ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 70.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองสิม สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลแกดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน