รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วรินทร์
 
1. นางประทัย  กุลสอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  สุระคาย
 
1. นางวราพร  งามวิเศษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ราชโสภา
 
1. นางพัชรี  วันนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงวริศรา   สุทธจรรยา
 
1. นางพัฒนา  คะศรีทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชื่นใจ
 
1. นางสาววงเดือน  เจริญดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. นางสาวฉัตรทริกา  พัดพรม
 
1. นางสาคร  ขุนทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาง 1. เด็กหญิงวรรณฐกาญจน์  อารีย์
 
1. นางนงนุช  ธาระชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงรัตมณี  สิทธิวงศ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เชาว์เชี่ยวชาญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กชายรัฐพงศ์  อังคะราช
 
1. นางพัชรี  วันนา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงชลิดา  โชคเฉลิม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ริมทอง
3. เด็กหญิงสุริษา  ผาทอง
 
1. นางจินตวีร์  จันทามี
2. นางจุฑารัตน์  เหล่าหงษา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงคณิศร  เนาวรังษี
2. เด็กหญิงญาตาวี  สุวรรณสินธุ์
 
1. นางปิยะฉัตร  ขาวนอก
2. นางสาววงเดือน  เจริญดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นายนครินทร์  คำสวัสดิ์
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  หาชารี
 
1. นางนิภารัตน์  บุญชิต
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพัจทิตา  ผาตูมพิทักษ์
 
1. นางญาริณี  จริงวาจา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายธรรมรัตน์  เทียมสุข
 
1. นางอรอุมา  สาสุข
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นางสาวอรัญญา  อามาตย์คง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พรมเนาว์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงปณิชา  ตังคะวัชระ
2. เด็กหญิงลลิตา  จงดี
3. เด็กหญิงสิริยากร  เทพรัตน์
 
1. นางวงเดือน  ภวภูตานนท์
2. นางสาวกัลยาณี  พลศักดิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. นางสาวกาญจนา  พิมภากรณ์
2. นางสาวณัฐสุดา  วิภาทิน
3. นางสาวสุุภาพร  เที่ยงผดุง
 
1. นางอรุณณี  พรหมโคตร
2. นางสุจิตรา  วงษ์โก
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ธรรมสอน
2. เด็กหญิงณัฐกมล  น้อยตะริ
3. เด็กหญิงสรัลพร  ขำปู่
 
1. นางสาวรัตนพร  อุปพงศ์
2. นางสุดา  สีหะไตร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. นางสาวธิดาวัลย์  ราชวงศ์
2. นางสาวผกามาศ  แสนพรม
3. นางสาวเจนจิรา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวแพรทอง  สามีวัง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายธนพนธ์   รวิภาสกร
2. เด็กชายนรบดี  จิตต์ประสงค์
 
1. นางสาวนารี  อินทะชุม
2. นางอรอุมา  สาสุข
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. เด็กชายณัฐพล  ธาตุไพบูลย์
2. เด็กชายภัทรพล  แสงบัวภา
 
1. นายกรเมศ  ละอองเอกกุลภัค
2. นางสาวนภัชทา  สุดประเสริฐเลิศล้ำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กชายไทธวรรษ  คำภูแก้ว
 
1. นางสาวมยุรา  มหิวรรณ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. เด็กชายสุรชัย   อุดามาร
 
1. นางวริศรา  ประลันย์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชากร  สร้างช้าง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พรมเนาว์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายกิตติกานต์  พงษ์ลิมศรี
2. เด็กชายภาธร  ปิติพัฒน์
3. เด็กชายเเทนคุณ  ทรัพย์สิริโสภา
 
1. นางสาวดรุณี  ชาญเชี่ยว
2. นางสาวมะลิวัลย์  เคหา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จิระเกษม
2. เด็กชายภัคพงษ์  ชัยอามาตย์
3. เด็กหญิงเกษสุดา  ทิพย์สุทธิ์
 
1. นายรังสรรค์  ทองมาก
2. นางสาวกนกอร  ทิพย์สุนา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรพิน  วรรณเพชร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วจุมพล
3. เด็กหญิงอมินตรา  ศรีบุศย์
 
1. นางเกศรินทร์  กรมวังก้อน
2. นายชาญวิทย์  ศรีหทัยกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   สายด้วง
2. เด็กหญิงวริญญา   บานเย็น
3. เด็กหญิงอรัญญา   เต๊จ๊ะ
 
1. นางจันศรี   ดีนาค
2. นางสาววาสนา   โสดาวิชิต
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนิรชา  ไตรฟื้น
2. เด็กหญิงสุนารี  โชติทุม
3. เด็กชายอิทธิพล  มูลมนัส
 
1. นางพัชราภรณ์  ป้องคำสิงห์
2. นางวราภรณ์  กองอุดม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. เด็กชายวัชรพงษ์  อามาตย์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  เรียงสอน
3. เด็กชายอัมรินทร์  จันทาคีรี
 
1. นายวรวิทย์  สังข์วงศ์
2. นางปพิชญา  แก้วหาญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   สลักษร
2. เด็กหญิงสุธิดา   โคตรชมพู
3. เด็กหญิงไปรยา  บุตรอุดม
 
1. นางรัตนา  อินมียืน
2. นายเดชา   สุวัตร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงจรัญญา  ขจร
2. เด็กหญิงสำราญ  สุขใส
3. เด็กหญิงอภัสสรา  สวัสดิ์นาที
 
1. นางวรรณา  หูตินุ
2. นายธวัชชัย  อินทขีณี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงสิริยา  ศรีวิชา
 
1. นายพรเทพ  รัตนติสร้อย
2. นางจิตติมา  จิตตะเสน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กชายสิทธินันท์  สุทธิอาศัย
2. เด็กชายอนุรักษ์  โสดาวิชิต
 
1. นางสาวณัฐยา  ดอนเกิด
2. นางสาวรัชนี  สุครีพ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กชายชรินทร์  เขตหนองบัว
2. เด็กชายวันทักษิณ  ยืนคง
 
1. นายพีระวัฒน์  ตุ้มมี
2. นางสาวพัชราภรณ์  สารแหวน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาริกา 1. เด็กชายธนกฤต  หมั่นพลศรี
2. เด็กชายเอกภาพ  ภูฉลาด
 
1. นางสาวเยาวพา  ปานิเสน
2. นางสาวเพชรรัตน์  คชรักษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. เด็กชายประกาศิต  แซ่บุ่ย
2. เด็กชายปริญญา  พัดบุผา
 
1. นายชวลิต  ประลันย์
2. นายสุริยนต์  สุมะลัด
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. เด็กชายทิวากร   วรสมรรถกุล
2. เด็กชายสุรชัย   พระสุราช
 
1. นายชวลิต   ประลันย์
2. นายสุริยนต์   สุมะลัด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สิทธิจันทร์
2. เด็กหญิงธนพร  นรินทร์
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ทิศกระโทก
4. เด็กหญิงพิมลนาฏ  วัสสะนัน
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ชาวเขา
 
1. นางสาวมณฑกานต์  บุ่งเสน่ห์
2. นางเพ็ญศรี  แก้วมณี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  พุนานิน
2. เด็กหญิงดาหรา  ประเวนิตย์
3. เด็กหญิงวัลนภัส  รุ่งเรืองวรโชติ
4. เด็กหญิงอังษณา  รัตนติสร้อย
5. เด็กหญิงอาทิตยากร  แซ่ตั้ง
 
1. นางประไพพิศ  ภานุรักษ์
2. นายเอกสิทธิ์  อินมียืน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพรหมพร   พรมเสน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   คงประโคน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์   ปัตรัตน์
4. เด็กหญิงสุนันทา   ศรีภา
5. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์   สิทธิจันทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์   สุจริตตานันท์
2. นายนพฤทธิ์   สิทธิสาร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ปรีชา
2. เด็กหญิงชลธิชา   วงศ์สุวรรณ์
3. เด็กชายพิชัยภูษิต   คุ้มป่า
4. เด็กชายยุทธศักดิ์   พินธะ
5. เด็กชายวัฒนา    วงศ์สุวรรณ์
 
1. นางเพชรา  ศรีสุข
2. นางสุพรีวรรณ์  นามบุปผา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกฤติยา   วงศ์อ่อน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    สายสี
3. เด็กชายทัตพงษ์    พินธะ
4. เด็กหญิงภาวิณี   วงศ์สุวรรณ์
5. เด็กหญิงเพชรลดา   โสภาใต้
 
1. นางเพชรา  ศรีสุข
2. นายสุวรรณ  รักษาภักดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  โอนภา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คิตรโคตร
3. เด็กหญิงณัฐมล  นิยะนุช
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  พฤฒิสาร
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ยุนิลา
 
1. นางอุทัยวรรณ  สอนสุภาพ
2. นางสาวสโรชิน  เอี่ยมขันทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กชายกรรชัย   สังเพ็ชร
2. เด็กชายธนภัทร  อินธิแสง
3. เด็กหญิงนริญญา   แสงวงศ์
4. เด็กหญิงอรพรรณ   สิงห์พรม
5. เด็กหญิงอรอุมา   ชมทอง
 
1. นายอรรถสิทธิ์   ปลัดพรหม
2. นางปิติยา   สงวนบุญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายฉัตรชัย  พันธุระ
2. เด็กชายชนกันด์  ขันธะชา
3. เด็กชายธนภูมิ  คำพวง
4. เด็กชายพฤกษ์พรีสร  ดงพระจันทร์
5. เด็กชายรพีวิชญ์  พรหมมาแดง
 
1. นายฉลอง  พันธุระ
2. นางวิมาน  อุตรธิยางค์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ริกำแง
2. เด็กหญิงดวงดารา  บุรพุทธ
3. เด็กชายธนพงษ์  ศรีบรรพต
4. เด็กชายนครินทร์  สติดี
5. เด็กหญิงประภัสสร  จันทุมมา
6. เด็กชายพัฒนพงษ์  กิตติพัฒนมนตรี
7. เด็กหญิงภูริดา  ชาชัย
8. เด็กหญิงวิยะดา  แสนพรม
9. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีนาง
10. เด็กชายสมชาย  เว้นบาป
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  แหวนโคกสูง
12. เด็กชายสุทธิพงษ์  บัวบาน
13. เด็กหญิงสุพรรณี  ภูดารัตน์
14. เด็กชายเกม  นาวา
15. เด็กหญิงเนตรนภา  โสดา
 
1. นางสาวดวงจิต  ราชชมภู
2. นายสุวรร์  การมาโส
3. นายบรรพต  ลุนอุดม
4. นายปฏิวัติ  เอ็นดู
5. นายเอกวิทย์  ฝุ่นเงิน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชัยณัชวงศ์
 
1. นางกนกวรรณ  นามบุดดี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหาดวิทยา 1. เด็กหญิงมาริสา  วงศรีแก้ว
 
1. นายยอดเพชร  ธรรมฤทธิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวิกาณษ์ดา   ราชนิช
 
1. นายภุชงค์   นิยมธรรม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายชนาสิน  ธนกุลธนอมร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประสงค์เสรีนนท์
 
1. นางนิภาพร  แก้วนินทร
2. นางประกายแก้ว  เขตสุภา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายพัทธพล  คำศรี
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  นาคมนต์
 
1. นางปัฐมา  ทะมีพันธ์
2. นางประไพพิศ  ภานุรักษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. นางสาวณิชารีย์  อนุรักษ์
2. นายพงศธร  เจนพรมราช
 
1. นายพิชิตชัย  ธรรมธาดาพิพัฒน์
2. นายนิคม  รอดจุ้ย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทะราช
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ขุนศรี
3. เด็กหญิงกัลยา  ฝั่งวาปี
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เดชราช
5. เด็กหญิงณัฐฐาพร  วิชาชัย
6. เด็กหญิงบุษยามาศ  ทะราช
7. เด็กหญิงพรพิมล  คำภาพงษา
8. เด็กหญิงพรรณิกา  มั่งมูล
9. เด็กหญิงวราภรณ์  การมาโส
10. เด็กหญิงศิญาภรณ์  ห้าวเส็ง
 
1. นายเชาวลิตร  เจริญผล
2. นายอุทิศ  สุริยวงศ์
3. นางสาวจิราภรณ์  บุตรสอน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชัยอามาตย์
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  พุฒละ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยเจริญ
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ริยะบุตร
5. เด็กหญิงธนิชา  ทองแยว
6. เด็กหญิงบวรรัตน์  อ่อนพรม
7. เด็กหญิงภัทราธิดา  บัณฑิตย์
8. เด็กหญิงรัตติยาพร  สลักษร
9. เด็กหญิงวรดนู  มงคลสวัสดิ์
10. เด็กหญิงวราภรณ์  คำแพงศรี
11. เด็กหญิงวิชุดา  แก้วพิลา
12. เด็กหญิงศศิธร  บริบาล
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุพระวงศ์
14. เด็กหญิงสุภักขวดี  วัดศรีทานัง
15. เด็กหญิงอารีนาฏ  ปัตถา
 
1. นายชัยยุทธ  จันทสุรี
2. นางโยวดี  ชาวพรอน
3. นางสาวกรรณิการ์  ซิตา
4. นางสาวธนาภรณ์  แก้วบุญมี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงกฤติกา  แก้วแสง
2. เด็กหญิงชไมภรณ์  พุทธศรี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เศษรักษา
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมจันทร์
5. เด็กหญิงนิชาภา  เขาแก้ว
6. เด็กหญิงนุจรี  แก้วพลอย
7. เด็กหญิงปวีณา  ศรีภักดี
8. เด็กหญิงภาวิณีย์  ชัยมูล
9. เด็กชายศุภกร  ทองเอก
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  สียางนอก
11. เด็กชายสุทัศน์  ห้าวหาญ
12. เด็กหญิงสุภาพร  หนองเป็ด
13. เด็กหญิงอรัญญา  ชาอินทร์
14. เด็กหญิงอิสรียาภรณ์  สียางนอก
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  แจ่มใสดี
 
1. นายสุวรรณ์  การมาโส
2. นายบรรพต  ลุนอุดม
3. นางสาวดวงจิต  ราชมภู
4. นายเอกวิทย์  ฝุ่นเงิน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1. เด็กหญิงนฤมล  ไชยเดช
2. เด็กหญิงนฤมล  กังวลกิจ
 
1. นายดำรงค์  เจียรวาปี
2. นางหนูเพียร  เจียรวาปี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองนาง 1. เด็กหญิงชลดา   หงษา
2. เด็กหญิงวีรกาญจน์   จันทร์สีอ่อน
 
1. นายวิเชียร  ศรีบุตรดี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงหงษ์หยก  หาริกุล
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงวทันยา  ศรีวะโสภา
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงประภัสสร  ทองสะคม
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงสาวิตรี  นุชนาบี
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  พุทธศรี
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงสุทธิดา  หาเดช
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กหญิงโสมสุดา  ผิววงษ์
 
1. นายเฉลิมชัย  อินทรักษา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กชายมนตรี  สีมา
 
1. นายเฉลิมชัย  อินทรักษา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. เด็กชายภาณุ  ไชยคำ
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  อุดามาร
 
1. นายภาณุวัฒน์  ปานิเสน
2. นางปารณีย์   มูลกัน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชุ่มทอง
2. เด็กหญิงนภสร  โคตรชมภู
 
1. นายภาณุวัฒน์  ปานิเสน
2. นางปารณีย์   มูลกัน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กหญิงนันทพร  ไชยโยธีร์
2. นางสาววารุณี  เหล่าม่วง
 
1. นายสายัณห์  แก้วเครือศรี
2. นางพูลศิริ  คำเวียง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กชายไพศาล  อนุรักษ์
 
1. นายเฉลิมชัย  อินทรักษา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กชายกันตพัฒน์  จิตต์สัมพันธ์
2. เด็กชายจิรศักดิ์  บุญราศรี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขใส
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
2. นายธวัชชัย  ทันหาบุรุษ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1. เด็กชายธีรเมธ  สุพร
2. เด็กชายรชานนท์  วรรณไกร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บันนัน
 
1. นางสุภาภรณ์  เมืองเหลา
2. นางสาวชุติมดี  ชาธิรัตน์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. นายจตุพล  ธรรมรักษา
2. นายธนพล  สมก้อน
3. นายวิภูสิทธิ์  บุญทม
 
1. นายเตียง  พรหมมาแดง
2. นายธีรกานต์  ชัยสาร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นายสมเ้จตน์  นาคนิ่ม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ซื่อตรง
 
1. นางประภาพร  ช่วยโสม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1. เด็กชายจารุเวศ  ใจภักดี
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  สีหาปัญญา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ทับทิมใส
 
1. นายประกฤษฎิ์  พิลาคง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1. เด็กหญิงธารทิพย์  โพธิผล
 
1. นายประกฤษฎิ์  พิลาคง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  จันทร์สุวรรณ
 
1. นายสมเ้จตน์  นาคนิ่ม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภามี
 
1. นายฉัตรชัย  พลธร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1. เด็กหญิงเมธิณี  ผาตรี
 
1. นายประกฤษฎิ์  พิลาคง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทับ 1. เด็กหญิงไพลิน  สมบูรณ์
 
1. นายบุญตา  ใฮงาม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายจักรกฤต  จันดี
2. เด็กหญิงชลธิดา  แก้วภูมิแห่
3. นายทิวธวัช  แก้วนามวงค์
4. เด็กชายธันวา  น่าชม
5. นายธีระวัฒน์  วงศ์ษา
6. เด็กหญิงวรนุช  แสงตาสุ่ย
 
1. นายกิตติทร  ศรีระโส
2. นางสาวจิตติวัลย์  สาหล้า
3. นางสาวจิรายุ  เกื้อทาน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีไพรงาม
 
1. นางชุดาภา  ปาลสมบูรณ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาดสีดา
 
1. นายธนภัทร  สิงห์จินดา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กชายคชาพล  ดีขยัน
 
1. นางสาวธันย์ชนก  อินเสมียน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโคก 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สินทรา
 
1. นายประกอบ  สุขบูรณะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  นิลเกตุ
 
1. นางรัศมี  พันธ์พิมพ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กหญิงอุตษา  แก้วทอง
 
1. นางดวงพร  พันธุ์พรหม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   อุปเสน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุจริตตานันท์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชาวเรือ
 
1. นายสัญญา   ระวะรักษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 1. เด็กชายกิตติพร  หล้าโฉม
 
1. นางบุญส่ง  สิทธิสมาน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 1. เด็กหญิงกัลยา  วงศ์สูง
 
1. นางซารา  โสภา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. เด็กชายสายทอง  โคตตาแสง
 
1. นายนพฤทธิ์  สิทธิสาร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาดสีดา
 
1. นายธนภัทร  สิงห์จินดา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายธนะรัตน์  คำพิทูรย์
 
1. นายประสิทธิ์  คิดตะเสน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. นางสาวกวินนา  พรมสุวรรณ
 
1. นายธนภัทร  สิงห์จินดา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายชาญชัย  อำภาพันธ์
 
1. นางสาวนิลมล  โคตรแสง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงมาริสา  ทีภูงา
 
1. นายพนมกร  อินทรักษา
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นายชานนท์  ทองคำ
2. นางสาวณัฐกานต์  หารินไสล
3. นายธราดล  ภูริศรี
4. นายนฤพล  มณีทอง
5. เด็กหญิงนัทธมน  ศรีม่วง
6. นางสาวศรัญญา  สุดเฉลียว
7. นายสัมฤทธิ์  ภูริศรี
8. เด็กชายสุรัตน์  อดทน
9. นางสาวหนูรัก  อุดแหม่ง
10. นางสาวอารยา  นาถาบำรุง
 
1. นายคมลิขิต  นามไว
2. นางศรีวิไล  แก้วปรีชากร
3. นางสาวศิรดา  ธรรมรงค์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กหญิงกิตติพร  ภูพวก
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปักษา
3. เด็กหญิงประภาพร  นันทะรัตน์
4. เด็กชายภูตะวัน  ทิพย์เอม
5. เด็กชายวิชิต  รุ่งโรจน์รังสิกุล
6. เด็กชายวีรพล  บรรณารักษ์
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ตั้งตระกูล
8. เด็กหญิงสุรางคนาง  กมลเรือง
9. เด็กชายอัครเดช  จันทร์เหลือ
10. เด็กหญิงอาภาศิริ  มุลทะเสน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ซิตา
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  โคแก้ว
3. นางสาวปิยนุช  อุทัยเรือง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกัญจนพร   เดชไกร
2. เด็กหญิงจิรัชญา   ศรีจะบก
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงษ์ปัญญา
4. เด็กหญิงทิพวรรณ   หงษาคำ
5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เผดิมศักดิ์
6. เด็กหญิงวรินทิพย์  สีอ่อน
 
1. นางจีระนันต์   ทองอัฐ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงกองมณี  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญญานาม
3. เด็กหญิงทิสา  มูลทา
4. เด็กหญิงธิติมา  สังเพชร
5. เด็กหญิงนงคราญ  สังเพชร
6. เด็กหญิงภัทราภรณื  บุญทม
7. เด็กหญิงยุวดี  ศรีเทศ
8. เด็กหญิงรัชนีกร  พลกลางศรี
9. เด็กหญิงศิริมาศ  ศรีเทศ
10. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สีตอง
11. เด็กชายสุภาวดี  ศรีเทศ
12. เด็กหญิงเกวลิน  บุญทิพย์
 
1. นายเยี่ยม  สุขวิบูลย์
2. นางเตือนใจ  พรหมมาแดง
3. นางสาวอุไรพร  ทองปิ่น
4. นายปิติ  พรหมมาแดง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตราช
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร   วิตะบุตร
3. เด็กหญิงพรชิตา   อุทะลี
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  โคตรชมภู
5. เด็กหญิงวรินทร   ธิมาหาร
6. เด็กหญิงสุทธิดา  วงหาริมาตย์
 
1. นางจีระนันต์   ทองอัฐ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. นางสาวกาญจนา  รัตนพิมาตย์
2. เด็กหญิงชนิสรา  ถมปัทม์
3. นางสาวณัฐชา  อุณาสิงห์
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  การัมย์
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  สาเกตุ
6. เด็กหญิงพรชิตา  บรรเทา
7. เด็กชายวทัญญู  หัสสา
8. เด็กหญิงวิชุลดา  นาสินสร้อย
9. นางสาววิภารัตน์  แก้วมณี
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เขียวนวน
11. นางสาวสุทธิดา  ชูประสิทธฺ์
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กล้าหาญ
13. เด็กหญิงหฤทัย  มณีสวาท
14. เด็กชายอดิศักดิ์  พิมเสน
15. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พิมพเคณา
16. นางสาวเบญจรัตน์  ทิพย์สุทธ์
 
1. นางอุไรวรรณ  ราชกิจ
2. นางรุ่งทิพย์  อุดมศิลป์
3. นางสาวบังอร  หล่มศรี
4. นายจิรัฎฐ์  หัสสา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกษมา  ศรีหานาม
2. เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  อินทร์แปลง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วรรณาพรม
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  โคตรมณี
5. เด็กหญิงดมิสา  ศรีภูมิ
6. เด็กหญิงนัฐพร  สุขมนต์
7. เด็กหญิงปภัสสร  เทียนกล่ำ
8. เด็กหญิงพรชนัน  แท่นหิน
9. เด็กหญิงพัชราภา  ชัยกิจ
10. เด็กชายรุ่งรวิน  แย้มแก้ว
11. เด็กชายสิทธิ์พงษ์  โพธิสละ
12. เด็กหญิงสุธาสินี  สนทนาวงศ์
13. เด็กชายอภิวัฒน์  ทะวงษ์ศรี
14. เด็กหญิงอารยา  สิงห์มหา
15. เด็กหญิงโชติกา  เลิศธันยบูรณ์
16. เด็กหญิงไปรยา  อุยะพิตัง
 
1. นางจีระนันต์   ทองอัฐ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กชายพัชรพงษ์  เสโส
2. เด็กชายลักษณ์ตระกูล  ประชาชิต
3. เด็กชายศุภชัย  สาธุวงศ์
4. เด็กหญิงสุภัสสร  สุทธิสุนทร
5. เด็กชายอานนท์  ตาตะมิ
 
1. นายบรรพต  ลุนอุดม
2. นางสาวดวงจิต  ราชชมภู
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงนับทอง  กองสมบัติ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เมืองซอง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงรุจิรา  รีวงษา
 
1. นางแสงระวี   ศรีธร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 1. เด็กหญิงศรัญญา  นอกตะแบก
 
1. นางสาวราตรี  แพงสาร
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายคุณานนท์  พนินทร์
 
1. นางจริญญา  ไศลบาท
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  แก้วเชียงหวาง
 
1. นางสมจิตร  วังซ้าย
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 1. นายพิสิษฐ์  พฤทธิ์พหล
 
1. ดร.หงส์สุนีย์  เอื้อรัตนรักษา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สารินันท์
 
1. นางดาลักษณ์  จันทร์เบาะ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  ใสสะอาด
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  โยประทุม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กหญิงชาญทิ  จงรักษ์
 
1. นายโบน  บัวพันธ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กหญิงอริสรา  หลอดคำ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ทองน้อย
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุวรรณดี
2. เด็กชายปฏิภาณ  ทินตะวงษา
3. เด็กชายวันชัย  โคตะนนท์
4. เด็กชายวิษณุ  ยุนิลา
5. เด็กชายเสกสรร  พรมโคตร
 
1. นางสาวสโรชิน  เอี่ยมขันทอง
2. นางอุทัยวรรณ  สอนสุภาพ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 1. เด็กชายพลพร  จันทะราช
 
1. นางสุภาพร  จันทะราช
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงฑัณฑิกา  กองพิลา
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  จันทะริน
 
1. นางสาวหงส์สุนีย์  เอื้อรัตนรักษา
2. นายไกรษร  แก้วฝ่าย
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธยาณ์  บุญเกิดถิ่นไทย
2. เด็กหญิงศศิธร  นกทอง
 
1. นายวีรุด  ศรีบุญราช
2. นางสาวจิราภรณ์  กิติยะวงศ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กชายทวีพงษ์  มณิรัตน์
2. เด็กหญิงปภาวี  สนทนาวงศ์
3. เด็กชายวุฒินันท์  คำม่วน
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บรรณารัักษ์
5. เด็กชายศิวกร  เสียวสวัสดิ์
6. เด็กชายศุภณัฐ  ผาตี
 
1. นายสงกรานต์  ฝายลี
2. นายปรีดา  รัตนติสร้อย
3. นางสาวณัฐธยาน์  ชัยศิริภัคกุล
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายชยพล  เมธาสิทธิกุล
2. เด็กชายชยานันต์  พิมพเคณา
3. เด็กชายธนาทรัพย์  คำอ่อน
4. เด็กชายบัวระพา  ราชวงค์
5. เด็กชายภูริ  วงศ์วัลลภ
6. เด็กชายศุกร์ปรีดา  พรมรส
 
1. นายจิตรกร  พลไพรฟ้า
2. นายชัยพงษ์  กองสมบัติ
3. นายนันทวุธ  พิมลพร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กชายจีระศักดฺิ์  สาพารัตน์
2. นายชัยรัตน์  สุทธิดี
3. เด็กชายปฐมพร  หารินไสล
4. นายพูนศักดิ์   ชุยพิมพ์
5. นายภราดร  ลี้พล
6. นายราชัน  หารินไสล
7. นายวรรณรงค์  เวียงอินทร์
8. เด็กชายสุนทร  พุทธิรักษ์
 
1. นายสมศักดิ์รักชาติ   ปานิเสน
2. นางไพเราะ  จันธิราช
3. นางสุุภาพร  เพชรวิชิต
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภูตินันท์
2. เด็กหญิงช่อผกา  คำจันวงษา
3. เด็กหญิงนันทกานต์  ชุมพล
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  สวัสดิ์เมือง
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภูประไพ
6. เด็กชายพัชรพล  ศิริมา
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  ปาระมี
8. เด็กชายรชานนท์  จิตธรรม
9. เด็กหญิงวรารัตน์  อินมียืน
10. เด็กหญิงเจมี่  อุทุมมา
 
1. นายอัมพร  คำวันดี
2. นางกนกวรรณ  นามบุดดี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกนกพร  โสภาเวทย์
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  รัตนติสร้อย
3. เด็กชายศุภชัย  ไชยนา
 
1. นางดาราวรรณ  ต้นยวด
2. นางสาววิไลลักษณ์  เชาว์เชี่ยวชาญ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กชายกรรชัย  สังเพ็ชร
2. เด็กหญิงรัตติยากร  ปราบพาล
3. เด็กหญิงสุภัสสร  หินแปลง
 
1. นางปิติยา  สวงนบุญ
2. นายเยี่ยม  สุขวิบูลย์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พรหมวงศา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  มหาจันทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ผิวเหลือง
 
1. นางประภานันท์  ชัยเดช
2. นายสมภาร  ชัยเดช
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กหญิงชลลดา  อนุรักษ์
2. เด็กหญิงดวงสุดา  กุญชรน้อย
3. เด็กหญิงนิตยาวรรณ  กองคำ
 
1. นางพัชรี  วันนา
2. นางประภานันท์  ชัยเดช
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวแล 1. เด็กชายวีระวัฒน์  เดชไกร
 
1. นางทองเปรียว  อักษร
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายจักราวุธ  บุตรพันธ์
 
1. นายศักดิ์ดา  แสงฟ้าม่วง
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวแล 1. เด็กชายพัชรพล  ภูเงิน
 
1. นางทองเปรียว  อักษร
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายกัมพลชัย  สร้อยสนธ์
 
1. นายอุทัย  สร้อยสนธ์
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายชัชฎากร  ไชยโยธี
 
1. นางสาวจิตติวัลย์  สาหล้า
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. นายสัญญา  เริ่มศรี
 
1. นายพิจิตร  กาลจักร์
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายกัมพลชัย  สร้อยสนธ์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ลอยเมืองกลาง
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายจักราวุธ  บุตรพันธ์
 
1. นางเมขลา  วิรัสวา
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วนามวงศ์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  คันธี
3. เด็กชายจีระศักดิ์  วัดภู่
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ไชยโชค
5. เด็กหญิงชลธิชา  ตะวงษา
6. เด็กชายชัชฎากร  ไชยโยธี
7. เด็กหญิงชัญญา  ไชบพระอินทร์
8. เด็กหญิงชไมภรณ์  ไชยโชค
9. เด็กชายณัฐ  ชาญคำ
10. เด็กหญิงดวงฤทัย  เดชะคำภู
11. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ยศศรี
12. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ซ้อนเปียยุง
13. เด็กหญิงบุษราคัม  ไชยโยธีร์
14. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กองศรี
15. เด็กชายพรเทพ  ชูโชติ
16. เด็กชายพัฒนพงษ์  จันทะมอน
17. เด็กหญิงมณฑิรา  ปราจินจารุวัฒน์
18. เด็กชายรุ่งอนันต์  กวดนอก
19. เด็กหญิงวนิดา  ทาสี
20. เด็กชายวัชระ  สุวันณัง
21. เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์ลา
22. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนทำพล
23. เด็กหญิงสุนิตา  สาคำ
24. เด็กชายสุพัฒน์  ชูโชติ
25. เด็กชายสุริยะ  ประเพณี
26. เด็กชายสุรเชษฐ์  ทองใบ
27. เด็กชายอนันดา  ฐานสันโดษ
28. เด็กหญิงอรทัย  อินทรศรี
29. เด็กชายอิศรพงษ์  วงศ์ษา
30. เด็กหญิงอุษามณี  พลไทยสงค์
 
1. นายกิตติทร  ศรีระโส
2. นายสุวิทย์  คำสอนทา
3. นายบุญช่วย  แสงมณ๊
4. นางสาวจิตติวัลย์  สาหล้า
5. นางสาวจิรายุ  เกื้อทาน
6. นางมุทิตา  วังเหมือย
7. นางสาววัชราภรณ์  ทองน้อย
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายธนายุทธ  โคตรวิทย์
2. เด็กชายสรายุทธ  ภูผาจง
 
1. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
 
140 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำทอน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เอมศิริ
2. เด็กหญิงธัญญิตา  ศรีเทศ
 
1. นางสาวอาภาวดี  เครือเพียกุล
2. นางเกษสุดา  แฝงสมศรี
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กชายชานนน  บัวไหล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   คำหอม
3. เด็กชายเขตย์ตะวัน  สีทอง
 
1. นายอรรถสิทธิ์  ปลัดพรหม
2. นางปิติยา  สวงนบุญ
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ภูริศรี
2. เด็กหญิงมัลริการ์  โคตป่าสัก
 
1. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา
 
143 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. นายศรราม  เพ็ชรโต
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พิมมาตย์
 
1. นายชวลิต  ประลันย์
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายธนาธร  หารินไสล
2. เด็กชายศราวุฒิ  ดวงคำจันทร์
 
1. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะนุช  พุทธิรัก
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ปัถวี
 
1. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนกร  ปราบยุทธ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ทุมคำมี
 
1. นายนิวัฒน์  กองแก้ว
2. นางสาวทิพวรรณ  รามฤทธิ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กชายจิระศักดิ์  สดใส
2. เด็กชายปฏิภาณ  มณีโชติ
 
1. นายอัศวิน  ศรีสว่าง
2. นางศศินรา  อาจนาเสียว
 
148 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ใจขาน
2. เด็กชายพุฒิเมธ  ลิธรรมมา
 
1. นายนิวัฒน์  กองแก้ว
2. นางสาวทิพวรรณ  รามฤทธิ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นายวัชรพล  บัวดัง
2. นายอธิวัฒน์  สร้างช้าง
 
1. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายฉลองรัฐ  สุวรรณรอด
2. เด็กชายวิษณุปาณัม  พุดนอก
 
1. นางสาวจินตนา  อ่อนตา
2. นายฉลอง  พันธุระ
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. เด็กชายกฤติภูมิ  อินทะบุตร
2. เด็กหญิงณัฐวดี   ศรีสมพร
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์   หนองเป็ด
 
1. นางสาวไพริน  ปะวะเน
2. นายนิพล  จริงวาจา
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยเสนา
2. นายวัชรพล  บรรณารักษ์
3. เด็กชายสถาพร  แก้วเมือง
 
1. นายเอกชัย  ศิริจันทร์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กชายทองทิว  พิมพ์สี
2. เด็กชายปฏิกรณ์   นีพันดุง
3. เด็กชายปริญญา  บุญมี
 
1. นายดนัย  นิตทยา
2. นางปราณี  ศักดาคำ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. นายกรรชิต  ต่ออำนาจ
2. นายพงษ์ศักดิ์  ซ้ายโฮง
3. นายวีรกร  กุณากาล
 
1. นางปราณี  ศักดาคำ
2. นายดนัย  นิตทยา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวิภาดา  หัสสา
2. เด็กหญิงวีรอร  ธานีรัตน์
3. เด็กหญิงอรนิภา  สีทองหล่อ
 
1. นางสมศรี  สิงห์คศิริ
2. นางลำไพ  จันทรบิน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  ปัตรัตน์
2. เด็กชายมงคล   คงศรี
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ประทุมวัน
 
1. นายอภิรัตน์  วิเศษบัณฑิต
2. นางเกษร  วิเศษบัณฑิต
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ใจดี
2. เด็กหญิงณัฐชา  ธารเลิศ
3. เด็กชายนิรุตย์  คาน
4. เด็กหญิงลักษิกา  เสนนอก
5. เด็กหญิงสิรินทร์  ศรีต้นวงษ์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ประวรรณ์
 
1. นางศรีดอกไม้  คำทวี
2. นางสมจันทร์  เถาว์พันธ์
3. นางนวลนิ่ม  ไชยจันพรหม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. นางสาวกัณฐิกา  อุดม
2. เด็กหญิงจริยา  ศรีราชเหล่า
3. นางสาวจิราพร  เพิดนอก
4. เด็กหญิงนิตยา  ทินาเทศ
5. เด็กหญิงศุภรัตน์  อินทรักษา
6. นางสาวสุจิตรา  คุณาวัตร
 
1. นางสำฤทธิ์  แก้วกัลยา
2. นางสุกัลป์  จันทวงศ์
3. ว่าที่ร้อยตรีชัยญา  ยาพรม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชนาญา  เมืองสาคร
2. เด็กชายพรเทพ  แสนคำคิด
3. เด็กชายสมโชค  ลุนรักษา
 
1. นางดรุณี  โยธาคำมี
2. นางอรพิน  พรหมปากดี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จูมา
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ชบารัมย์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วดี
 
1. นายวีระศักดิ์  ตาสาโรจน์
2. นางรุจี  กิตติพระวงศ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วชิน
2. เด็กหญิงจินตนา  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงประภาพร  ตุละพะ
 
1. นางสุนิจ  โสดาวิชิต
2. นางไพเราะ  จันธิราช
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีเสม
2. เด็กหญิงสิริกรณ์  วิรัตน์เกษ
3. เด็กหญิงสิริรัฐ  สอนคำแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  พงษ์สุพรรณ
2. นางสาววรัญญา   เครือแก้ว
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หัสสา
2. เด็กหญิงสุชาดา  มวยมา
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  ปริวันตา
 
1. นางจันดา  อุดามาลย์
2. นางพรรณี  พระภิเภก
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  สุขสวัสดิ์นำโชค
2. เด็กหญิงธนัชพร  บุญชื่น
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  อนารัตน์
 
1. นางวาสนา  อภิรัตนวงศ์
2. นางอุษณีย์  พารีศรี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐชฎาพร  อะโรคา
2. เด็กหญิงวรรณภา  ปานานนท์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  อินทปัญญา
 
1. นางนาวี  สีมะสิงห์
2. นางสาวอัจจิมา  ทองโพช
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สุทธิ์พะพร
2. เด็กหญิงอรทัย  บุตรทะสี
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  สีม่วง
 
1. นางหนูแดง  ศรีวาลัย
2. นางสาวมุกดา  พลเรือง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกวิสรา  ลาภภัทรนันท์
2. เด็กหญิงณภัทร  ทองชมภู
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ริกำแง
 
1. นางวรรณญา  แสงรุ่ง
2. นางนิรมล  ใจซื่อ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงมนตรา  ไม้แหลม
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จันทะนิตย์
3. เด็กชายสักรินทร์  วัฒนา
 
1. นางสุภาภรณ์  พรอภิญญากุล
2. นางอพิณพร  เตนากุล
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงนิตยา  สีม่วง
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ต้นกันยา
3. เด็กหญิงวิจิตรา  เขียวศรี
 
1. นางสุพัตรา  ไชยจงมี
2. นางสาวกานดา  สิงศิลป์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สิมมาหลวง
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พันธพนม
3. เด็กหญิงรุจิรางค์  อินทวงษ์
 
1. นางสุพัตรา  ไชยจงมี
2. นางวราภรณ์  โคตรชมภู
 
171 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 1. เด็กหญิงพิชญาภา  จุลทา
 
1. นางสาวอาภรณ์  วงษ์กระนวน
 
172 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจินลดา 1. เด็กชายกฤติพงศ์  รัตนพิทักษ์
2. เด็กหญิงประภา  รอดดี
3. เด็กชายศิวกร  ฟ้อนบำเรอ
 
1. นางชลันดา  สุทธากรณ์
2. นางสาวจงจิน  สุขสิงห์
 
173 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตุนก่อ
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สำฤทธิ์ริน
3. เด็กหญิงลักษิกา  แข็งข้อ
 
1. นางสาวสมถวิล  รินทรามี
2. นางสาวอาภรณ์  วงษ์กระนวน
 
174 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงภัควรัญชญ์  แก้วขาว
 
1. นางพิกุลทอง  มิตะนุ
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงสายใจ  แสนสุรินทร์
 
1. นางสุนิจ  โสดาวิชิต
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กหญิงอนัญญา  บุญยืน
 
1. นางบุษราคัม  อุตคะวาปี
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา  โรจนธรรม
 
1. นางชูชีพ  ตุ้มมี
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงนุสรา  มาตผุย
 
1. นางสาวประภาพร  บุญพาเกิด
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เหมือนบุดดี
 
1. นางสาวธัญวลัย  ไพศาลอนันต
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงปรียานุช  อุดมพันธ์
 
1. นางนวลตา  จันทร์ศรี
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กชายอดุลวิทย์  ณ แสวง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  พิมพ์พา
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงนภาปิลันธ์  ชาวชายโขง
 
1. นางสาวประภาพร  บุญพาเกิด
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ส่องใส
2. เด็กหญิงนัฐฐาพร  รังษีสาคร
3. เด็กหญิงเข็มทอง  พรมศรี
 
1. นางสุนิจ  โสดาวิชิต
2. นางสุพินดา  สุวิธรรมา
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กชายชวลิต  บัวแก้ว
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  น้อยโสภา
3. เด็กชายโชคทวี  รัตนติสร้อย
 
1. นางสาวประภาพร  บุญพาเกิด
2. นางปิยอร  พันธุระ
 
185 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  เชื้อทอง
2. เด็กชายไตรภพ  ชัยชนะ
 
1. นายสุพรรณ  ผิวบาง
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 1. เด็กหญิงสุปรานี  โคตรชมภู
2. เด็กชายเจษวิทย์  คำพันธ์
 
1. นายคมสัน  โคตรชมภู
2. นายประจิต  พินธะ
 
187 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายนาคินทร์   สนั่นเสียง
2. เด็กหญิงพัชรพร   จันที
 
1. นางนวลตา  จันทร์ศรี
2. นางเนาวรัตน์  ทองพรม
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงมินทร์ทดา  บัวจันทร์
2. เด็กชายศิรวัฒน์   แสนคำคิด
 
1. นางนวลตา  จันทร์ศรี
2. นางเนาวรัตน์  ทองพรม
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. เด็กชายภูวดล  มโนสุข
 
1. นางสาวรินลดา  เลาะหะนะ
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 1. เด็กชายนิพอน  ทุระพัน
 
1. นางรัติภาภรณ์  ใจขาน
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. เด็กชายสรวิชญ์  สุนทรสงค์
 
1. นายภาณุวัฒน์  ปานิเสน
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กชายสุรเกียรติ  ยิ้มเสงี่ยม
 
1. นายณรงค์  สุดตา
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เมาะราษี
 
1. นายสมศักดิ์  ภูตะมาตย์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงมาริสา  ปานมีศรี
2. เด็กหญิงศันสนีย์  พุดมาก
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  อินทะสัง
4. เด็กหญิงเจนจิรา  ชื่นนอก
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กรมธรรมมา
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์ใบ
2. นางสาวนภัสวรรณ  ลาบุตร
3. นางชนิดา  พรหมภิภักดิ์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หล้าพุฒ
 
1. นางนวลตา  จันทร์ศรี
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 1. เด็กชายพันธกานต์  แก้วมณี
 
1. นายไกรษร  แก้วฝ่าย
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กชายพายุพัฒน์  คำทวี
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กหญิงอารียา  บุญโมง
 
1. นายธนัยศักดิ์  ฝ่ายธีร์
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  ทองดีสาร
 
1. นายสัญญา  ระวะรักษ์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ปัญญาทอง
 
1. นายวิวัฒน์  จันทศร
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายรัตน์ตะวัน  ก๋าใจ
 
1. นายสัญญา  ระวะรักษ์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรนิภา  แก้วจูมพล
2. เด็กหญิงมุทิตา  สังแก้ว
3. เด็กหญิงวัชราพร  จันทร์ถรเสนา
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะคาด
2. นางนงเยาว์  มุนิวงศ์
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1. เด็กชายผไท  จันทร์เสนา
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  แก้วปราณี
3. เด็กชายวุฒิชัย  ภูเดชกล้า
 
1. นางสาวบุลภรณ์  สิงห์สบาย
2. นางพัชราภรณ์  บุญทวี
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนื้อไม้หอม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทร์บุดดี
3. เด็กหญิงมินทร์ธาดา  บัวจันทร์
 
1. นางอนงนุช  บรรณกาล
2. นางสาวจุฑามาศ  ผิวบาง
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายชาญณรงค์  แก้วเจริญ
3. เด็กชายธนวุฒิ  ขวาของ
 
1. นางอนงนุช  บรรณกาล
2. นางจิรวดี  คำจินดา
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ผิวนวล
2. เด็กชายนที   ทัศนิจ
3. เด็กชายปริญญา   ศรีสุรัตน์
 
1. นางอนงนุช  บรรณกาล
2. นางจิรวดี  คำจินดา
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. เด็กหญิงกัลยากร   แสงพรม
2. เด็กหญิงจิราภร  พระสุราช
3. เด็กหญิงชนิดา   สุริยันต์
 
1. นางสาวสายสุณี  ราชป้องกัน
2. นางสาวบังอร  หล่มศรี
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กชายวิศวะ  ชัยสุข
2. เด็กชายอัมรินทร์  ชินบูรณ์
 
1. นายสมเจตน์  นาคนิ่ม
2. นางสาวศิริกัญญา  พาพิมพ์
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กชายเดชา  นาพรม
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  หาเดช
 
1. นางสาวปวีณา  ไชยสมบูรณ์
2. นางสาวกรแก้ว  หนูทอง
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 1. เด็กชายบุญประครอง  แสงโสม
2. เด็กชายปธานิน  นาตาล
3. เด็กชายอนุชา  เขียนนอก
 
1. นางรัตนา  ชากุทน
2. นางสาวพิศมัย  บุตรโยธี
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญประดับ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ตะสอน
3. เด็กชายพานิชย์  รวมสินธ์
 
1. นางสุวรรณา  ทองศักดิ์สิทธิ์
2. นางสาวปทิตตา  ชนาธิปวรโชติ