ปฏิทินการปฏิบัติงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการ กิจกรรม
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประชุมชี้แจงนโยบาย กำหนดสถานที่ วัน เวลา การแข่งขัน ระดับกลุ่มเครือข่าย /ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สิงหาคม – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ แข่งขันคัดเลือกในระดับกลุ่มเครือข่ายฯ
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ .ประชุมปฏิบัติการผู้ใช้โปรแกรมรายงานผลการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่าย กลุ่มละ ๑ คน
ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ ลงทะเบียน รายงานผลการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายฯ ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูล (ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด)
๑-๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เขตพื้นที่การศึกษาจัดการฐานข้อมูล
๘- ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอนาเชือก
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายงานผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปยังระดับภาค
วันเสาร์ ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 11:03 น.