สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 16 15 6 37 57 6 5 2 68
2 บ้านวังยาววิทยายน 10 5 1 16 22 7 4 7 33
3 บ้านวังโพน 9 6 3 18 27 5 1 4 33
4 บ้านห้วยแคนโนนสูง 9 4 7 20 29 12 2 6 43
5 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 7 6 6 19 23 5 3 6 31
6 บ้านดอนกลอยหนองยาง 6 6 0 12 23 5 4 5 32
7 บ้านหนองแสง 6 4 7 17 26 8 2 7 36
8 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 6 4 2 12 18 2 0 2 20
9 บ้านหนองแหน 6 3 2 11 14 4 0 0 18
10 บ้านจานโนนสูง 6 2 1 9 12 6 2 6 20
11 บ้านโพน 5 4 2 11 15 9 3 5 27
12 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 0 0 5 10 5 1 0 16
13 บ้านเชียงยืน 4 5 4 13 28 5 5 7 38
14 บ้านหนองโกวิทยกิจ 4 3 1 8 11 2 2 5 15
15 บ้านแห่บริหารวิทย์ 4 3 1 8 11 0 0 3 11
16 บ้านนาโพธิ์ 4 2 0 6 14 1 1 1 16
17 บ้านหนองซอน 4 0 0 4 11 1 2 7 14
18 บ้านวังกุง 3 5 0 8 12 6 2 0 20
19 บ้านกอกหนองผือ 3 4 4 11 19 6 1 6 26
20 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 3 3 3 9 13 2 2 0 17
21 บ้านโจดบัวบาน 3 3 1 7 15 3 1 2 19
22 บ้านแก้งขิงแคง 3 3 0 6 9 2 2 0 13
23 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 3 2 0 5 12 2 5 1 19
24 บ้านหนองแวงสวนกล้วย 3 1 2 6 17 6 2 2 25
25 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 3 0 3 6 9 2 4 4 15
26 บ้านโคกสูง 2 5 1 8 13 0 0 0 13
27 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 2 4 4 10 13 4 2 6 19
28 บ้านแฝกโนนสำราญ 2 3 1 6 12 4 2 8 18
29 บ้านโนนงิ้ว 2 3 1 6 8 2 0 0 10
30 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 2 3 0 5 12 2 4 4 18
31 บ้านแพงหนองเหนือ 2 2 3 7 16 4 2 8 22
32 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 2 2 3 7 10 3 3 1 16
33 บ้านโสกกาว 2 2 1 5 12 1 2 2 15
34 บ้านวังจาน 2 2 1 5 12 1 1 1 14
35 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 2 2 0 4 7 2 0 0 9
36 บ้านศรีสุข 2 2 0 4 6 1 1 1 8
37 บ้านเหล่าหนองแคน 2 1 1 4 13 2 1 2 16
38 กระบากวิทยาคาร 2 1 0 3 18 8 6 0 32
39 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 2 1 0 3 5 2 2 1 9
40 บ้านหนองบอน 2 1 0 3 5 0 0 1 5
41 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 2 1 0 3 4 1 0 3 5
42 บ้านดอนสันติ 2 0 3 5 12 2 0 1 14
43 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 2 0 3 5 7 4 0 0 11
44 บ้านหนองนาไร่เดียว 2 0 1 3 9 2 4 3 15
45 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 2 0 1 3 9 2 0 0 11
46 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 2 0 1 3 4 2 0 0 6
47 บ้านคุยโพธิ์ 2 0 1 3 4 0 1 1 5
48 บ้านโชคชัย 2 0 1 3 2 1 1 0 4
49 บ้านเหล่าพ่อหา 2 0 0 2 5 0 0 0 5
50 บ้านหนองกุง 1 4 3 8 14 4 1 6 19
51 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 1 3 6 10 15 4 2 0 21
52 บ้านโสกคลอง 1 3 1 5 8 6 2 4 16
53 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ 1 2 2 5 10 2 1 2 13
54 บ้านขามเปี้ย 1 2 1 4 11 1 2 7 14
55 บ้านหนองคลองหัวขัว 1 2 0 3 10 0 0 1 10
56 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 1 1 4 6 10 10 4 3 24
57 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 1 1 2 4 8 3 1 0 12
58 อนุบาลชื่นชม 1 1 1 3 11 2 2 1 15
59 บ้านแห่เหนือ 1 1 1 3 11 1 1 0 13
60 บ้านบะหลวงหนองแวง 1 1 1 3 7 0 1 1 8
61 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 1 1 1 3 6 3 1 2 10
62 บ้านกุดเม็ก 1 1 1 3 6 2 1 0 9
63 บ้านหนองโดน 1 1 1 3 3 0 0 4 3
64 บ้านจอมทอง 1 1 0 2 6 3 0 0 9
65 บ้านหนองแวง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
66 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 1 0 4 5 14 4 5 1 23
67 บ้านทันดู่เหนือ 1 0 3 4 9 4 3 1 16
68 บ้านแท่นโนนหนองคู 1 0 1 2 7 3 1 1 11
69 บ้านหนองเดิ่น 1 0 1 2 4 3 1 0 8
70 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 1 0 0 1 6 3 1 2 10
71 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 1 0 0 1 6 1 2 3 9
72 บ้านผือ 1 0 0 1 2 5 1 1 8
73 บ้านหนองล่าม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
74 บ้านหนองหอย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านโนนสัง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านโคกข่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 จอนวิทยกุล 0 3 1 4 14 6 4 6 24
78 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 0 2 3 5 11 4 4 5 19
79 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 0 2 1 3 5 0 1 1 6
80 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 0 2 1 3 4 3 2 2 9
81 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 0 2 0 2 3 0 3 0 6
82 วัดกลางโกสุม 0 1 3 4 20 8 5 8 33
83 บ้านหนองบัวเรียน 0 1 1 2 6 1 1 0 8
84 บ้านห้วยม่วง 0 1 1 2 5 4 0 1 9
85 บ้านค้อ 0 1 1 2 5 3 0 0 8
86 บ้านกุดรัง 0 1 0 1 8 2 1 2 11
87 บ้านสร้างแก้ว 0 1 0 1 7 1 0 1 8
88 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 0 1 0 1 5 1 1 0 7
89 บ้านหนองเหล็ก 0 1 0 1 5 0 1 1 6
90 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 0 1 0 1 3 2 1 0 6
91 บ้านโนนนกหอ 0 1 0 1 3 1 2 0 6
92 อนุบาลจอนวิทยกุล 0 1 0 1 3 1 0 0 4
93 บ้านโนนราษีโคกล่าม 0 1 0 1 2 2 0 1 4
94 บ้านน้ำจ้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
95 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 0 1 0 1 1 1 0 1 2
96 บ้านสะอาดดอนเงิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านผักแว่น 0 0 3 3 3 3 0 0 6
98 บ้านหนองปลาเข็ง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
99 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1 4 2 2 1 8
100 บ้านเขวาสะดืออีสาน 0 0 1 1 4 0 0 1 4
101 บ้านโนนเมืองสองคอน 0 0 1 1 3 3 1 1 7
102 บ้านป่าเป้า 0 0 1 1 3 1 0 0 4
103 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
105 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 0 0 1 1 0 3 1 1 4
106 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 0 0 0 0 12 4 0 1 16
107 บ้านผำ 0 0 0 0 8 5 1 0 14
108 เกียรติขจรวิทยา 0 0 0 0 6 5 6 1 17
109 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 5 3 0 1 8
110 บ้านยางน้อย 0 0 0 0 4 2 1 0 7
111 บ้านคุยเชือก 0 0 0 0 4 2 0 0 6
112 บ้านยางสินไชยหนองหาด 0 0 0 0 4 1 1 0 6
113 บ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 0 0 0 0 3 3 1 0 7
114 บ้านยางใหญ่ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
115 บ้านสีดาสระแก้ว 0 0 0 0 3 1 0 0 4
116 บ้านหนองบุญชู 0 0 0 0 3 0 0 0 3
117 บ้านสังข์ทอง 0 0 0 0 2 4 1 0 7
118 บ้านกุดจอก 0 0 0 0 2 3 1 1 6
119 บ้านเหล่าโพธิ์ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
120 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 0 0 0 0 2 2 0 0 4
121 บ้านหนองไห 0 0 0 0 2 1 0 2 3
122 บ้านกู่ทอง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
123 บ้านหญ้าขาว 0 0 0 0 2 0 1 2 3
124 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
125 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 2 0 0 2 2
126 บ้านท่ากระเสริม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
127 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 0 0 0 0 1 4 0 1 5
128 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 1 3 1 0 5
129 บ้านบ่อแกบ่อทอง 0 0 0 0 1 3 0 3 4
130 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
131 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 1 1 2 1 4
132 บ้านหนองมะเม้า 0 0 0 0 1 1 2 1 4
133 บ้านโนนเนาว์ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
134 บ้านคุยแพง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
135 บ้านเลิงใต้ 0 0 0 0 1 1 1 3 3
136 บ้านศรีอรุณ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
137 จินดาอารมณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านขีหนองจิก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านเลิงบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 อนุบาลสายรุ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านทิพโสต 0 0 0 0 0 5 0 2 5
142 บ้านหนองมันปลา 0 0 0 0 0 2 2 3 4
143 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 0 0 0 0 0 1 2 2 3
144 บ้านโนนทัน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
145 จันทนภาศึกษา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
146 บ้านนาทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 บ้านส้มกบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านป่าปอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านท่าเดื่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 บ้านม่วงน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 บ้านผักหนอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 อนุบาลรัฐชาวดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 210 180 140 530 1,096 353 186 240 1,635