หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดแห่วิทยา 13 28 21
2 004 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 38 93 60
3 005 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 41 99 54
4 003 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 11 32 18
5 006 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 3 5 3
6 007 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 19 40 29
7 009 โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 5 8 7
8 012 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 5 5 4
9 013 โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา 6 16 7
10 010 โรงเรียนนาโกทรายวิทยาคม 4 8 6
11 011 โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา 13 25 22
12 017 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 59 143 97
13 154017 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 2 2
14 019 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 16 24 21
15 020 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 8 18 12
16 021 โรงเรียนบ้านกุดฮู 9 15 11
17 018 โรงเรียนบ้านก่าน 20 54 36
18 023 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 8 25 17
19 024 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 2 3 3
20 032 โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 7 11 10
21 034 โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 6 11 9
22 035 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 16 35 26
23 037 โรงเรียนบ้านต่างแคน 5 9 7
24 036 โรงเรียนบ้านต้อง 5 14 9
25 038 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 14 35 22
26 039 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 7 19 10
27 041 โรงเรียนบ้านนากลาง 20 45 27
28 045 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 40 101 67
29 044 โรงเรียนบ้านนาด่าน 15 24 20
30 049 โรงเรียนบ้านนาสมนึก 8 19 14
31 048 โรงเรียนบ้านนาสมใจ 0 0 0
32 051 โรงเรียนบ้านนาสี 11 16 13
33 052 โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 5 9 8
34 050 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 9 19 15
35 053 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 4 6 6
36 043 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 18 40 29
37 042 โรงเรียนบ้านนาแก 7 7 7
38 046 โรงเรียนบ้านนาโมง 2 10 3
39 047 โรงเรียนบ้านนาไร่ 11 20 16
40 154047 โรงเรียนบ้านนาไร่ 1 1 1
41 067 โรงเรียนบ้านบุญทัน 1 1 1
42 068 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 33 68 56
43 070 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 26 55 40
44 071 โรงเรียนบ้านผาวัง 14 23 19
45 072 โรงเรียนบ้านผาเวียง 2 2 2
46 073 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 24 61 35
47 074 โรงเรียนบ้านภูเขาวง 0 0 0
48 075 โรงเรียนบ้านยางชุม 4 7 6
49 076 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 23 40 32
50 077 โรงเรียนบ้านวังหินซา 5 8 8
51 078 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 23 54 28
52 079 โรงเรียนบ้านสนามชัย 2 3 3
53 080 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 4 6 5
54 082 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 33 75 58
55 083 โรงเรียนบ้านหนองค้อ 10 17 14
56 085 โรงเรียนบ้านหนองด่าน 22 58 32
57 084 โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม 5 15 9
58 086 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 8 31 16
59 087 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 3 14 6
60 090 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 2 7 4
61 088 โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 3 6 5
62 089 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 2 2
63 091 โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 2 4 3
64 092 โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 1 2 2
65 093 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 35 71 60
66 094 โรงเรียนบ้านอาบช้าง 12 20 18
67 095 โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 7 13 10
68 022 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 28 58 37
69 033 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 8 15 13
70 096 โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 3 5 3
71 081 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 13 22 13
72 025 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 23 94 45
73 026 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 91 227 146
74 154026 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 6 11 11
75 027 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 10 24 18
76 028 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 26 41 26
77 029 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1 1 1
78 030 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 15 39 27
79 031 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 23 46 36
80 055 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 3 1
81 054 โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 2 2 2
82 056 โรงเรียนบ้านโนนตาล 1 1 1
83 057 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 26 68 45
84 059 โรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราชฏร์บำรุง 1 6 2
85 058 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 21 27 25
86 061 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 33 44 41
87 062 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 4 4 4
88 064 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 12 64 28
89 063 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 9 28 16
90 065 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 3 7 5
91 060 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 34 94 60
92 066 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 5 17 8
93 069 โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 0 0 0
94 040 โรงเรียนบ้านไทยนิยม 6 12 9
95 098 โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน 23 41 31
96 099 โรงเรียนยูงทองวิทยา 1 6 3
97 103 โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 3 9 6
98 102 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 34 74 53
99 104 โรงเรียนห้วยหานประชาสรรค์ 0 0 0
100 105 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 15 23 21
101 002 โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 6 13 9
102 008 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 14 20 14
103 014 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 6 21 11
104 015 โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 4 16 9
105 016 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 9 52 18
106 097 โรงเรียนพัฒนบัณฑิต 0 0 0
107 100 โรงเรียนสงวนศึกษา 6 26 11
108 101 โรงเรียนสุนทรวิทยา 0 0 0
109 106 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา 2 4 2
110 107 โรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยา 1 3 2
รวม 1327 3025 2036
5061

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]