หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nki2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางนิตยา คำสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาชุมช้างประธานกรรมการ
2. นางอุลัย สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาตาลกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ สารธิราชโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
4. นายคะนอง คำสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมเจริญชัยที่ปรึกษา
5. นายประวิทย์ มาตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยาที่ปรึกษา
6. นางฉวีวรรณ ถาโทศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางอุดมลักษณ์ วุฒิชาติโรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพรรณ ผาบสิมมาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘กรรมการ
3. นางนิภาวรรณ คำมุงคุณโรงเรียนนิคมเจริญชัยกรรมการและเลขานุการ
4. นายคะนอง คำสิทธิ์ผู้อำนวยโรงเรียนนิคมเจริญชัยที่ปรึกษา
5. นายประวิทย์ มาตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยาที่ปรึกษา
6. นางฉวีวรรณ ถาโทศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย กองธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้ประธานกรรมการ
2. นายหาญยุทธ ธีระสารโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
3. นางชุลีพร เคณาอุประโรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
4. นายคะนอง คำสิทธิ์ผู้อำนวยโรงเรียนนิคมเจริญชัยที่ปรึกษา
5. นายประวิทย์ มาตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยาที่ปรึกษา
6. นางสาวฉวีวรรณ ถาโทศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสุดถวิล ปัดถาทุมโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พุ่มนวลโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางสาวภคินี ฐานะโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการและเลขานุการ
4. นายคะนอง คำสิทธิ์ผู้อำนวยโรงเรียนนิคมเจริญชัยที่ปรึกษา
5. นายประวิทย์ มาตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยาที่ปรึกษา
6. นางฉวีวรรณ ถาโทศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางเสาวนีย์ ชินบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางแก้วมณี บ่อทองโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
3. นางนันทวัน กองธรรมโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการและเลขานุการ
4. นายคะนอง คำสิทธิ์ผู้อำนวยโรงเรียนนิคมเจริญชัยที่ปรึกษา
5. นายประวิทย์ มาตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยาที่ปรึกษา
6. นางฉวีวรรณ ถาโทศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางมรกต ศรีสุราษฎร์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ มูลศรีโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสงวน เรียงพรมโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
4. นายคะนอง คำสิทธิ์ผู้อำนวยโรงเรียนนิคมเจริญชัยที่ปรึกษา
5. นายประวิทย์ มาตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยาที่ปรึกษา
6. นางฉวีวรรณ ถาโทศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจิตรา สุพรโรงเรียนบ้านต้อนประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สอนใหม่โรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางกาญจนา ทิพเสนาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการและเลขานุการ
4. นายคะนอง คำสิทธิ์ผู้อำนวยโรงเรียนนิคมเจริญชัยที่ปรึกษา
5. นายประวิทย์ มาตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยาที่ปรึกษา
6. นางฉวีวรรณ ถาโทศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางมยุรี นางามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ ชัยรัติเศรษฐกุลโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
4. นายคะนอง คำสิทธิ์ผู้อำนวยโรงเรียนนิคมเจริญชัยที่ปรึกษา
5. นายประวิทย์ มาตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยาที่ปรึกษา
6. นางฉวีวรรณ ถาโทศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี บุญเฉลียวโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางมารยาท เทพอินแดงโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางสาวกษา วงษ์พิมลโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการและเลขานุการ
4. นายคะนอง คำสิทธิ์ผู้อำนวยโรงเรียนนิคมเจริญชัยที่ปรึกษา
5. นายประวิทย์ มาตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยาที่ปรึกษา
6. นางฉวีวรรณ ถาโทศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจรีพร สืบโมราโรงเรียนบ้านน้ำเปประธานกรรมการ
2. นางสุวิภา ธุระธรรมโรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
3. นางสาวณราวดี หาญพังงูโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
4. นายคะนอง คำสิทธิ์ผู้อำนวยโรงเรียนนิคมเจริญชัยที่ปรึกษา
5. นายประวิทย์ มาตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยาที่ปรึกษา
6. นางฉวีวรรณ ถาโทศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ บุศยพงศ์ชัยโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา ศรีวิเศษโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
3. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการและเลขานุการ
4. นายคะนอง คำสิทธิ์ผู้อำนวยโรงเรียนนิคมเจริญชัยที่ปรึกษา
5. นายประวิทย์ มาตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยาที่ปรึกษา
6. นางฉวีวรรณ ถาโทศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ พรมบุบผาโรงเรียนบ้านหนองกุ้งประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ จัดโสภาโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสาวเฉลียว จันทรวิจิตรโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการและเลขานุการ
4. นายคะนอง คำสิทธิ์ผู้อำนวยโรงเรียนนิคมเจริญชัยที่ปรึกษา
5. นายประวิทย์ มาตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยาที่ปรึกษา
6. นางฉวีวรรณ ถาโทศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๒ที่ปรึกษา

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมภาร จันทราชโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำประธานกรรมการ
2. นางลักษมี สีหาวงษ์โรงเรียนบ้านโนน-โนนสวรรค์กรรมการ
3. นางวันเพ๊ญ ตะมะนันโรงเรียนบ้านน้ำเปกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสมใจ โพนพุทธโรงเรียนบ้านนาหนังประธานกรรมการ
2. นายสงบ สมแสวงโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางพรพิมล รักษ์มณีโรงเรียนดงกำพี้กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา โพธิราชโรงเรียนบ้านเชียงอาดประธานกรรมการ
2. นายสุรพิน ขาวขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ โพธิ์หล้าโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนากรรมการ
4. นางภัทรวาณี บุญรุ่งโรงเรียนบ้านโพธิ์ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา นาคเสนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณีย์ สุวรรณรอดโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทองภูโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายทองสุข เทียมทะนงโรงเรียนบ้านนาทับไฮกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายอารมณ์ ศิลาคมโรงเรียนบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นางลำดวน ดงราศรีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางภควดี บูชาทิพย์โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางพิชชาอร โคตรสิงห์โรงเรียนผือประธานกรรมการ
2. นายบัวสอน จำปาศรีโรงเรียนโพธิ์กรรมการ
3. นายสกล ไขแสงจันทร์โรงเรียนก่องขันธ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ นามสีอุ่นโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศราภรณ์ มีเลขโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขามกรรมการ
3. นางรัตนา ผาตะนนท์โรงเรียนบ้านกุดบงกรรมการ
4. นายวราธร บวรศักดิ์โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ๋ที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางรจนา โพธิ์เศษโรงเรียนนรุจีจินตกานนท์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวภา สาครเจริญโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
3. นางสาวมลฤดี วันศิริโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัย บริจาคโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย พรมอุดมโรงเรียนผือกรรมการ
3. นายสุรชาติ เหง้าสุวรรณโรงเรียนบ้านคำปะกั้งกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุภาพร สุโพธิ์คำโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลาประธานกรรมการ
2. นางสาวมลทิรา บุรีโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นางชญาน์ทิพย์ โสขำโรงเรียนท่าคำบงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร สีหามาตย์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางพัชรี มะลิลาโรงเรียนบ้านดอนเหมือดกรรมการ
3. นางจิรภัทร เหมืองทองโรงเรียนบ้านกุดแกลบกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อโรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
2. นางถวิล ชานุบาลโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
3. นางภควดี บูชาทิพย์โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพันทิพา โทสาลีโรงเรียนบ้านนิคมเจริญชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช ภูมาศโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางศศิรนันท์ โพธิรุขาโรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุกกรรมการ
4. นางภัทรนิษฐ์ มุมธุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นายพรหมพิทักษ์ ศรีชัยชนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
6. นางวิไล พรมภิมาตย์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการ
7. นายกิตติพันธุ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านปักกรรมการและเลขานุการ
8. นายุสุรชัย ทินกระโทกโรงเรียนบ้านเชียงอาดที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศาสตรา ทับชาโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ผาบจุงกุงโรงเรียนอนุบาลหนองควายรองประธานกรรมการ
3. นางจารีพร หาฝ่ายเหนือโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นางสาวมาลาตี ขันตีโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวอุมาพร ทองเขียนโรงเรียนบ้านดงดาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายณัฎฐศรันยุ์ นาคจันทร์โรงเรียนนาฮำประธานกรรมการ
2. นายจรูญกิจ ทองแสนโรงเรียนยูเนสโกสัมมนารองประธานกรรมการ
3. นางศิริมา สักขวาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นางแสงสุรีพร ศรีผาโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางสาวอัจราพร บัวก่ำโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
6. นายวิทยา ทวีทรัพย์สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวิมลจันทร์ โลกธาตุโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ปราบสารโรงเรียนบ้านบัวรองประธานกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ สักขวาโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
4. นายนิกร ผาบจุงกุงโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายบัญชา หอมทองโรงเรียนรสลินคัคณางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวพันธ์ บุตรพันท้าวโรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
3. นางผกาเพชร ขวัญสถิตวงศ์โรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
4. นางสำราญจิตต์ พุทธจงโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นางวาสนา จันทะแจ่มโรงเรียนบ้านดอนเหมือดกรรมการและเลขานุการ
6. นางอรอุมา บวรศักดิ์สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธนภูมิ จันทร์หล่นโรงเรียนบ้านหนองแอกประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ เสนานามโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลารองประธานกรรมการ
3. นางรักปรานี หงษ์สระคูโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
4. นางปริญฎา อุ่นวิเศษโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางสนธยา บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางนิตยา พิมพ์โคตรโรงเรียนบ้านเชียงอาดประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ศิริมงคลโรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา สะเดาโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
4. นางวิไล พรมภิมาตย์โรงเรียนบ้านหนองอั้วที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอรพินทร์ โพธิ์หะนามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ พวงพันธ์โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายศราวุธ กาญจนสุขเมฆินโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอุทัยมณี นามกองโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพิมพา คลังชำนาญโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ สาราโรจน์โรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการและเลขานุการ
4. นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยที่ปรึกษา
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเนรมิตร วงษ์หาจักรโรงเรียนบ้านสามัคคีชัยประธานกรรมการ
2. นางอัมรา มั่งมีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ บูชากุลโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายนิพนธ์ มาพะเนาว์โรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ รักษาพลโรงเรียนบ้านนาทับไฮรองประธานกรรมการ
3. นายชาฤติ ชนาภาณิชยกุลโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
4. นางจริยา ม่วงจันทึกโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมพงษ์ ปราบศัตรูโรงเรียนบ้านผือที่ปรึกษา
6. นางอรอุมา บวรศักดิ์สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิรัช โพนพุทธโรงเรียนบ้านดงสระพังประธานกรรมการ
2. นายรักศักดิ์ ชาติอดุลย์โรงเรียนบ้านเซิมรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา จันทะแจ่มโรงเรียนบ้านดอนเหมือดกรรมการ
4. นางนุชจิรา บูชากุลโรงเรียนบ้านกุดบงกรรมการและเลขานุการ
5. นายเสถียร แก้วมงคลโรงเรียนบ้านโนนฤาษีที่ปรึกษา
6. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายชานนท์ ศรีสร้างคอมโรงเรียนบ้านก่องขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลาโรงเรียนรุจีจินตกานนท์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ภูพิพัฒน์โรงเรียนนิคมดงบังกรรมการ
4. นางสาวสิริกาญจน์ ผ่านสำแดงโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
5. นางอรอุมา บวรศักดิ์สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
6. นายวิทยา ทวีทรัพย์สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเลิศชัย ชนูนันท์โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์โรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
3. นายชานุพงษ์ ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทากรรมการและเลขานุการ
4. นายศราวุธ กาญจนสุขเมฆินโรงเรียนบ้านผือที่ปรึกษา
5. นายสุรชัย สุกใสโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สันติ พัฒนจักรโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย สุกใสโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ ลาซะเลาโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาวพรนภา บวรศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางชญานิศ อินทะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอุไรวรรณ อุดมการเกษตรโรงเรียนบ้านทุ่งธาตุดอนกลางสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุบรรณ นันทพลโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบุรณ์กรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ เรืองชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการและเลขานุการ
4. นายทองคำ ปาปะโขโรงเรียนบ้านคำปะกั้งที่ปรึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ เสนานามโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลาประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นายสมเพชร ชัยณรงค์โรงเรียนบ้านโคกหัวภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมารยาท แย้มบานโรงเรียนบ้านเชียงอาดประธานกรรมการ
2. นายพิทยา จำวงศ์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นายสาคร เจริญใจโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
4. นางบุศกร บัวพุฒโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเย็นจิตร์ มณีวงศ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายลำเชิญ ศรีแสงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
3. นางนรินทร์ ดวงภมรโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ สลาพิมพ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายประเด็น ดาศรีโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
3. นายสมปอง ลิ้มตะกูลโรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นายไกรสร พิมพ์ประชาโรงเรียนบ้านแบงที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรจนา รักษ์มงคลโรงเรียนบ้านโนนฤาษีประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย แสนชัยยาโรงเรียนรุจีจินตนานนท์กรรมการ
3. นางสาวยุพิน อินธิแสงโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์สพป.หนองคาย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาสพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
3. นายวัชรพล คำก้อนสพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
4. นายรัฐกร จงรักษ์สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์สพป.หนองคาย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาสพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
3. นายวัชรพล คำก้อนสพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
4. นายรัฐกร จงรักษ์สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางจินดา พลศักดฺ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นายจรูญ ภูมิโสมโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
3. นายเธียรชัย จันทะศรีโรงเรียนบ้านกุดบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางจินดา พลศักดฺ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นายจรูญ ภูมิโสมโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
3. นายเธียรชัย จันทะมีโรงเรียนบ้านกุดบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรินทร์ สังข์ทองโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศัดิ์ หมื่นเรือคำโรงเรียนบ้านตาลชุมกรรมการ
3. นายวุฒิไกร พงษ์ศิริกุลโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุทิน ใจซื่อโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านก่องขันธ์กรรมการ
3. นายชัยยงค์ กะวิเศษโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
4. นายเตียงทอง ไชยจันทราโรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือกที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสากล วงษ์ประพันธ์โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างประธานกรรมการ
2. นางดวงเพชร ดาวแก้วโรงเรียนบ้้านทุ้งหลวงนาขามกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จงรักษ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอังคณา สุระอุดรโรงเรียนบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นายคง วงษ์คำหาญโรงเรียนบ้านตาลชุมกรรมการ
3. นางสุภาพร บุญช่วยโรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเกษร พลเรืองเดชโรงเรียนบ้านจับไม้ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พรหมสุภาโรงเรียนบ้านกุดแกลบกรรมการ
3. นางชุลีพร เคณาอุประโรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
4. นางบุศกร บัวพุฒโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูร์ที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ภูบรมโรงเรียนรสลินคัคณางค์ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ศรีบุญไทยโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วงษ์คำหาญโรงเรียนบ้านหนองแก้วกรรมการและเลขานุการ
4. นางบุศกร บัวพุฒโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ที่ปรึกษา
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. พระครูวินัยธรรัตนพิบูล -ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจอมนางประธานกรรมการ
2. นายไกรสร พิมพ์ประชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบงรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ มุงคุณโคตรโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายเมธากุล อุรภาโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมคิด หมื่นเรือคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ สีต่างคำโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ อินทะไชยโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
4. นายประไพ ทุ่งกองมมโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ปัตถาทุมโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการและเลขานุการ
6. นายสนอง กะกุลพิมพ์โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยที่ปรึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมคิด หมื่นเรือคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ สีต่างคำโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ อินทะไชยโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
4. นายประไพ ทุ่งกองมมโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ปัตถาทุมโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นิสายังโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ตะมะนันโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นายชัยยงค์ คลังกลางโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
4. นายมนตรรี แก้วสมบูรณ์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นายภัทรชัย ธรรมคุณชัยโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
6. นายอุนาจ กองธรรมโรงเรียนรสลินคัคณางค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิสิฎฐ์ ศรีสุขพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเปลงเงือกประธานกรรมการ
2. นายวีรพจน์ ชาวชุมนุมโรงเรียนบ้้านนาคำมูลรองประธานกรรมการ
3. นายคงฤทธิ์ นันทะแสงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
4. นายประยน เรือนเพ็ญโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
5. นายไพรัตน์ ตาลยงค์โรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายทรงศิริ ศรีบุญเรืองโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างประธานกรรมการ
2. นายนายยุทธรงค์ แสนวังโรงเรียนสุทธสิริโสภารองประธานกรรมการ
3. นายสำเนียง ยมนาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ งามสง่าโรงเรียนบ้านโนนยางดอนเม็กกรรมการ
5. นายชาญชัย ชาญประไพโรงเรียนบ้านคำตอยูงกรรมการและเลขานุการ
6. นายวสวัตติ์ พงศ์สิทธิจำรูญโรงเรียนบ้านโคกหัวภูที่ปรึกษา
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายทรงศิริ ศรีบุญเรืองโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างประธานกรรมการ
2. นายยุทธรงค์ แสนวังโรงเรียนสุทธสิริโสภารองประธานกรรมการ
3. นายสำเนียง ยมนาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ งามสง่าโรงเรียนหนองยางกรรมการ
5. นายชาญชัย ชาญประไพโรงเรียนบ้านคำตอยูงกรรมการและเลขานุการ
6. นายวสวัตติ์ พงศ์สิทธิจำรูญโรงเรียนบ้านโคกหัวภูที่ปรึกษา
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนิคม นามบุญมีโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิพล ศรีโยธาโรงเรียนบ้านเชียงอาดรองประธานกรรมการ
3. นายวัชระโยธิน เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายสำราญ ศรีตะบุตรโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
5. นายวสวัตติ์ พงศ์สิทธิจำรูญโรงเรียนบ้านโคกหัวภูกรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ พุ่มนวลโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายนิคม นามบุญมีโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิพล ศรีโยธาโรงเรียนบ้านเชียงอาดรองประธานกรรมการ
3. นายวัชระโยธิน เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายสำราญ ศรีตะบุตรโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ พุ่มนวลโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายนิคม นามบุญมีโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิพล ศรีโยธาโรงเรียนบ้านเชียงอาดรองประธานกรรมการ
3. นายวัชระโยธิน เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายสำราญ ศรีตะบุตรโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ พุ่มนวลโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนิคม นามบุญมีโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิพล ศรีโยธาโรงเรียนบ้านเชียงอาดรองประธานกรรมการ
3. นายวัชระโยธิน เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายสำราญ ศรีตะบุตรโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ พุ่มนวลโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายยุทธรงค์ แสนวังโรงเรียนสุทธสิริโสภาประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง ยมนาโรงเรียนบ้านแบงรองประธานกรรมการ
3. นายสุวัชชัย คำพูลโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
4. นายพงษ์สันติ พัฒนจักรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายพนมไพร ภูผิวผาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธรงค์ แสนวังโรงเรียนสุทธสิริโสภาประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง ยมนาโรงเรียนบ้านแบงรองประธานกรรมการ
3. นายสุวัชชัย คำพูลโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
4. นายพงษ์สันติ พัฒนจักรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายพนมไพร ภูผิวผาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเฉลย พงษ์สุพรรณศรีโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นายยุทธยา สุทธิโรงเรียนบ้านนาสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายโสฬส บัวบานโรงเรียนบ้านกุดแกลบกรรมการ
4. นางอัมพิกา ไชยคำพาโรงเรียนบ้านหนองกุ้งกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ หล้าบ้านโพนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการและเลขานุการ
6. นายธีระวัฒน์ จาตุจิรงค์กูลโรงเรียนบ้านปักที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเฉลย พงษ์สุพรรณศรีโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นายยุทธยา สุทธิโรงเรียนบ้านนาสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายโสฬส บัวบานโรงเรียนบ้านกุดแกลบกรรมการ
4. นางอัมพิกา ไชยคำพาโรงเรียนบ้านหนองกุ้งกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ หล้าบ้านโพนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการและเลขานุการ
6. นายธีระวัฒน์ จาตุจิรงค์กูลโรงเรียนบ้านปักที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเฉลย พงษ์สุพรรณศรีโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นายยุทธยา สุทธิโรงเรียนบ้านนาสิงห์ประธานกรรมการ
3. นายโสฬส บัวบานโรงเรียนบ้านกุดแกลบกรรมการ
4. นางอัมพิกา ไชยคำพาโรงเรียนบ้านหนองกุ้งกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ หล้าบ้านโพนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการและเลขานุการ
6. นายธีระวัฒน์ จาตุจิรงค์กูลโรงเรียนบ้านปักที่ปรึกษา
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนิคม นามบุญมีโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง ยมนาโรงเรียนบ้านแบงรองประธานกรรมการ
3. นายวัชระโยธิน เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายทรงศริ ศรีบุญเรืองโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
5. นายยุทธรงค์ แสนวังโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเคน โพธิ์เศษโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ประธานกรรมการ
2. นายเสมอ นาคราชโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายคมกฤษณ์ ทองขอนโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายหฤทัย บุญบุตรโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำกรรมการ
5. นางธิตติยา ชินนอกโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเคน โพธิ์เศษโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ประธานกรรมการ
2. นายเสมอ นาคราชโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายคมกฤษณ์ ทองขอนโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายหฤทัย บุญบุตรโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำกรรมการ
5. นางธิตติยา ชินนอกโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเคน โพธิ์เศษโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
2. นายเสมอ นาคราชโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายคมกฤษณ์ ทองขอนโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายหฤทัย บุญบุตรโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำกรรมการ
5. นางธิตติยา ชินนอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ศิริมงคลโรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ศิริมงคลโรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ศิริมงคลโรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ศิริมงคลโรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ศิริมงคลโรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ เสนาอาจโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนพระบาทนาหงส์กรรมการ
3. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ เสนาอาจโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนพระบาทนาหงส์กรรมการ
3. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ เสนาอาจโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนพระบาทนาหงส์กรรมการ
3. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ เสนาอาจโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนพระบาทนาหงส์กรรมการ
3. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร กุลวงค์โรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร กุลวงค์โรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร กุลวงค์โรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร กุลวงค์โรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นางปาจารีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นางปาจารีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นางปาจารีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นางปาจารีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นายลาห์ม ปะธรรมยาเตโรงเรียนกุดแคนโนนมันปลากรรมการ
3. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นายลาห์ม ปะธรรมยาเตโรงเรียนกุดแคนโนนมันปลากรรมการ
3. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
2. นายลาห์ม ปะธรรมยาเตโรงเรียนกุดแคนโนนมันปลากรรมการ
3. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นายลาห์ม ปะธรรมยาเตโรงเรียนกุดแคนโนนมันปลากรรมการ
3. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
3. นายโยธินย์ สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
2. นางวัลภา วงษ์สิมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาลโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
5. นางสาววรชินา หนันต๊ะโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัลภา วงษ์สิมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาลโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
5. นางสาววรชินา หนันต๊ะโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสำลี ชาตินิลโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชญานิชย์ กึ่งมาตย์โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาลโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
5. นางสาววรชินา หนันต๊ะโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสำลี ชาตินิลโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชญานิชย์ กึ่งมาตย์โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาลโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
5. นางสาววรชินา หนันต๊ะโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ปราบศัตรูโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาลโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
5. นางสาววรชินา หนันต๊ะโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางวิไลลักษณ์ คิดเห็นบ้านกุดแคนโนนมันปลาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา บุญศิริเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางอัญคณางค์ เทียมพลกรังบ้านนิคมดงบังกรรมการ
4. นางสาวอรทัย เพียศรีบ้านนาหนังกรรมการและเลขานุการ
5. นายดำรง ไชยวานโรงเรียนบ้านวัดหลวงที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภารัตน์ วัฒนธรรมราชประชานุเคราะห์ ๒๗ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อาจบำรุงบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
3. นางสาวผกาพรรณ อังคะพนมไพรบ้านหนองเค็มกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ จันชารีบ้านก่องขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ ป้องสนามบ้านเหล่าต่างคำประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา สารคมอนุบาลเธียรวนนท์กรรมการ
3. นางสาววัชรีพรรณ ฤาชัยนามบ้านน้ำเปกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ พรมสารบ้านนาทับไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางเพลินพิศ งามสง่าบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวสริตา กะกุลพิมพ์บ้านเซิมกรรมการ
3. นางสาวสุกันยา สะสารบ้านแป้นกรรมการและเลขานุการ
4. นางปรารถนา ฤกษ์พิมพ์พงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางกัญญารัตน์ สะวิสัยบ้านนาตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา คุณวิชาบ้านท่าหนองพันทากรรมการ
3. นางสาวนิภา สุขสำราญบ้านปักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสมบุญ ธรรมขันธ์บ้านผือประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงามบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสาวนัยนา แพงศรีบ้านคำปะกั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางวชิราภรณ์ สาริคารเฝ้าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตตรี แง้วอ๋องบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางปรารถนา ฤกษ์พิมพ์พงษ์ชุมชนบ้านปากสวยกรรมการ
4. นางนฤมล เบญจมาศนิคมเจริญชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติสุทธสิริโสภาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา มาตรงามเมืองบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นางชนาการ เหมืองทองรสลินคัคณางค์กรรมการ
4. นางสาวภิรญา พาฤทธิ์บ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ศรีสมบูรณ์บ้านวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นางมลิดา อินชิยาบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวดารัณ สกุลภัคธีมาบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวนิชาภา เสนาวังนิคมเจริญชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางภัทราวดี แก้วจันทร์บ้านแบงประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แก้วพลบ้านดงกำพี้กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ไชยมานันต์บ้านเชียงอาดกรรมการ
4. นางรุ่งลักษณ์ จัดโสภาประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัชชนม์ ศรีมาตรรสลินคัคณางค์ประธานกรรมการ
2. นางอารีลักษณ์ กรีหมื่นไวยบ้านนาตาลเหนือโนนสวาทกรรมการ
3. นางกานดา ดาบโสมศรีบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
4. นางชนาการ เหมืองทองโรงเรียนรสลินคัคณางค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางนวลฉวี ไชยทองบ้านท่าคำบงประธานกรรมการ
2. นางสาวสิธยาพร แสนสำโรงบ้านดงสระพังกรรมการ
3. นายมงคล แสวงนามอนุุบาลรัตนบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางประพิน บริจาคอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงค์ นามวงษาราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาวนัฏฐนิชชา กาลจักรอนุบาลหนองควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายกษิดิ์เดช ปราบสารบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตร ตางจงราชอนุบาลหนองควายกรรมการ
3. นางสาวอภิสรา อภัยพรมชุมชนบ้านปากสวยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาววิลาส นพเกล้าโรงเรียนโคกถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ปวสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27กรรมการ
3. นายอเล็กส์ ณ อุบลโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
4. นายวิโรจน์ ศิลาคมโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีที่ปรึกษา
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา ชัยโสมโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาดโรงเรียนบ้านหาดสั่งกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นายสุริยา เสนารัตน์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นายวันชัย สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อยกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธีรนพ พิมพศักดิ์โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ประธานกรรมการ
2. นายหนองคาย พลหงษ์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ เบ้ารักษาโรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ มุงคุณโคตรโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ สุวรรณเกษีโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์โรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
4. นายวัฒนา ชัยโสมโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ มุงคุณโคตรโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ สุวรรณเกษีโรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์โรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางพรเพชร เพียสุระโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลาโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นายประลอง ไชยวีโรงเรียนบ้านทุ่งธาตุท่าลีดอนกลางสามัคคีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทร์จิรา แสนขวาโรงเรียนบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นางละมุล นะคำศรีโรงเรียนกุดแคนโนนมันปลากรรมการ
3. นางสุดสวาท หน่อแก้วโรงเรียนบ้านหาดสั่งกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทองบ่อ บ่อทองโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
2. นางจารุณี ไชยชาญโรงเรียนบ้านนาเมยกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์โรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาววิลาส นพเกล้าโรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชมนภัทร์ ผ่องปัญญาโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ สัตนาโคโรงเรียนบ้านดงกำพี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา แสนขวาโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นายวัฒนา ชัยโสมโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววิลาส นพเก้าโรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายโยธิน สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
6. นายฟ้าจรัส โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านหนองเค็มที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายโยธิน สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายโยธิน สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายโยธิน สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายโยธิน สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
6. นายนุกูล เข่งดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายโยธิน สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายโยธิน สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายโยธิน สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗รองประธานกรรมการ
3. นายกิติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายโยธิน สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางรองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นายโยธิน สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอภิศร ทิพเสนาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พรมทองโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางอุมารัก รางศรีโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย บุณญะสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
5. นายอัครพล อ่อนสันสีโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
6. นายอภิรมย์ มาตา โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
7. นายวาทศิลป์ จำปานิลโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายโชติ มะลิซ้อนโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา มานะดี โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายจำรัส ลิชัยมูลโรงเรียนบ้านนิคมดงบังกรรมการ
4. นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุลโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
5. นางอุมาภรณ์ แก้วนารีโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการ
6. นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
7. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายโชติ มะลิซ้อนโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา มานะดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายจำรัส ลิชัยมูลโรงเรียนบ้านนิคมดงบังกรรมการ
4. นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุลโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
5. นางอุมาภรณ์ แก้วนารีโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการ
6. นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
7. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประเทือง นางามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางค์วิมล เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางสาวจิตติญา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการ
4. นางดวงหทัย คำสิทธิ์โรงเรียนบ้านสามัคคีชัยกรรมการ
5. นางสาวมัทนียา สุทธิประภา โรงเรียนบ้านท่าคำบงกรรมการ
6. นายไพบูลย์ โสภากุลโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายโชติ มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา มานะดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายจำรัส ลิชัยมูลโรงเรียนบ้านนิคมดงบังกรรมการ
4. นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุลโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
5. นางอุมาภรณ์ แก้วนารีโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการ
6. นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
7. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประเทือง นางามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางค์วิมล เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางสาวจิตติญา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการ
4. นางดวงหทัย คำสิทธิ์โรงเรียนบ้านสามัคคีชัยกรรมการ
5. นางสาวมัทนียา สุทธิประภา โรงเรียนบ้านท่าคำบงกรรมการ
6. นายไพบูลย์ โสภากุลโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประเทือง นางามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางค์วิมล เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางสาวจิตติญา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการ
4. นางดวงหทัย คำสิทธิ์โรงเรียนบ้านสามัคคีชัยกรรมการ
5. นางสาวมัทนียา สุทธิประภา โรงเรียนบ้านท่าคำบงกรรมการ
6. นายไพบูลย์ โสภากุลโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอภิศร ทิพเสนาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พรมทองโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางอุมารัก รางศรี โรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย บุณญะสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
5. นายอัครพล อ่อนสันสีโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
6. นายอภิรมย์ มาตา โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
7. นายวาทศิลป์ จำปานิลโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอภิศร ทิพเสนาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พรมทองโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางอุมารัก รางศรี โรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย บุณญะสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
5. นายอัครพล อ่อนสันสีโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
6. นายอภิรมย์ มาตา โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
7. นายวาทศิลป์ จำปานิลโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายโชติ มะลิซ้อนโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา มานะดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายจำรัส ลิชัยมูลโรงเรียนบ้านนิคมดงบังกรรมการ
4. นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุลโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
5. นางอุมาภรณ์ แก้วนารีโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการ
6. นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
7. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์ โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายโชติ มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา มานะดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายจำรัส ลิชัยมูลโรงเรียนบ้านนิคมดงบังกรรมการ
4. นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุลโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
5. นางอุมาภรณ์ แก้วนารีโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการ
6. นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
7. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอภิศร ทิพเสนาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พรมทองโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางอุมารัก รางศรี โรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย บุณญะสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
5. นายอัครพล อ่อนสันสีโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
6. นายอภิรมย์ มาตาโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
7. นายวาทศิลป์ จำปานิลโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนุชจิรา จันดาโรงเรียนโนนหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นางนุ่มนวล วงศ์พงษ์คำโรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอนกรรมการ
3. นางรัตติกาล เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านตาลชุมกรรมการ
4. นายสมพร พูดเพราะโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางปานใจ เข่งดีโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
6. นายธวัชชัย รัตนติสร้อยโรงเรียนบ้านสร้างนางขาวที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนุชจิรา จันดาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่่งประธานกรรมการ
2. นางนุ่มนวล วงศ์หงษ์คำโรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอนกรรมการ
3. นางรัตติกาล เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านตาลชุมกรรมการ
4. นายสมพร พูดเพราะโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางปานใจ เข่งดีโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายนพพร สรรพทรัพย์โรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
2. นายสุนทร สอนสมนึกโรงเรียนบ้านโปร่่งสำราญกรรมการ
3. นายสุภเวช ป้องสนามโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำกรรมการ
4. นายสายันต์ พันลำโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
5. นางสาวจรุงจิต นาคเสนโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
6. นายทินกร เจียมเมืองปักษ์โรงเรียนหนองแหวนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนพพร สรรพทรัพย์โรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
2. นายสุนทร สอนสมนึกโรงเรียนบ้านโปร่่งสำราญกรรมการ
3. นายสุภเวช ป้องสนามโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำกรรมการ
4. นายสายันต์ พันลำโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
5. นางสาวจรุงจิต นาคเสนโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพรพิมล แก้วมงคลโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประนอม บัวคอมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางธนวรรณ หมื่นเรือคำโรงเรียนบ้านตาลชุมกรรมการ
4. นางสุดสาคร จามพัฒน์โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
5. นางสาวสุนิชฌา นิดานาราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล แก้วมงคลโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประนอม บัวคอมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางธนวรรณ หมื่นเรือคำโรงเรียนบ้้านตาลชุมกรรมการ
4. นางสุดสาคร จามพัฒน์โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
5. นางสาวสุนิชฌา นิดานาราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางมนัส แสงขันโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายพยัญ ผาบสิมมาโรงเรียนบ้านหนองวัวชุมกรรมการ
3. นายบัณฑิต ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านปักหมูกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย วรขันธ์โรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
5. นายพรมมา เศษภักดีโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
6. นายศุภกิจ ราชบุรีโรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสมบุญ มะลิซ้อนโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นายสง่า สินธิสุทธิ์โรงเรียนบ้านกุดบงกรรมการ
3. นางจันคำ เวชสิทธ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
4. นางนันทิดา กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางมนัส แสงขันโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายพยัญ ผาบสิมมาโรงเรียนบ้านหนองวัวชุมกรรมการ
3. นายบัณฑิต ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านปักหมูกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย วรขันธ์โรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
5. นายพรมมา เศษภักดีโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสมบุญ มะลิซ้อนโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นายสง่า สินธิสุทธิ์โรงเรียนบ้านกุดบงกรรมการ
3. นางจันคำ เวชสิทธ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
4. นางนันทิดา กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสมร กะวิเศษโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคีประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปู่วังโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสมหวัง ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านโปร่่งสำราญกรรมการ
4. นางทองปาน หาบุญมีโรงเรียนบ้านโคกหัวภูกรรมการ
5. นางนัฐธียา เหมือนบุดดีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสมร กะวิเศษโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคีประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปู่วังโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสมหวัง ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านโปร่่งสำราญกรรมการ
4. นางทองปาน หาบุญมีโรงเรียนบ้านโคกหัวภูกรรมการ
5. นางนัฐธียา เหมือนบุดดีโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนิรมล มิทะลาโรงเรียนนิคมเจริญชัยประธานกรรมการ
2. นางสมควร วรโยธาโรงเรียนบ้้านเชียงอาดกรรมการ
3. นางอำพร มงคลโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นางคูณ สะวิลัยโรงเรียนบ้านนาตาลกรรมการ
5. นางเรืองศิลป์ โสภาเวทย์โรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนิรมล มิทะลาโรงเรียนนิคมเจริญชัยประธานกรรมการ
2. นางสมควร วรโยธาโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
3. นางอำพร มงคลโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นางคูณ สะวิลัยโรงเรียนบ้านนาตาลกรรมการ
5. นางเรืองศิลป์ โสภาเวทย์โรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนิตยา งามวิเศษโรงเรียนอนุบาลจุมพลประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
3. นางสมบุญ มะลิซ้อนโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
4. นางพรนิภา วรรณมหินทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
5. นางชุมพร ดาศรีโรงเรียนบ้านโนนฤๅษีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา งามวิเศษโรงเรียนอนุบาลจุมพลประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
3. นางสมบุญ มะลิซ้อนโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
4. นางพรนิภา วรรณมหินทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
5. นางชุมพร ดาศรีโรงเรียนบ้านโนนฤๅษีกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพรพิมล แก้วมงคลโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประนอม บัวคอมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางเรืองศิลป์ โสภาเวทย์โรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
4. นางนุชจิรา จันดาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่่งกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ตะมะนันโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล แก้วมงคลโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประนอม บัวคอมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางเรืองศิลป์ โสภาเวทย์โรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
4. นางนุชจิรา จันดาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ตะมะนันโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางประพัฒสร ราศรีใสโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขามประธานกรรมการ
2. นางสำรวย บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
3. นางสาวพัชรี สมบูรณ์โรงเรียนบ้านนิคมดงบังกรรมการ
4. นางสาวแสงระวี เสนาอาจโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางเพียงหทัย พรมบุบผาโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการและเลขานุการ
6. นางนภาพร พรมจันทร์รสลินคัคณางค์ ที่ปรึกษา
7. นางนงเยาว์ สุนาคราชโรงเรียนบ้านวัดหลวงที่ปรึกษา
8. นางบุศกร บัวพุฒโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ที่ปรึกษา
9. นางภาวินี ภูชมศรีโรงเรียนบ้านหนองหลวงที่ปรึกษา
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนพรัตน์ นามบุญมีโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางวิมลประภา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวจุฑาธิป สิงหะนาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ ภูไชยแสงโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
5. นางวันทนา จำปาศรีโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
6. นางนภาพร พรมจันทร์โรงเรียนรสลินคัคณางค์ ที่ปรึกษา
7. นายนงเยาว์ สุนาคราชโรงเรียนบ้านวัดหลวงที่ปรึกษา
8. นางภาวินี ภูชมศรีโรงเรียนบ้านหนองหลวงที่ปรึกษา
9. นางบุศกร บัวพุฒโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ที่ปรึกษา
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกัญญาภัค สนิทบรรเลงโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางจีราพร สุขวิญญาโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางสาวชมนภัส ผ่องปัญญาโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสุภาพร วงษ์วรศิลป์โรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการ
5. นางณัฏฐิกุล พิมพ์นนท์โรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการและเลขานุการ
6. นางนงเยาว์ สุนาคราชโรงเรียนบ้านวัดหลวงที่ปรึกษา
7. นางบุศกร บัวพุฒโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ที่ปรึกษา
8. นางภาวินี ภูชมศรีโรงเรียนบ้านหนองหลวงที่ปรึกษา
9. นางนภาพร พรมจันทร์โรงเรียนรสลินคัคณางค์ที่ปรึกษา
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางธิติมา นามบุดดีโรงเรียนบ้านเซิมประธานกรรมการ
2. นางจุฬา ศรีมังคละโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
3. นางดวงแข พรมภกดีโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
4. นางอัมพร ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
5. นางสุจิรา นาใจคงโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการและเลขานุการ
6. นางนภาพร พรมจันทร์โรงเรียนรสลินคัคณางค์ ที่ปรึกษา
7. นายนงเยาว์ สุนาคราชโรงเรียนบ้านวัดหลวงที่ปรึกษา
8. นางบุศกร บัวพุฒโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ที่ปรึกษา
9. นางภาวินี ภูชมศรีโรงเรียนบ้านหนองหลวงที่ปรึกษา

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ นามสีอุ่นโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อินทะโชติโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
3. นางอุไร บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ นามสีอุ่นโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อินทะโชติโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
3. นางอุไร บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ นามสีอุ่นโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อินทะโชติโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
3. นางอุไร บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมารยาท เทพอินแดงโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นางวาปี นะธิศรีโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมารยาท เทพอินแดงโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นางวาปี นะธิศรีโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรเพชร เพียสุระโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางดรุณี บูชากุลโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
3. นางรุ่งลักษณ์ จัดโสภาโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพรเพชร เพียสุระโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางดรุณี บูชากุลโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
3. นางรุ่งลักษณ์ จัดโสภาโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางถิรดา ทองแสนโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางเกษร วรสิทฐโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางรัชนี สีหามาตย์โรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปาจรีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นางนัฏทิยา ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขามกรรมการ
3. นางอัญชนา ภูมาศโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจิตรา สุพรโรงเรียนบ้านต้อนประธานกรรมการ
2. นางรุ่งพิศ เกตุคำโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการ
3. นางนิ่มนวล วงษ์มหาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการ
4. นางกานต์พิชชา ฤทธิชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางสาวกัลชิญา คูณาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการและเลขานุการ
6. นายไพวรรณ คำดีโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจิตรา สุพรโรงเรียนบ้านต้อนประธานกรรมการ
2. นางรุ่งพิศ เกตุคำโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการ
3. นางนิ่มนวล วงษ์มหาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการ
4. นางกานต์พิชชา ฤทธิชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางกัลชิญา คูณาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการและเลขานุการ
6. นายมานิตย์ สนิทบรรเลงโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจิตรา สุพรโรงเรียนบ้านต้อนประธานกรรมการ
2. นางรุ่งพิศ เกตุคำโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการ
3. นางนิ่มนวล วงษ์มหาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการ
4. นางสาวกัลชิญา คูณาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการ
5. นางกานต์พิชชา ฤทธิชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสมจันทร์ ทิพเสนาโรงเรียนหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ สังข์ทองโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางอนงค์ สัตนาโคโรงเรียนดงกำพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจิตรา สุพรโรงเรียนบ้านต้อนประธานกรรมการ
2. นางรุ่งพิศ เกตุคำโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการ
3. นางนิ่มนวล วงษ์มหาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการ
4. นางกานต์พิชชา ฤทธิชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางสาวกัลชิญา คูณาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางโสมจันทร์ ทิพเสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ สังข์ทองโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางอนงค์ สัตนาโคโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสมจันทร์ ทิพเสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ สังข์ทองโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางอนงค์ สัตนาโคโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางโสมจันทร์ ทิพเสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ สังข์ทองโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางอนงค์ สัตนาโคโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพวัลย์ พรหมโคตรโรงเรียนบ้านทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร สุมรินทร์โรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นางชญาน์ทิพย์ โสขำโรงเรียนบ้านท่าคำบงกรรมการและเลขานุการ
4. นายสมพงษ์ ปราบศัตรูโรงเรียนบ้านผือที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางชญาน์ทิพย์ โสขำโรงเรียนบ้านท่าคำบงกรรมการ
3. นางรัชนีกร สุมรินทร์โรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
4. นางทิพวัลย์ พรหมโคตรโรงเรียนบ้านทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยยงค์ คลังกลางโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นางสุดสวาท หน่อแก้วโรงเรียนบ้านหาดสั่งกรรมการ
3. นางสาวภคินี ฐานะโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยยงค์ คลังกลางโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นางสุดสวาท หน่อแก้วโรงเรียนบ้านหาดสั่งกรรมการ
3. นางสาวภคินี ฐานะโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ พรหมโคตรโรงเรียนบ้านทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีกรรมการ
3. นางรัชนีกร สุมรินทร์โรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
4. นางชญาน์ทิพย์ โสขำโรงเรียนบ้านท่าคำบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรศักดิ์ จันดาโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขามกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์โรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิมพา คลังชำนาญโรงเรียนบ้านนาหนังประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล บุญรอดโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
3. นางภควดี บูชาทิพย์โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิมพา คลังชำนาญโรงเรียนบ้านนาหนังประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล บุญรอดโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
3. นางภควดี บูชาทิพย์โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการและเลขานุการ
4. นายชาตรี อุ่นเรือนโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ที่ปรึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]