สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกทุ่งน้อย 69 10 3 9 82
2 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 40 8 0 2 48
3 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 28 3 1 1 32
4 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 24 6 3 7 33
5 บ้านโนนเมือง 23 5 2 0 30
6 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 21 9 1 3 31
7 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 20 4 0 2 24
8 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 20 3 2 5 25
9 บ้านโนนสมบูรณ์ 17 9 1 5 27
10 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 17 4 1 6 22
11 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 17 4 0 3 21
12 บ้านหนองด่าน 16 3 1 2 20
13 บ้านป่าแดงงาม 15 3 0 1 18
14 บ้านฝั่งแดง 15 2 2 3 19
15 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 14 4 3 9 21
16 บ้านโคกกะทอ 14 4 1 1 19
17 บ้านวังสำราญ 14 3 0 6 17
18 บ้านกุดดินจี่ 14 1 0 0 15
19 บ้านวิจิตรพัฒนา 13 3 4 3 20
20 บ้านนากลาง 12 5 1 2 18
21 บ้านโคกนาเหล่า 12 2 3 6 17
22 ภูพระโนนผักหวาน 11 5 1 3 17
23 บ้านนาด่าน 11 2 2 0 15
24 บ้านผาวัง 11 1 0 2 12
25 บ้านผาซ่อนโชคชัย 10 4 3 6 17
26 บ้านโคกหนองบัว 9 5 0 2 14
27 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 9 3 0 0 12
28 กุดแห่วิทยา 9 2 0 2 11
29 บ้านโนนม่วง 8 7 3 2 18
30 อนุบาลสุวรรณคูหา 8 5 2 0 15
31 ดงสวรรค์วิทยา 8 5 1 1 14
32 บ้านนาเจริญ 8 4 3 1 15
33 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 8 3 1 1 12
34 โนนอุดมศึกษา 8 1 0 0 9
35 เทพคีรีพิทยาคม 7 5 0 2 12
36 บ้านก่าน 7 2 2 3 11
37 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 7 0 0 0 7
38 นาไก่นาคำน้อยวิทยา 6 3 0 4 9
39 บ้านนาสี 6 1 0 2 7
40 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 6 1 0 1 7
41 บ้านนาสมนึก 6 1 0 1 7
42 บ้านนาส้มโฮง 6 0 1 1 7
43 บ้านกุดผึ้ง 6 0 1 1 7
44 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 5 5 0 3 10
45 บ้านหนองค้อ 5 3 1 1 9
46 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 5 2 1 3 8
47 สงวนศึกษา 5 1 0 0 6
48 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 5 1 0 0 6
49 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 5 0 1 1 6
50 ชุมชนโปร่งวังม่วง 4 6 0 0 10
51 บ้านโคกนกสาริกา 4 3 1 2 8
52 บ้านซำเสี้ยว 4 3 0 0 7
53 บ้านกุดฮู 4 2 1 2 7
54 บ้านดงมะไฟ 4 2 1 2 7
55 โนนปอแดงวิทยา 4 1 1 0 6
56 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 4 1 1 0 6
57 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 4 0 4 0 8
58 นาตาแหลวดงยางวิทยา 4 0 1 1 5
59 บ้านนาแก 4 0 0 3 4
60 บ้านต่างแคน 4 0 0 1 4
61 บ้านโนนไหมโนนศิลา 4 0 0 1 4
62 บ้านหนองด้วงวังประทุม 4 0 0 0 4
63 บ้านนาไร่ 3 7 1 0 11
64 บ้านท่าอุทัย 3 3 0 1 6
65 บ้านขอบเหล็ก 3 2 0 0 5
66 บ้านวังหินซา 3 1 0 1 4
67 บ้านนาสุรินทร์ 3 1 0 1 4
68 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 3 1 0 0 4
69 บ้านต้อง 3 1 0 0 4
70 นาโกทรายวิทยาคม 3 1 0 0 4
71 บ้านนาหนองทุ่ม 3 0 1 0 4
72 บ้านไทยนิยม 3 0 0 0 3
73 นครชัยประชาสรรค์ 2 2 0 0 4
74 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 2 2 0 0 4
75 บ้านหนองแวงคำ 2 1 0 0 3
76 บ้านหนองบัวคำแสน 2 1 0 0 3
77 บ้านสนามชัย 2 0 0 0 2
78 บ้านอาบช้าง 1 2 1 0 4
79 หนองเหลืองขามนคร 1 2 0 0 3
80 บ้านโนนสำราญ 1 1 1 0 3
81 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 1 1 0 2 2
82 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 1 1 0 1 2
83 บ้านหนองแสง 1 1 0 0 2
84 บ้านโนนงามวิทยา 1 1 0 0 2
85 อนุบาลอินนัดดา 1 1 0 0 2
86 วัดสุวรรณารามวิทยา 1 0 0 0 1
87 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 1 0 0 0 1
88 บ้านโคกสง่า 1 0 0 0 1
89 ยูงทองวิทยา 1 0 0 0 1
90 ซำขอนแก่นวิทย์ 0 2 1 0 3
91 บ้านคลองเจริญ 0 2 0 0 2
92 บ้านหนองเอี่ยน 0 2 0 0 2
93 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 0 1 1 2 2
94 บ้านนาโมง 0 1 1 0 2
95 บ้านผาเวียง 0 1 1 0 2
96 บ้านโนนงาม 0 1 0 0 1
97 บ้านบุญทัน 0 0 1 0 1
98 บ้านโนนตาล 0 0 1 0 1
99 บ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราชฏร์บำรุง 0 0 1 0 1
100 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 0 0 0 1 0
101 บ้านยางชุม 0 0 0 0 0
รวม 744 228 73 140 1,185