หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nbp1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายหนูพิษ หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ทิพย์ประสงค์โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยกรรมการ
3. นางกชกร จันทร์เพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
4. นางสาวศิริพร แสนพิมพ์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางผ่องศรี จันทะศูนย์โรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางธิดาพร เสริมเปล่งศรีโรงเรียนบ้านมอใต้ประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร วิลัยปานโรงเรียนบ้านโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสมพร ศรีวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
4. นางขนิษฐา อินธิแสงโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ โสดาโรงเรียนอนุบาลสุดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพรรรณี โจมศรีโรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางอริสรา ผิวโพธิ์โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา อดทนโรงเรียนนาดีคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ โสโทโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นางวรณี แสงมุกดาโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสำเนา เทียมดวงแขโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิศารัตน์ ภูมิโพธิ์โรงเรียนบ้านทรายงามกรรมการ
3. นางสาวรัชนี สินธุวาปีโรงเรียนบ้านดอนปอกรรมการ
4. นางสาวพิกุล อ่อนไพรโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางพรรณิภา พลขางโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายอิศรา ไชยศรีโรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอมรา ภานิลโรงเรียนหนองเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายคำมวล บุญประคมโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางพัชรี ไวทยินทร์โรงเรียนอนุบาลสุดากรรมการ
5. นางวารุณี ชุมภูปิกโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
2. นางอารีย์ เทพจิตรโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองกรรมการ
3. นางแก้วใจ ท้าวเพชรโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นางสาวรัชนี แสนเหวิมโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ สามารถโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเปมิกา โหม่งพุฒโรงเรียนบ้านตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการ
3. นายสุรวิทย์ ฉลาดคิดโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
4. นางสุวิมล พรหมมาหล้าโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางใหมนา นาทันตองโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสมเพ็ชร ภูเพ็งใจโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี หงษ์พรมโรงเรียนอนุบาลสุดากรรมการ
3. นางนิ่มนวน อินทรเพชรโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางสมบัติ วงษ์คำใหญ่โรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาวดี กุลวงษ์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมใจ ศรีไชยมูลโรงเรียนบ้านฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางนันทนา เสนาโรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์กรรมการ
3. นางพัฎฐ์สุดา ศรีนามโหน่งโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ นาทันตองโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เครือคำโรงเรียนบ้านกุุดเต่าประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
3. นางพุทธาวดี หาสอดส่องโรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อมกรรมการ
4. นางสุภาวดี นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายอำพร พลท้าวโรงเรียนบ้านวังหมื่นประธานกรรมการ
2. นางธิษามณี อ่อนช้างโรงเรียนบ้านแกท่าวารีกรรมการ
3. นางถวิล สุริยศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางสุมาลี แนวบุตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางสาวเนติมา เจนวรกุลโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายอำพร พลท้าวโรงเรียนบ้านวังหมื่นประธานกรรมการ
2. นางธิษามณี อ่อนช้างโรงเรียนบ้านแกท่าวารีกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ลบพื้นโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางสุมาลี แนวบุตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางสาวเนติมา เจนวรกุลโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอุดม ดอนศรีโคตรโรงเรียนบ้านโคกกลางใหม่โพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สกุลธรรมโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายภราดร วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
4. นางจินตนา จำศิลป์โรงเรียนบ้านโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวคณิตา แก้วทาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวศศิประภา ไชยสิทธิ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอุดม ดอนศรีโคตรโรงเรียนบ้านโคกกลางใหม่โพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สกุลธรรมโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายภราดร วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
4. นางสาวจินตนา จำศิลป์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
5. นางสาวคณิตา แก้วทาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวศศิประภา ไชยสิทธิ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอุดม ดอนศรีโคตรโรงเรียนบ้านโคกกลางใหม่โพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สกุลธรรมโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายภราดร วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
4. นางจินตนา จำศิลป์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
5. นางสาวคณิตา แก้วทาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวศศิประภา ไชยสิทธิ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีทินกร สุวรรณพรมโรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองประธานกรรมการ
2. นายอุบล แพนพาโรงเรียนบ้านกุดฉิม (อ.โนนสัง)กรรมการ
3. นางจุฑามาศ ประการแก้วโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางกัลยกร เจริญสุขโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
5. นางวาสนา น่าบัณฑิตโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทินกร สุวรรณพรมโรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองประธานกรรมการ
2. นายอุบล แพนพาโรงเรียนบ้านกุดฉิม (อ.โนนสัง)กรรมการ
3. นางจุฑามาศ ประการแก้วโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางกัลยกร เจริญสุขโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
5. นางวาสนา น่าบัณฑิตโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีทินกร สุวรรณพรมโรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองประธานกรรมการ
2. นายอุบล แพนพาโรงเรียนบ้านกุดฉิม (อ.โนนสัง)กรรมการ
3. นางจุฑามาศ ประการแก้วโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางกัลยกร เจริญสุขโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
5. นางวาสนา น่าบัณฑิตโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทินกร สุวรรณพรมโรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองประธานกรรมการ
2. นายอุบล แพนพาโรงเรียนบ้านกุดฉิม (อ.โนนสัง)กรรมการ
3. นางจุฑามาศ ประการแก้วโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางกัลยกร เจริญสุขโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
5. นางวาสนา น่าบัณฑิตโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายไกรรัตน์ บุญทองแพงโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย คำภิหนูโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายภราดร วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
4. นายทองสุก สิมดีโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
5. นางสาวฉันทนา โวลาโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไกรรัตน์ บุญทองแพงโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย คำภิหนูโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายภราดร วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
4. นายทองสุก สิมดีโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
5. นางสาวฉันทนา โวลาโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสมคิด อุ่นจิตรโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร ชัยปัญหาโรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกรรมการ
3. นางสุพิศตา ไชยวานโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวศศิพิมล แก้วยมโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสมคิด อุ่นจิตรโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร ชัยปัญหาโรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกรรมการ
3. นางสุพิศตา ไชยวานโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวศศิพิมล แก้วยมโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมคิด อุ่นจิตรโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร ชัยปัญหาโรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกรรมการ
3. นางสุพิศตา ไชยวานโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวศศิพิมล แก้วยมโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์โรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นางกฤตพร อินทร์วิชาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
3. นางประเวศ ศรีลีโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
4. นายชารี แพนพาโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง)กรรมการ
5. นายสุพจน์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
6. นางระพีพร ศรีภูมิโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
7. นางสุพรรณี ราชแวงโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลินี หลักคำโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางประภาดา กุลวงศ์โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ปุริสาโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ภาเชียงคุณโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นางนงเยาว์ โฮมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
6. นางรุ้งกาณฑ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
7. นางพัทยา ชัยพฤกษ์โรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ หาญสุบินโรงเรียนบ้านโนนขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางชนันญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
3. นางวาสนา ดอนหมื่นศรีโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
4. นางบุญรัตน์ คิดรอบโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
5. นางดรุณี อินทนิลโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายณรงศักดิ์ หลวงพลโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช คงศิลป์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางปราณี อินทนิลโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นางสายพิณ นามทองโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
5. นายปริญญาวุธ วัฒนสุนทรโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางจิตติพร เชื้อบัณฑิตโรงเรียนบ้านหินสิ่วประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ ศรีชำนิโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
3. นางยุพิน นาใจรีบโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นายยุทธชัย คำมุกชิกโรงเรียนนาดีคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวลาภิศรินทร์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด อุ่นจิตรโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นายเชวงศักดิ์ ทัพลาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นางเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
4. นางไพรินทร์ มาลาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
5. นางปราการ แก้วคำโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ พุกหน้าโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายไพรลิน เชื้อสุขโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ โพคันโยโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางวาสนา พลชายโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายชนะ วงษ์มาโรงเรียนบ้านดินทรายทรายประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ พลโยธาโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการ
3. นางศศิธร ใจกล้าโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ปทุมกุลโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ สังฆะมณีโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ หลงกุลโรงเรียนบ้านดอนหันประธานกรรมการ
2. นางพนมพร ศิริวัฒนวรวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสุนันทา จันทะคุณโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางชัญญานุช คงศิลป์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวณัฐนันท์ เพียดงมันโรงเรียนบ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ หลงกุลโรงเรียนบ้านดอนหันประธานกรรมการ
2. นางพนมพร ศิริวัฒนวรวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสุนันทา จันทะคุณโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางสาวชัญญานุช คงศิลป์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวณัฐนันท์ เพียดงมันโรงเรียนบ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายบุญช่วย ปู่หลุ่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา การีชุมโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายชัชวาล พาน้อยโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
4. นางสาวกมลวัน วิริยะกุลโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
6. นางวันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
7. นายศรีธาตุ ศรีสรณ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายบุญช่วย ปู่หลุ่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา การีชุมโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายชัชวาล พาน้อยโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
4. นายกมลวัน วิริยะกุลโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
6. นางวันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
7. นายศรีธาตุ ศรีสรณ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบุญช่วย ปู่หลุ่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา การีชุมโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายชัชวาล พาน้อยโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
4. นางสาวกมลวัน วิริยะกุลโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
6. นางวันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
7. นายศรีธาตุ ศรีสรณ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย ปู่หลุ่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา การีชุมโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายชัชวาล พาน้อยโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
4. นางสาวกมลวัน วิริยะกุลโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
6. นางวันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
7. นายศรีธาตุ ศรีสรณ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย ปู่หลุ่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา การีชุมโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายชัชวาล พาน้อยโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
4. นางสาวกมลวัน วิริยะกุลโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
6. นางวันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
7. นายศรีธาตุ ศรีสรณ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอำพร พลท้าวโรงเรียนบ้านวังหมื่นประธานกรรมการ
2. นายศุภนิตย์ โภคานิตย์โรงเรียนบ้านวังคูณกรรมการ
3. นางนิลุบล น้อยวันโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญประภา โคตรบาลโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
5. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอำพร พลท้าวโรงเรียนบ้านวังหมื่นประธานกรรมการ
2. นายศุภกิตติ์ โภคานิตย์โรงเรียนบ้านวังคูณกรรมการ
3. นางนิลุบล น้อยวันโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญประภา โคตรบาลโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
5. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอำพร พลท้าวโรงเรียนบ้านวังหมื่นประธานกรรมการ
2. นายศุภกิตติ์ โภคานิตย์โรงเรียนบ้านวังคูณกรรมการ
3. นางนิลุบล น้อยวันโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญประภา โคตรบาลโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
5. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจำนงชัย เพ็งคำแสนโรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโป่งประธานกรรมการ
2. นางพรวรรค์ เกตุไทยโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
3. นางปิ่นเพชร บูรสิทธิ์โรงเรียนหนองม่วงชมภูทองกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ แสนสากลโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ โสนโชติโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจำนงชัย เพ็งคำแสนโรงเรียนสงวนสิบเก้าโป่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ เกตุไทยโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
3. นางปิ่นเพชร บูรสิทธิ์โรงเรียนหนองม่วงชมภูทองกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ แสนสากลโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ โสนโชติโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำนงชัย เพ็งคำแสนโรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโป่งประธานกรรมการ
2. นางพรวรรค์ เกตุไทยโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
3. นางปิ่นเพชร บูรสิทธิ์โรงเรียนหนองม่วงชมภูทองกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ แสนสากลโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ โสนโชติโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกานต์ โง่นทองโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประธานกรรมการ
2. นางนุตาภรณ์ สินทรโกโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นายสุขสันต์ ภูขาวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา81กรรมการ
4. นายชาญชัย บุญญเลสนิรันดร์โรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
5. นายตั๊ด กะสีโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกานต์ โง่นทองโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประธานกรรมการ
2. นางนุตาภรณ์ สินทรโกโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นายสุขสันต์ ภูขาวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา81กรรมการ
4. นายชาญชัย บุญญเลสนิรันดร์โรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
5. นายตั๊ด กะสีโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสุรียา นาใจรีบโรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นางรัชนีย์ ศิริขวาโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางพิธพร เหลาเพ็งโรงเรียนบ้านนาทับควายกรรมการ
4. นายสังวร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางละเอียด ชละธารโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสุรียา นาใจรีบโรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นางรัชนีย์ ศิริขวาโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางพิธพร เหลาเพ็งโรงเรียนบ้านนาทับควายกรรมการ
4. นายสังวร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางละเอียด ชละธารโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ โคตะหาโรงเรียนบ้านวังคูณประธานกรรมการ
2. นางวนิดา วาชัยยุงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางสาวบัวไข วิเศษศรีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายจีราวิชช์ คานลุนโรงเรียนบ้านทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ โคตะหาโรงเรียนบ้านวังคูณประธานกรรมการ
2. นางวนิดา วาชัยยุงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางสาวบัวไข วิเศษศรีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายจีราวิชช์ คานลุนโรงเรียนบ้านทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ โคตะหาโรงเรียนบ้านวังคูณประธานกรรมการ
2. นางวนิดา วาชัยยุงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางสาวบัวไข วิเศษศรีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายจีราวิชช์ คานลุนโรงเรียนบ้านทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสนธิ วิริยะกุลโรงเรียนบ้านตำแยประธานกรรมการ
2. นายเข็มชาติ ศรีภุธรโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
3. นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐโรงเรียนบ้านภูพานคำกรรมการ
4. นางสุนทร เสมาเพชรโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
5. นางศิริพร จันทร์ดำโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสนธิ วิริยะกุลโรงเรียนบ้านตำแยประธานกรรมการ
2. นายเข็มชาติ ศรีภุธรโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
3. นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐโรงเรียนบ้านภูพานคำกรรมการ
4. นางสุนทร เสมาเพชรโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
5. นางศิริพร จันทร์ดำโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสนธิ วิริยะกุลโรงเรียนบ้านตำแยประธานกรรมการ
2. นายเข็มชาติ ศรีภุธรโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
3. นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐโรงเรียนบ้านภูพานคำกรรมการ
4. นางสุนทร เสมาเพชรโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
5. นางศิริพร จันทร์ดำโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีสุพจน์ อุภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองสะแบงประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ทัพจันทร์โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยกรรมการ
3. นางรุ้งตะวัน สิงห์กอโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายประทีป เชยชมโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
5. นางคายคำ ขาวขำโรงเรียนนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ เครือคำโรงเรียนบ้านกุุดเต่าประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ดวงศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
3. นางสาวผาณิต ผลวัฒนาโรงเรียนยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
4. นายสราวุธ จันทร์ถาวรโรงเรียนโนนอุดมกรรมการ
5. นายไฉน คำบูชาโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
6. นายธนพล โพธิปัสสาโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
7. นายวุฒิพงษ์ คมคายโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
8. นายกิตติพงษ์ คล่องดีโรงเรียนบ้านภูพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เครือคำโรงเรียนบ้านกุดเต่าประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ดวงศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
3. นางสาวผาณิต ผลวัฒนาโรงเรียนยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
4. นายสราวุธ จันทร์ถาวรโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
5. นายไฉน คำบูชาโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
6. นายธนพล โพธิปัสสาโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
7. นายวุฒิพงษ์ คมคายโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
8. นายกิตติพงษ์ คล่องดีโรงเรียนบ้านภูพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร ศรีลีโรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทราโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ เหลาราชโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นายสุวิทย์ เดี่ยวผาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุกัลป์ ศรีพันธะบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
6. นายดุสิต มิ่งชัยโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
7. นายนิคม อุประโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
8. นายบุญถม สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
9. นายจงกล พลโยธาโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการ
10. นางพิสมัย บรรเลงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ศรีลีโรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทราโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ เหลาราชโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นายสุวิทย์ เดี่ยวผาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุกัลป์ ศรีพันธะบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
6. นายดุสิต มิ่งชัยโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
7. นายนิคม อุประโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
8. นายบุญถม สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
9. นายจงกล พลโยธาโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการ
10. นางพิสมัย บรรเลงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประไพ ศรีวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านวังไฮประธานกรรมการ
2. นางอุไร หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นายวัตตี แก้ววังสันต์โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยกรรมการ
4. นางนริศรา ล้วนกล้าโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายประไพ ศรีวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านวังไฮประธานกรรมการ
2. นางอุไร หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นายวัตตี แก้ววังสันต์โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยกรรมการ
4. นางนริศรา ล้วนกล้าโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประไพ ศรีวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านวังไฮประธานกรรมการ
2. นางอุไร หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นายวัตตี แก้ววังสันต์โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยกรรมการ
4. นางนริศรา ล้วนกล้าโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ชะนะไลโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสุภาวดี งามใจโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
4. นายสุรพล กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาวผาณิต ผลวัฒนาโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ชะนะไลโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสุภาวดี งามใจโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
4. นายสุรพล กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาวผาณิต ผลวัฒนาโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ชะนะไลโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสุภาวดี งามใจโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
4. นายสุรพล กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาวผาณิต ผลวัฒนาโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายมนัส ศรีตะบุตรโรงเรียนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายโยธิน พรมดีโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ วงษ์มหาจักร์โรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
5. นายวันชัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมนัส ศรีตะบุตรโรงเรียนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายโยธิน พรมดีโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ วงษ์มหาจักร์โรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
5. นายวันชัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายยอดชัย หนูมีโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
2. นายธราทร ทองปัญญานพโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นายประทีป ณรงค์ชัยโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
5. นางสมสมร ถนอมเมฆโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายยอดชัย หนูมีโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายธราทร ทองปัญญานพโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางประทีป ณรงค์ชัยโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
5. นางสมสมร ถนอมเมฆโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายยอดชัย หนูมีโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายธราทร ทองปัญญานพโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางประทีป ณรงค์ชัยโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
5. นางสมสมร ถนอมเมฆโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ใจเปรียวโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ไตรวงษ์โรงเรียนบ้านขามธาตุกรรมการ
3. นายสุพจน์ ภูสีดินโรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงามกรรมการ
4. นายจิตยุทธ สีหะโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
5. นางลัดดาภรณ์ บรรเทาพิษโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นายนิรุตน์ ประภาวิชาโรงเรียนบ้านภูพานทองกรรมการ
3. นายดิเรก วงษ์มหาจักร์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางนุจรินทร์ ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นายอาทิน ปลูกสกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นายนิรุตน์ ประภาวิชาโรงเรียนบ้านภูพานทองกรรมการ
3. นายดิเรก วงษ์มหาจักร์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางนุจรินทร์ ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นายอาทิน ปลูกสกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นายนิรุตน์ ประภาวิชาโรงเรียนบ้านภูพานทองกรรมการ
3. นายดิเรก วงษ์มหาจักร์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางนุจรินทร์ ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นายอาทิน ปลูกสกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นางสุพัตตรา หล้าฤทธิ์โรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นางสุพัตตรา หล้าฤทธิ์โรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นางสุพัตตรา หล้าฤทธิ์โรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นางสุพัตตรา หล้าฤทธิ์โรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นางสุพัตตรา หล้าฤทธิ์โรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นางสุพัตตรา หล้าฤทธิ์โรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นางสุพัตตรา หล้าฤทธิ์โรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นางสุพัตตรา หล้าฤทธิ์โรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นางสุพัตตรา หล้าฤทธิ์โรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคุูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธศาสตร์ สุทธิวิเศษโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
3. นางเพียงพิศ โกมุทพงษ์โรงเรียนบ้านาเลิงกรรมการ
4. นายคมสัน จันทร์เพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคุูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธศาสตร์ สุทธิวิเศษโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
3. นางเพียงพิศ โกมุทพงษ์โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นายคมสัน จันทร์เพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคุูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศาสตร์ สุทธิวิเศษโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
3. นางเพียงพิศ โกมุทพงษ์โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นายคมสัน จันทร์เพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประยูร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มประธานกรรมการ
2. นายสนองศักดิ์ พาน้อยโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็งโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางจุฑามาศ พุฒพันธ์โรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
5. นางธัญวรรณ พันธุวรโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายประยูร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มประธานกรรมการ
2. นายสนองศักดิ์ พาน้อยโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็งโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางจุฑามาศ พุฒพันธ์โรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
5. นางธัญวรรณ พันธุวรโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประยูร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มประธานกรรมการ
2. นายสนองศักดิ์ พาน้อยโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็งโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางจุฑามาศ พุฒพันธ์โรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
5. นางธัญวรรณ พันธุวรโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประยูร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มประธานกรรมการ
2. นายสนองศักดิ์ พาน้อยโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็งโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางจุฑามาศ พุฒพันธ์โรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
5. นางธัญวรรณ พันธุวรโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน อินผ่องโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นายแหลมสิงห์ คำคลี่โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกรรมการ
4. นายวทิพงษ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน อินผ่องโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นายแหลมสิงห์ คำคลี่โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกรรมการ
4. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็งโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
6. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน อินผ่องโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นายแหลมสิงห์ คำคลี่โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกรรมการ
4. นายวทิพงษ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนิ่มนวล อินทรเพชรโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
6. นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็งโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
7. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน อินผ่องโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นายแหลมสิงห์ คำคลี่โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกรรมการ
4. นายวทิพงษ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็งโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
6. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นายทองยศ สารีคานโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกุลกรรมการ
5. นายธราธร อุทัยธวัชโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นายทองยศ สารีคานโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกุลกรรมการ
5. นายธราธร อุทัยธวัชโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นายทองยศ สารีคานโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกุลกรรมการ
5. นายธราธร อุทัยธวัชโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นายทองยศ สารีคานโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกุลกรรมการ
5. นายธราธร อุทัยธวัชโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นายทองยศ สารีคานโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกุลกรรมการ
5. นายธราธร อุทัยธวัชโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นายทองยศ สารีคานโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกุลกรรมการ
5. นายธราธร อุทัยธวัชโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นายทองยศ สารีคานโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกุลกรรมการ
5. นายธราธร อุทัยธวัชโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นายทองยศ สารีคานโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
4. นางอุุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกุลกรรมการ
5. นายธราธร อุทัยธวัชโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นายทองยศ สารีคานโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกุลกรรมการ
5. นายธราธร อุทัยธวัชโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นายทองยศ สารีคานโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
4. นายอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกุลกรรมการ
5. นายธราธร อุทัยธวัชโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางฤดีวรรณ ดีพลภักดีโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
3. นางจรรยา พรมพลเมืองโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ บุญพิรินทร์โรงเรียนหนองผำโคกสวรรค์กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกุลกรรมการ
6. นางสาวกัลยาณี รัตนงามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
7. นางพรทิพย์ ต้นเงินโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางฤดีวรรณ ดีพลภักดีโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
3. นางจรรยา พรมพลเมืองโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ บุญพิรินทร์โรงเรียนหนองผำโคกสวรรค์กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกุลกรรมการ
6. นางกัลยาณี รัตนงามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
7. นางพรทิพย์ ต้นเงินโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางฤดีวรรณ ดีพลภักดีโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
3. นางจรรยา พรมพลเมืองโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ บุญพิรินทร์โรงเรียนหนองผำโคกสวรรค์กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกุลกรรมการ
6. นางสาวกัลยาณี รัตนงามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
7. นางพรทิพย์ ต้นเงินโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางฤดีวรรณ ดีพลภักดีโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
3. นางจรรยา พรมพลเมืองโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ บุญพิรินทร์โรงเรียนหนองผำโคกสวรรค์กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกุลกรรมการ
6. นางสาวกัลยาณี รัตนงามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
7. นางพรทิพย์ ต้นเงินโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสุจิตรา คำสุขโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
4. นางชวารุณี มีปากดีโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
5. นางพนิดา จันทร์ชมภูโรงเรียนบ้านตำแยกรรมการ
6. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
7. นางเกื้อกูล โคตะหาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสุจิตรา คำสุขโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
4. นางชวารุณี มีปากดีโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
5. นางพนิดา จันทร์ชมภูโรงเรียนบ้านตำแยกรรมการ
6. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
7. นางเกื้อกูล โคตะหาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสุจิตรา คำสุขโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
4. นางชวารุณี มีปากดีโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
5. นางพนิดา จันทร์ชมภูโรงเรียนบ้านตำแยกรรมการ
6. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
7. นางเกื้อกูล โคตะหาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสุจิตรา คำสุขโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
4. นางชวารุณี มีปากดีโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
5. นางพนิดา จันทร์ชมภูโรงเรียนบ้านตำแยกรรมการ
6. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
7. นางเกื้อกูล โคตะหาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสุจิตรา คำสุขโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
4. นางชวารุณี มีปากดีโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
5. นางพนิดา จันทร์ชมภูโรงเรียนบ้านตำแยกรรมการ
6. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
7. นางเกื้อกูล โคตะหาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสุจิตรา คำสุขโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
4. นางชวารุณี มีปากดีโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
5. นางพนิดา จันทร์ชมภูโรงเรียนบ้านตำแยกรรมการ
6. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
7. นางเกื้อกูล โคตะหาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาววาสนา แสงมุกดาโรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทาโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางปาริชาติ เสนามนตรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองกรรมการ
4. นางราวรรณ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโนนสว่าง (โนนสัง)กรรมการ
5. นางสาวชุติมา ชาเนตรโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
6. นางสาวกรวิกาณ์ ช่วงทิพย์โรงเรียนบ้านฝายหินประชารักษ์กรรมการ
7. นางสาววารุณี มูลไขโรงเรียนบ้านฝายหินประชารักษ์กรรมการ
8. นางสาวสุพัชรา ปัญญาวีกิจตระกูลโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
9. นางพัชรินทร์ ด่านพงษ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา แสงมุกดาโรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทาโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางปาริชาติ เสนามนตรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางราวรรณ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโนนสว่าง (โนนสัง)กรรมการ
5. นางสาวชุติมา ชาเนตรโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
6. นางสาวกรวิกาณ์ ช่วงทิพย์โรงเรียนบ้านฝายหินประชารักษ์กรรมการ
7. นางสาววารุณี มูลไขโรงเรียนบ้านฝายหินประชารักษ์กรรมการ
8. นางสาวสุพัชรา ปัญญาวีกิจตระกูลโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
9. นางพัชรินทร์ ด่านพงษ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา แสงมุกดาโรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทาโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางปาริชาติ เสนามนตรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางราวรรณ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโนนสว่าง (โนนสัง)กรรมการ
5. นางสาวชุติมา ชาเนตรโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
6. นางสาวกรวิกาณ์ ช่วงทิพย์โรงเรียนบ้านฝายหินประชารักษ์กรรมการ
7. นางสาววารุณี มูลไขโรงเรียนบ้านฝายหินประชารักษ์กรรมการ
8. นางสาวสุพัชรา ปัญญาวีกิจตระกูลโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
9. นางพัชรินทร์ ด่านพงษ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายอำนวย เพชรโกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางจริญญา เดชเจริญโรงเรียนโนนคุูณวิทยากรรมการ
4. นางอรอุมา กันนะลาโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
5. นายธวัชชัย เดี่ยวผาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ ดอนปากจ้ำโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายอำนวย เพชรโกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางจริญญา เดชเจริญโรงเรียนโนนคุูณวิทยากรรมการ
4. นางอรอุมา กันนะลาโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
5. นายธวัชชัย เดี่ยวผาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ ดอนปากจ้ำโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายอำนวย เพชรโกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางจริญญา เดชเจริญโรงเรียนโนนคุูณวิทยากรรมการ
4. นางอรอุมา กันนะลาโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
5. นายธวัชชัย เดี่ยวผาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ ดอนปากจ้ำโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายมงกุฏ จำนงนิตย์โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยประธานกรรมการ
2. นางจงกลณี วรรธนะโรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบงกรรมการ
3. นางสาวสุวารี แก้วดวงศรีโรงเรียนวังคูณวังแคนวิทยากรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ ทองสง่าโรงเรียนบ้านบุ่งบกกรรมการ
5. นางสาวนิลรัตน์ วรสุทธิ์โรงเรียนบ้านฝายหินประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายมงกุฏ จำนงค์นิตโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยประธานกรรมการ
2. นางจงกลณี วรรธณะโรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบงกรรมการ
3. นางสาวสุวารี แก้วดวงศรีโรงเรียนวังคูณวังแคนวิทยากรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ ทองสง่าโรงเรียนบ้านบุ่งบกกรรมการ
5. นางสาวนิลรัตน์ วรสุทธิ์โรงเรียนบ้านฝายหินประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายภาวิไล บุญทองแพงโรงเรียนบ้านภูพานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา สิงห์ชัยโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพลวัฒน์ เครือภักดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81กรรมการ
4. นางสาวสมรัสวดี บุตรรัตนะโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
5. นางสาวสิริญา อินทร์นอกโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
6. นางจารีรัตน์ แสงมุกดาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางภาวิไล บุญทองแพงโรงเรียนบ้านภูพานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา สิงห์ชัยโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพลวัฒน์ เครือภักดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81กรรมการ
4. นางสาวสมรัสวดี บุตรรัตนะโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
5. นางสาวสิริญา อินทร์นอกโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
6. นางจารีรัตน์ แสงมุกดาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ คำชายโรงเรียนบ้านนามะเฟืองประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา ลาดบัวขาวโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา ศิริวงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางสุภัตรา โภคานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฎ์ศักดิ์ อาจยางคำโรงเรียนบ้านห้วยหามต่างประธานกรรมการ
2. นายจักรภพ สิริสถิตโรงเรียนบ้านาเลิงกรรมการ
3. นางละเอียด ปู่หลุนโรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยากรรมการ
4. นางแคทรีลียา จรัสศิริรัตน์โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบงกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร เจริญชัยโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายวิศิษฎ์ศักดิ์ อาจยางคำโรงเรียนบ้านห้วยหามต่างประธานกรรมการ
2. นายจักรภพ สิริสถิตโรงเรียนบ้านาเลิงกรรมการ
3. นางละเอียด ปู่หลุนโรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยากรรมการ
4. นางแคทรีลียา จรัสศิริรัตน์โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบงกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร เจริญชัยโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายพาส โคตรบาลโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางปรียานุช อุ่นใจโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
3. นางรัชนก คำพระธิกโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
4. นายธนวิชญ์ ธนูทองโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวศันศนี โคตรชมภูโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
6. นางสาวชญานิษฐ์ ไชยวงศาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายพาส โคตรบาลโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางปรียานุช อุ่นใจโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
3. นางรัชนก คำพระธิกโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
4. นายธนวิชญ์ ธนูทองโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวศันศนี โคตรชมภูโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
6. นางสาวชญานิษฐ์ ไชยวงศาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิชัย หงษ์ชุมแพโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นายประคม เดชะโรงเรียนบ้านหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นายกฤษฎา จันทรนวลโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
4. นางสาวมาลี พรหมเดเวชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา81กรรมการ
5. นายสมคิด พระสว่างโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายทิวากร ศรีชาติโรงเรียนสร้างเสี่ยนประธานกรรมการ
2. นายพิชิตชัย อินภูวงศ์โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
3. นายสุพจน์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
4. นายทองคำ พรมชินวงษ์โรงเรียนยางหลวงวิทยากรรมการ
5. นายเสถียร สุภรัตนกูลโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทองอาน บุญพรมโรงเรียนบ้านภูพานทองประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย อินทวงษ์โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษมกรรมการ
3. นายอุไรวรรณ คล้ายจินดาโรงเรียนโนนสูงเปลือยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธาราชโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นายจำนง วาปีโสโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายทวี คำแพงศรีโรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เพียแก่นโรงเรียนบ้านชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางปภารัต เสมอสายโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นายพิทักษ์กุล แวววงศ์โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายทวี คำแพงศรีโรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เพียแก่นโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางปภารัต เสมอสายโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นายพิทักษ์กุล แวววงศ์โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชนะบุญโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประคม เดชะโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางมาริสา รัตนโสภาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางสาวพวงทอง คงเจริญโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา โพธิ์ใต้โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายธงชัย แสวงกำไรโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางวีรยา ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)กรรมการ
3. นางรุนนี พรมโสโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
4. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ คำภูลาโรงเรียนยางหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไสว ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีโมสารโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสาวพวงทอง คงเจริญโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ลบพื้นโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นายอาทร มนตรีโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายพีระยศ พิทักษ์เขื่อนขันธ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางจำเลียง เหล่าโพธิ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางอรนุช บุญประคมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางจรัส วาปีโสโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ สามารถโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายพีระยศ พิทักษ์เขื่อนขันธ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางจำเลียง เหล่าโพธิ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางอรนุช บุญประคมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางจรัส วาปีโสโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ สามารถโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายมงกุฎ จำนงค์นิตโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เพชรโกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางปาริชาติ เสนามนตรีโรงเรียนห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายอาทิตย์ พิมพ์สุดโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
6. นางจุฑามาศ ประการแก้วโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
7. นางปนัดดา การีชุมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
8. นางสาวคณิตา แก้วทาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
9. นายปัญญา ยางศรีโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
10. นางพัชรินทร์ ด่านพงษ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
11. นางณัฐติยา เพ็ชรฟูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
12. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายมงกุฎ จำนงค์นิตโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เพชรโกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางปาริชาติ เสนามนตรีโรงเรียนห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางณัฐติยา เพ็ชรฟูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ พิมพ์สุดโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
7. นางจุฑามาศ ประการแก้วโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
8. นางปนัดดา การีชุมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
9. นางสาวคณิตา แก้วทาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
10. นายปัญญา ยางศรีโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
11. นางพัชรินทร์ ด่านพงษ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
12. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายมงกุฎ จำนงค์นิตโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เพชรโกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางณัฐติยา เพ็ชรฟูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางปาริชาติ เสนามนตรีโรงเรียนห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
5. นายอาทิตย์ พิมพ์สุดโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
7. นางจุฑามาศ ประการแก้วโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
8. นางปนัดดา การีชุมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
9. นางสาวคณิตา แก้วทาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
10. นายปัญญา ยางศรีโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
11. นางพัชรินทร์ ด่านพงษ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
12. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายมงกุฎ จำนงค์นิตโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เพชรโกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางปาริชาติ เสนามนตรีโรงเรียนห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางณัฐติยา เพ็ชรฟูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ พิมพ์สุดโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
7. นางจุฑามาศ ประการแก้วโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
8. นางปนัดดา การีชุมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
9. นางสาวคณิตา แก้วทาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
10. นายปัญญา ยางศรีโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
11. นางพัชรินทร์ ด่านพงษ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
12. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายมงกุฎ จำนงค์นิตโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เพชรโกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางปาริชาติ เสนามนตรีโรงเรียนห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางณัฐติยา เพ็ชรฟูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ พิมพ์สุดโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ประการแก้วโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
7. นางปนัดดา การีชุมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
8. นางสาวคณิตา แก้วทาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
9. นายปัญญา ยางศรีโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
10. นางพัชรินทร์ ด่านพงษ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
11. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
12. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายมงกุฎ จำนงค์นิตโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เพชรโกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางปาริชาติ เสนามนตรีโรงเรียนห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางณัฐติยา เพ็ชรฟูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ พิมพ์สุดโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
7. นางจุฑามาศ ประการแก้วโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
8. นางปนัดดา การีชุมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
9. นางคณิตา แก้วทาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
10. นายปัญญา ยางศรีโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
11. นางพัชรินทร์ ด่านพงษ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
12. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายมงกุฎ จำนงค์นิตโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เพชรโกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางปาริชาติ เสนามนตรีโรงเรียนห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางณัฐติยา เพ็ชรฟูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ พิมพ์สุดโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
7. นางจุฑามาศ ประการแก้วโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
8. นางปนัดดา การีชุมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
9. นางสาวคณิตา แก้วทาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
10. นายปัญญา ยางศรีโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
11. นางพัชรินทร์ ด่านพงษ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
12. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทองอาน บุญพรมโรงเรียนบ้านภูพานทองประธานกรรมการ
2. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายทองอาน บุญพรมโรงเรียนบ้านภูพานทองประธานกรรมการ
2. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายทองอาน ทองสีโรงเรียนบ้านภูพานทองประธานกรรมการ
2. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
3. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายทองอาน ทองสีโรงเรียนบ้านภูพานทองประธานกรรมการ
2. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
3. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายทองอาน บุญพรมโรงเรียนบ้านภูพานทองประธานกรรมการ
2. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายแพงตา แดงนาโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นายละมุด แดงนาโรงเรียนล้านลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายทองอาน ทองสีโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายทองอาน บุญพรมโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายทองอาน บุญพรมโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุวิชัย แก้วจันดาโรงเรียนบ้านแกท่าวารีประธานกรรมการ
2. นางปภารัต เสมอสายโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุวิชัย แก้วจันดาโรงเรียนบ้านแกท่าวารีประธานกรรมการ
2. นางปภารัต เสมอสายโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเจนภพ ชัยวรรณโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายกิติพงษ์ รัดอันโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกกรรมการ
4. นายสุพจน์ สิทธิโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายบัณฑิต ฉิมลีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนิทัศน์ พลสนองโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายธานี ศรีวงษ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายวสันต์ ชนะบุญโรงเรียนบ้านวังไฮกรรมการ
4. นายศิริรัฐพงษ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางศศิธร ใจกล้าโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเจนภพ ชัยวรรณโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายกิติพงษ์ รัดอันโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกกรรมการ
4. นายสุพจน์ สิทธิโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายบัณฑิต ฉิมลีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย พรมเปโรงเรียนบ้านนามะเฟืองประธานกรรมการ
2. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายยุทธนา มาลีโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการ
4. นายวิษณุ มุ่งงามโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายประทวน พรมสมบัติโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์โรงเรียนบ้านนาเลิงประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ ศรีจันทะโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยกรรมการ
5. นางสาววัลลภาภรณ์ มาลาชาสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย พรมเปโรงเรียนบ้านนามะเฟืองประธานกรรมการ
2. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายยุุทธนา มาลีโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการ
4. นายวิษณุ มุ่งงามโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายประทวน พรมสมบัติโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย พรมเปโรงเรียนบ้านนามะเฟืองประธานกรรมการ
2. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายยุทธนา มาลีโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการ
4. นายวิษณุ มุ่งงามโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายประทวน พรมสมบัติโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย พรมเปโรงเรียนบ้านนามะเฟืองประธานกรรมการ
2. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายยุทธนา มาลีโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการ
4. นายวิษณุ มุ่งงามโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายประทวน พรมสมบัติโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเจนภพ ชัยวรรณโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายกิติพงษ์ รัดอันโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกกรรมการ
4. นายสุพจน์ สิทธิโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายบัณฑิต ฉิมลีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนิทัศน์ พลสนองโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายธานี ศรีวงษ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายวสันต์ ชนะบุญโรงเรียนบ้านวังไฮกรรมการ
4. นายศิริรัฐพงษ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางศศิธร ใจกล้าโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเจนภพ ชัยวรรณโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายกิติพงษ์ รัดอันโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกกรรมการ
4. นายสุพจน์ สิทธิโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายบัณฑิต ฉิมลีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์โรงเรียนบ้านนาเลิงประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ ศรีจันทะโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยกรรมการ
5. นางสาววัลลภาภรณ์ มาลาชาสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายประภาส ลิโป้โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายคุ้มชัย เลขาโชคโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ สิทธิลุนโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยกรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ บุญผาจักร์โรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
5. นายมนตรี พลแพงขวาโรงเรียนนาดีคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายประภาส ลิโป้โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายคุ้มชัย เลขาโชคโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ สิทธิลุนโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยกรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ บุญผาจักร์โรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
5. นายมนตรี พลแพงขวาโรงเรียนนาดีคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวลักขณา สาระกิจจานนท์โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายสุทธิลักษณ์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นางวิยะดา นนท์ไพรวัลย์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางพัชริน อ่อนทะโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
5. นายจำเริญ จำเริญพานิชโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวลักขณา สาระกิจจานนท์โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายสุทธิลักษณ์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นางวิยะดา นนท์ไพรวัลย์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางพัชริน อ่อนทะโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
5. นายจำเริญ จำเริญพานิชโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุรวิทย์ ศรีดาวงษ์โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พิมรินทร์โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ เพียดงมันโรงเรียนบ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายวิชัย เสนาลาโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
5. นางรำไพ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านโคกกลาง(โนนสัง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ ศรีดาวงษ์โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พิมรินทร์โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ เพียดงมันโรงเรียนบ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายวิชัย เสนาลาโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
5. นางรำไพ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านโคกกลาง(โนนสัง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายไกรรัตน์ บุญทองแพงโรงเรียนบ้้านโคกน้ำเกี้ยงประธานกรรมการ
2. นางทองม้วน สีขอนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางพัชรีย์ ด่านพงษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางวงษ์ศรี คำแท้โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นายทองเพชร ชาบุญมีโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง)กรรมการ
6. นายประยนต์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายไกรรัตน์ บุญทองแพงโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงประธานกรรมการ
2. นางทองม้วน สีขอนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางพัชรีย์ ด่านพงษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางวงษ์ศรี คำแท้โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นายทองเพชร ชาบุญมีโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง)กรรมการ
6. นายประยนต์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายมณเทียร บรรลังศรีโรงเรียนบ้านดานยานางประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา นาใจคงโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ โพคันโยโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางละเอียด ปู่หลุ่นโรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยากรรมการ
5. นางจารุวรรณ ภาเชียงคุณโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
6. นางพิณทิพ สุขบัวโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
7. นางสุนันท์ โพธิบายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุรกานต์ พลตรีโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองประธานกรรมการ
2. นางพัชนี พรมอ่อนโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสมร ศรีเหลี่ยมงามโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายศิวะเดช สิทธิการโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
5. นายละอวด ปิติโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร บรรลังสีโรงเรียนบ้านดอนยานางประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา นาใจคงโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ โพคันโยโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางละเอียด ปู่หลุ่นโรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยากรรมการ
5. นางจารุวรรณ ภาเชียงคุณโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
6. นางพิณทิพ สุขบัวโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
7. นางสุนันท์ โพธิบายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรกานต์ พลตรีโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองประธานกรรมการ
2. นางพัชนี พรมอ่อนโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสมร ศรีเหลี่ยมงามโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายศิวะเดช สิทธิการโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
5. นายละอวด ปิติโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวัชรินทร์ นาคเกษมโรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพรประธานกรรมการ
2. นางสมพร จันทร์ดำโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสุพรรณี วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวจันทร์สุดา สวัสดิ์ทาโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
5. นางรุ่งรัศมี เครือภักดีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวัชรินทร์ นาคเกษมโรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพรประธานกรรมการ
2. นางสมพร จันทร์ดำโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสุพรรณี วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวจันทร์สุดา สวัสดิ์ทาโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
5. นางรัศมี เครือภักดีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายวิภาส เหล่าบ้านค้อโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นางระเบียบ ดีศรีโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา โคตรสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
6. นางจินตนา แดนชัยภูมิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81กรรมการ
7. นางสุภัทรา พุ่มหนูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวิภาส เหล่าบ้านค้อโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นางระเบียบ ดีศรีโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา โคตรสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
6. นางจินตนา แดนชัยภูมิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81กรรมการ
7. นางสุภัทรา พุ่มหนูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายประยูร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มประธานกรรมการ
2. นางพิพิธพร บุญเสริมโรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์กรรมการ
3. นางทศพร บุตรสุรีย์โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอภิวรรณ บุตรรัตนะโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นางสาวมลิวรรณ สิมดีโรงเรียนบ้านข้องโป้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายประยูร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มประธานกรรมการ
2. นางพิพิธพร บุญเสริมโรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์กรรมการ
3. นางทศพร บุตรสุรีย์โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอภิวรรณ บุตรรัตนะโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นางสาวมลิวรรณ สิมดีโรงเรียนบ้านข้องโป้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางยุพดี ภูมิศรีแก้วโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
3. นางเพชรินทร์ พรหมจารย์โรงเรียนหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นางสุภาณี ภูพวกโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางยุพดี ภูมิศรีแก้วโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
3. นางเพชรินทร์ พรหมจารย์โรงเรียนหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นางสุภาณี ภูพวกโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางปรารถนา ชัยชนะสุวัฒน์โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบานประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ราชโยธาโรงเรียนบ้านดอนนาดีกรรมการ
3. นางขันทอง พะชะโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
4. นางปริฉัตร ไพรตื่นโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
5. นางสาวขจรรักษ์ พินิจนึกโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียนกรรมการ
6. นางวาริกา สิงห์เสนาโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางทิพพา ศรีคัฒนพรหมโรงเรียนพิศาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหอมหวล อุภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
3. นางจงรักษ์ ม่วงสุราษฎร์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางเจียมจิต สุวอโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
5. นางนิรมล วันนิจโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
6. นางอาทิตยา ช้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสุชาติ แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นางธิดาสวรรค์ มณ๊รัตน์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวสุชานันท์ ศิริวรรณโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
4. นางนิตยา บัวคำโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ขันขวาโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการ
6. นางชัยศรี ยิ่งเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายอุทัย วรสิทธิ์โรงเรียนบ้านกุดแท่นประธานกรรมการ
2. นางประภาวรรณ พลตรีโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางวนิดา ป้อมสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
4. นางนงนุช สังฆรัตน์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางการต์พิชา พรมพิมพ์โรงเรียนบุตรเพชรวิทยากรรมการ
6. นางพิสมัย แหม่งปังโรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสารภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ระหาญสิมโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางพัชรีวรรณ จวบศรีโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ พลชายโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
6. นางเพียรใจ ภูเมฆโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
7. นางสาวนงเยาว์ สามารถโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสารภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ระหาญสิมโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พลชายโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางเพียรใจ ภูเมฆโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
6. นางอภิญญา บุญยะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสารภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ระหาญสิมโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พลชายโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางเพียรใจ ภูเมฆโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
6. นางอภิญญา บุญยะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสารภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ระหาญสิมโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พลชายโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางเพียรใจ ภูเมฆโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
6. นางอภิญญา บุญยะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสารภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ระหาญสิมโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางพัชรีวรรณ จวบศรีโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ พลชายโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
6. นางเพียรใจ ภูเมฆโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
7. นางสาวนงเยาว์ สามารถโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสารภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ระหาญสิมโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางเพียรใจ ภูเมฆโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ พลชายโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
6. นางอภิญญา บุญยะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสารภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ระหาญสิมโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา บุญยะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสารภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ระหาญสิมโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางพัชรีวรรณ จวบศรีโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
5. นางเพียรใจ ภูเมฆโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
6. นายจักรพงษ์ พลชายโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวนงเยาว์ สามารถโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสารภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ระหาญสิมโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา บุญยะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสารภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ระหาญสิมโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา บุญยะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสารภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ระหาญสิมโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา บุญยะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสารภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ระหาญสิมโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา บุญยะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสารภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ระหาญสิมโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา บุญยะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสารภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ระหาญสิมโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา บุญยะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสารภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ระหาญสิมโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา บุญยะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระชาติ หารวาระโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยประธานกรรมการ
2. นางกนกพร เสนาดีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายกฤษฎา จันทรนวลโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
4. นางหอมหวล สุวรรณละอองโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระชาติ หารวาระโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยประธานกรรมการ
2. นางกนกพร เสนาดีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายกฤษฎา จันทร์นวลโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
4. นางหอมหวน สุวรรณละอองโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยยงค์ ภูเนตร์โรงเรียนบ้านวังมนประธานกรรมการ
2. นางนวล กองสีหาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ บุตรรัตนะโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี พลงามโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
5. นางสาวดอกไม้ ไชยพะยวนโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชัยยงค์ ภูเนตร์โรงเรียนบ้านวังมนประธานกรรมการ
2. นางนวล กองสีหาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ บุตรรัตนะโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางสุภาวดี พลงามโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
5. นางสาวดอกไม้ ไชยพะยวนโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายชัยยงค์ ภูเนตร์โรงเรียนบ้านวังมนประธานกรรมการ
2. นางนวล กองสีหาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ บุตรรัตนะโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางสุภาวดี พลงามโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
5. นางสาวดอกไม้ ไชยพะยวนโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอดุลศักดิ์ ติวทองโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางบังอร หงสาธรโรงเรียนหินสิ่วกรรมการ
5. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดุลศักดิ์ ติวทองโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางบังอร หงสาธรโรงเรียนหินสิ่วกรรมการ
5. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอดุลศักดิ์ ติวทองโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางบังอร หงสาธรโรงเรียนหินสิ่วกรรมการ
5. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลศักดิ์ ติวทองโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางบังอร หงสาธรโรงเรียนหินสิ่วกรรมการ
5. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอดุลศักดิ์ ติวทองโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางบังอร หงสาธรโรงเรียนหินสิ่วกรรมการ
5. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประมวล อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีชฎา วิชาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางอารีย์ เทพจิตรโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางนงคราญ อินทร์กงโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางศิรประภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอดุลศักดิ์ ติวทองโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางบังอร หงสาธรโรงเรียนหินสิ่วกรรมการ
5. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอดุลศักดิ์ ติวทองโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางบังอร หงสาธรโรงเรียนหินสิ่วกรรมการ
5. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอดุลศักดิ์ ติวทองโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางบังอร หงสาธรโรงเรียนหินสิ่วกรรมการ
5. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอดุลศักดิ์ ติวทองโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางบังอร หงสาธรโรงเรียนหินสิ่วกรรมการ
5. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอดุลศักดิ์ ติวทองโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางบังอร หงสาธรโรงเรียนหินสิ่วกรรมการ
5. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายธนพล พรมหาชัยโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุลจิรา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางอุมารี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2กรรมการ
5. นางรัดดา พาน้อยโรงเรียนนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธนพล พรมหาชัยโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุลจิรา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2กรรมการ
5. นางรัดดา พาน้อยโรงเรียนนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธนพล พรมหาชัยโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุลจิรา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2กรรมการ
5. นางรัดดา พาน้อยโรงเรียนนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธนพล พรมหาชัยโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุลจิรา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2กรรมการ
5. นางรัดดา พาน้อยโรงเรียนนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธนพล พรมหาชัยโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุลจิรา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2กรรมการ
5. นางรัดดา พาน้อยโรงเรียนนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายธนพล พรมหาชัยโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุลจิรา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2กรรมการ
5. นางรัดดา พาน้อยโรงเรียนนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธนพล พรมหาชัยโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุลจิรา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2กรรมการ
5. นางรัดดา พาน้อยโรงเรียนนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธนพล พรมหาชัยโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุลจิรา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2กรรมการ
5. นางรัดดา พาน้อยโรงเรียนนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนพล พรมหาชัยโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุลจิรา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2กรรมการ
5. นางรัดดา พาน้อยโรงเรียนนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธนพล พรมหาชัยโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุลจิรา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2กรรมการ
5. นางรัดดา พาน้อยโรงเรียนนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิกุลทอง พรหมธีโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางลัดดา พาน้อยโรงเรียนนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางประนอม อ่อนทองโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางพัชรี พรมอ่อนโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพิกุลทอง พรหมธีโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางลัดดา พาน้อยโรงเรียนนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางประนอม อ่อนทองโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางพัชรี พรมอ่อนโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางสาวตมัญฐกร แสนอุบลโรงเรียนบ้านผาสุกกรรมการ
3. นางบุญศรี ศิริเชียงพิณโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางทองม้วน สีขอนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางจิรภา โนนทิงโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางสาวตมัญฐกร แสนอุบลโรงเรียนบ้านผาสุกกรรมการ
3. นางบุญศรี ศิริเชียงพิณโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางทองม้วน สีขอนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางจิรภา โนนทิงโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศุภกิตติ์ ราชโยธีโรงเรียนบ้านห้วยค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลนัฐดา ดีหล้าโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นายประสงค์ โสนะชัยโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางถวิล เศรษฐบดีโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศุภกิตติ์ ราชโยธีโรงเรียนบ้านห้วยค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลนัฐดา ดีหล้าโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นายประสงค์ โสนะชัยโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางถวิล เศรษฐบดีโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศุภกิตติ์ ราชโยธีโรงเรียนบ้านห้วยค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลนัฐดา ดีหล้าโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นายประสงค์ โสนะชัยโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางถวิล เศรษฐบดีโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศุภกิตติ์ ราชโยธีโรงเรียนบ้านห้วยค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลนัฐดา ดีหล้าโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นายประสงค์ โสนะชัยโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางถวิล เศรษฐบดีโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปาริชาติ ไกรฝ่ายโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ วงษ์ตรีศรีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสมปรารถนา ป้านภูมิโรงเรียนวังคูณวังแคนวิยากรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ปุริโสโรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ)กรรมการ
5. นางบุญยวีย์ หล้าทูโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปาริชาติ ไกรฝ่ายโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ วงษ์ตรีศรีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสมปรารถนา ป้านภูมิโรงเรียนวังคูณวังแคนวิยากรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ปุริโสโรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ)กรรมการ
5. นางบุุญยวีย์ หล้าทูโรงเรียนห้วยโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประมวล อุ่นเรือนโรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ โอนอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายชาญชัย บุญญเลสสนิรันดร์โรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
4. นางวารุณี ชุมภูปิกโรงเรียนโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
5. นายอำนาจ กันนะลาโรงเรียนบ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประมวล อุ่นเรือนโรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ โอนอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายชาญชัย บุญญเลสสนิรันตร์โรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
4. นางวารุณี ชุมภูปิกโรงเรียนโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
5. นายอำนาจ กันนะลาโรงเรียนบ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประมวล อุ่นเรือนโรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ โอนอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายชาญชัย บุญญเลสสนิรันดร์โรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
4. นางวารุณี ชุมภูปิกโรงเรียนโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
5. นายอำนาจ กันนะลาโรงเรียนบ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านดอนนาดีประธานกรรมการ
2. นายประยูร อิงสาโรงเรียนบ้านคอกวัวกรรมการ
3. นายรุ่งอรุณ ศรีหาบัวโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ พหลทัพโรงเรียนบ้านคอกวัวกรรมการ
5. นางขวัญเมือง ตะไ่ก่แก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านดอนนาดีประธานกรรมการ
2. นายประยูร อิงสาโรงเรียนบ้านคอกวัวกรรมการ
3. นายรุ่งอรุณ ศรีหาบัวโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ พหลทัพโรงเรียนบ้านคอกวัวกรรมการ
5. นางขวัญเมือง ตะไ่ก่แก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]