สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านพระบาทนาหงส์ 28 2 1 1 31
2 บ้านบัว 27 10 3 0 40
3 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 27 8 3 1 38
4 บ้านเชียงอาด 26 12 3 2 41
5 บ้านแบง 26 8 4 3 38
6 อนุบาลหนองควาย 25 6 1 2 32
7 อนุบาลเธียรวนนท์ 21 4 1 1 26
8 บ้านผือ 18 11 3 8 32
9 รุจีจินตกานนท์ 17 5 3 3 25
10 เวทีราษฎร์บำรุง 17 1 1 1 19
11 บ้านโนนสวรรค์ 16 1 1 0 18
12 บ้านโพธิ์ 15 11 2 4 28
13 เฝ้าไร่วิทยา 15 6 0 0 21
14 รสลินคัคณางค์ 15 5 1 0 21
15 อนุบาลรัตนบัณฑิต 15 3 2 0 20
16 สุทธสิริโสภา 13 4 2 1 19
17 บ้านหนองหอย 12 2 2 2 16
18 บ้านนาฮำ 12 2 0 1 14
19 บ้านเซิม 12 0 2 2 14
20 บ้านนาหนัง 11 3 0 2 14
21 บ้านหนองอั้ว 11 2 2 0 15
22 บ้านนาเพียงใหญ่ 10 4 4 3 18
23 บ้านคำปะกั้ง 10 3 2 0 15
24 บ้านนายาง 9 3 1 3 13
25 บ้านบัณฑิตน้อย 8 6 1 0 15
26 บ้านดงสระพัง 8 5 0 0 13
27 บ้านโนนสะอาด 8 5 0 0 13
28 โนนฤๅษี 8 2 0 0 10
29 บ้านวัดหลวง 7 1 0 0 8
30 บ้านท่าคำบง 7 0 0 1 7
31 ชุมชนบ้านชุมช้าง 6 6 1 1 13
32 อนุบาลภัทรมน 6 4 0 1 10
33 บ้านโคกถ่อนวิทยา 6 2 0 0 8
34 โนนยางดอนเม็ก 6 1 3 0 10
35 บ้านหนองเค็ม 6 1 1 1 8
36 บ้านแป้น 5 5 1 4 11
37 บ้านดงกำพี้ 5 4 4 3 13
38 บ้านท่าหนองพันทา 5 3 3 0 11
39 บ้านหนองแอก 5 1 0 1 6
40 สันติรักษ์ 5 1 0 0 6
41 บ้านหนองวัวชุม 5 0 0 1 5
42 บ้านใหม่ 4 5 1 5 10
43 บ้านเหล่าต่างคำ 4 2 4 5 10
44 อนุบาลนิคมเปงจาน 4 2 1 0 7
45 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 4 2 0 3 6
46 บ้านดงดาล 4 1 0 0 5
47 บ้านนาดี 4 0 0 0 4
48 บ้านโปร่งสำราญ 4 0 0 0 4
49 บ้านโพนแพง 3 4 1 1 8
50 อนุบาลอรวรรณ 3 3 3 0 9
51 บ้านคำโคนสว่าง 3 3 1 0 7
52 บ้านโคกกลาง 3 3 0 1 6
53 หมู่บ้านตัวอย่าง 3 0 0 1 3
54 บ้านสามัคคีชัย 3 0 0 0 3
55 บ้านคำจำปา 2 2 2 1 6
56 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 2 2 0 0 4
57 บ้านต้อน 2 1 2 0 5
58 บ้านนาตาล 2 1 1 0 4
59 ประชาบำรุง 2 1 0 1 3
60 อนุบาลเฝ้าไร่ 2 1 0 1 3
61 บ้านนาเมย 2 0 2 0 4
62 บ้านดอนเหมือด 2 0 1 1 3
63 บ้านกลุ่มพัฒนา 2 0 1 0 3
64 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 2 0 0 1 2
65 บ้านตาลชุม 2 0 0 0 2
66 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 2 0 0 0 2
67 นิคมเจริญชัย 2 0 0 0 2
68 บ้านนาคำมูลชมภูพร 1 5 1 1 7
69 บ้านนิคมดงบัง 1 3 2 0 6
70 บ้านก่องขันธ์ 1 3 0 1 4
71 บ้านปัก 1 2 1 2 4
72 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 1 2 1 1 4
73 บ้านสร้างนางขาว 1 2 1 0 4
74 บ้านนาทับไฮ 1 2 0 2 3
75 ชุมชนบ้านปากสวย 1 2 0 0 3
76 บ้านหนองแก้ว 1 1 0 2 2
77 บ้านจับไม้ 1 1 0 0 2
78 บ้านหนองยาง 1 1 0 0 2
79 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 1 1 0 0 2
80 บ้านน้ำเป 1 1 0 0 2
81 บ้านคำเจริญ 1 0 1 0 2
82 บ้านห้วยเปลวเงือก 1 0 0 2 1
83 บ้านนาทับไฮสาขาโนนภูทอง 1 0 0 0 1
84 บ้านโพนทัน 1 0 0 0 1
85 สนธิราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
86 บ้านหนองกุ้ง 0 4 0 0 4
87 กุดแคนโนนมันปลา 0 3 0 0 3
88 บ้านโคกหัวภู 0 2 0 1 2
89 ยูเนสโกสัมมนา 0 2 0 0 2
90 บ้านโนนหนามแท่ง 0 2 0 0 2
91 ป่าไม้อุทิศ 8 0 1 0 1 1
92 บ้านกุดบง 0 1 0 0 1
93 บ้านกุดแกลบ 0 1 0 0 1
94 บ้านโพนทอง 0 0 1 0 1
95 บ้านหาดสั่ง 0 0 0 0 0
96 บ้านหนองแหวน 0 0 0 0 0
รวม 604 238 86 87 1,015