สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบัว 32 11 3 0 46
2 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 31 8 3 1 42
3 บ้านพระบาทนาหงส์ 28 2 1 1 31
4 อนุบาลหนองควาย 27 6 1 2 34
5 บ้านเชียงอาด 26 12 3 2 41
6 บ้านแบง 26 8 4 3 38
7 บ้านผือ 23 13 3 8 39
8 อนุบาลเธียรวนนท์ 22 4 1 1 27
9 เวทีราษฎร์บำรุง 18 1 1 1 20
10 รุจีจินตกานนท์ 17 5 4 3 26
11 บ้านหนองหอย 16 2 2 2 20
12 บ้านโนนสวรรค์ 16 1 1 0 18
13 บ้านโพธิ์ 15 11 2 4 28
14 เฝ้าไร่วิทยา 15 6 0 0 21
15 รสลินคัคณางค์ 15 5 1 0 21
16 อนุบาลรัตนบัณฑิต 15 3 2 0 20
17 บ้านเซิม 15 2 3 2 20
18 บ้านนาเพียงใหญ่ 14 5 5 3 24
19 สุทธสิริโสภา 13 4 2 1 19
20 บ้านนาหนัง 12 3 0 2 15
21 บ้านนาฮำ 12 2 0 1 14
22 บ้านหนองอั้ว 11 2 2 0 15
23 บ้านคำปะกั้ง 10 3 2 0 15
24 ชุมชนบ้านชุมช้าง 9 7 1 1 17
25 บ้านแป้น 9 5 1 4 15
26 บ้านนายาง 9 3 1 3 13
27 บ้านท่าคำบง 9 3 0 1 12
28 โนนฤๅษี 9 2 0 0 11
29 บ้านบัณฑิตน้อย 8 6 1 0 15
30 บ้านดงสระพัง 8 5 0 0 13
31 บ้านโนนสะอาด 8 5 0 0 13
32 อนุบาลนิคมเปงจาน 7 2 1 0 10
33 บ้านวัดหลวง 7 2 0 0 9
34 อนุบาลภัทรมน 6 4 0 1 10
35 ชุมชนบ้านปากสวย 6 3 0 0 9
36 บ้านโคกถ่อนวิทยา 6 2 0 0 8
37 โนนยางดอนเม็ก 6 1 3 0 10
38 บ้านหนองเค็ม 6 1 1 1 8
39 บ้านดงกำพี้ 5 4 4 3 13
40 บ้านท่าหนองพันทา 5 3 3 0 11
41 บ้านต้อน 5 2 2 0 9
42 บ้านหนองแอก 5 1 0 1 6
43 สันติรักษ์ 5 1 0 0 6
44 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 5 0 0 1 5
45 บ้านหนองวัวชุม 5 0 0 1 5
46 บ้านใหม่ 4 5 1 5 10
47 บ้านเหล่าต่างคำ 4 2 4 5 10
48 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 4 2 0 3 6
49 บ้านดงดาล 4 1 0 0 5
50 บ้านนาดี 4 0 0 0 4
51 บ้านโปร่งสำราญ 4 0 0 0 4
52 บ้านโพนแพง 3 4 1 1 8
53 อนุบาลอรวรรณ 3 3 3 0 9
54 บ้านคำโคนสว่าง 3 3 1 0 7
55 บ้านโคกกลาง 3 3 0 1 6
56 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 3 0 1 0 4
57 หมู่บ้านตัวอย่าง 3 0 0 1 3
58 บ้านสามัคคีชัย 3 0 0 0 3
59 บ้านคำจำปา 2 2 2 1 6
60 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 2 2 0 0 4
61 บ้านนาตาล 2 1 1 0 4
62 ประชาบำรุง 2 1 0 1 3
63 อนุบาลเฝ้าไร่ 2 1 0 1 3
64 บ้านนาเมย 2 0 2 0 4
65 บ้านดอนเหมือด 2 0 1 1 3
66 บ้านกลุ่มพัฒนา 2 0 1 0 3
67 บ้านตาลชุม 2 0 0 0 2
68 นิคมเจริญชัย 2 0 0 0 2
69 บ้านนาทับไฮสาขาโนนภูทอง 2 0 0 0 2
70 บ้านนาคำมูลชมภูพร 1 5 1 1 7
71 บ้านหนองกุ้ง 1 4 0 0 5
72 บ้านนิคมดงบัง 1 3 2 0 6
73 บ้านก่องขันธ์ 1 3 0 1 4
74 บ้านปัก 1 2 1 2 4
75 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 1 2 1 1 4
76 บ้านสร้างนางขาว 1 2 1 0 4
77 บ้านนาทับไฮ 1 2 0 2 3
78 บ้านโนนหนามแท่ง 1 2 0 0 3
79 บ้านหนองแก้ว 1 1 0 2 2
80 บ้านจับไม้ 1 1 0 0 2
81 บ้านหนองยาง 1 1 0 0 2
82 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 1 1 0 0 2
83 บ้านน้ำเป 1 1 0 0 2
84 บ้านคำเจริญ 1 0 1 0 2
85 บ้านห้วยเปลวเงือก 1 0 0 2 1
86 บ้านต้อนเหนือ 1 0 0 0 1
87 บ้านโพนทัน 1 0 0 0 1
88 สนธิราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
89 กุดแคนโนนมันปลา 0 3 0 0 3
90 บ้านโคกหัวภู 0 2 0 1 2
91 ยูเนสโกสัมมนา 0 2 0 0 2
92 ป่าไม้อุทิศ 8 0 1 0 1 1
93 บ้านกุดบง 0 1 0 0 1
94 บ้านกุดแกลบ 0 1 0 0 1
95 บ้านโพนทอง 0 0 1 0 1
96 บ้านหาดสั่ง 0 0 0 0 0
97 บ้านหนองแหวน 0 0 0 0 0
รวม 663 251 90 87 1,004