วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.4 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.6 ทอง 4
5 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.75 ทอง 5
6 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.4 ทอง 6
7 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.4 ทอง 7
8 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.6 เงิน 8
9 บ้านหนองฮี สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.2 เงิน 9
10 บ้านป่าตองหนองงู สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.8 เงิน 10
11 หนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.8 เงิน 11
12 ชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตำแยโนนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4
5 บ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4
6 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านตำแย สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 6
8 อนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 6
9 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 9
10 บ้านหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 9
11 บ้านโคกสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 9
12 ชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 12
13 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 12
14 บ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 12
15 บ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 12
16 บ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 12
17 อนุบาลอุ่นรัก สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 12

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตำแย สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตำแยโนนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 4
5 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 5
6 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 6
7 บ้านโคกสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 6
8 บ้านโนนบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 6
9 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 6
10 บ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 10
11 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 10
12 บ้านหนองหว้าเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 10
13 บ้านหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 10
14 บ้านอีโต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 10
15 บ้านเครือซูด สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 10
16 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 10
17 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 17

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 96.8 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศาลา(ยางสีฯ) สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.33 ทอง 4
5 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.66 ทอง 5
6 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.16 ทอง 6
7 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 7
8 บ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.66 เงิน 8
9 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.5 เงิน 9
10 บ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.16 เงิน 10
11 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.83 เงิน 11
12 บ้านโพนทราย สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.33 เงิน 12
13 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.83 เงิน 13
14 บ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.33 เงิน 14
15 บ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.66 เงิน 15
16 บ้านดอนหมี สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 16
17 บ้านหัวหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 16

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.5 ทอง 4
5 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านหนองกลางโคก สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.66 ทอง 6
7 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.83 เงิน 7
8 บ้านนาค่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.66 เงิน 8
9 บ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.83 เงิน 9
10 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.83 เงิน 10
11 บ้านโคกเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.5 เงิน 11
12 บ้านหนองแสง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.16 เงิน 12
13 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 13
14 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.33 เงิน 14
15 บ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 15
16 บ้านโนนบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.66 เงิน 16
17 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 5
6 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 7
8 บ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 8
9 บ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 9
10 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 10
11 บ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 11
12 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 12
13 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 13
14 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 13
15 บ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 15
16 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 15
17 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 15
18 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
19 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
20 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
21 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
8 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
9 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
10 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
6 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
7 บ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 6
7 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 8
9 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 8
10 บ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 10
11 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
12 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
13 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
14 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.8 เงิน 4
5 อนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.8 เงิน 4
6 อนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 6
7 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.4 เงิน 7
8 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 69.8 ทองแดง 8
9 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 69.4 ทองแดง 9
10 บ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 69.25 ทองแดง 10
11 บ้านโนนบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 68.8 ทองแดง 11
12 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 12
13 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 67.6 ทองแดง 13
14 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 66.6 ทองแดง 14
15 บ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.2 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.6 เงิน 4
5 อนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.6 เงิน 4
6 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.4 เงิน 6
7 บ้านโนนบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.4 เงิน 7
8 บ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 8
9 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.8 เงิน 9
10 บ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.2 เงิน 10
11 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 70.6 เงิน 11
12 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 70.5 เงิน 12
13 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 67.6 ทองแดง 13
14 บ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 64.4 ทองแดง 14
15 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 64.2 ทองแดง 15
16 บ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 63.8 ทองแดง 16
17 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 17

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.25 ทอง 4
5 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.25 ทอง 4
6 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 6
7 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.25 เงิน 7
8 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.5 เงิน 8
9 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 9
10 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.75 เงิน 10
11 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.75 เงิน 11
12 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 12
13 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
14 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
15 บ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
16 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
17 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.75 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.75 เงิน 4
5 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.75 เงิน 4
6 บ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 6
7 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดนาดีโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 5

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองกลางโคก สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.33 เงิน 4