สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 11 7 7 25 27 8 3 1 38
2 บ้านพระบาทนาหงส์ 9 10 5 24 28 2 1 1 31
3 บ้านผือ 9 6 5 20 18 11 3 8 32
4 เวทีราษฎร์บำรุง 9 3 3 15 17 1 1 1 19
5 บ้านเชียงอาด 8 7 7 22 26 12 3 2 41
6 บ้านบัว 8 7 5 20 27 10 3 0 40
7 บ้านโนนสวรรค์ 8 5 1 14 16 1 1 0 18
8 บ้านแบง 7 13 6 26 26 8 4 3 38
9 อนุบาลเธียรวนนท์ 7 5 5 17 21 4 1 1 26
10 เฝ้าไร่วิทยา 6 4 3 13 15 6 0 0 21
11 รสลินคัคณางค์ 6 3 3 12 15 5 1 0 21
12 บ้านนาเพียงใหญ่ 6 1 2 9 10 4 4 3 18
13 อนุบาลหนองควาย 5 10 5 20 25 6 1 2 32
14 รุจีจินตกานนท์ 5 5 3 13 17 5 3 3 25
15 บ้านนายาง 4 2 2 8 9 3 1 3 13
16 บ้านเซิม 4 2 0 6 12 0 2 2 14
17 บ้านคำปะกั้ง 4 0 1 5 10 3 2 0 15
18 บ้านวัดหลวง 4 0 0 4 7 1 0 0 8
19 สุทธสิริโสภา 3 6 1 10 13 4 2 1 19
20 บ้านนาฮำ 3 3 5 11 12 2 0 1 14
21 บ้านหนองอั้ว 3 2 1 6 11 2 2 0 15
22 ชุมชนบ้านชุมช้าง 3 2 1 6 6 6 1 1 13
23 บ้านนาหนัง 3 0 1 4 11 3 0 2 14
24 บ้านนาดี 3 0 1 4 4 0 0 0 4
25 บ้านโพธิ์ 2 5 8 15 15 11 2 4 28
26 บ้านดงสระพัง 2 2 1 5 8 5 0 0 13
27 โนนยางดอนเม็ก 2 2 0 4 6 1 3 0 10
28 บ้านโนนสะอาด 2 1 5 8 8 5 0 0 13
29 บ้านท่าคำบง 2 1 1 4 7 0 0 1 7
30 บ้านแป้น 2 0 0 2 5 5 1 4 11
31 อนุบาลรัตนบัณฑิต 1 3 5 9 15 3 2 0 20
32 บ้านหนองหอย 1 2 1 4 12 2 2 2 16
33 อนุบาลภัทรมน 1 2 1 4 6 4 0 1 10
34 บ้านดงกำพี้ 1 2 1 4 5 4 4 3 13
35 บ้านโคกถ่อนวิทยา 1 1 1 3 6 2 0 0 8
36 บ้านท่าหนองพันทา 1 1 1 3 5 3 3 0 11
37 บ้านหนองวัวชุม 1 1 1 3 5 0 0 1 5
38 บ้านโปร่งสำราญ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
39 บ้านโพนแพง 1 1 1 3 3 4 1 1 8
40 บ้านตาลชุม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านหนองเค็ม 1 0 1 2 6 1 1 1 8
42 โนนฤๅษี 1 0 0 1 8 2 0 0 10
43 สันติรักษ์ 1 0 0 1 5 1 0 0 6
44 บ้านใหม่ 1 0 0 1 4 5 1 5 10
45 บ้านดงดาล 1 0 0 1 4 1 0 0 5
46 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 3 3 0 1 6
47 บ้านคำจำปา 1 0 0 1 2 2 2 1 6
48 บ้านกลุ่มพัฒนา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
49 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 บ้านสร้างนางขาว 1 0 0 1 1 2 1 0 4
51 บ้านจับไม้ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
52 บ้านหนองยาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
53 บ้านบัณฑิตน้อย 0 3 3 6 8 6 1 0 15
54 บ้านคำโคนสว่าง 0 3 1 4 3 3 1 0 7
55 อนุบาลอรวรรณ 0 3 0 3 3 3 3 0 9
56 บ้านสามัคคีชัย 0 2 1 3 3 0 0 0 3
57 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 0 1 2 3 4 2 0 3 6
58 ประชาบำรุง 0 1 1 2 2 1 0 1 3
59 บ้านนาเมย 0 1 0 1 2 0 2 0 4
60 บ้านนาทับไฮ 0 1 0 1 1 2 0 2 3
61 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 0 1 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านห้วยเปลวเงือก 0 1 0 1 1 0 0 2 1
63 ยูเนสโกสัมมนา 0 1 0 1 0 2 0 0 2
64 บ้านเหล่าต่างคำ 0 0 1 1 4 2 4 5 10
65 อนุบาลนิคมเปงจาน 0 0 1 1 4 2 1 0 7
66 บ้านดอนเหมือด 0 0 1 1 2 0 1 1 3
67 นิคมเจริญชัย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
68 บ้านนาคำมูลชมภูพร 0 0 1 1 1 5 1 1 7
69 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 0 0 1 1 1 2 1 1 4
70 บ้านน้ำเป 0 0 1 1 1 1 0 0 2
71 กุดแคนโนนมันปลา 0 0 1 1 0 3 0 0 3
72 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 5 1 0 1 6
73 หมู่บ้านตัวอย่าง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
74 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
75 บ้านต้อน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
76 บ้านนาตาล 0 0 0 0 2 1 1 0 4
77 อนุบาลเฝ้าไร่ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
78 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
79 บ้านนิคมดงบัง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
80 บ้านก่องขันธ์ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
81 บ้านปัก 0 0 0 0 1 2 1 2 4
82 ชุมชนบ้านปากสวย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
83 บ้านหนองแก้ว 0 0 0 0 1 1 0 2 2
84 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
85 บ้านนาทับไฮสาขาโนนภูทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 บ้านโพนทัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 สนธิราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านหนองกุ้ง 0 0 0 0 0 4 0 0 4
89 บ้านโคกหัวภู 0 0 0 0 0 2 0 1 2
90 บ้านโนนหนามแท่ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
91 ป่าไม้อุทิศ 8 0 0 0 0 0 1 0 1 1
92 บ้านกุดบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 บ้านกุดแกลบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
95 บ้านหาดสั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 บ้านหนองแหวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 172 147 118 437 604 238 86 87 928