หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 231 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 8 15 13
2 003 โรงเรียนกุดหานสามัคคี 12 28 18
3 010 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 26 45 33
4 011 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 14 41 20
5 012 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 15 68 28
6 013 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 9 25 16
7 014 โรงเรียนดอนปอวิทยา 38 87 52
8 015 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 11 34 20
9 016 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 31 54 46
10 019 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 18 30 27
11 021 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 14 35 23
12 022 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 9 42 23
13 023 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4 1 3 2
14 024 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 16 32 23
15 025 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์๒ 4 15 6
16 020 โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 2 6 4
17 032 โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 0 0 0
18 033 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 8 15 12
19 034 โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 6 8 7
20 035 โรงเรียนบ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0
21 036 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) 15 31 21
22 037 โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมือง) 3 6 3
23 038 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 13 27 21
24 041 โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 2 4 3
25 039 โรงเรียนบ้านกุดเต่า 14 37 25
26 040 โรงเรียนบ้านกุดแท่น 2 5 4
27 004 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 3 7 3
28 046 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 11 20 16
29 047 โรงเรียนบ้านข่าน้อย 6 19 11
30 045 โรงเรียนบ้านข้องโป้ 3 6 4
31 043 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 5 9 7
32 044 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย 0 0 0
33 048 โรงเรียนบ้านคอกวัว 5 11 5
34 050 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 9 25 14
35 049 โรงเรียนบ้านค้อ 29 53 40
36 063 โรงเรียนบ้านดงบาก 3 9 4
37 065 โรงเรียนบ้านดอนข่า 2 3 3
38 066 โรงเรียนบ้านดอนนาดี 7 10 10
39 067 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 10 14 13
40 068 โรงเรียนบ้านดอนหัน 0 0 0
41 064 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 17 27 23
42 069 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 13 15 13
43 070 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 6 19 6
44 071 โรงเรียนบ้านตำแย 4 8 6
45 073 โรงเรียนบ้านถิ่น 43 73 64
46 074 โรงเรียนบ้านทรายงาม 11 21 16
47 075 โรงเรียนบ้านทรายมูล 24 45 26
48 078 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 17 46 29
49 076 โรงเรียนบ้านท่าลาด 30 70 54
50 077 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 10 26 15
51 079 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1 0 0
52 229 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 54 194 105
53 081 โรงเรียนบ้านนาทม 4 18 6
54 082 โรงเรียนบ้านนาทับควาย 9 22 12
55 084 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 56 113 89
56 086 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 2 2 2
57 087 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 12 22 13
58 088 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 5 9 7
59 085 โรงเรียนบ้านนาเลิง 33 96 43
60 083 โรงเรียนบ้านนาแพง 2 4 3
61 111 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 55 125 87
62 113 โรงเรียนบ้านบุ่งบก 2 2 2
63 112 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 14 30 22
64 114 โรงเรียนบ้านป่าคา 5 13 9
65 116 โรงเรียนบ้านผาสวรรค์ 2 7 4
66 117 โรงเรียนบ้านผาสุก 4 8 6
67 118 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ 3 3 3
68 119 โรงเรียนบ้านฝายหิน 7 11 9
69 120 โรงเรียนบ้านพร้าว 47 79 65
70 122 โรงเรียนบ้านภูพานคำ 12 23 15
71 123 โรงเรียนบ้านภูพานทอง 0 0 0
72 125 โรงเรียนบ้านมอเหนือ 15 30 23
73 124 โรงเรียนบ้านมอใต้ 0 0 0
74 126 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 3 6 5
75 127 โรงเรียนบ้านลาด 12 33 22
76 128 โรงเรียนบ้านลำภู 7 17 12
77 129 โรงเรียนบ้านวังคูณ 1 1 1
78 130 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 18 57 24
79 133 โรงเรียนบ้านวังมน 18 24 21
80 132 โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 0 0 0
81 134 โรงเรียนบ้านวังหมื่น 0 0 0
82 131 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 5 9 7
83 135 โรงเรียนบ้านวังไฮ 8 36 17
84 136 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 55 122 81
85 137 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 14 36 25
86 138 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 11 43 21
87 139 โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 1 1 1
88 140 โรงเรียนบ้านสำราญสุข 13 31 23
89 141 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 4 33 8
90 148 โรงเรียนบ้านหนองกุง 13 26 20
91 147 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 9 29 16
92 146 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 21 65 33
93 151 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 4 7 5
94 150 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 0 0 0
95 152 โรงเรียนบ้านหนองคังคา 2 4 2
96 153 โรงเรียนบ้านหนองตานา 2 4 2
97 155 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 13 47 25
98 156 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 16 23 20
99 157 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 6 18 13
100 161 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 9 29 14
101 159 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 13 33 17
102 160 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 5 9 9
103 162 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 3 6 6
104 163 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 4 4 4
105 164 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 5 7 7
106 165 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 11 24 18
107 167 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 21 35 30
108 172 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 18 42 32
109 173 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 4 27 9
110 177 โรงเรียนบ้านหนองอุ 7 15 10
111 176 โรงเรียนบ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 2 5 3
112 166 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 8 15 14
113 168 โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 1 3 2
114 175 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 22 55 34
115 154 โรงเรียนบ้านหนองแตง 8 24 14
116 171 โรงเรียนบ้านหนองแวง 31 50 41
117 169 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 21 44 32
118 170 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 17 28 20
119 174 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 19 49 26
120 149 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 28 62 41
121 158 โรงเรียนบ้านหนองโน 3 8 6
122 191 โรงเรียนบ้านหัวขัว 16 31 26
123 192 โรงเรียนบ้านหินคูณ 9 18 14
124 193 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 28 49 44
125 194 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 12 26 19
126 178 โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 0 0 0
127 179 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 50 111 74
128 180 โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 4 16 8
129 182 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 2 1
130 183 โรงเรียนบ้านห้วยบง 3 10 3
131 184 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 4 7 6
132 187 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 2 6 4
133 188 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 10 18 13
134 189 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 10 25 12
135 190 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 42 103 68
136 181 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 11 18 16
137 185 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 0 0 0
138 186 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 7 16 12
139 195 โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 1 3 2
140 121 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 16 24 23
141 042 โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 1 3 2
142 052 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 13 3
143 051 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 6 9 8
144 053 โรงเรียนบ้านโคกกุง 18 31 28
145 054 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 27 62 39
146 055 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 22 97 44
147 056 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 5 6 6
148 057 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา 17 43 30
149 058 โรงเรียนบ้านโคกม่วย 2 0 0
150 059 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 2 4 3
151 060 โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 0 0 0
152 061 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 11 35 22
153 062 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 5 12 8
154 072 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 14 67 25
155 089 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 3 7 5
156 090 โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 2 2 2
157 091 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 0 0 0
158 092 โรงเรียนบ้านโนนงาม 50 96 78
159 153092 โรงเรียนบ้านโนนงาม 3 5 5
160 093 โรงเรียนบ้านโนนตาล 4 9 7
161 094 โรงเรียนบ้านโนนทัน 5 42 12
162 095 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 3 15 4
163 098 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 35 66 47
164 097 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 20 50 35
165 099 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 5 7 6
166 100 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 13 21 13
167 103 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 7 4
168 101 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 15 28 23
169 102 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เมือง) 0 0 0
170 105 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 11 29 20
171 104 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 54 116 63
172 106 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 16 18 17
173 107 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 16 33 25
174 109 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 9 16 14
175 110 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 7 18 15
176 096 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 14 20 20
177 108 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 22 51 36
178 115 โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 0 0 0
179 142 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 10 26 19
180 143 โรงเรียนบ้านโสกจาน 3 6 4
181 144 โรงเรียนบ้านโสกช้าง 5 10 8
182 145 โรงเรียนบ้านโสกแดง 2 4 3
183 197 โรงเรียนปรางค์กู่ 13 22 17
184 199 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 8 9 9
185 200 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 42 109 73
186 202 โรงเรียนพิศาลวิทยา 1 3 1
187 205 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 12 33 20
188 153205 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 2 4 3
189 206 โรงเรียนร่มเกล้า 50 156 71
190 207 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 13 21 18
191 208 โรงเรียนวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 2 10 4
192 212 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 34 62 51
193 214 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 76 197 123
194 153214 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 2 2
195 215 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 20 49 33
196 216 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 10 22 17
197 217 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 26 61 41
198 213 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 26 32 28
199 219 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 40 77 54
200 220 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 26 47 39
201 221 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 2 3 3
202 218 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 18 37 27
203 227 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 28 56 45
204 017 โรงเรียนเทศบาล1 7 10 7
205 230 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 62 112 95
206 209 โรงเรียนเสาเล้า 0 0 0
207 005 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 41 77 66
208 006 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 28 43 32
209 007 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ 7 8 8
210 026 โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ 2 2 2
211 027 โรงเรียนโนนคูณวิทยา 40 93 63
212 028 โรงเรียนโนนปอแดง 2 3 2
213 029 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 12 19 12
214 030 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 26 57 34
215 031 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 22 95 41
216 203 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 12 24 20
217 211 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 13 22 17
218 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 23 47 35
219 001 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 3 3 3
220 008 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 12 22 19
221 196 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา 5 9 6
222 198 โรงเรียนปัณณ์รักษ์ 0 0 0
223 201 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 24 82 42
224 222 โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน 0 0 0
225 223 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 7 31 6
226 224 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0
227 225 โรงเรียนอนุบาลสุดา 25 42 35
228 228 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 1 1 1
229 226 โรงเรียนอนุบาลแสนโยธา 0 0 0
230 009 โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษา 0 0 0
231 210 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา 0 0 0
รวม 2931 6667 4423
11090

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]