สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 16 15 6 37 57 6 5 2 68
2 บ้านห้วยแคนโนนสูง 8 3 5 16 26 11 2 6 39
3 บ้านวังโพน 7 6 2 15 24 5 1 4 30
4 บ้านวังยาววิทยายน 7 5 1 13 19 7 3 7 29
5 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 6 6 6 18 22 5 3 6 30
6 บ้านหนองแสง 6 4 7 17 26 8 2 7 36
7 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 6 4 2 12 18 2 0 2 20
8 บ้านดอนกลอยหนองยาง 5 6 0 11 22 5 3 5 30
9 บ้านโพน 5 4 2 11 15 9 3 5 27
10 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 0 0 5 10 5 0 0 15
11 บ้านเชียงยืน 4 5 3 12 27 5 5 7 37
12 บ้านแห่บริหารวิทย์ 4 3 1 8 11 0 0 3 11
13 บ้านจานโนนสูง 4 0 1 5 8 5 1 6 14
14 บ้านกอกหนองผือ 3 4 4 11 19 6 1 6 26
15 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 3 3 3 9 13 2 2 0 17
16 บ้านโจดบัวบาน 3 3 1 7 15 3 1 2 19
17 บ้านหนองโกวิทยกิจ 3 3 1 7 10 2 2 5 14
18 บ้านแก้งขิงแคง 3 3 0 6 9 2 2 0 13
19 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 3 2 0 5 12 2 5 1 19
20 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 3 0 3 6 9 2 4 4 15
21 บ้านหนองซอน 3 0 0 3 10 1 2 7 13
22 บ้านวังกุง 2 5 0 7 10 6 2 0 18
23 บ้านแฝกโนนสำราญ 2 3 1 6 12 4 2 8 18
24 บ้านโคกสูง 2 3 1 6 11 0 0 0 11
25 บ้านโนนงิ้ว 2 3 1 6 8 2 0 0 10
26 บ้านแพงหนองเหนือ 2 2 3 7 15 4 2 8 21
27 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 2 2 3 7 10 3 3 1 16
28 บ้านนาโพธิ์ 2 2 0 4 12 1 1 1 14
29 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 2 2 0 4 10 2 4 4 16
30 บ้านศรีสุข 2 2 0 4 6 1 1 1 8
31 บ้านหนองแวงสวนกล้วย 2 1 2 5 14 5 2 2 21
32 บ้านเหล่าหนองแคน 2 1 1 4 13 2 1 2 16
33 บ้านวังจาน 2 1 1 4 11 1 1 1 13
34 บ้านหนองแหน 2 1 1 4 6 3 0 0 9
35 กระบากวิทยาคาร 2 1 0 3 18 8 6 0 32
36 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 2 1 0 3 5 2 2 1 9
37 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 2 1 0 3 4 1 0 3 5
38 บ้านดอนสันติ 2 0 3 5 12 2 0 1 14
39 บ้านหนองนาไร่เดียว 2 0 1 3 9 2 4 3 15
40 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 2 0 1 3 9 2 0 0 11
41 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 2 0 1 3 4 2 0 0 6
42 บ้านโชคชัย 2 0 1 3 2 1 1 0 4
43 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 2 0 0 2 6 1 0 0 7
44 บ้านเหล่าพ่อหา 2 0 0 2 5 0 0 0 5
45 บ้านหนองกุง 1 4 3 8 14 4 1 6 19
46 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 1 3 5 9 15 3 2 0 20
47 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ 1 2 2 5 10 2 1 2 13
48 บ้านขามเปี้ย 1 2 1 4 11 1 2 7 14
49 บ้านหนองคลองหัวขัว 1 2 0 3 10 0 0 1 10
50 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 1 1 4 6 10 10 4 3 24
51 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 1 1 2 4 8 3 1 0 12
52 อนุบาลชื่นชม 1 1 1 3 11 2 2 1 15
53 บ้านแห่เหนือ 1 1 1 3 11 1 1 0 13
54 บ้านกุดเม็ก 1 1 1 3 6 2 1 0 9
55 บ้านหนองโดน 1 1 1 3 3 0 0 4 3
56 บ้านจอมทอง 1 1 0 2 6 3 0 0 9
57 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 1 1 0 2 6 2 1 2 9
58 บ้านหนองแวง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
59 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 1 0 3 4 6 4 0 0 10
60 บ้านทันดู่เหนือ 1 0 2 3 8 4 3 1 15
61 บ้านแท่นโนนหนองคู 1 0 1 2 7 3 1 1 11
62 บ้านหนองเดิ่น 1 0 1 2 4 3 1 0 8
63 บ้านคุยโพธิ์ 1 0 1 2 3 0 1 1 4
64 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 1 0 0 1 6 3 1 2 10
65 บ้านบะหลวงหนองแวง 1 0 0 1 4 0 1 1 5
66 บ้านหนองบอน 1 0 0 1 3 0 0 1 3
67 บ้านหนองล่าม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
68 บ้านหนองหอย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านโคกข่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 0 3 3 6 9 4 2 6 15
71 จอนวิทยกุล 0 3 1 4 14 6 4 6 24
72 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 0 2 1 3 5 0 1 1 6
73 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 0 2 1 3 4 3 2 2 9
74 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 0 2 0 2 3 0 3 0 6
75 วัดกลางโกสุม 0 1 3 4 20 8 5 8 33
76 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 0 1 2 3 10 3 4 5 17
77 บ้านโสกคลอง 0 1 1 2 6 5 2 4 13
78 บ้านหนองบัวเรียน 0 1 1 2 6 1 1 0 8
79 บ้านห้วยม่วง 0 1 1 2 5 4 0 1 9
80 บ้านค้อ 0 1 1 2 5 3 0 0 8
81 บ้านกุดรัง 0 1 0 1 8 2 1 2 11
82 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 0 1 0 1 5 1 1 0 7
83 บ้านหนองเหล็ก 0 1 0 1 5 0 1 1 6
84 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 0 1 0 1 3 2 1 0 6
85 บ้านโนนนกหอ 0 1 0 1 3 1 2 0 6
86 อนุบาลจอนวิทยกุล 0 1 0 1 3 1 0 0 4
87 บ้านโนนราษีโคกล่าม 0 1 0 1 2 2 0 1 4
88 บ้านน้ำจ้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 0 1 0 1 1 1 0 1 2
90 บ้านสะอาดดอนเงิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 0 0 4 4 13 4 5 1 22
92 บ้านผักแว่น 0 0 3 3 3 3 0 0 6
93 บ้านโสกกาว 0 0 1 1 6 1 1 2 8
94 บ้านหนองปลาเข็ง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
95 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1 4 2 2 1 8
96 บ้านเขวาสะดืออีสาน 0 0 1 1 4 0 0 1 4
97 บ้านป่าเป้า 0 0 1 1 3 1 0 0 4
98 บ้านโนนเมืองสองคอน 0 0 1 1 2 3 1 1 6
99 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
100 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 0 0 1 1 0 3 1 1 4
101 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 0 0 0 0 12 4 0 1 16
102 บ้านผำ 0 0 0 0 8 5 1 0 14
103 เกียรติขจรวิทยา 0 0 0 0 6 5 6 1 17
104 บ้านสร้างแก้ว 0 0 0 0 6 1 0 1 7
105 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 5 3 0 1 8
106 บ้านยางน้อย 0 0 0 0 4 2 1 0 7
107 บ้านคุยเชือก 0 0 0 0 4 2 0 0 6
108 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 0 0 0 0 4 1 2 3 7
109 บ้านยางสินไชยหนองหาด 0 0 0 0 4 1 1 0 6
110 บ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 0 0 0 0 3 3 1 0 7
111 บ้านยางใหญ่ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
112 บ้านสีดาสระแก้ว 0 0 0 0 3 1 0 0 4
113 บ้านหนองบุญชู 0 0 0 0 3 0 0 0 3
114 บ้านสังข์ทอง 0 0 0 0 2 4 1 0 7
115 บ้านกุดจอก 0 0 0 0 2 3 1 1 6
116 บ้านเหล่าโพธิ์ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
117 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 0 0 0 0 2 2 0 0 4
118 บ้านหนองไห 0 0 0 0 2 1 0 2 3
119 บ้านกู่ทอง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
120 บ้านหญ้าขาว 0 0 0 0 2 0 1 2 3
121 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
122 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 2 0 0 2 2
123 บ้านท่ากระเสริม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
124 บ้านผือ 0 0 0 0 1 5 1 0 7
125 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 0 0 0 0 1 4 0 1 5
126 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 1 3 1 0 5
127 บ้านบ่อแกบ่อทอง 0 0 0 0 1 3 0 3 4
128 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
129 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 1 1 2 1 4
130 บ้านหนองมะเม้า 0 0 0 0 1 1 2 1 4
131 บ้านโนนเนาว์ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
132 บ้านคุยแพง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
133 บ้านเลิงใต้ 0 0 0 0 1 1 1 3 3
134 บ้านศรีอรุณ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
135 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
136 จินดาอารมณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านขีหนองจิก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านเลิงบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านโนนสัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 อนุบาลสายรุ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านทิพโสต 0 0 0 0 0 5 0 2 5
142 บ้านหนองมันปลา 0 0 0 0 0 2 2 3 4
143 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 0 0 0 0 0 1 2 2 3
144 บ้านโนนทัน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
145 จันทนภาศึกษา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
146 บ้านนาทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 บ้านส้มกบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านป่าปอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านท่าเดื่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 บ้านม่วงน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 บ้านผักหนอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 อนุบาลรัฐชาวดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 178 160 128 466 1,028 342 181 239 1,551