1. นางภัทราวดี  แก้วจันทร์
 
112 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. นางสาวจันจิรา  แสงโทโพธิ์
2. เด็กหญิงจันทมณี  จันทร์ทัย
 
1. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
2. นางพรนิภา  วรรณมหินทร์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงกุลณัฐต์  ช่างปรุง
2. เด็กหญิงชุติมา  ไกรรัตน์
3. เด็กหญิงพรรณธิรา  มูลภิประถม
4. เด็กหญิงศิรินภา  เกตุราช
5. เด็กหญิงสุนิตา  ปาระสาร
6. เด็กหญิงอารีญา  มูลลา
 
1. นางพรนิภา  วรรณมหินทร์
2. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กชายธเนศ   สุริสา
2. เด็กชายนนทพันธ์  พิมพา
3. เด็กชายภานุวัฒน์   กะตะศิลา
4. เด็กชายมนตรี  ศิลาคม
5. เด็กชายรัฐภูมิ   ราชไมตรี
6. เด็กชายวรรณรบ   สุคุณพันธ์
 
1. นายสุรชาติ  พินธะ
2. นายชัยยงค์  คลังกลาง
3. นางละเอียด  พินธะ
 
115 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ   นครศรี
2. เด็กหญิงสโรชา  ประณีจิตต์
 
1. นายเชิดชัย  บริจาค
2. นางนิรัชรา  ชัยชนะอุดมกุล
 
116 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงพรกนก  ยอดกลิ่น
 
1. นางสุดารัตน์  คลังกลาง
 
117 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงฐาปนี   ใจดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยิ่งยง
3. เด็กชายอภิชัย  อาคเนย์
 
1. นางสำเนียง  มาพะเนาว์
2. นางสุดารัตน์  คลังกลาง
 
118 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงจิตติญา  ศรีหาโพธิ์
2. เด็กหญิงปณิดา  พิมพ์ดี
3. เด็กหญิงศิรานุช  มาตรา
 
1. นางเขมมิกา  ไชยแสง
2. นายวรินทร์พงษ์  สุวรรณไตร
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงปณิตา   แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ธรรมบุตร
3. เด็กหญิงวริศรา   พรมเทวา
4. เด็กหญิงสุจิตตา  อาสนานิ
5. เด็กหญิงอภิญญา   คำดี
 
1. นางสาวสมบูรณ์  ภูมิเทศ
2. นายวัชระ   ฤกษ์พิมพ์พงษ์
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนิสร  สุขา
 
1. นางประนอม  บัวคอม
 
121 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงอนัญญา  สิทธิสัย
 
1. นางสุดาทิพย์  สนั่นเอื้อ
 
122 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงโชติกา  นาคเสน
 
1. นางอัจฉรา  นาคเสน
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองแดง
2. นางสาวปาริชาติ  แก้วหนองฮี
3. เด็กหญิงภัสรา  ยงยืน
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยุติธร
5. เด็กชายสถาพร  สนั่นเอื้อ
 
1. นายสมพงษ์  นาคเสน
2. นายดำเนิน  บุญเดช
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นางสาวจิตรดา    วงศ์สิงห์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   คำพิลา
3. นางสาวพัชราพร   จวนรุ่ง
4. นายอัมรินทร์   นพรัตน์
5. นางสาวอาทิตยา   วงษ์คำหาญ
 
1. นายดำเนิน  บุญเดช
2. นายสมพงษ์  นาคเสน
 
125 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กิระพันธ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะผอง
3. เด็กหญิงกิติยากร  เวียงคำ
4. เด็กหญิงขนิษฐา  ชื่นผล
5. เด็กหญิงจิตวดี  กั้วเสถียร
6. เด็กหญิงฉัตรติญา  ดิถีกุล
7. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์สง่า
8. เด็กหญิงตติยา  อนารักษ์
9. เด็กชายบพิตร  คำจันทร์วง
10. เด็กหญิงปฏิมากรณ์  ผลบุญ
11. เด็กหญิงปิยะวรรณ  แก้วโม้
12. เด็กหญิงมินตรา  ศรีเชียงสา
13. เด็กหญิงวิมลณัฐ  แก้วหนองฮี
14. เด็กหญิงเทพี  แสนมั่น
15. เด็กหญิงเมศิณี  ทองสมุทร
 
1. นางลำดวน  ดงราษี
2. นางปิยรัตน์   เทศเรียน
3. นางวิมลประภา  อ่อนพรม
4. นางสาวภิรญา  พาฤทธิ์
 
126 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนันทิดา   ผลบุญ
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์   จันทะพล
 
1. นายสมคิด   หมื่นเรือคำ
2. นายอดิศักดิ์    เวียงคำ
 
127 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นายณัฐวุฒิ  ธงชัย
2. นายโสภณ  ประจิมทิศ
 
1. นายประเทือง  นางาม
2. นายดำเนิน  บุญเดช
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงศุภิสรา  หงษ์ภูมี
 
1. นางสาวนิตรยา  สุวรรณเพ็ง
 
129 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะสม
2. เด็กชายตะวันไท  ธานัง
 
1. นางสาวลำดวน   เหล่าโก่ง
2. นางนุศรา  ธานัง
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 1. เด็กชายฐากูล   ขันตี
2. เด็กชายนนทนันท์  บุบผาชาติ
3. เด็กชายประสิทธิ์   กินทะเสน
 
1. นายสุนทร  สอนสมนึก
2. นางสาวทัศวรรณ  โสภากุล
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายภัฒนศักดิ์  อัตตะกุล
 
1. นางจินตนา  มาตรงามเมือง
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายอนุวัฒน์   โพธิ์ขี
 
1. นายธนพล  สะพังเงิน
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงอินทิรา  ปล้องยาง
 
1. นายประยงค์  สุวรรณเกษี
 
134 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายธีรภัทร  ปัจฉิมบูรณ์
2. เด็กชายภูติ  ศรีสุจันทร์
 
1. นายวุฒิกร  บุตรโพธิ์ศรี
2. นายพงษ์สันติ  พัฒนจักร
 
135 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  ปัดสาโท
2. เด็กหญิงศิริทิพย์  ชาญสมร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสนเวียง
 
1. นางปิยฉัตร  จิตรดี
2. นางกนิษฐา  ศรีวิเศษ
 
136 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายดำรงฤทธิ์  แทบทาม
2. เด็กชายนรินธร  ธรรมเถาว์
 
1. นายบัญชา  หอมทอง
2. นางปิยฉัตร  จิตรดี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายทินกร  ชาพิมพ์
2. เด็กชายอดิสรณ์  สีเป้า
 
1. นางอุทิศ  หันมา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่โก
2. เด็กชายเกรียงไกร  อุดรเขตร์
 
1. นางอุทิศ  หันมา
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายกิติศักดิ์   นามคำ
2. เด็กชายจักรกฤษ  สิงห์ดา
 
1. นายเทพพร  สรรพทรัพย์
2. นางศิริพร  ดงงาม
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ผิวเหลือง
2. เด็กชายวิภาดา  ภู่นอก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  วิบูลศิลป์
 
1. นางปิยฉัตร  จิตรดี
2. นางวิไลวรรณ  จิตรวิขาม
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 1. เด็กชายธวพล  งิ้วเรือง
2. เด็กชายอนุรักษ์  แพงบุดดี
3. เด็กชายอิทธิพล  วงค์กันยา
 
1. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
2. นางสุวรรณ๊  คำชาลี
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 1. เด็กชายกฤษฏา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กชายถีรวัฒน์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายวิทวัส  บุญใบ
 
1. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
2. นางกานต์พิชชา  ฤทธิไชย
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กชายกิตติชัย  คำบัว
2. เด็กหญิงบุษบา  เสนสาย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุริจันทร์
 
1. นางสาวจรุงจิต  นาคเสน
2. นางสาวภคินี  ฐานะ
 
144 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ภูเวียงแก้ว
2. เด็กชายวีระชัย  อ่อนน้อม
 
1. นายสมบัติ  ตันนารัตน์
2. นายธวัชชัย  แสนชัยยา
 
145 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กชายอัมรินทร์  คู่กระสังข์
 
1. นายสมศักดิ์  วินทะไชย
 
146 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กชายพีรพล  ฮาตระวัง
 
1. นายเคน  โพธิ์เศษ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิบูลย์กุล
2. เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนทิพย์
3. เด็กชายอรรถพร  นนไธสงค์
 
1. นายสมบัติ  ตันนารัตน์
2. นางสาวปรียาภรณ์  สาราโรจน์
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติรักษ์ 1. เด็กหญิงวิริยา  จันทะคูณ
 
1. นางจตุพร  แต้สุวรรณ
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงสศินา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุทธยา
 
1. นายโยทินย์  สีหาราช
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงวริศรา  กรมนันทร
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายธีระพัทธ์  จำปาซอน
 
1. นายโยทินย์  สีหาราช
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงพัชริน  ช่วยเงิน
 
1. นางศุภณิชา  วุฒิชาติ
 
153 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกริชชนะ  ลาภไธสง
2. เด็กชายจรัสพงษ์  มีธรรมแก้วกล้า
3. เด็กชายศตวีร์  บุษปวนิช
 
1. นางรินทร์ลภัส  ตั้งสมบัติสันติ
2. นางสาวอรพรรณ  ลาชะเลา
 
154 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนรินธร  ธรรมวัย
2. เด็กหญิงปรียาณัฐ  วรรณศรี
3. เด็กหญิงวริศรา  แสงขัน
 
1. นางรินทร์ลภัส  ตั้งสมบัติสันติ
2. นางวิมลจันทน์  โลกธาตุ
 
155 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายตะวันฉาย  โฮมชัย
2. เด็กหญิงนัชชนันท์  งามตา
 
1. นางปริญฎา  อุ่นวิเศษ
2. นางวิมลจันทน์  โลกธาตุ
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายณัฐวัตร  พำนัก
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  อินทร์ม่วงไทย
 
1. นางสาววาสนา  สุวรรณรินทร์
2. นางสาวพรรณนิดา   สุวรรณบล
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุนทร
 
1. นางสุดารัตน์  วัฒนพฤติไพศาล
 
158 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกชพร  บูชากุล
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  สุวจันทร์
3. เด็กหญิงจิราพร  ราชวงศ์
4. เด็กหญิงณภัทรณัฐนันท์  กองเพ็ง
5. เด็กหญิงณัฐริยา  อ่อนจิต
6. เด็กชายธนากร  สีชมพู
7. เด็กชายพงษ์ศธร  เหรียญทอง
8. เด็กหญิงภควดี  ภูงามทอง
9. เด็กชายสุธิวัส  สมสอาด
10. เด็กชายอภิชาติ  พรมมา
 
1. นางสุดารัตน์  วัฒนพฤติไพศาล
2. นางสาวสุนิษา   โคตรชารี
3. นางสาวแพรวนภา  สามารถ
 
159 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกชพร  บูชากุล
2. เด็กหญิงถาวรีย์  เจิมขุนทด
3. เด็กหญิงธนพร  วัชรวิทยา
4. เด็กหญิงนาราศิริ  แก้วสัย
5. เด็กหญิงนิรันดร์ฎา  โทอุธทา
6. เด็กหญิงวรัญญา  จูมเกต
7. เด็กหญิงศศิธร  แซ่แต้
8. เด็กหญิงศุภนิดา  ชาลี
9. เด็กหญิงเมขลา  มีเลข
 
1. นางสุดารัตน์  วัฒนพฤติไพศาล
2. นางสาวแพรวนภา  สามารถ
3. นางสาวสุนิษา   โคตรชารี
4. นางสาวเสาวนีย์   สุวรรณรอด
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงรินลณี  ชิรักชาติ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สุวรรณรอด
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หอมนาน
 
1. นายอดิศักดิ์  นาเคน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   สุวรรณรอด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พวงรัตน์
3. เด็กหญิงอรณิช   คำเหลือง
 
1. นางมนัส  แสงขัน
2. นางสุมาลี  เสนาอาจ
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายพิษณุ  โตสกุล
 
1. นางกัญญาภัค  สนิทบรรเลง
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายเดชณรงค์  สังสุดแท้
 
1. นางเกษราภรณ์  วรสิษฐ
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภัทรมน 1. เด็กชายภาคิน  ดาสา
 
1. นางสาวญาณิศา  สิงขรอาจ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงศศินา  จับตะเฆ้
 
1. นายมงคล  แสวงนาม
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงขวัญวิภา  ภูเงิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   หว่านเกิด
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  ใจตรง
4. เด็กหญิงสุภสรา  เพียงตา
5. เด็กชายเจษฎา   ชาฎา
 
1. นายอาคม  มาตา
2. นายวิชิต  เทพไทยา
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   แพงงา
 
1. นายนิคม  นามบุญมี
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พันธ์ขาว
 
1. นายนิคม  นามบุญมี
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงสุพักตร์ศิริ   สิงห์ศิลป์
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ม่วงคะลา
 
1. นางสาวนัฏฐนิชชา   กาลจักร
2. นางอัจฉราวรรณ   โคตรสาอุประ
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงสรวีย์  ตุ่มภา
 
1. นายนิกร  ผาบจุงกุง
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 1. เด็กชายธนกฤต  ปาปะโข
2. เด็กหญิงรัติยาภรณ์  อินทะสร้อย
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์กิตติเดช
2. นางสาวรัตติยา  สารคม
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 1. เด็กหญิงน้องณภัทร  รงค์โสภณ
 
1. นายอติพงษ์  สิทธิพิสัย
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  ผาทอง
 
1. นางสาวเสาวภา  สารคม
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชานุบาล
 
1. นางสาวพชรพร  แถวโพธิ์
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 1. เด็กหญิงสิริภัทร  วงศ์ชาลี
 
1. นายบุญกอง  ธีระสาร
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 1. เด็กหญิงกีรติกา  จันโท
2. เด็กหญิงนิมมานรดี  สักขวา
 
1. นางสาวเสาวภา  สารคม
2. นายอติพงษ์  สิทธิพิสัย
 
178 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 1. เด็กชายปัญญวัฒน์  ชัยรัติเศรษฐกุล
 
1. นายบุญกอง  ธีระสาร
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 1. เด็กชายวีรชน  ภูนาชัย
 
1. นางสาววาสนา  ศรีสุระ
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กชายณภัทร  บุญเรือง
2. เด็กชายธราเทพ  ขวัญสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิไลลักษณ์  ไร่ไสว
2. นางสาวมลฤดี  วันศิริ
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีอุดร
2. เด็กหญิงอารียา  ทีนารัตน์
 
1. นางสาวมลฤดี  วันศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิไลลักษณ์  ไร่ไสว
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  พิมพ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล่าฆ้อง
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงทิพยาพร  ภูษีฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สายบุญขันธ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล่าฆ้อง
2. นายสุภี  นะธิศรี
 
184 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กชายนิวัฒน์  รินสาว
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์แก้ว
 
1. นายเมธากุล  อุระภา
2. นางพรพิมล  แก้วมงคล
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  พิมพ์พันธ์
2. เด็กหญิงปรัชญา  จันทะจร
3. เด็กชายสุริยา  พิมพ์พันธ์
 
1. นางพรพิมล  แก้วมงคล
2. นางเหมือนจันทร์  พิลางาม
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ปักคะมา
2. เด็กหญิงนฤมล  สิทธิวงษ์
3. เด็กหญิงนิตยา  บุญชู
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  ธีรพาพงษ์
5. เด็กหญิงภรณ์วิภา  โคตรงาม
 
1. นายวิทยา  นาศฤงคาร
2. นางสาวปิยนุช  ภูมาศ
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชุติมันต์  สีอัดชา
2. เด็กชายฑนวัฒน์  ฝอยทอง
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  จันพุตร
4. เด็กชายธีรศักดิ์  โตสงคราม
5. เด็กหญิงนฤมล  อะโน
6. เด็กหญิงนัฐธิยา  ปักคะมา
7. เด็กหญิงนิตยา  โสภากุล
8. เด็กหญิงปิยดา  ไชยศักดิ์
9. เด็กหญิงผกาวรรณ  ทองตัน
10. เด็กหญิงมะลิวัลย์  คันโททอง
11. เด็กหญิงรัตนา  โพธิ์เลิง
12. เด็กหญิงวรัญญา  ชารีวงค์
13. เด็กชายวัฒนา  หัดโนนตุ่น
14. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทองคำ
15. เด็กชายสุทธิพงษ์  จำรัสจิตร
16. เด็กชายอภินันท์  โพสาสิน
17. เด็กหญิงอภิภัยพร  ประเคน
18. เด็กหญิงอภิสรา  สุขโพธิ์
19. เด็กหญิงอรัญญา  กิดนาม
20. เด็กหญิงอาริญา  สุพรรณ
 
1. นายจันสวาท  สายืน
2. นายวิทยา  นาศฤงคาร
3. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ทองคำ
4. นางสาววิไลลักษณ์  สารธิราช
5. นางสาวปิยนุช  ภูมาศ
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภัทราวดี  แก้ววรรณา
2. เด็กหญิงสริดา  ธรรมวิเศษ
 
1. นายยศกร  ปวงสุข
2. นางประนอม  หากันได้
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชาติตระการ  โคตรงาม
2. เด็กชายเจษฎา  แก้วเกิดมี
3. เด็กชายไพศาล  แก้วเกิดมี
 
1. นายยรรยงค์  เป็นรัมย์
2. นางประนอม  หากันได้
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปรีชา  ทิวาพัฒน์
 
1. นายนพพร  มังคละแสน
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ปักคะมา
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  คันโททอง
 
1. นายวิทยา  นาศฤงคาร
2. นางสาวปิยนุช  ภูมาศ
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สามัญตา
2. เด็กชายธีรโชติ   โลกธาตุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ทองคำ
2. นางสาวสิรินาถ  ชูคำ
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายฑนวัฒน์  ฝอยทอง
 
1. นางสาวสิรินาถ  ชูคำ
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรโชติ  โลกธาตุ
2. เด็กชายประวีณ  แสนสิทธิ์
3. เด็กชายพีรพล  จันทร์เพ็ง
 
1. นายยศกร  ปวงสุข
2. นายพิชิตชัย  เบ้าสาทร
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาตะรักษ์
 
1. นายกุล  ดินโคกสูง
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 1. เด็กชายกรกช  พิลาชัย
2. เด็กชายจงเจริญ  เฉื่อยรัมย์
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ภักดีเหลา
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  หงษ์จุมพล
5. เด็กหญิงจีน  ประครองสุข
6. เด็กชายณัฐฐินันท์  ปัญญา
7. เด็กหญิงณัฐนันท์  ธรรมวงศ์
8. เด็กชายณัฐพล  บุ้งทอง
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  พิกุล
10. เด็กหญิงณิชากร  บุญมีสนม
11. เด็กชายธนพล  ตาดี
12. เด็กชายธวัตชัย  นาถาบำรุง
13. เด็กชายธีรภัทร  สีสันงาม
14. เด็กหญิงปณิดา  นาทุ่งมน
15. เด็กชายพงษ์พิษณุ  เมฆวัน
16. เด็กชายภัทรพงศ์  พุ่มพวง
17. เด็กชายรังสรรค์  สาสิงห์
18. เด็กหญิงลักษณา  ปะกาสาตัง
19. เด็กชายวงศวัฒน์  สวารักษ์
20. เด็กหญิงวรัญญา  บุ้งทอง
21. เด็กหญิงวันวิสา  ยันตะพันธ์
22. เด็กชายวิศวะ  พระโบราณ
23. เด็กหญิงวิไลพร  ใจบุญ
24. เด็กชายศราวุฒิ  ชัยเคน
25. เด็กชายศักดินันท์  พึ่งกิจ
26. เด็กชายศุภชัย  ชะนะมูล
27. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์คำ
28. เด็กชายสุทธิภัทร  บุ้งทอง
29. เด็กชายอภัยวงศ์  สุทธิเสน
30. เด็กชายอภิรักษ์  ผสมพืช
31. เด็กหญิงอรนิดา  สมบัติจันทร์
32. เด็กหญิงอังคณา  แก้ววิเศษ
33. เด็กชายอาณัติ  แสนคำ
34. เด็กชายอานนท์  นามสง่า
 
1. นายกุล  ดินโคกสูง
 
197 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนฤๅษี 1. เด็กชายกำทร  ไตรทิพย์
2. เด็กชายณัฐพล  โยธานันท์
 
1. นายเสถียร  แก้วมงคล
2. นายพิเชษฐ์  ศรีสุระ