สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกทุ่งน้อย 69 10 3 9 82
2 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 43 10 0 3 53
3 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 28 5 0 7 33
4 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 28 3 1 1 32
5 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 25 6 3 7 34
6 บ้านป่าแดงงาม 23 3 0 5 26
7 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 21 9 1 3 31
8 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 21 3 2 6 26
9 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 19 4 0 3 23
10 บ้านโนนสมบูรณ์ 18 9 1 5 28
11 บ้านโนนเมือง 18 5 2 0 25
12 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 17 4 3 10 24
13 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 17 4 1 6 22
14 บ้านโคกกะทอ 17 4 1 1 22
15 บ้านหนองด่าน 16 3 1 2 20
16 บ้านฝั่งแดง 15 2 2 3 19
17 บ้านโคกหนองบัว 14 7 0 2 21
18 บ้านวังสำราญ 14 3 0 6 17
19 บ้านกุดดินจี่ 14 2 0 0 16
20 บ้านวิจิตรพัฒนา 13 3 4 3 20
21 บ้านโคกนาเหล่า 13 2 3 8 18
22 บ้านนากลาง 12 5 1 2 18
23 บ้านผาซ่อนโชคชัย 12 4 3 7 19
24 บ้านก่าน 12 2 2 4 16
25 ภูพระโนนผักหวาน 11 5 1 3 17
26 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 11 4 0 0 15
27 บ้านนาด่าน 11 2 2 0 15
28 บ้านผาวัง 11 1 0 2 12
29 ดงสวรรค์วิทยา 10 5 1 1 16
30 บ้านนาเจริญ 9 4 3 1 16
31 กุดแห่วิทยา 9 2 0 2 11
32 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 9 0 0 0 9
33 บ้านโนนม่วง 8 7 3 2 18
34 อนุบาลสุวรรณคูหา 8 5 2 0 15
35 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 8 3 1 1 12
36 บ้านนาสี 8 1 0 2 9
37 โนนอุดมศึกษา 8 1 0 0 9
38 เทพคีรีพิทยาคม 7 5 0 2 12
39 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 6 5 0 3 11
40 นาไก่นาคำน้อยวิทยา 6 3 0 4 9
41 บ้านอาบช้าง 6 2 2 0 10
42 บ้านดงมะไฟ 6 2 1 4 9
43 บ้านขอบเหล็ก 6 2 0 0 8
44 บ้านนาส้มโฮง 6 1 1 1 8
45 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 6 1 0 1 7
46 บ้านนาสมนึก 6 1 0 1 7
47 บ้านกุดผึ้ง 6 0 1 1 7
48 บ้านไทยนิยม 6 0 0 0 6
49 บ้านหนองค้อ 5 3 1 1 9
50 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 5 2 1 3 8
51 สงวนศึกษา 5 1 0 0 6
52 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 5 1 0 0 6
53 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 5 0 1 1 6
54 บ้านหนองด้วงวังประทุม 5 0 0 0 5
55 ชุมชนโปร่งวังม่วง 4 6 0 0 10
56 บ้านโคกนกสาริกา 4 3 1 2 8
57 บ้านซำเสี้ยว 4 3 0 0 7
58 บ้านกุดฮู 4 2 1 2 7
59 โนนปอแดงวิทยา 4 1 1 0 6
60 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 4 1 1 0 6
61 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 4 0 4 0 8
62 นาตาแหลวดงยางวิทยา 4 0 1 1 5
63 บ้านนาแก 4 0 0 3 4
64 บ้านต่างแคน 4 0 0 1 4
65 บ้านนาไร่ 3 7 1 0 11
66 บ้านท่าอุทัย 3 3 0 1 6
67 บ้านวังหินซา 3 1 0 1 4
68 บ้านนาสุรินทร์ 3 1 0 1 4
69 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 3 1 0 0 4
70 บ้านต้อง 3 1 0 0 4
71 นาโกทรายวิทยาคม 3 1 0 0 4
72 บ้านนาหนองทุ่ม 3 0 1 0 4
73 บ้านโนนไหมโนนศิลา 3 0 0 1 3
74 นครชัยประชาสรรค์ 2 2 0 0 4
75 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 2 2 0 0 4
76 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 2 1 0 2 3
77 บ้านหนองแวงคำ 2 1 0 0 3
78 บ้านหนองบัวคำแสน 2 1 0 0 3
79 บ้านสนามชัย 2 0 0 0 2
80 หนองเหลืองขามนคร 1 2 0 0 3
81 บ้านโนนสำราญ 1 1 1 0 3
82 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 1 1 0 1 2
83 บ้านหนองแสง 1 1 0 0 2
84 บ้านโนนงามวิทยา 1 1 0 0 2
85 อนุบาลอินนัดดา 1 1 0 0 2
86 วัดสุวรรณารามวิทยา 1 0 0 0 1
87 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 1 0 0 0 1
88 บ้านโคกสง่า 1 0 0 0 1
89 ยูงทองวิทยา 1 0 0 0 1
90 ซำขอนแก่นวิทย์ 0 2 1 0 3
91 บ้านคลองเจริญ 0 2 0 0 2
92 บ้านหนองเอี่ยน 0 2 0 0 2
93 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 0 1 1 2 2
94 บ้านนาโมง 0 1 1 0 2
95 บ้านผาเวียง 0 1 1 0 2
96 บ้านโนนงาม 0 1 0 0 1
97 บ้านบุญทัน 0 0 1 0 1
98 บ้านโนนตาล 0 0 1 0 1
99 บ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราชฏร์บำรุง 0 0 1 0 1
100 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 0 0 0 1 0
101 บ้านยางชุม 0 0 0 0 0
รวม 806 236 74 158 1,274