สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองวาปีปทุม 32 6 1 0 39
2 บ้านเหล่า 31 9 3 3 43
3 บ้านเขวาทุ่ง 24 7 4 2 35
4 พระกุมารศึกษา 24 6 2 0 32
5 บ้านขามเรียน 23 6 4 4 33
6 บ้านมะโบ่ 22 8 3 4 33
7 บ้านเม็กดำ 21 5 3 2 29
8 บ้านหนองป้าน 20 5 1 2 26
9 อนุบาลเอี่ยมสุข 20 4 1 3 25
10 บ้านหนองรูแข้ 20 3 2 4 25
11 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 18 6 5 2 29
12 บ้านหนองบัวสันตุ 18 6 4 3 28
13 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 18 4 3 4 25
14 ชุมชนนาสีนวล 17 1 2 3 20
15 บ้านโดน 16 1 2 2 19
16 บ้านสนาม 15 3 2 4 20
17 โนนจานวิทยา 14 6 5 1 25
18 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 14 5 4 5 23
19 บ้านปลาขาว 13 11 1 2 25
20 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 13 6 1 3 20
21 หนองกุงวิทยา 13 5 1 2 19
22 บ้านหัวดง 13 4 1 3 18
23 บ้านโนน 13 1 2 2 16
24 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 12 5 2 2 19
25 บ้านหนองหน่อง 12 2 1 1 15
26 บ้านหนองบัวแดง 11 7 2 4 20
27 บ้านนาฝาย 11 6 3 3 20
28 บ้านหนองไฮ 11 3 0 3 14
29 อนุบาลดงเมืองน้อย 11 1 0 1 12
30 ชุมชนบ้านสำโรง 10 3 2 2 15
31 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 10 2 4 4 16
32 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 10 2 1 3 13
33 บ้านโพธิ์ชัย 10 1 4 7 15
34 บ้านโกทา 9 4 3 1 16
35 บ้านบุ่งง้าว 9 3 3 1 15
36 บ้านหนองแสน 9 3 1 4 13
37 ชุมชนบ้านงัวบา 9 1 1 0 11
38 บ้านหนองปอ 9 1 0 1 10
39 อนุบาลนครจัมปาศรี 8 5 1 0 14
40 บ้านหนองหว้า 8 5 0 1 13
41 บ้านดงใหญ่ 8 3 1 1 12
42 เทศบาลนาเชือก 8 3 1 0 12
43 อนุบาลวาปีปทุม 8 3 0 1 11
44 บ้านชาดฝางหัวเรือ 8 2 3 1 13
45 บ้านโคกสีทองหลาง 8 1 0 0 9
46 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 8 0 0 1 8
47 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 8 0 0 0 8
48 บ้านโนนรัง 7 4 1 6 12
49 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 7 4 1 1 12
50 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 7 3 5 2 15
51 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 7 2 1 1 10
52 บ้านปอพานหนองโน 7 1 2 0 10
53 บ้านประแหย่ง 7 1 1 0 9
54 วัดป่านาเชือก 6 8 0 0 14
55 บ้านหนองแดงสหมิตร 6 4 2 4 12
56 บ้านหัวหมู 6 4 2 1 12
57 บ้านดงยาง 6 2 0 2 8
58 บ้านเมืองเตา 6 1 0 1 7
59 บ้านหวาย 6 1 0 0 7
60 บ้านนาค่าย 6 1 0 0 7
61 บ้านไก่นา 6 0 0 0 6
62 บ้านแดงโพงคำแก้ว 6 0 0 0 6
63 บ้านนาเลา 5 4 2 1 11
64 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 5 4 0 1 9
65 กู่สันตรัตน์ 5 2 1 4 8
66 บ้านสระบาก 5 2 1 2 8
67 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 5 2 1 2 8
68 บ้านห้วยหิน 5 1 0 1 6
69 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 5 1 0 0 6
70 บ้านดง 5 1 0 0 6
71 บ้านนาภู 5 0 2 1 7
72 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 5 0 0 2 5
73 บ้านดอนดู่วังบอน 5 0 0 1 5
74 บ้านหนองกลางโคก 5 0 0 0 5
75 บ้านนาข่า 4 5 3 1 12
76 บ้านโนนบ่อ 4 5 2 2 11
77 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 4 4 1 0 9
78 บ้านเมืองเสือ 4 3 2 3 9
79 บ้านหนองแต้ 4 3 0 1 7
80 บ้านกุดน้ำใส 4 2 1 2 7
81 บ้านหนองผือ 4 2 1 0 7
82 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 4 2 1 0 7
83 บ้านคึมบง 4 2 0 2 6
84 บ้านยางอิไลดอนก่อ 4 2 0 1 6
85 บ้านตำแย 4 2 0 0 6
86 บ้านแวงดงหนองยาง 4 1 2 0 7
87 บ้านดงแคน 4 1 1 1 6
88 บ้านโคกสะอาด 4 1 1 0 6
89 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 4 1 0 0 5
90 บ้านโคกไร่ 4 1 0 0 5
91 บ้านดงหัวช้าง 4 1 0 0 5
92 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 4 0 1 0 5
93 บ้านตำแยโนนยาง 4 0 1 0 5
94 บ้านเครือซูด 4 0 0 1 4
95 บ้านเตาบ่า 4 0 0 0 4
96 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 3 2 1 0 6
97 บ้านตาลอก 3 2 0 2 5
98 บ้านหนองสระ 3 2 0 2 5
99 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 3 2 0 1 5
100 บ้านเสือโก้ก 3 2 0 0 5
101 บ้านกุดนาดีโนนลาน 3 2 0 0 5
102 บ้านเหล่าค้อ 3 2 0 0 5
103 บ้านขามป้อม 3 1 2 2 6
104 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 3 1 2 2 6
105 บ้านแคน 3 1 2 1 6
106 บ้านโคกมนโนนทอง 3 1 2 0 6
107 บ้านหนองแปน 3 1 1 3 5
108 บ้านมะชมโนนสง่า 3 1 1 1 5
109 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 3 1 1 0 5
110 บ้านดู่ 3 1 0 1 4
111 บ้านสระแก้วหนองคู 3 1 0 1 4
112 บ้านหนองห้าง 3 1 0 1 4
113 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 3 1 0 1 4
114 บ้านโคกเต่า 3 1 0 0 4
115 บ้านหนองไผ่ 3 1 0 0 4
116 บ้านก่อ 3 1 0 0 4
117 บ้านอีโต้ 3 1 0 0 4
118 บ้านหนองแต้น้อย 3 0 2 0 5
119 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 3 0 1 0 4
120 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 3 0 0 1 3
121 บ้านหัวงัว 3 0 0 0 3
122 บ้านเหล่าน้อย 3 0 0 0 3
123 บ้านทัพป่าจิก 3 0 0 0 3
124 บ้านหัวช้าง 3 0 0 0 3
125 บ้านหนองฮี 2 8 0 0 10
126 บ้านดอนหมี 2 3 0 2 5
127 บ้านเหล่ากว้าง 2 2 0 1 4
128 บ้านหัวช้างโคกม่วง 2 2 0 0 4
129 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 2 1 1 0 4
130 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 2 1 1 0 4
131 บ้านดู่หนองโก 2 1 1 0 4
132 บ้านโนนแคน 2 1 0 2 3
133 บ้านโพนทราย 2 1 0 2 3
134 บ้านนกเหาะ 2 1 0 1 3
135 บ้านเหล่าจั่น 2 1 0 0 3
136 บ้านหนองแคน 2 1 0 0 3
137 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 2 1 0 0 3
138 บ้านเปล่งโนนกระยอม 2 1 0 0 3
139 บ้านหนองแวง 2 1 0 0 3
140 บ้านโคกใหญ่วิทยา 2 1 0 0 3
141 บ้านแก่นท้าว 2 0 2 2 4
142 ชุมชนบ้านดงบัง 2 0 2 1 4
143 บ้านหนองโพธิ์ 2 0 1 1 3
144 บ้านห้วยหลาว 2 0 1 0 3
145 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 2 0 0 1 2
146 บ้านหนองบัวคู 2 0 0 1 2
147 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 2 0 0 1 2
148 ราชประชานุเคราะห์ 17 2 0 0 0 2
149 บ้านหนองบัวน้อย 2 0 0 0 2
150 บ้านร่วมใจ2 2 0 0 0 2
151 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 2 0 0 0 2
152 บ้านหัวสระ 2 0 0 0 2
153 บ้านหนองเม็ก 2 0 0 0 2
154 จตุคามประชาสรรค์ 1 6 0 2 7
155 บ้านโคกยาว 1 4 0 0 5
156 บ้านโนนแร่ 1 3 0 1 4
157 บ้านหนองบึง 1 2 2 1 5
158 บ้านหนองระเวียง 1 2 0 1 3
159 ราชประชานุเคราะห์ 16 1 2 0 0 3
160 พยัคฆภูมิพิสัย 1 1 2 0 4
161 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1 1 1 1 3
162 บ้านหนองผง 1 1 0 1 2
163 บ้านดงบากหนองตาเต็น 1 1 0 1 2
164 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1 1 0 0 2
165 บ้านหนองเหล่า 1 1 0 0 2
166 บ้านสว่าง 1 1 0 0 2
167 บ้านหนองบัวแก้ว 1 1 0 0 2
168 บ้านหนองโนทับม้า 1 1 0 0 2
169 บ้านเหล่าหมากคำ 1 1 0 0 2
170 บ้านโนนจาน 1 1 0 0 2
171 อนุบาลอุ่นรัก 1 1 0 0 2
172 บ้านสระแคน 1 0 1 2 2
173 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1 0 1 1 2
174 บ้านดอนหัน 1 0 1 0 2
175 บ้านหนองข่า 1 0 1 0 2
176 บ้านจอมพะลาน 1 0 0 1 1
177 บ้านสระบัว 1 0 0 1 1
178 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 0 0 0 1
179 บ้านโพนทอง 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองคูม่วง 1 0 0 0 1
181 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 1 0 0 0 1
182 บ้านโสกยาง 1 0 0 0 1
183 ชุมชนบ้านหนองเลา 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองหว้าเฒ่า 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองแดง 1 0 0 0 1
187 บ้านหนองโนใต้ 1 0 0 0 1
188 บ้านหัวเข่าแตก 1 0 0 0 1
189 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 1 0 0 0 1
190 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 1 0 0 0 1
191 บ้านโนนเห็ดไค 1 0 0 0 1
192 บ้านหนองแกวิทยา 0 2 1 2 3
193 บ้านหัวหนองคู 0 2 0 0 2
194 บ้านขี้เหล็ก 0 2 0 0 2
195 บ้านจอกขวาง 0 2 0 0 2
196 บ้านโคกล่ามวิทยา 0 1 1 1 2
197 บ้านป่าแดง 0 1 1 1 2
198 บ้านแก่นเท่า 0 1 1 1 2
199 วรัญญาวิทย์ 0 1 0 0 1
200 บ้านป่าตองหนองงู 0 1 0 0 1
201 บ้านวังจานโนนสำราญ 0 1 0 0 1
202 บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 0 1 0 0 1
203 บ้านหนองนาใน 0 1 0 0 1
204 บ้านโคกแปะ 0 1 0 0 1
205 บ้านโนนท่อน 0 1 0 0 1
206 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 0 0 3 1 3
207 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 0 1 1 1
208 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 0 0 1 0 1
209 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 0 0 1 0 1
210 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 0 1 0 1
211 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 1 0 1
212 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 0 0 0 3 0
213 บ้านโนนเขวาหนองแสง 0 0 0 1 0
214 ราชประชานุเคราะห์ 18 0 0 0 0 0
รวม 1,080 380 174 207 1,841