รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 1. เด็กหญิงณัฏฐนิภา  เกรียงไกร
 
1. นางเนาวรัตน์  โสโท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงนิรันตรี  ภูสมบัติ
 
1. นางสุพัตรา  อดทน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงอังคณา  สำราญพิศ
 
1. นางวิภา  พิชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 1. เด็กหญิงอรทัย  เติมสวัสดิ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  ทวิลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 1. เด็กหญิงจิราพร  มาน้อย
 
1. นางรัตนาภรณ์  ทวิลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  มีไชย
 
1. นายสุพัฒน์  เจริญสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1. เด็กหญิงวราวรรณ  คำบุญตา
 
1. นางพัฎฐ์สุฎา  ศรีนามโหน่ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เติมพันธ์
 
1. นางพัฎฐ์สุฎา  ศรีนามโหน่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สุพรรณคำ
 
1. นางปัทมา  พรหมธี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กหญิงณัฐติญา  อินทร์เพชร
2. เด็กหญิงปณิตา  วิทยา
3. นางสาวสมพร  สุโพธิ์ไข
 
1. นางวรณี  แสงมุกดา
2. นางเพียงพิศ  โกมุทธพงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 1. เด็กหญิงวาริณี  สุขสกุล
2. เด็กหญิงสิรินยา  ศรีภูธร
 
1. นางรัตนาภรณ์  ทวิลา
2. นางสาวภัทรภร  ปลูกสกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงทิพาวดี  วีรพันธ์
2. เด็กหญิงสุนิรัตน์  คำหล่อ
 
1. นางวิภา  พิชัย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายกันตภณ  จันเส
 
1. นายธราธร  อุทัยธวัช
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงณิชา  ผาสีดา
 
1. นางสาวจรรยาภรณ์  อยู่สอน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงกนกพร  บุตรโคตร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริ
3. เด็กหญิงเปี่ยมฤทัย  เจริญโภค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีแก่นเพชร  พรมภักดี
2. นางประเวศ  ศรีลี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุดดีมี
2. เด็กชายธิติวุฒิ  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงอรวี  เหลาเพ็ง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญโสม
2. นายบรรลือศักดิ์  คลังสามี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายธนวุฒิ  พนาลิกุล
2. เด็กหญิงสุชาดา  ศิริคำเพ็ง
3. เด็กหญิงสุภัทตา  อำพะวา
 
1. นางสาวจรรยาภรณ์  อยู่สอน
2. นางสาวสุภาพร  ดวงจันทร์ศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. นางสาวมินตา  สุขศรี
2. นางสาววราภรณ์  สุเขต
3. นางสาววิไลวรรณ  สรรพคุณ
 
1. นางอุบล  จันทรา
2. นางยุภาภรณ์  เครือคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชัยเจริญ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  อาสาสิงห์
 
1. นางปนิตตา  โสโท
2. นายประยูร  มณีวงค์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงวชิรพร  พัฒนชัย
 
1. นายธราธร  อุทัยธวัช
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  อินสำราญ
 
1. นายธราธร  อุทัยธวัช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. นายจตุพล  ขอนจันทร์
 
1. นายชวนคิด  หาปัญณะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงชญาดา   วรชมพู
2. เด็กหญิงณภัทร   มานะสันติกุล
3. เด็กหญิงพลอยชมภู   ชัยชนะ
 
1. นางสุนันทา  จันทะคุณ
2. นางสุทธิยา  สุวรรณ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศูนย์จันทร์
2. เด็กหญิงภวรัญชน์   นาใจรีบ
3. เด็กหญิงสุชานันท์   จันทะไทย
 
1. นางสุทธิยา  สุวรรณ
2. นางศุภวรรณ   ยศราวาส
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงพรพิมล  ไทยน้อย
2. นางสาวมณีรัตน์  นุชิต
3. นางสาวสุภาวิตา  ประดับศรี
 
1. นายธีระพัฒน์  พรมสมบัติ
2. นายธานี  ศรีวงศ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 1. เด็กหญิงนิตยา  นาคนทรง
2. เด็กหญิงพรกนก  สีทาดี
3. เด็กหญิงรัตติกา  ฟุ้งเฟื่อง
 
1. นายปรินวิชญ์  เดชเจริญ
2. นายวรวุฒิ  บู่สุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ้อนพรรณา
2. เด็กหญิงธัญจิรา  แก้วตุ่น
3. เด็กหญิงสุนิสา  อามาตย์มนตรี
 
1. นายฐิติพงษ์  จรรยาคำนึง
2. นางอิศราภรณ์  ภาพันธ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงธนิษฐา  วิงสันเทียะ
2. เด็กหญิงวิภาวินี  แทนไธสงค์
3. เด็กหญิงอภิญญา  สะพ้งเงิน
 
1. นางสาวสุธิดา  สุขาวาปี
2. นางสาวกนกวรรณ  ป้องกัน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อ่อนหวาน
2. เด็กชายวีระศักดิ์  วาระสิทธิ์
3. เด็กหญิงอทิตยา  เพลินภูเขียว
 
1. นายจักรรินทร์  เกษปัญญา
2. นางปนัดดา  การีชุม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กหญิงชุติมา  บัวสี
2. เด็กหญิงวิสาขา  สุปัญญา
 
1. นางหนูเล็ก  จรรยาคำนึง
2. นายฐิติพงษ์  จรรยาคำนึง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บึ้งซ้าย
2. เด็กหญิงสุมาลี  นามวัน
 
1. นายปรินวิชญ์  เดชเจริญ
2. นางสาวณัญธภัสน์กมล  อินทร์เพชร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1. เด็กชายอนุชา  ดีสุ่ย
2. เด็กชายอัมรินทร์  ชัยยะ
 
1. นายพยัคฆพล  พลาศรี
2. นายอานนท์  เชื้อพรมมา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  วงษ์ลี
2. เด็กหญิงอรัญญา  เหง้าประสิทธิ์
 
1. นายพายุ  จักรโนวัน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายคณิน  วงศ์อนุ
2. เด็กชายอนุพล  ผาอ่อน
 
1. นายทองสุข  สิมดี
2. นายเฉลียว  มาลา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กชายธีรเทพ  เกเย็น
2. เด็กชายอัษฎา  สนธิพันธ์
 
1. นางปราริชาติ  เสนามนตรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญตั้ง
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ชำนาญวงษ์
 
1. นายสุพัฒน์  แก้วคำ
2. นายเมืองชล  เพ็งนรินทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงนุชธิดา   บุตรธรรม
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กรมทำมา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เข็มท้าว
4. เด็กหญิงสุพิชชา  เพียเฮียง
5. เด็กหญิงแอนลิต้า  เอเดรียนส์
 
1. นางสาวณัฐมณฑ์  พุกหน้า
2. นางสาวมัลลิกา  คุณรักษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงจินดาพร  ดวงโนแสน
2. เด็กหญิงณิชาฎา  โคตรสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนิจวรีย์  อินเสมียน
4. เด็กหญิงปรัชญาพร  ภูยาว
5. เด็กหญิงพรชนก  ศรีดาวเรือง
 
1. นางสาวณัฐมณฑ์  พุกหน้า
2. นางเกษมณี  พุกหน้า
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนปอวิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สาน้อย
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  มณฑา
3. เด็กหญิงพรนภา  สานาม
4. เด็กหญิงวราพร  อ่อนโพธา
5. เด็กหญิงศศิประภา  ไกรพะเนา
 
1. นางมาลัย  สร้างแก้ว
2. นางฉันทนา  ตะแสนลี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กหญิงนันทิยา   ศิริปรีดี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ขอฟุ้งกลาง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ชมสีบาย
4. เด็กหญิงรัฐนันท์   ลีโนนลาน
5. เด็กหญิงสุกฤตา   พันธ์โพธิ์
 
1. นางสาวกาญจนา   ภิญโญทรัพย์
2. นางดวงกัลยา   วิธุสุวรรณกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ดาวไสย์
2. เด็กหญิงพรรณภา  โง่นแก้ว
3. เด็กชายวชรพล  นากร
4. เด็กหญิงศศธร  เวรุวณารักษ์
5. เด็กหญิงเย็นฤดี  หรสิทธิ์
 
1. นายสุรเดช  ภานิล
2. นางสาวนิรินธนา  ทิพย์เนตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงชลดา  ศรีทะชิต
2. เด็กหญิงชลธิชา  มณฑา
3. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยโย
4. เด็กหญิงปิยนุช  พิมพ์โคตร
5. เด็กหญิงอารยา  อาจหาญ
 
1. นางดาวรุ่ง  ฉลาดแย้ม
2. นางวงเดือน  ป้องพรมมา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอุ 1. เด็กชายคมสันต์  เคนนิคม
2. เด็กหญิงพรนภา  หอมหนองโจด
3. นางสาววิยะดา  บัวกล้า
4. นายสามารถ  ประดับศรี
5. นายเกียรติศักดิ์  ปัญจรักษ์
 
1. นายยุทธนา  มาลี
2. นางสาววนิดา  เหลาเพ็ง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 1. เด็กหญิงณัฐกาน  มูลประภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใยแก้ว
3. เด็กหญิงดวงจันทร์  ศรีโชค
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  หนูประเสริฐ
5. เด็กชายสหบดี  สารศรี
 
1. นายภคิน  ธนะธน
2. นายสัญชัย  อินทวงศ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงจีระนันท์  แก้วยา
2. เด็กหญิงชลลดา  สิงหานาถ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  อุทธชัย
4. เด็กหญิงนิชานันท์  ธนวัชรสันติ
5. เด็กชายปติยาดา  พุทธสะอาด
6. เด็กหญิงปนัดฎา  อินแก้ว
7. เด็กหญิงปนัดดา  เลืองมั่น
8. เด็กชายประภวิษณุ์  ชัยศรี
9. เด็กหญิงปรางชมภู  ภูหัวเฟ็ก
10. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กัญญา
11. เด็กหญิงภัทรวรรณ  แก้วเฮือง
12. เด็กหญิงรัชนียากร  กลางหาบุตร
13. เด็กหญิงวนัชพร  ขันขวา
14. เด็กชายศรวุทธ  มาสอน
15. เด็กหญิงศิริพร  บัวฉิม
16. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กองโพธิ์
17. เด็กหญิงอริษา  ธงศรี
18. เด็กหญิงเกศรินทร์  นวลน้อย
19. เด็กชายเฉลิมรัฐ  โภคานิตย์
20. เด็กหญิงเพชรวารี  กัญญา
 
1. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
2. นางสุพัตรา  อดทน
3. นางสาวสุพรรณี  แก้วกัลยา
4. นางจิราภรณ์  ผิวดี
5. นางบัวผัน  วงเวียน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  พรมพลเมือง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญอาด
3. เด็กชายฉัตรชัย  พรมน้อย
4. เด็กหญิงชลิตา  ชัยเพ็ง
5. เด็กชายณัชนนท์  ราชแวง
6. เด็กชายตะวัน  ยอดแก้ว
7. เด็กหญิงนวรัตน์  ปุยแก้ว
8. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยศรี
9. เด็กหญิงปภาดา  สินทรโก
10. เด็กชายปุริมปรัชญ์   บุญกว้าง
11. เด็กหญิงพิชญานิน  บวกโพธิ์
12. เด็กชายพีรพงษ์  กงสิทธิ์
13. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าโกธา
14. เด็กชายวรภพ  เผยศิริ
15. เด็กชายวรากร  คุนุุ
16. เด็กชายวิทวัช  อินแก้ว
17. เด็กหญิงศุภิสรา  สินธุวาปี
18. เด็กชายสหรัฐ  นามโล
19. เด็กชายอดิศร  เดชะ
20. เด็กชายเศรษฐิพงษ์  นิรงค์บุตร
 
1. นางจิราภรณ์  ผิวดี
2. นางบัวผัน  วงเวียน
3. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
4. นางสุพัตรา  อดทน
5. นางสาวสุพรรณี  แก้วกัลยา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์อาจ
 
1. นางสุดารัตน์  จิตรา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พลเขต
 
1. นางสุดารัตน์  จิตรา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ปัดฐานะ
 
1. นางนิภาลัย  ทองชาติ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กชายธีรภัทร  เกชิต
2. เด็กหญิงนภชรพร  จิไธสง
 
1. นางสุดารัตน์  เกิดแก้ว
2. นางนริศรา  แจ้งศรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงธนพร  ด้วงคำจันทร์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  จันทะวงษ์
 
1. นางนริศรา  แจ้งศรี
2. นางสุดารัตน์  เกิดแก้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 1. นายณัฐพล    ชวลิตร
2. นางสาวโสภิตา   เมืองสนธ์
 
1. นางคำศิลป์  ยืนทน
2. นางสาวสุวคนธ์  พลโยธา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงกมลศิกัญญา  เถื่อนมูลแสน
2. เด็กหญิงณฐพร  พลงาม
3. เด็กหญิงนฤมล  พรมวัง
4. เด็กหญิงพรกนก  แสงจันดา
5. เด็กหญิงวนิดา  ไชยเบ้า
6. เด็กหญิงสุจิตรา  พาพานทอง
7. เด็กหญิงสุภัค  คีรีวงศ์
8. เด็กหญิงอริศรา  คำสมหมาย
9. เด็กหญิงเอื้อการย์  อินเล็ก
10. เด็กหญิงโยษิตา  เพิ่มพูน
 
1. นางคายคำ  ขาวขำ
2. นางราตรี  หาปัญนะ
3. นางลัดดาวัลย์  นาวิเศษ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แรมไธสง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์ศิลา
3. เด็กหญิงปนัดดา  ฉิมมะลี
4. เด็กหญิงพัชริดา  ชำนาญเขียว
5. เด็กหญิงยลดา  พิมพ์วัน
6. เด็กหญิงวนิดา  ทองศรี
7. เด็กหญิงวิยะดาพร  ชัยแสง
8. เด็กหญิงศศิธร  ละภักดี
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โนนสว่าง
10. เด็กหญิงสายน้ำ  บางขุนทด
11. เด็กหญิงสิริวดี  มรรครม
12. เด็กหญิงสุดา  ฉัตรเที่ยง
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยผล
14. เด็กหญิงสุธิพร  ปลิกฉิม
15. เด็กหญิงอริสา  วันทองสุข
 
1. นางสาวนารีนาฏ  ทองดี
2. นางโสภาพร  แก้วฝ่าย
3. นางวิยะดา  ขันอาษา
4. นายสมพงษ์  ไกรยะราช
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กชายธราทร  ไตรล้ำ
2. เด็กหญิงธาริน  สุดใจ
3. เด็กหญิงนพรัตน์  โนนตูม
4. เด็กหญิงนิราวรรณ  ธิตะเชียง
5. เด็กชายปฏิมา  ผาพา
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ยมรัตน์
7. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยรักษ์
8. เด็กชายวัชระ  มาคำ
9. เด็กหญิงศศิธร  ศรีภูเวียง
10. เด็กหญิงสายธาร  ธิตะปัน
11. เด็กหญิงสุนิชา  ขุนชาญ
12. เด็กชายอภิรักษ์  คลังใหญ่
13. เด็กหญิงอรญา  นพวานศรี
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยรักษ์
15. เด็กหญิงเมนุวรรณ  ธรรมเกษร
 
1. นางสาวมะยุรา  พิมพ์มหา
2. นางสาวบรรทร  พวงร้อย
3. นางสมปอง  ขยันดี
4. นางสุภาวดี  งามใจ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าน้อย 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญบรรดา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ธงชาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฐวุต  อันทะปัญญา
2. นางรัตนา  วิลัยปาน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนปอวิทยา 1. นายธนพล  สุนทมาลา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คำสมหมาย
 
1. นายจงกล  พลโยธา
2. นางลดาวัลย์  พลโยธา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กหญิงจิณณพัต  แพงบุตร
 
1. นางพัชรีย์  ด่านพงษ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 1. เด็กหญิงเกษชฎาพร  รอดวินิจ
 
1. นายวันชัย  ศุภรมย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงโสภิดา  ไวยะเวช
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ภูมิพานิชย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดหานสามัคคี 1. เด็กชายธีระชัย  บัวนอก
 
1. นายทวิช  พิชัย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดหานสามัคคี 1. เด็กชายวรวุฒิ  เหลาลาภะ
 
1. นายทวิช  พิชัย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่น 1. นางสาวสิริกร  ไมอักรี
 
1. นางดริญญา  ชัยปัญญา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงอาริชา  ชามนตรี
 
1. นายดิเรก  วงษ์มหาจักร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. นายกฤษณะ  สอรักษา
 
1. นายดิเรก  วงษ์มหาจักร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 1. เด็กหญิงคีภัทร   บุญแน่น
2. เด็กชายธนวัฒน์    เสมอบุญ
 
1. นายทองเพชร  ชาบุญมี
2. นางบุษบา  อัครัง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮ 1. เด็กหญิงณัฐมน  โชตินอก
2. เด็กหญิงละอองทิพย์  เหมือนวงษ์
 
1. นางชาลินี  ปราบสิมา
2. นางวิยะดา  ขันอาษา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่น 1. เด็กชายอนุชิต  พันโยลุง
2. เด็กชายอิทธิชัย  ประโยตัง
 
1. นางกมล  ศิริเรือง
2. นายประทีป  เชยชม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงนภัสสร  สีสะใบ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ดุษฎี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  กระนูน
2. เด็กหญิงพัดพิมน  ฐานะ
3. เด็กหญิงศยามล  เม็ตเกล็ด
 
1. นางปรารถนา  ขนานแข็ง
2. นางสาวพะเนียด  ปานกลาง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 1. เด็กชายธนภัทร  จุลพันธ์
2. เด็กชายปุณญวัฒน์  จันพรมมี
3. เด็กชายเจตน์ษฎากร  เสาหล่อน
 
1. นายสัจจพงษ์  เอื้องสัจจะ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กชายปภาณ   สุนทรแต
2. เด็กชายภาราดล   ศรีรักษา
3. เด็กชายเริงศักดิ์   โหม่งพุฒิ
 
1. นายมนตรี  รักวิชา
2. นายสุวรรณ  ขาวขำ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุดา 1. เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์สิงห์
 
1. นายวิชัย  สุขใจ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีมูลเมือง
 
1. นางสมหมาย  ยืนสุข
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 1. เด็กชายวัชรพงษ์   กมลภพ
 
1. นายชัยฤกษ์  โอฆะพนม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. เด็กหญิงแพรววารี  ศรีกัน
 
1. นางสาวสุดาพรรณ  สัตย์พานิช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. เด็กชายภูวดล  บัวจูม
 
1. นางสาวสุดาพรรณ  สัตย์พานิช
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายวัชรพงษ์  หาญพรม
 
1. นายปาณัฐ  อินอภัย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงสุดาพร  มากอารีกุล
 
1. นางเกษมณี  พุกหน้า
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงนิภาพร  อินทร์สำราญ
 
1. นายศิริวรรณ  สุวรรณรินทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แก้ววิเชียร
2. เด็กหญิงกิติญาพร  แสนบัว
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  ชื่นชม
4. เด็กหญิงชลธิชา  สานินจา
5. เด็กชายชินดนัย  นาสำแดง
6. เด็กหญิงดุสิตา  รวยป้อม
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำมูล
8. เด็กหญิงนพนัฐ  คำทุย
9. เด็กหญิงผกาทิพย์  นาหัวนิน
10. เด็กชายพงษ์พิษณุ  พุฒวงษ์
11. เด็กหญิงพนิดา  สาทัน
12. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีมูลเมือง
13. เด็กหญิงพิชชาพร  เผยศิริ
14. เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  นามหนวด
15. เด็กหญิงมัฌชิมา  มิ่งฉาย
16. เด็กชายวสันต์  ทิพย์รักษ์
17. เด็กชายวันชนะ  ขวัญใจ
18. เด็กหญิงวิภาวรรณ  มหาหิงษ์
19. เด็กหญิงศินันทดา  บุตรสีคำ
20. เด็กชายอดิศร  คำดอนหัน
 
1. นางสมหมาย  ยืนสุข
2. นายอำนาจ  ดอกบัว
3. นายเกษม  กองเกิด
4. นางอพัชรา  ดอกบัว
5. นางทัศนีย์  โพธิ์พะนา
6. นางสาวรักษ์สินันต์  ตรัยโสภณ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กชายกฤษณะ  บุตรหนองแวง
2. เด็กหญิงกุลสตรี  อาจบัณฑิต
3. เด็กชายจักรวาล  สมสอง
4. เด็กชายชโนไทย  มูลธสง
5. เด็กชายฐาปนพงษ์  เมืองณศรี
6. เด็กชายธนาศักดิ์  ก้อนวิมล
7. เด็กชายนที  น้อยเพ็ง
8. เด็กหญิงบัวบาน  ภูสำลี
9. เด็กชายพงษ์ศิริ  ยางศรี
10. เด็กชายพงษ์เพชร  บุญรินทร์
11. เด็กหญิงพินธิลา  วงษ์รินยอง
12. เด็กหญิงพินวิลัย  แก้วมาตร
13. เด็กชายพุทธิพร  แถมเงิน
14. เด็กหญิงวราลักษณ์  คำอ่อน
15. เด็กหญิงวิชุดา  เดชะ
16. เด็กชายวีรชน  แสงกล้า
17. เด็กชายวุฒิพงษ์  ลัยศิลา
18. เด็กหญิงสุภาพร  แก้มอุ่น
19. เด็กหญิงสุวนันท์  เพือกเพือ
20. เด็กชายอดิศักดิ์  กิรัมย์
21. เด็กชายอนุชิต  แสนโคตร
22. เด็กหญิงอรนุช  กุลสะโมรินทร์
23. เด็กหญิงอัจฉรา  ไกรษร
 
1. นายชยพัทธ์  ยางศรี
2. นายสมศักดิ์  โคตรอาษา
3. นายสมบัติ  เขียวอาสา
4. นายนุกูล  บุญแจ่ม
5. นางอารีย์  เทพจิตร
6. นางสาวจุรีรัตน์  ศรีด้วง
7. นางสาวสุวรรณา  เขียวอาสา
8. นางสาวอัญชลี  กุลสิงห์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจ้าเล่ห์ดี
2. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  มูลจันที
3. เด็กหญิงชุตินันท์  บุราตาโน
4. เด็กชายณราวุฒิ  แก้วกาหลง
5. เด็กหญิงณัฐนรี  รำมะนา
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  มูลจันที
7. เด็กชายธนดล  ประนม
8. เด็กชายธัญวิทย์  อำมาตย์หิน
9. เด็กหญิงธิตินันท์  มะณีเพ็ญ
10. เด็กชายธีรพัฒน์  คุัมศิลป์
11. เด็กหญิงนฤมล  ดาทาราช
12. เด็กหญิงนันทิดา  สุปัญญา
13. เด็กชายนุตา  อิทรประสิทธิ์
14. เด็กหญิงปฏิพร  บรรพรหม
15. เด็กชายปิยะชาติ  ชำนาญ
16. เด็กหญิงปิลันธนา  ปราบเที่ยง
17. เด็กชายพงศา  กัญญารัตน์
18. เด็กหญิงพนิดา  มะโนสุข
19. เด็กหญิงพลอยนภา  พูลชนะ
20. เด็กชายพันธ์ตระกานต์  มั่นพลอย
21. เด็กชายภัทรภวินทร์  แก้วทองหลาง
22. เด็กหญิงยุวดี  สีนาม
23. เด็กชายระพีภัทร  เอี่ยมสะอาด
24. เด็กชายวัศพล  แข็งขัน
25. เด็กชายวิทยา  หอมอ่อน
26. เด็กหญิงวิภารัตน์  ภูมิฐาน
27. เด็กหญิงวิยดา  เงินห้วยพระ
28. เด็กหญิงศณันท์พร  จันทร์ลาวงศ์
29. เด็กชายศรายุทธ  ห้าวหาญ
30. เด็กหญิงศศิณา  แก้วเฮือง
31. เด็กหญิงศุภวรรณ  แก้วเกตุ
32. เด็กชายสิทธิกร  รัตนวัน
33. เด็กหญิงสุนิสา  แสงเย็น
34. เด็กหญิงสุพรรษา  ดอนไม้ไทร
35. เด็กชายเกษมสันต์  แก้วเฮือง
36. เด็กชายเกษมสันต์  แก้วเฮือง
 
1. นายสิทธราช  สรรพทรัพย์
2. นายกวี  สิงห์เหลือ
3. นายปรีชา  หีบแก้ว
4. นางระวีวรรณ  หีบแก้ว
5. นางสาวพิกุล  มณีมงคล
6. นางสาวทองสุข  ชาญประเสริฐ
7. นางหนูรัตน์  อินทรตระกูล
8. นางพิริยาพร  สาเกตุ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจณิตา  เอื้องไข
2. เด็กหญิงญานิน  สมศรี
3. เด็กชายองอาจ  แก้วมาลุน
4. เด็กชายอนุสรณ์  โชติบ้านขาม
5. เด็กชายเฉลียว  พลโยธา
 
1. นายปาณัฐ  อินอภัย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. นายเทพประธาน  นพเกียรติ
 
1. นายคมสัน  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอินทุอร  วรวงษ์
 
1. นางสมบัติ  วงคำใหญ่
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายเฉลียว  พลโยธา
 
1. สิบเอกสมคิด  สีหาวงษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีบุญเรือง
 
1. นางคายคำ  ขาวขำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายเฉลียว  พลโยธา
 
1. สิบเอกสมคิด  สีหาวงษ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยานาง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  หนูท้าว
 
1. นายพีรพงศ์  สรวงสิริ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กชายศิริพงศ์  จันทร์โสภา
 
1. นายทิเวช  ไชยคำภา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใครสุข
 
1. นางศิริวรรณ  สุวรรณรินทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 1. เด็กชายตะวัน  ศรีเมือง
 
1. นายยุทธศาสตร์  สุทธิ์วิเศษ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  สามารถ
 
1. นายเกษมณี  พุกหน้า
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายอนุสรณ์  โชติบ้านขาม
 
1. นางประกอบ  พลนามอินทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงถิรดา  ชาวชุมนุม
 
1. นายกรวิทย์  ปาระแก้ว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. นายณัฐวัตร  เรืองสวัสดิ์
 
1. นายคมสัน  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชินนะ
 
1. นางเพชรรัตน์  จำปีพรหม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  ภูครองตา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จำปาเพ็ง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  แสนนา
 
1. นายกรวิทย์  ปาระแก้ว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทัน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อิสระภาพ
2. เด็กชายกฤษดา  นันเขียว
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์   วงษา
4. เด็กหญิงกัลยานี  เกตุสิงห์
5. เด็กหญิงกุลสตรี  ประดับศรี
6. เด็กหญิงขวัญแก้ว  อุ้มบุญ
7. เด็กชายคมน์  อภัยภักดิ์
8. เด็กชายคุณานนท์  นาทันเลิศ
9. เด็กหญิงจิดาภา  สามบุญเรือง
10. เด็กหญิงชนม์นิภา  แฝงเมืองคุก
11. เด็กชายชาญณรงค์  อ่อนละมูล
12. เด็กหญิงฐิติมา  ประชารักษ์
13. เด็กชายณัฐดนัย  ยางศรี
14. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังพิลา
15. เด็กชายณัฐพล  สีหาบุตร
16. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูทองเงิน
17. เด็กหญิงทรรศนีย์  เขื่อนแก้ว
18. เด็กหญิงธนาพร  สุระมาตย์
19. เด็กหญิงธัญชนก  พรมแก้ว
20. เด็กหญิงปัญญวา  นาสมบูรณ์
21. เด็กหญิงพิรัชฎา  โชคบัณฑิต
22. เด็กหญิงรณพร  เกตุสิงห์
23. เด็กหญิงรัตติกาล  จันทรสอน
24. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผลาพล
25. เด็กหญิงวราภรณ์  เบิกบาน
26. เด็กหญิงวราภรณ์  พลอาษา
27. เด็กชายวราเทพ  ฝ้ายเจริญ
28. เด็กหญิงวริศรา  มีหลง
29. เด็กหญิงวันวิสา  อิสระภาพ
30. เด็กหญิงศศิธร  มะธิมาตา
31. เด็กหญิงศิริกานต์ดา  สันโดด
32. เด็กหญิงสิริยากร  หอมกลาง
33. เด็กหญิงอรธิดา  ผลาพล
34. เด็กชายอังคาร  วรรณ์ศิริ
35. เด็กหญิงอาทิตยา  มาบวบ
36. เด็กหญิงอาทิตยา  สัจธรรม
37. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทองกลิ้ง
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทับทิมแสน
 
1. นายประนอม  พลกลาง
2. นายทินกร  พันธุวร
3. นายนิพล  นาสมบูรณ์
4. นางอุบลรัตน์  สิมโน
5. นางรัชนี  จันทร์สมัคร
6. นางนิตยา  กุสลจีรัง
7. นางยุพดี  ภูมิศรีแก้ว
8. นางสาวสุภาพร  ราชบุรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสมอภาค
2. เด็กหญิงกัลยา  ศรียาวงษ์
3. เด็กชายจักรินทร์   อาษาทอง
4. เด็กหญิงชนิกานต์  ดอนเมือง
5. เด็กชายชัชชัย  เจริญคูณ
6. เด็กชายตะวัน  แสนคุณท้าว
7. เด็กหญิงทัศธนา  ยวนหมื่น
8. เด็กชายนนทวัฒน์  เทพนรินทร์
9. เด็กหญิงนฤมล  พันแน่น
10. เด็กหญิงนันทิยา  แสนสุรินทร์
11. เด็กหญิงนิชากร  เพียดสิงห์
12. เด็กชายปกรณ์  จุ้ยกะมุด
13. เด็กชายปฏิพัทร์  คำแสน
14. เด็กชายปฐมพร  เครือแก้ว
15. เด็กหญิงปนัดดา  อุปมัชชา
16. เด็กหญิงปิยะพร  อิ่มนาง
17. เด็กชายพละพล  ไชยรส
18. เด็กหญิงภรทิพย์  จันทร์ผล
19. เด็กหญิงภัคจิรา  ไขแสง
20. เด็กชายภานุวัฒน์  แสนแก้ว
21. เด็กชายภูวนาท  คำภู
22. เด็กชายมนูธ  อินทราชา
23. เด็กหญิงยลดา  เห็มกอง
24. เด็กชายรุ่งโรจน์  ลาขาว
25. เด็กหญิงวรรณิสา  ศิวิมาตร
26. เด็กชายวสุธา  แสนสุรินทร์
27. เด็กชายศรันย์  ประสมศรี
28. เด็กชายสนธยา  ยงลา
29. เด็กชายสราวุธ  สาคำ
30. เด็กชายสหัสวรรษ   วงค์ประพันธ์
31. เด็กหญิงสุนิษา  ด้วงคำจันทร์
32. เด็กหญิงสุนิสา  จำปา
33. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญเจิม
34. เด็กหญิงอพัชชา  ทุ่มชะเอม
35. เด็กหญิงอภิญญา  หนูจิตร์
36. เด็กหญิงอรพรรณ  ปานกลาง
37. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ผุริจันทร์
38. เด็กชายอัสมน  โสมี
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กัณหา
40. เด็กชายไชยวัฒน์  ไวพิมพ์
 
1. นายธีรพงษ์  จำปีพรหม
2. นางเพชรรัตน์  จำปีพรหม
3. นายพีระยศ  พิทักษ์เขื่อนขันธ์
4. นายณัฐวุฒิ  สมพะวัง
5. นางวรรณภา  นันทะแสง
6. นางสุภาภรณ์   ศรีพันธบุตร
7. นายปฏิวัติ  สมันต์ศรี
8. นายประชล  ทองสี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ทามา
2. เด็กชายธีรภัทร  ชัยสงค์
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชัยสงค์
4. เด็กหญิงพิยดา  คำบุตร
5. เด็กชายภูสิทธิ์  ทิพปัญณา
6. เด็กชายระพีพัฒน์  เฮียงหล้า
7. เด็กหญิงรุจรวี  นาสุรินทร์
8. เด็กหญิงวโรชา  ศูนย์หนองนก
 
1. นายสุวิทย์  พรมพลเมือง
2. นางจรรยา  พรมพลเมือง
3. นางวนิดา  วาชัยยุง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมคัมภีร์
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  เพ็งนคร
3. เด็กชายพงศกร  ปัสสาศักดิ์
4. เด็กหญิงพูนธรัตน์  หล้าลี
5. เด็กชายมัควัตร  สามานันท์
6. เด็กชายวรัญชิต  อุดชุมนารี
7. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ศรีนอก
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ชนิดชน
9. เด็กชายอานนท์  ชนิดชน
10. เด็กหญิงเกตุนิภา  ชมมี
 
1. นางเยาวลักษณ์  ภูสง่า
2. นายวรวิทย์  ศรีนามโหน่ง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ทองอิ่ม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  นาชัยลาน
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โปร่งทอง
4. เด็กหญิงภูสุดา  ผิวผ่าน
5. เด็กหญิงมณีวรรณ  เวียงสมุทร
6. เด็กหญิงรัชนี  สมภารสิงห์
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ช่างชัย
 
1. นางจันทิรา  ศรีซุย
2. นางสุจิตรา  คำสุข
3. นายสุวัฒน์  นาทันตอง
4. นางปรียานุช  อุ่นใจ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปริปุณณะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  หล้าแหล้
3. เด็กหญิงนฤมล  สุขกิจ
4. เด็กหญิงพลอยไพริน  ลาดบัวขาว
5. เด็กหญิงพัชรา  แก้วภิภพ
6. เด็กหญิงภิญญดา  พลับเพลิง
7. นางสาวรัฏฐาธิป  สุวรรณสิงห์
8. เด็กหญิงสุพรรษา  ดีแก้ว
9. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สิงทอง
10. เด็กหญิงอรยา  สอนเต็ม
11. เด็กหญิงอริสา  วรรณสุข
12. นางสาวอังศุมาลี  ศรีกัณหา
 
1. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
2. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
3. นางลักษณาวดี  เวียงแสง
4. นางจริญญา  เดชเจริญ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พิมพ์โคตร
2. เด็กหญิงจิรารัช  ศิริสลุง
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ชาวนาวิก
4. เด็กหญิงดาราณี  จันเทพ
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ช่างทองคำ
6. เด็กหญิงวรินทร  มาสอน
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ป้องแซง
8. เด็กหญิงอรวรรณ  แสงแก้ว
 
1. นางจริยา  แสนเจริญสุข
2. นางอารมณ์  นาคเงิน
3. นางสาวสุพรรณี  จันเทพ
4. นางภัทรี  จันทองอ่อน
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายจินดา  ขานดาบ
2. เด็กชายณัฐวีร์  ร่มจิตร
3. เด็กชายทานุทัต  เปียพา
4. เด็กชายธนกร  มีพรสรวง
5. เด็กชายธีรภัทร์  ธีระบุญยะเกียรติ
6. เด็กชายนครินทร์  คลังสิน
7. เด็กชายปกรณ์  สุรินทร์ดอนคา
8. เด็กชายปรมินทร์  พรมวงศ์
9. เด็กชายพัชรพล  ศรีชัยโย
10. เด็กชายภูวเนตร  บุญอาจ
11. เด็กชายรัฐศนัย  ผาแดง
12. เด็กชายอวิรุทธิ์  พุดบุรี
13. เด็กชายอัษฏายุทธ  บุญนิยม
14. เด็กชายเจษฏา  แสนเลิศ
15. เด็กชายไมเคิล  ลูซี่
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายธนวันต์  บรรเทา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญมี
3. เด็กชายสนธยา  มะหะหมัด
4. เด็กชายสุวรรณ  มะหะหมัด
5. เด็กชายอัฐพล  กุลสโมรินทร์
 
1. นายอำนาจ  โสลา
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ชุมพล
2. เด็กชายพีรพงศ์  ผาโคตร
 
1. นางอนงลักษ์  มาเพชร
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงอาทิตยา   โคตรสุวรรณ์
 
1. นางสาวสุพัชรา    ปัญญาวิกิจตระกูล
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐริกา   นิพิฐพันธุ์กุล
 
1. นางฤทัย   พันธุพารา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มะศักดิ์
 
1. นางนิยม  นิมาลา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงธันยพร  ทับหนองฮี
 
1. นางสาวสุพัชรา  ปัญญาวิกิจตระกูล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงทักษพร   นันทพรสิริพงศ์
 
1. นางพัชรินทร์   ด่านพงษ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนปอวิทยา 1. เด็กชายเกตุสุวรรณ  จิตพรมมา
 
1. นางสุทธิพร  โสภกิจ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุดา 1. เด็กหญิงวนัฎฐา  ภูมิสายดอน
 
1. นางสาวศิราวรรณ  มีสติ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนปอวิทยา 1. เด็กหญิงเกศรา  สาน้อย
 
1. นางสุทธิพร  โสภกิจ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นวลน้อย
 
1. นางสาวนงคนางค์  เสนานิคม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 1. เด็กชายศิริชัย  ชูรัตน์
 
1. นางพิมพา  อัมเพิลบี้
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญญาริญ  สีเทา
2. เด็กหญิงรัตยา  บุญทุม
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  ทิพย์เนตร
4. เด็กชายสหรัฐ  พลขาง
5. เด็กหญิงใบเตย  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวนิภาพร  ธนูทอง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กหญิงวิภาวดี  พุ่มพวง
 
1. นายจักรภพ  สิริสถิตย์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หาสอดส่อง
 
1. นางพรรณิภา  ทองอาสน์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุสุมาวรรณ  จันทร์เทพ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หนองเส
 
1. นางสาวเจนจิรา  คำมูล
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กหญิงธัญรดา  อามาตย์มนตรี
2. เด็กชายโชคชัย  สมศรี
 
1. นางทัศนีย์  จันทา
2. นางกรรณเรศ  ชันติโก
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปาดี
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ดอนพล
3. เด็กชายคมสันต์  สอนเต็ม
4. เด็กชายธัญบูรณ์  แสนคำ
5. เด็กชายสิทธิพร  ธะนะชัย
6. เด็กหญิงเปรมวดี  กรรณรัตน์
 
1. นายเสถียร  สุภรัตนกูล
2. นางสาวเทวา  ขิมภูเขียว
3. นางไพรัตน์  โกกะพันธ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา   จักรโนวรรณ
2. เด็กหญิงนงณภัส   คาดสนิท
3. เด็กหญิงประภาภัทร  พิมพาเรือ
4. เด็กหญิงวรรณิศา  โนนทิง
5. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรประเสริฐ
6. เด็กหญิงไพรัลยา  นามรินทร์
 
1. นายสมคิด  พระสว่าง
2. นายศิริรัตน์  หงษ์ชุมแพ
3. นางสาววลี  สงวนศิลป์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายก้องภพ  ขัตติยะวงศ์
2. เด็กชายคณาชัย  นิยมตรง
3. เด็กชายชนาธิป  ศรีวงศ์ดี
4. เด็กชายนุกูล  จันทร์หล่ม
5. นายภานุวัฒน์  สิมพันธ์
6. นายยุทธิพงษ์  วัฒสาร
7. เด็กชายศิวพงษ์  ต้นจาน
8. เด็กชายอนุชา  อิ่มศรี
 
1. นายปรีชา  สิงห์ชัย
2. นางสาวกนิษฐา  ศิริวงษ์ขันธ์
3. นางสาวยุพิน  นาแก
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  บุญเกาะ
2. เด็กหญิงธิดาพร  ตาดี
3. เด็กหญิงนลนี  ประเสริฐสังข์
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชัยสงค์
5. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  มูลศาสตร์
6. เด็กหญิงศิริพร  อ่อนศรี
7. เด็กหญิงเจนจิรา  ชัยสงค์
 
1. นายคำมวล  บุญประคม
2. นายสุนันทวุธ  หงษ์สระแก้ว
3. นางปิยะภรณ์  พลแพงขวา
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงกชพร  จันทร์เหลือง
2. เด็กหญิงกนกกาญจน์  พรมพลเมือง
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สักขวา
4. เด็กหญิงณัฐริกา  แก่นวงษ์
5. เด็กหญิงนริศรา  ทองใบ
6. เด็กหญิงนฤมล  พรมนิล
7. เด็กหญิงนวรัตน์  ปุยแก้ว
8. เด็กหญิงนิรันตรี  ภูสมบัติ
9. เด็กหญิงพาสนา  จันทวงศ์
 
1. นายมนตรี  พลแพงขวา
2. นางสุพัตรา  อดทน
3. นางสุมาลัย  แสงเกตุ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงนพรัตน์   ดวงมีวัน
2. เด็กหญิงวรรณวิสา    ไชยบุรมย์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์   แก้วขันตรี
 
1. นางอรอนงค์  จันทร์สมัคร
2. นางวิไลวรรณ  วิชาธรรม
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  กวางตุ้น
2. นางสาวพรรณวิภา  คำสี
3. นางสาวศิริลักษณ์  คำผาย
 
1. นางจุไรรัตน์  ชมภูเขียว
2. นางศุภมาส  เรืองจันทร์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อุประถา
2. เด็กหญิงณัฐชา  พาภักดี
3. เด็กหญิงอรัญญา  กงเพชร
 
1. นางถวิล  เศรษฐบดี
2. นางนพมาศ  จิตศักดิ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. นางสาวน้ำฝน  เวฬุวนาธร
2. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทวงศ์
3. เด็กหญิงเกตสุดา  นาหัวคน
 
1. นางวรณี  แสงมุกดา
2. นางรานี  กองวงศ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นิพิฐพันธุ์กุล
2. เด็กหญิงทักษพร  นันทพรสิริพงศ์
 
1. นางพัชรินทร์  ด่านพงษ์
2. นางสาวสุดาพร  ศรีหลัก
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายวีระชัย  มาตรา
2. เด็กหญิงไอวรินทร์  ศรีโยจารย์
 
1. นายสุระชัย  คำภิหนู
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  ประสมศรี
2. เด็กหญิงสาวิณี  คำรัตน์
 
1. สิบเอกวีระ  สุวรรณโค
2. นายประทุม  ผาสุข
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. นางสาวธิดาวัลย์  คำดอนหัน
2. นางสาวยุภาพร  ไพรเขต
 
1. นางสาวเนติมา  เจนวรกุล
2. นางสมพร  ศรีวรรณวงษ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริ
2. เด็กหญิงอินทิรา  ไตรฆ้อง
 
1. นางสาวเนติมา  เจนวรกุล
2. นางประเวศ  ศรีลี
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงกนกพร  บุตรโคตร
 
1. นางสาวเนติมา  เจนวรกุล
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายกษิดิส  วริวัง
 
1. นายลิขิต  สุราษฎร์
 
142 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายพัชรวิชญ์  ศรีเพ็ง
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
 
143 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีวรขาน
 
1. นายธนอนันต์  แทนสมบัติ
 
144 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายธนชัย  ปู่หลุ่น
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
 
145 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  จิตรพงศ์ธร
 
1. นายสุนันท์  ทูลพิรัตน์
 
146 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กชายวิทยา  บุญกว้าง
 
1. นายทองคำ  ใจสัตย์
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายบริพรรณ  สิมมาสุข
 
1. นางสุนทร  เสมาเพชร
 
148 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญสุข 1. เด็กชายวิทยา  เสนศรี
 
1. นางสุพร  กุลกั้ง
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกรดา  แก้วลอด
2. เด็กหญิงจิราพร  ศรีวรขาน
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภักดีอำนาจ
4. เด็กหญิงชุติมา  กุลรัตน์
5. เด็กชายณัฐกิตติ์  ภูบุญปลูก
6. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญกว้าง
7. เด็กหญิงดาราวรรณ  โสเก่าข่า
8. เด็กชายทัดดนัย  บัวจารย์
9. เด็กชายธันญาบูรณ์  ชัยสมบัติ
10. เด็กชายธันยา  ชัยสมบัติ
11. เด็กหญิงธารินทร์  ยางศรี
12. เด็กชายธีระศักดิ์  ตันสมรส
13. เด็กหญิงพรจิรา  กันยะหา
14. เด็กหญิงพัชรินทร์  สงสอน
15. เด็กหญิงพิศศิณีย์  พรมพลเมือง
16. เด็กชายภากร  พระเรียง
17. เด็กชายภูรินทร์  จันทะคาน
18. เด็กชายมินทราดา  หงษ์เอก
19. เด็กหญิงมุทิตา  ศรีวรขาน
20. เด็กหญิงวนารี  กาฬสินธ์
21. เด็กหญิงวรรณิดา  สายคำภา
22. เด็กหญิงวิภา  ตาลชัยภูมิ
23. เด็กชายศราวุธ   วรรณโส
24. เด็กหญิงสุนันทา  เทชะ
25. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วลอด
26. เด็กหญิงสุพัตรา  นนฤาชา
27. เด็กชายอภิวัฒน์  ปัตถา
28. เด็กหญิงอัจฉรา  ผาบวิชัย
29. เด็กหญิงอัญชลี  ดวงจำปา
30. เด็กชายเจษฎา  สุขเขต
 
1. นายธนอนันต์  แทนสมบัติ
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แสนชัย
2. เด็กชายครรชิต  สีสุข
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  บรรจุแก้ว
4. เด็กหญิงชญานี  อรศรี
5. เด็กชายชานนท์  ละโคตร
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทะพันธ์
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ปัสริยา
8. เด็กชายธนวันต์  ประเสริฐสังข์
9. เด็กชายธวัชชัย  เปี่ยมสุข
10. เด็กชายนิธิพงษ์   ดอนหงษา
11. เด็กหญิงน้ำฝน  สิงขอนเขต
12. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์   จิตรพงศ์ธร
13. เด็กหญิงพรชิตา  ละโคตร
14. เด็กหญิงพลอยชมพู  ยาวาปี
15. เด็กหญิงพลอยพรรณ  กกสันเทียะ
16. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เสนา
17. เด็กชายพีระพจน์  ทุมชะ
18. เด็กหญิงภัทรวดี  เหล็กกล้า
19. เด็กหญิงภาวนา  ยะสาธโร
20. เด็กชายรักษ์พงษ์  แสงกล้า
21. เด็กชายวายุ  พวงพิลา
22. เด็กหญิงวาสนา  ทองคำดี
23. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ประเสริฐเลิศ
24. เด็กหญิงสุภัสสรา  เจนจบ
25. เด็กชายสุริยา  สาฆะ
26. เด็กชายสุเวช  ใสโยธา
27. เด็กชายอนุวัฒน์  หอมกลิ่น
28. เด็กชายอิศม์เดช  แสงพิจิตร
29. เด็กชายเจษฏา  พันธ์ลำภู
30. เด็กหญิงแพรวา  หนองโสดา
 
1. นายสุนันท์  ทูลพิรัตน์
2. นายดาวเรือง  เรืองทอง
3. นายทองอินทร์  สุวรรณพิมพ์
4. นายอานนท์  มีนา
5. นางลำใย  โง๊ะบุดดา
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กชายธีรภัทธ์  จันทะไทย
2. นายอนันต์  จันทองทิพย์
 
1. นายยุทธนา  คำทะเนตร
2. นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี
 
152 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงภัชทรธิดา  ธิตะปัน
2. เด็กหญิงอุมากร  ชำนาญกิจ
 
1. นายมนตรี  พลแพงขวา
2. นายคณาวุฒิ  กุตัน
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. นายธนทัต  ธรรมรงค์
2. นายวิทยา  ดวงเงิน
3. นายอนุชา  ชาวนา
 
1. นายธานี  ศรีวงศ์
2. นายธีระพัฒน์  พรมสมบัติ
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวราวุธ  รัตนเพชร
2. เด็กชายวราวุธ  นาสิงคาร
 
1. นางคริสมาศ  พลจังหรีด
2. นายทรงเดช  อินทรคำดี
 
155 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายธนากรณ์  พระสว่าง
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  นาคสมบูรณ์
 
1. นางสาววรัญญา  เศรษฐาวงษ์
2. นายอนุชิต  หัสจรรย์
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายชัชดนัย  เลขาโชค
2. เด็กชายชินวัตร  รัตนมณฑา
 
1. นายทิวัตถ์  ฤาชา
2. นายสุเมธ  คุยเพียภูมิ
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายบุรินทร์  ทุมคำ
2. เด็กชายปราการ  วังสังยาว
 
1. นายทิวัตถ์  ฤาชา
2. นายสุเมธ  คุยเพียภูมิ
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงชลันธรี  นามีผล
2. เด็กชายสุทธิกานต์  ไพรัชประภา
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงวิภาดา  เพชรเสถียร
2. เด็กหญิงสุนันทรา  อาป้อง
 
1. นางปิยะภรณ์  พลแพงขวา
2. นางรัชณี  ชัยสงค์
 
160 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ทองอ่อน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อะนุอัน
 
1. นางสาวมณฑ์ธวัล  โควะเลิศ
2. นางสาวเมทินี  แก้วเตชะ
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กชายพีระพัฒน์  สร้อยวิทยา
2. เด็กชายเอกรินทร์  ศรศิริ
 
1. นายยุทธนา  คำทะเนตร
2. นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุดา 1. เด็กหญิงรวินันท์  ประกายมั่นตระกูล
2. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญมา
 
1. นางสาวสโรชา  ปานิเสน
2. นางสาวนันธิฌา  นามเคน
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  จันนอก
2. เด็กชายชนะชัย  เนตรปัญจะ
3. เด็กชายสดใส  พงษ์สระพัง
 
1. นายยันยง  ติดสุข
2. นายนิคม  อุประ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กชายธนารักษ์  รักสกุล
2. นายมงคล  ศรีมาพล
3. นายศิริษา  รัตนพลที
 
1. นายธานี  ศรีวงศ์
2. นายธีระพัฒน์  พรมสมบัติ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเต่า 1. เด็กชายชลิต  ชัยสุระ
2. เด็กชายพิทักษ์เขต  สุวรรณรัตน์
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุปัญญา
 
1. นางสาวนุชรี   ศรีผักผ่อง
2. นางสุมล  โสโท
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 1. เด็กชายคุณัชญ์  คะทุ่ม
2. เด็กชายนฤเบศร์  พิศงาม
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  โตผา
 
1. นายอธิชา  พิมพา
2. นายดำฤทธิ์  ไชยศรี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 1. เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนิล
2. เด็กชายอิศรา  ปิดตานะ
3. เด็กชายเชวงศักดิ์  แซงบุญเรือง
 
1. นายสมคิด  อุดมรัตน์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. นายธีรภัทร  ศรีหาวงศ์
2. นายอภิชาติ  กิ่งสีดา
3. นายเทียนชัย  ศิริพิมพลอย
 
1. นายประยนต์  จันทร์เขียว
2. นายวรวุฒิ  เพชรศรี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีผาแหย่ง
2. เด็กชายปฎิเวธ  จำปา
3. เด็กหญิงวนิดา  บุตรวงษ์
4. เด็กหญิงศิริพร  ดรรชนีมาศ
5. เด็กหญิงสุมาลี  ดวงจิต
6. เด็กหญิงอัจฉรีย์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บริวงค์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงนารินทร์  ฮวดสี
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สร้อยนายาง
3. เด็กหญิงพรทิตา  พรมไตร
4. เด็กหญิงวรรณวิภา  พลเขต
5. เด็กหญิงวิรดี  ศรีสมุทร
6. เด็กหญิงศิรัตน์ดา  บุตรสีคำ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บริวงค์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 1. เด็กหญิงวาทิพย์  ตะนุพิษ
2. เด็กชายอนุสรณ์  ปทุมทอด
3. เด็กหญิงอาระดา  พะคะนวน
 
1. นายสุรเดช  ภานิล
2. นางสาวนิรินธนา  ทิพย์เนตร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์แสง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ดอนไม้ไทร
3. เด็กหญิงรัตนาทิพย์  สวยกลาง
 
1. นางสมร  ศรีเหลี่ยมงาม
2. นางจิราลักษณ์  วงษ์ตรีศรี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กชายคมสันต์  กุลสะโมรินทร์
2. นางสาววรรณวิภา  แก้วกัญญา
3. นางสาวอริสา  ละติวงษ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  เขียวอาสา
2. นางละเอียด  ชาวกำแพง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงนลินทร์  เสมอบุญ
2. เด็กหญิงปุญญวีย์  นัยอินทร์
3. เด็กหญิงมาริสา  กิ่งวงษา
 
1. นายเมธี  เนื่องชมภู
2. นางสาวจุฑาสินี  ประโคถานัง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 1. เด็กชายน้ำทืพย์  นามดุ้ง
2. เด็กชายศราวุธ  จุลกองฮ้อ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สร้อยคำ
 
1. นางพรรณิภา  ทองอาสน์
2. นางสาวภรณ์รพี  ท้าวพา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หูตาชัย
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญภูมิ
3. เด็กหญิงลักขณา  โหตาชัย
 
1. นายทรงภพ  เตชะตานนท์
2. นางสาวสุปราณี  ธาตุธนะ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1. เด็กหญิงรรินธร  ศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  ไทยอ่อน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปาบุรี
 
1. นางระวีวรรณ  หีบแก้ว
2. นางสาวศิริกุล  จารย์โพธิ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1. เด็กหญิงรังสิยา  ศรียอด
2. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  ชินศรี
3. เด็กหญิงเมธาวดี  อินถา
 
1. นายศิวะเดช  สิทธิการ
2. นางเพชราภรณ์  ประยูรโต
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  พรมมะนัด
2. เด็กหญิงทองศุกร์  แสงตาปัน
3. เด็กหญิงทิคัมพร  คารวะสมบัติ
 
1. นางสาวณิฏยาภรณ์  ศรีเพ็ง
2. นางสาวอัมพร  จันทะเริง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) 1. เด็กชายภานุวิทย์  ทุมโคตร
2. เด็กหญิงวิลัยพรรณ  นำพวก
3. เด็กหญิงสุนิสา  มูลสุวรรณ
 
1. นายกมล  สมอหอม
2. นางราตรี  แผ้วชำนาญ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธีรยุทธ  แฝงสีพล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุระมณี
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  แสงใส
 
1. นางประกอบ  พลนามอินทร์
2. นางจรัส  วาปีโส
 
182 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กหญิงวิภาดา  ยมโคตร
 
1. นางสมภาร  ไสยสัตย์
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนปอวิทยา 1. เด็กหญิงนัญชนา  อินทขันธ์
2. เด็กหญิงภัทราพร  เภาวิรัตน์
3. เด็กชายอมรินทร์  ศิริมาลา
 
1. นางวันเพ็ญ  ขันขวา
2. นายบรรลุ  มาตย์พร
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กหญิงวรัทยา  ทูลพิรัตน์
2. เด็กหญิงสิทธิดา  บุญวัง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เวียนเวช
 
1. นางปิยอร  อามาตย์มนตรี
2. นางธนารักษ์  อ่วมพรม
 
185 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โชคลา
 
1. นางพรสวรรค์  แสนสิงห์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงเกดกนก  มัทจิต
 
1. นางนิภาลัย  ทองชาติ
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กหญิงมัจฉา  ศีรระวงศ์ษา
 
1. นางวิไลวรรณ  โอนอ่อน
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงอินทุอร  หนองคำพลู
 
1. นายอัครเดช  หลวงน้อย
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จุฬาโคตร
 
1. นางสาวประไพรพร  สาวะรก
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงพรพิมล  รีรัตน์
 
1. นางสาวประไพรพร  สาวะรก
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์เหลือง
 
1. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 1. เด็กชายธราดล  วงละคร
 
1. นางวาสนา  พรหมเมตตา
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนพมาศ  ดนดั้น
 
1. นางถวิล  เศรษฐบดี
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชัยศรี
2. เด็กหญิงศยามล  ลอบไธสง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วลินดา
 
1. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
2. นางไพรัตน์  โกกะพันธ์
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  จันทะฆาตร
2. เด็กหญิงนิพาดา  นามบัวน้อย
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  ลากุล
 
1. นางสาวอัมพร  จันทะฆาตร
2. นางสาวไพรินทร์  ประทีปเมือง
 
196 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายอนุมัติ  แก้วประทุม
2. เด็กชายโชคดี  ภูแลนภู่
 
1. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
2. นางลักษณาวดี  เวียงแสง
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายภัคพงศ์  ชาอุ่น
2. เด็กชายอดิศักดิ์  อิ่มสำราญ
 
1. นายน้อม  สามารถ
2. นางวันเพ็ญ  ธานีวรรณ
 
198 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 1. เด็กชายธราดล  วงละคร
2. เด็กหญิงนงนุช  ภูศิลา
 
1. นางปิ่นเพชร  บุระสิทธิ์
2. นางวาสนา  พรหมเมตตา
 
199 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายรังสรรค์  คำเครื่อง
2. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีเทศ
 
1. นางอุมาลี  ศรีสงคราม
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายปรียะพงษ์  แสงทอง
 
1. นางฐิติมา  เชื้อไพบูลย์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เมรัตน์
 
1. นางวราภรณ์  ดาวแก้ว
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แผลงตัน
 
1. นางสาววัลลภาภรณ์  มาลาชาสิงห์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ใจอ้าย
 
1. นางวาสนา  พรหมเมตตา
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายเจษฎาพร  เพ็ญริยะ
 
1. นางสมใจ  จันปุย
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กชายพงษ์นิรันดร์  สุวรรณดี
2. เด็กชายพุฒิกร  มุงคำพา
3. เด็กชายภัทรพงษ์  ขามก้อน
4. เด็กชายภูวดล  สาราช
5. เด็กชายวิทวัส  อาจหาญ
6. เด็กชายศุภกร  ตะศรีนวน
7. เด็กชายสถาพร  บุญใส
 
1. นางสาวกาญจนา   ภิญโญทรัพย์
2. นายคำสาย   การะแสง
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายศรัณย์  แสนท้าว
 
1. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายอัษฎา  ทองนิล
 
1. นายทินกร  เทียมทัน
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายสุภดล  มุ่งแสง
 
1. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 1. เด็กชายชัชวาล  พิมเวียง
 
1. นางวีระ  อินทร์พิมพ์
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 1. เด็กชายเกษม  เบ้าศรี
 
1. นายทรงศิลป์  ประภูชะกา
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1. เด็กชายสมชาย  นิลนามะ
 
1. นางเยาวพิศ  ขันซ้าย
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีสุดใจ
 
1. นางเยาวพิศ  ขันซ้าย
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงศุภัคสร  แก้วดินเหนียว
 
1. นางวารุณี  เพชรโก
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายพิษณุ  สายวรรณ์
 
1. นายสุพจน์  นนท์มุต
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กหญิงกันตยา  ยันยงค์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  น้อยสุข
3. เด็กชายปรีชา  สุรมณีย์
 
1. นางสาวพรกมล  คลังสามี
2. นายบรรลือศักดิ์  คลังสามี
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทาเหล็ก
2. เด็กชายวรธน  มาตุ่น
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  พลเขต
 
1. นางละเอียด  ปู่หลุ่น
2. นางสาววนิดา  มากเวียง
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงกัลญา  โสภาศรี
2. เด็กหญิงนันทนา  แสนพินิจ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หนองคำพูล
 
1. นายอัครเดช  หลวงน้อย
2. นางกนกพร  เสนาดี
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนฤเบศ  จูบรรจง
2. เด็กชายวุฒิชัย  พลศรี
3. เด็กชายอำนาจ  โยคาวัตร์
 
1. นางนฤมล  พรมมหาชัย
2. นางอนุลักษณ์  พรมมหาชัย
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณษา  จันทร์นา
2. เด็กหญิงอลิชา  คตโคตร
3. เด็กชายอาทิตย์  คำสีแก้ว
 
1. นายสุพจน์  นนท์มุต
2. นางปัทมา  พรหมธี
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายธนากร  วิชา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  น้อยมา
3. เด็กชายอดิเทพ  ศรียอด
 
1. นางรัตนา  มูลหา
2. นางสุวิญชา  โคตรธรรม
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กชายกฤษฏา  กระเจียน
2. เด็กชายธราดล  คำแพงน้อย
3. เด็กชายสุกฤษณ์  สุขแสน
 
1. นางอภิญญา  บุญญะรัง
2. นางสาวจารุภา  สุภา
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา  จันทะวัน
2. เด็กชายภัทรพล  ทัพซ้าย
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวพัชรี  พรหมเมตตา
2. นางสาวพิกุล  ป้านภูมิ
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญเชิงชัย
2. เด็กชายทวีศักดิ์  สีหาราช
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  กันหอม
 
1. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
2. นางนฤมล  ศรีโมสาร
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  จันทะบุตร
2. เด็กหญิงพราวนภา  หาญคำแพง
3. เด็กหญิงอารียา  รังแก้ว
 
1. นายทินกร  เทียมทัน
2. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 1. เด็กชายจิรพงศ์  ทิตะเชียง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แสงพา
 
1. นางทัศนีย์  บุตรแสงโคตร
2. นางสาวจันทิมา  สุปัญญา
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กหญิงปพิชญา  หัสจรรย์
2. เด็กชายเอกวสันต์  มหาราช
 
1. นางสาวนันทิวา  จันดาเวียง
2. นางสาวมะยุรา  พิมพ์มหา
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญประคม
2. เด็กหญิงไอลดา  ป้องหล้า
 
1. นางสาวสุกัญญา  บึงใสย์
2. นางมณีรัตน์  นาเมือง
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 1. เด็กชายธรรมรักษ์  อัครพัฒน์
2. เด็กชายนภา  พงษ์กิ่ง
3. เด็กชายปกรณ์ชัย  ภูถินดอน
 
1. นางราวรรณ  บุญกว้าง
2. นางฬุริยา  คนขยัน
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรพร  สิงห์ขรณ์
2. เด็กชายนิรุต  อาตวงษ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ด้วงคำจันทร์
 
1. นายเสถียร  สุภรัตนกูล
2. นางสาวเทวา  ขิมภูเขียว