หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 17 26 23
2 003 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 10 17 15
3 004 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 24 45 31
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 17 32 25
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 10 18 16
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 9 8 8
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 17 25 22
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 13 16 12
9 011 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 3 7 5
10 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 23 26 23
11 013 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 4 20 9
12 014 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 5 20 10
13 016 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 6 5 5
14 017 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 15 17 14
15 015 โรงเรียนบ้านก่อ 4 11 8
16 023 โรงเรียนบ้านขามป้อม 8 12 11
17 024 โรงเรียนบ้านขามเรียน 46 74 50
18 025 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 3 7 5
19 026 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 8 24 15
20 030 โรงเรียนบ้านคึมบง 8 10 9
21 228 โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 0 0 0
22 045 โรงเรียนบ้านจอกขวาง 2 18 5
23 046 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 4 7 6
24 047 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 18 35 24
25 048 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 8 10 9
26 056 โรงเรียนบ้านดง 6 30 13
27 229 โรงเรียนบ้านดงน้อย 0 0 0
28 050 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 3 4 3
29 051 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 6 16 9
30 052 โรงเรียนบ้านดงยาง 10 27 17
31 054 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 5 8 6
32 053 โรงเรียนบ้านดงเย็น 0 0 0
33 049 โรงเรียนบ้านดงแคน 7 17 11
34 055 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 17 23 22
35 057 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 6 11 10
36 059 โรงเรียนบ้านดอนหมี 7 8 8
37 060 โรงเรียนบ้านดอนหัน 3 2 2
38 058 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 11 27 18
39 062 โรงเรียนบ้านดู่ 5 15 9
40 061 โรงเรียนบ้านดู่หนองโก 4 25 10
41 066 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 0 0 0
42 065 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 13 20 18
43 067 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 36 68 57
44 068 โรงเรียนบ้านตาลอก 7 27 13
45 069 โรงเรียนบ้านตำแย 7 22 12
46 070 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 10 9 8
47 071 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 6 13 10
48 073 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 8 16 14
49 074 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 4 11 4
50 075 โรงเรียนบ้านนาข่า 16 24 18
51 076 โรงเรียนบ้านนาค่าย 7 16 10
52 077 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 4 8 5
53 079 โรงเรียนบ้านนาฝาย 23 40 32
54 078 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 2 5 4
55 080 โรงเรียนบ้านนาภู 9 9 9
56 081 โรงเรียนบ้านนาเลา 26 40 32
57 082 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 27 56 44
58 093 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 19 70 30
59 094 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 10 28 17
60 095 โรงเรียนบ้านปลาขาว 32 71 44
61 096 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 11 23 14
62 098 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 2 3 2
63 097 โรงเรียนบ้านป่าแดง 3 12 5
64 104 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 7 15 8
65 105 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 3 14 8
66 106 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 45 75 63
67 111 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 7 14 10
68 224 โรงเรียนบ้านร่วมใจ2 2 16 5
69 112 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 5 6 6
70 117 โรงเรียนบ้านศาลา(ยางสีฯ) 4 6 4
71 118 โรงเรียนบ้านสนาม 29 45 38
72 121 โรงเรียนบ้านสระบัว 2 3 2
73 122 โรงเรียนบ้านสระบาก 15 65 27
74 119 โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 6 22 11
75 120 โรงเรียนบ้านสระแคน 8 11 8
76 123 โรงเรียนบ้านสว่าง 2 16 5
77 225 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 1 3 1
78 126 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 0 0 0
79 127 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 5 15 8
80 129 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 5 15 10
81 132 โรงเรียนบ้านหนองข่า 3 5 4
82 133 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 6 19 13
83 135 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 1 6 2
84 134 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 1 1
85 138 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 1 2 2
86 139 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 2 3 3
87 140 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 1 2 1
88 143 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 2 15 7
89 146 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 2 5 4
90 148 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 1 2 2
91 149 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 26 57 39
92 152 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 3 8 6
93 151 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 9 23 16
94 154 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 2 4 2
95 155 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 35 135 60
96 150 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 3 5 2
97 153 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 29 48 37
98 156 โรงเรียนบ้านหนองบึง 6 15 11
99 157 โรงเรียนบ้านหนองปอ 13 25 18
100 158 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 28 58 44
101 160 โรงเรียนบ้านหนองผง 5 29 10
102 162 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 8 8
103 161 โรงเรียนบ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 5 17 4
104 166 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 3 10 5
105 168 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 6 10 9
106 169 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 38 70 57
107 172 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 6 5 4
108 173 โรงเรียนบ้านหนองสระ 12 22 14
109 177 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 18 43 29
110 179 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 22 37 25
111 178 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 1 3 2
112 226 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
113 180 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 5 13 6
114 182 โรงเรียนบ้านหนองฮี 10 35 18
115 167 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 2 6 4
116 181 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 3 2 2
117 130 โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 18 26 16
118 131 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 5 8 8
119 137 โรงเรียนบ้านหนองแคน 3 12 5
120 136 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย 0 0 0
121 142 โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 2 2
122 141 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 23 28 25
123 144 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 11 26 15
124 145 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 5 24 12
125 159 โรงเรียนบ้านหนองแปน 8 24 12
126 171 โรงเรียนบ้านหนองแวง 3 8 5
127 170 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 3 12 6
128 174 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 13 18 15
129 175 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 5 8 7
130 176 โรงเรียนบ้านหนองแสน 22 47 36
131 183 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 0 0 0
132 147 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 2 12 5
133 227 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ 1 2 2
134 165 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 6 9 9
135 164 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 8 15 11
136 163 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 27 41 34
137 184 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 18 38 28
138 185 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 1 1 1
139 186 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 4 7 7
140 189 โรงเรียนบ้านหวาย 7 37 15
141 191 โรงเรียนบ้านหัวงัว 5 9 7
142 192 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 4 17 7
143 193 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 5 20 9
144 194 โรงเรียนบ้านหัวดง 26 30 26
145 195 โรงเรียนบ้านหัวสระ 2 6 4
146 196 โรงเรียนบ้านหัวหนองคู 3 7 3
147 197 โรงเรียนบ้านหัวหมู 20 24 18
148 190 โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก 1 6 3
149 198 โรงเรียนบ้านหารฮี 0 0 0
150 232 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 2 2
151 187 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 8 13 13
152 188 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 8 17 14
153 205 โรงเรียนบ้านอีโต้ 4 9 6
154 018 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 0 0 0
155 027 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 8 24 12
156 028 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 44 99 64
157 029 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 31 40 34
158 031 โรงเรียนบ้านเครือซูด 6 10 9
159 072 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 7 13 11
160 100 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 1 3 2
161 099 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 4 9 5
162 109 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 8 32 17
163 110 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 17 20 17
164 107 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 40 92 66
165 108 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 11 14 13
166 124 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 13 38 16
167 204 โรงเรียนบ้านเหล่า 51 99 65
168 199 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 5 7 6
169 200 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 6 13 8
170 201 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 4 3 3
171 202 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 4 3 3
172 203 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 3 4 3
173 019 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 6 7 6
174 020 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 3 10 4
175 032 โรงเรียนบ้านแคน 8 16 9
176 063 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 6 23 11
177 223 โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 0 0 0
178 113 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 7 9 7
179 114 โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 5 8 8
180 115 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 3 3 3
181 116 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 5 10 9
182 021 โรงเรียนบ้านโกทา 25 63 28
183 033 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 1 2 1
184 036 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 6 14 11
185 037 โรงเรียนบ้านโคกยาว 5 12 9
186 039 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 3 5 5
187 040 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 23 13
188 041 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 10 32 18
189 042 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 23 41 33
190 034 โรงเรียนบ้านโคกเต่า 4 4 4
191 035 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 9 6
192 230 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1 3 2
193 043 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 0 0 0
194 044 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 4 6 5
195 038 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 5 23 10
196 064 โรงเรียนบ้านโดน 35 45 32
197 092 โรงเรียนบ้านโนน 22 41 31
198 085 โรงเรียนบ้านโนนจาน 2 3 3
199 231 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 1 3 1
200 086 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 14 21 15
201 087 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 13 28 20
202 088 โรงเรียนบ้านโนนรัง 20 42 27
203 090 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 5 19 8
204 083 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 1 2 2
205 091 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 1 14 5
206 084 โรงเรียนบ้านโนนแคน 7 11 11
207 089 โรงเรียนบ้านโนนแร่ 5 11 8
208 101 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 23 49 30
209 102 โรงเรียนบ้านโพนทราย 5 10 7
210 103 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 20 6
211 125 โรงเรียนบ้านโสกยาง 2 3 2
212 022 โรงเรียนบ้านไก่นา 6 26 13
213 206 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 5 23 12
214 207 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 34 60 48
215 209 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 19 32 16
216 210 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 2 4 3
217 211 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 1 25 8
218 212 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 4 7 4
219 213 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 6 14 5
220 214 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 14 63 21
221 215 โรงเรียนศุภประภา 0 0 0
222 128 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 29 66 38
223 216 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 13 27 20
224 217 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 16 60 29
225 218 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 30 42 36
226 220 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 12 23 20
227 221 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก 3 5 3
228 219 โรงเรียนอนุบาลเรียบร้อย 0 0 0
229 222 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 29 60 41
230 002 โรงเรียนเครือข่ายวังเก่าโมเดล 5 11 8
231 208 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 39 105 64
232 012 โรงเรียนโนนจานวิทยา 29 49 42
233 233 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 12 81 22
รวม 2266 4899 3190
8089

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]