หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายตระกูล สุวรรณเทพ รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต ๑ อำนวยการ
2 นายมติชน มูลสูตร รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต ๑ อำนวยการ
3 นายวีรพล สารบรรณ รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต ๑ อำนวยการ
4 นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต ๑ อำนวยการ
5 นายวริทธิ จันทามี รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต ๑ อำนวยการ
6 นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต ๑ อำนวยการ
7 นายประหยัด เถื่อนหมืนไวย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล อำนวยการ
8 นายพงกะพรรณ ตระกลมทอง สพป.หนองคาย เขต ๑ อำนวยการ
9 นางพูนสมบัติ พัสดร สพป.หนองคาย เขต ๑ อำนวยการ
10 นายจีรศักดิ์ ปรีดีวงศ์ สพป.หนองคาย เขต ๑ อำนวยการ
11 นางสุภาภรณ์ แก้วอาษา สพป.หนองคาย เขต ๑ อำนวยการ
12 นายนิทัศน์ ปลัดพรหม หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล อำนวยการ
13 นายสัมฤทธิ์ เจริญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำนวยการ
14 นายสถิตย์ สีสวาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ อำนวยการ
15 นายวุฒิพงศ์ บทมาตย์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น อำนวยการ
16 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ อำนวยการ
17 นายสวัสดิ์ มูลศรี รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต ๑ การเงิน
18 นายชุมพล พงษากลาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน การเงิน
19 นายสมชาย ปัญญาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
20 นายประยูร พรหมสูตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
21 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันฯ สถานที่
22 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ สถานที่
23 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 สถานที่
24 นายธีรภพ วงศ์โยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ สถานที่
25 นางวงเดือน ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
26 นางอรพรรณ แก้วโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
27 นางระเบียบ พรหมสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
28 นางกนกวรรณ นามบุดดี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
29 นายชัยยุทธ์ ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
30 นายดิลก แสงรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
31 นางสุมิตรา จันทรวิไล ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
32 นางวัชรี พิลาวัลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
33 นางนิรมล ใจซื่อ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
34 นางกัญจนา เจริญสุข ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
35 นางสุจิตรา รวิวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
36 นางพงษ์ลัดดา รัตนติสร้อย ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
37 นายสิทธิชัย ศิริจันโท พนักงานขับรถ สพป.หนองคาย เขต ๑ สถานที่
38 นายสัมฤทธิ์ ประวิเศษ พนักงานขับรถ สพป.หนองคาย เขต ๑ สถานที่
39 นายสุวรรณ มาลาศรี พนักงานขับรถ สพป.หนองคาย เขต ๑ สถานที่
40 นายโยธิน จิตอำมาตย์ พนักงานขับรถ สพป.หนองคาย เขต ๑ สถานที่
41 นายวินัย รูปขันธ์ ช่างไม้ 4 สพป.หนองคาย เขต ๑ สถานที่
42 นายประถม บทมาตย์ ช่างไม้ 4 สพป.หนองคาย เขต ๑ สถานที่
43 นายคำพันธ์ ดวงสี ช่างไม้ ๔ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
44 นายสวัสดิ์ คุณาบัณฑิต ช่างไม้ ๔ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
45 นายมารุต วงษ์เดช ช่างไม้ ๔ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
46 นายวีระ บุตรวงษ์ ยาม สพป.หนองคาย เขต ๑ สถานที่
47 นายอัมพร คำวันดี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สถานที่
48 นายอเนก จันทรเสนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชือกหม้วยวิทยา ประชาสัมพันธ์
49 นางสาวยุวดี ขวาวงษ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประชาสัมพันธ์
50 นายเอกลาภ กัลยาวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประชาสัมพันธ์
51 นางสาวหงสุนีย์ เอื้อรัตนรักษา ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์
52 นายมัธยันต์ สีสันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ประชาสัมพันธ์
53 นางวชิรา วงศ์ภูธร ครู โรงเรียนบ้านโคกคอน ประชาสัมพันธ์
54 นายประยงค์ สีลาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ ประชาสัมพันธ์
55 ว่าที่ ร.ต.ชัยญา ยาพรหม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา ประชาสัมพันธ์
56 นายทวีพงษ์ กองแก้ว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ประชาสัมพันธ์
57 นางปริศนา พะกะยะ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ปฏิคม
58 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ปฏิคม
59 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ปฏิคม
60 นางสมหมาย โยธากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ปฏิคม
61 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ปฏิคม
62 นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ปฏิคม
63 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ปฏิคม
64 นางวิรัชดา พงษากลาง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ปฏิคม
65 นางประภา พลปัฐพี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ปฏิคม
66 นางสาวพูลสมบัติ จันฒิไชย ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ปฏิคม
67 นางสาวศรัญญา คุณาวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ปฏิคม
68 นางปาริชาติ เลขะยานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ปฏิคม
69 นางนิรมล ใจซื่อ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ปฏิคม
70 นางวรรณญา แสงรุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ปฏิคม
71 นางยุภาพร พุทธาผา ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ปฏิคม
72 นางจริญญา ไศลบาตร ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ปฏิคม
73 นางกรรณิการ์ วงศ์เดช ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ปฏิคม
74 นายพรเทพ รัตนติสร้อย ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ปฏิคม
75 นายอัมพร คำวันดี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ปฏิคม
76 นางพนมพร ธาตุไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิคม
77 นางสาวสินีนาฏ นิลละออง นักทรัพยากรปฏิบัติการ ปฏิคม
78 นางสาวมัธยม ลิมมะณีประเสริฐ เจ้าหน้าที่คุรุสภา ปฏิคม
79 นางสวาท ไตรโยธี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิคม
80 นางปิยะวดี ไทยชาติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิคม
81 นางสาวยริลภรณ์ สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิคม
82 นางสาวพินทอง ธรรมสมบัติ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ปฏิคม
83 นางชวนพิศ ปรีดีวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิคม
84 นางปิยพร สิงห์สุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิคม
85 นายพิชัย พิมพิสนธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย บริการทั่วไป
86 นายพิสิษฐ์ สุวรรณทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย บริการทั่วไป
87 นายทวีศักดิ์ เสนาคำ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย บริการทั่วไป
88 นายฉัตรชัย ชะโยจะ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย บริการทั่วไป
89 นายมารุต วงษ์เดช ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย บริการทั่วไป
90 ร.ต.ต. ควง บุญปัน หัวหน้าผู้ประสานงาน ลส.ชบ จ.หนองคาย บริการทั่วไป
91 ร.ต.ต.บวร พนมพงศ์ ผู้ประสานงาน ลส.ชบ จ.หนองคาย บริการทั่วไป
92 นายชวลิต ประลันย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ การจัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน
93 นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค การจัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน
94 นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง ครู โรงเรียนบ้านผาตั้ง การจัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน
95 นายนิวัฒน์ กองแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ การจัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน
96 นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ การจัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน
97 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ การจัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน
98 นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา การจัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน
99 นางสาวธัญรัศม์ ฮาดดา ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา การจัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน
100 นางสาวอัญชลี บุญฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเทพประทับ ประมวลผลการแข่งขัน
101 นางสาวปวีณา ไชยสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว ประมวลผลการแข่งขัน
102 นางสาวเนตรนภา เศษตะคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านคุยนางขาว ประมวลผลการแข่งขัน
103 นางสาวนริณธร ด้วงไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ประมวลผลการแข่งขัน
104 นางรัชนีกูล โคตะวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านบงวิทยา ประมวลผลการแข่งขัน
105 นางสาวธัญชนก โคธิเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี ประมวลผลการแข่งขัน
106 นางสาวอติกานต์ กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา ประมวลผลการแข่งขัน
107 นางสาวธนภร ภูวนา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเมืองบาง ประมวลผลการแข่งขัน
108 นางสาวอัจจิมา ทองโพช เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค ประมวลผลการแข่งขัน
109 นายบัญชา มาตรมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนมีชัยวิทยา ประมวลผลการแข่งขัน
110 นายณัฐพงษ์ สายเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา ประมวลผลการแข่งขัน
111 นางสาวระพีพรรณ นิติธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ ประมวลผลการแข่งขัน
112 นางสาวธิดารัตน์ ฤทธิ์เจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ ประมวลผลการแข่งขัน
113 นายนิทัศน์ ปลัดพรหม ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
114 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
115 นางสาวพินทอง ธรรมสมบัติ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
116 นางสาววิไลพร พรมศรี ครู โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
117 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย
118 น.ส.พรพิมล ตนะ ครู ร.ร.บ้านแสนสุข ประสานงานและรับผลการแข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย
119 นางสุพัตรา อินธสมบัติ ครู ร.ร.ดงเว้นดงเจริญวิทยา ประสานงานและรับผลการแข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย
120 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
121 นางสาวประภาพร บุญพาเกิด ครู โรงเรียนป่าสักวิทยา ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
122 นางสาวบัวคำ บุญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเวียงคุก ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
123 นางสาวสุภาพร ศรีจันดา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
124 นางปฐมพร ศรีโพธิ์วัง ครูโรงเรียนบ้านว่าน ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
125 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
126 นางสมหมาย โยธากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
127 นางเพชรา ศรีสุข ครู ร.ร.บ้านหนองผือ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
128 นางเทียรทอง คำใบ ครู ร.ร.บ้านไร่ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
129 นายประทีป ทะแพงพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
130 นายปกรณ์ โคธิเสน ครู ร.ร.บ้านคุยนางขาว ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
131 นายธีรภพ วงศ์โยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
132 นายสุวิทย์ บัวลอย ครู ร.ร.บ้านนาน้ำพาย ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
133 นางนารีรัตน์ คงดี ครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
134 นายโสธร กมุทศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135 นางสาวศศิธร เปล่งดีสกุล ครู โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
136 นางจิตราพร ราชบัญฑิต ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
137 นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุล ครู ร.ร.ชุมชนบ้านปะโค ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
138 นายนิวัฒน์ กองแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
139 นางนบชุลี ตะกรมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
140 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
141 นางธัชกร เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
142 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
143 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
144 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
145 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
146 นายประทีป ทะแพงพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
147 นางจารุวรรณ จันทร์ใบ ครู ร.ร.บ้านหนองบ่อ ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
148 นายโสพันธ์ ขัตติยะราช ครู ร.ร.โกมลวิทยาคาร ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
149 นายมานิจ โยคิน ผอ.ร.ร.บ้านท่าสำราญ ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
150 นายโสพันธ์ ขัตติยะราช ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
151 นางชัชฎา ศรีสถิตย์ธรรม ครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาล ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
152 นางประเทียบ นันทโพธิ์เดช ครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาล ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
153 นางออมสิน จันทาคีรี ครู โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
154 นางสาวธิดารัตน์ สมัญญา ครู โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
155 นางศิโรรัตน์ ดวงจินดา ครู โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
156 นางสาวอุดมพร ปะโมนะตา ครู โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
157 นางสาวกัลย์ฐิตา บุญชู ครู โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
158 นางจิรารัตน์ อาษาแสน ครู โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
159 นางจารุวรรณ จันทร์ใบ ครูโรงเรียนบ้านหนองบ่อ ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
160 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
161 นางประจักษ์ สุบิน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคก ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
162 นางชนิดา พรหมภิภักดิ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
163 นางจิรารัตน์ สุดตาสอน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนมีชัยวิทยา ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
164 นางสาวอบุลภรณ์ สิงห์สบาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนพระพุทธ ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
165 นางสาวลัดดา วันสา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาล ประสานงานและรับผลการแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]