หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 33 54 41
2 005 โรงเรียนจินดาอารมณ์ 1 6 2
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 19 25 20
4 007 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 17 48 23
5 009 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 33 60 49
6 010 โรงเรียนบ้านกุดจอก 7 14 8
7 012 โรงเรียนบ้านกุดรัง 13 27 19
8 011 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 9 26 15
9 013 โรงเรียนบ้านกู่ทอง 3 11 4
10 016 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 21 47 34
11 017 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 1 2 1
12 022 โรงเรียนบ้านคุยเชือก 6 17 6
13 023 โรงเรียนบ้านคุยแพง 4 6 4
14 024 โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 6 17 11
15 021 โรงเรียนบ้านค้อ 8 20 14
16 029 โรงเรียนบ้านจอมทอง 9 20 13
17 030 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 28 55 45
18 034 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 38 78 60
19 035 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 19 53 33
20 036 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 15 54 21
21 037 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 7 16 10
22 038 โรงเรียนบ้านดอนสันติ 16 25 22
23 039 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 17 30 26
24 040 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 21 30 24
25 043 โรงเรียนบ้านทิพโสต 7 11 10
26 041 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 6 10 6
27 042 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 1 2 0
28 045 โรงเรียนบ้านนาทอง 2 3 2
29 047 โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 7 19 9
30 046 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 18 26 20
31 048 โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย 2 2 2
32 064 โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 9 13 12
33 063 โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 7 19 14
34 066 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 6 20 11
35 067 โรงเรียนบ้านป่าปอ 1 1 1
36 068 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 4 6 6
37 070 โรงเรียนบ้านผักหนอก 1 2 2
38 069 โรงเรียนบ้านผักแว่น 6 26 11
39 071 โรงเรียนบ้านผำ 15 24 18
40 072 โรงเรียนบ้านผือ 9 15 13
41 078 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 1 1 0
42 079 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 7 29 15
43 081 โรงเรียนบ้านยางน้อย 7 21 12
44 082 โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด 6 10 9
45 083 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 7 21 14
46 087 โรงเรียนบ้านวังกุง 20 35 22
47 088 โรงเรียนบ้านวังจาน 15 37 27
48 090 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 44 93 60
49 089 โรงเรียนบ้านวังโพน 39 77 53
50 131089 โรงเรียนบ้านวังโพน 0 0 0
51 091 โรงเรียนบ้านศรีสุข 10 12 10
52 092 โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 2 2 2
53 094 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 9 17 11
54 095 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 24 47 31
55 096 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 1 3 2
56 097 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 7 15 11
57 098 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 31 63 48
58 099 โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 4 6 5
59 093 โรงเรียนบ้านส้มกบ 2 2 1
60 103 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 5 17 9
61 106 โรงเรียนบ้านหนองกุง 25 35 25
62 131106 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 1 1
63 104 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 22 42 32
64 131104 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 2 4 4
65 105 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 22 49 23
66 109 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 11 29 18
67 110 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 10 16 10
68 131110 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 2 2 1
69 112 โรงเรียนบ้านหนองชาด 6 7 7
70 113 โรงเรียนบ้านหนองซอน 23 60 32
71 116 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 20 45 29
72 118 โรงเรียนบ้านหนองบอน 6 22 12
73 117 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 24 46 31
74 119 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 8 13 8
75 120 โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 3 5 4
76 121 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 6 9 7
77 122 โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 5 8 6
78 123 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 7 10 10
79 124 โรงเรียนบ้านหนองล่าม 3 3 3
80 128 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 5 11 6
81 130 โรงเรียนบ้านหนองหอย 2 3 2
82 108 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 0 0 0
83 114 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 9 20 13
84 131 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 7 21 9
85 111 โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 6 10 10
86 127 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 11 5
87 125 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 27 40 36
88 126 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 30 50 39
89 129 โรงเรียนบ้านหนองแสง 47 132 79
90 132 โรงเรียนบ้านหนองแหน 18 41 31
91 107 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 21 35 29
92 115 โรงเรียนบ้านหนองโดน 9 17 9
93 133 โรงเรียนบ้านหนองไห 5 12 10
94 134 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 11 26 11
95 137 โรงเรียนบ้านหัวขัว 4 9 4
96 138 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 9 15 13
97 139 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 12 54 28
98 141 โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ 15 27 18
99 140 โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 17 30 20
100 136 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 10 17 15
101 135 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 49 90 74
102 019 โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน 5 10 9
103 020 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 12 26 15
104 018 โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 5 12 9
105 032 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 50 96 61
106 080 โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 0 0 0
107 085 โรงเรียนบ้านเลิงบัว 1 3 1
108 086 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 24 47 34
109 084 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 6 8 8
110 100 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 6 8 6
111 142 โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 5 5 5
112 145 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 12 26 20
113 144 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 19 28 26
114 143 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 5 8 8
115 014 โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 3 8 3
116 015 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 13 25 15
117 044 โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 12 19 15
118 065 โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 11 33 19
119 073 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 27 83 47
120 074 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 30 45 26
121 146 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 15 28 25
122 147 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 14 18 15
123 026 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 9 23 12
124 025 โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 5 7 5
125 027 โรงเรียนบ้านโคกข่า 1 3 2
126 028 โรงเรียนบ้านโคกสูง 13 28 22
127 031 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 21 48 32
128 033 โรงเรียนบ้านโชคชัย 4 9 4
129 049 โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 3 5 5
130 050 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 11 24 17
131 051 โรงเรียนบ้านโนนทัน 4 5 4
132 052 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 6 29 11
133 056 โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 5 13 5
134 057 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 4 5 5
135 058 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 16 44 30
136 060 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 5 16 11
137 059 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 4 10 5
138 061 โรงเรียนบ้านโนนสัง 2 4 1
139 062 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 39 90 61
140 053 โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 6 21 6
141 054 โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 12 33 12
142 055 โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 8 13 7
143 076 โรงเรียนบ้านโพน 37 95 53
144 075 โรงเรียนบ้านโพนทอง 4 7 6
145 101 โรงเรียนบ้านโสกกาว 17 55 34
146 102 โรงเรียนบ้านโสกคลอง 24 79 41
147 077 โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 11 41 15
148 149 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 71 207 111
149 150 โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 7 17 13
150 153 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 16 23 18
151 008 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 9 29 9
152 003 โรงเรียนจอนวิทยกุล 30 51 35
153 004 โรงเรียนจันทนภาศึกษา 4 6 4
154 148 โรงเรียนวัดกลางโกสุม 41 96 60
155 152 โรงเรียนอนุบาลจอนวิทยกุล 4 8 6
156 154 โรงเรียนอนุบาลพิสมัย 0 0 0
157 155 โรงเรียนอนุบาลรัฐชาวดี 1 1 1
158 156 โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง 1 3 1
159 151 โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร 0 0 0
160 002 โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา 19 30 22
รวม 1965 4239 2761
7000

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]