รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปิยภา  ปุลาตะโน
 
1. นางวันเพ็ญ  ใหม่คามิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงเปมิกา  หยกในตระกูล
 
1. นางชลธิชา  บรรหาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ประมาถา
 
1. นางนงนภัส  แน่นอุดร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงฉัตรณิชา  มาตย์สาลี
 
1. นางทองดี  ศรีกะกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แก้วมี
 
1. นางสุภาพ  ปูนอน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงเสาวภา  ชัดเชื้อ
 
1. นางนภาภรณ์  ทาโยธี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ประครองญาติ
 
1. นางสุภาณี  วงชารี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงดลฤดี  จริงเพ็ชร
 
1. นางรสริน  สงครามสี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงสุกานดา  หอมดวง
 
1. นางเรียบ  รัชสมบัติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายนรากร  พิสุทธิ์
2. เด็กหญิงปรารถนา  ไชยเทพา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนเสนา
 
1. นางนงคราญ  แก้วบุดดา
2. นางสุนันทา  พาเทพ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงพจนารถ  ละไมไธสงค์
2. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ธุระทำ
 
1. นางสุเมตตา  จันทร์ราช
2. นายสมศักดิ์  จันทร์ราช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงวันวิษา  ช่างทำ
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  โชติชุม
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
2. นายวัลลภ  ทักษิณ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายสฤษธิชัย  ทองบัวบาน
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แน่นอุดร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายณดล  บุญพรหมธีรกุล
 
1. นางจารุณี  สิทธิขวา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงภัสกานต์  ตะวัน
 
1. นางจันที  สิทธิศาสตร์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงบุญยวีย์  ศรีป้อง
2. เด็กชายภูมิรัชต์  ไชยกุล
3. เด็กหญิงศศิประพัฒน์  วรพจน์
 
1. นายอรรคเดช  สุทธิสา
2. นางยุพาพรรณ  บุญลาด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. นางสาวจันทร์จิรา  ทองศรีสุก
2. นางสาวปภัชชา  สาลาด
3. นางสาวศิรินาถ  มาตเลิง
 
1. นายวัลลภ  ทักษิณ
2. นางจูริก  ทักษิณ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทะกล
2. เด็กชายธีระเทพ  เพชรน้อย
3. เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์แสง
 
1. นายชัชนันท์  ดรชัย
2. นางบังอร  ดรชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติยา  ละครมูล
2. เด็กหญิงนุชนารถ  ปาลจิฯ
3. เด็กหญิงรัตนา  สุภาษี
 
1. นางวิภาพร  ชมภู
2. นางสาวเกียงคำ  วิเท่ห์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ธนูชาญ
2. เด็กชายโกญจนาท  นวนน่วม
 
1. นางยุพาพรรณ  บุญลาด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนิดา  ทองภู
2. เด็กชายปานวิชญ์  โสดถานา
 
1. พันจ่าอากาศเอกเสมอ  มะปัญญา
2. นางนงค์ลักษณ์  บุรมศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงดาริกา   พิมพันธ์
 
1. นางสาวภัทราวดี   นีรขันธ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงพิยดา  มูลไชยภูมิ์
 
1. นางสุนิตย์  สัจจา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายนิวัฒน์  รัตนแสนศรี
 
1. นางจันที  สิทธิศาสตร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายกฤตพร  มาลา
2. เด็กชายฐิติภัทร  แสงงาม
3. เด็กหญิงธีรกานต์  อยู่ยงศิลป์
 
1. นางสาวยุวดา  หาญคำภา
2. นางสาวเนาวรัตน์  คำสอาด
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงจิระนันท์  สุพรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  มาพล
3. เด็กหญิงนภาพร  อาสนาทิพย์
 
1. นางไพวัลย์  อุทาภักดี
2. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมวดนา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  มุมอ่อน
3. เด็กหญิงเหมหทัย  โยวะผุย
 
1. นางเฟื่องลัดดา  แก้วกองศรี
2. นางสายยนต์  ราสุวรรณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สุจันทร์
2. เด็กหญิงทิชานันท์  ชาญชัย
3. เด็กชายอดิศักดิ์  กองกิ่ง
 
1. นางทองใบ  เลิศยะโส
2. นางสาวนัฐกัญญาพัชร  รักสุทธี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกนกพร  คันทะพรม
2. เด็กชายญาณพัฒน์  สีนอเพีย
3. เด็กชายณัฐ์วีย์  โยธะการี
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทองจำปา
2. นางสาวขวัญข้าว  รุ่งโรจน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีกวี
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  แซ่เต็ง
3. เด็กหญิงอรอุมา  สาเกตุ
 
1. นายนรินทร์  จันทร์ลอย
2. นายพรชัย  วรรณเดช
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงนภัทร  วิรัชพงศานนท์
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  ธำรงค์พันธวานิช
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญลาด
 
1. นางรัตติกาล  โยธาภักดี
2. นางสาวปรียาภรณ์  ทองจำปา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. นางสาวรสา  สิปปีนันท์
2. นางสาวอินธุอร  ใบบ้ง
3. นายโชคชัย  คำป้อง
 
1. นายทวี  จันทร์เสน
2. นางสาวสาวินีย์  หอมมาลัย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมชาญ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ซามาตย์
2. เด็กชายบัณฑิต  ราตะกั่ว
 
1. นางสาววรรณรัตน์  มูลศรีทา
2. นางสาวนกแก้ว  ยี่รัมย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงสุชาดา  พลชามาตร์
2. เด็กชายอาทิตย์  จำนงศรี
 
1. นางอัมพร  เข็มพรมมา
2. นางวิราวรรณ  มูลสาร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ช่างยันต์
2. เด็กชายวีรพงษ์  เวียนสันเทียะ
 
1. นางตุ้มทอง  อินทะโภคา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กชายจาตุพงษ์  เวฬุบับ
2. เด็กชายพชร  มีหา
 
1. นางณัฐยา  ศรีวงศ์
2. นายสมศักดิ์  จันทร์ราช
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายอนุสรณ์  กุนไธสง
 
1. นายมโนรมย์  ผ่องแผ้ว
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กชายณัฐกิตต์  อรทัย
2. เด็กชายสุวิทย์  วิริยะ
 
1. นายจิระศักดิ์  ปะระทัง
2. นางกัลยารัตน  หรัญรัตน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กชายนุตติพงษ์  แดงดี
2. เด็กชายปฐพี  ลาดเสน
 
1. นายสุบิน  โพธิ์อ่อน
2. นายยุทธศาสตร์  ไกยพาย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  หัดนอก
2. เด็กหญิงชนันภรณ์  อำไพ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุวรรณโคตร
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขันโยธา
5. เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณเพ็ง
 
1. นางอัมพร  วงศ์ศรีอาจ
2. นางสาวกมลวรรณ  เกตุภูงา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พิศพล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัดกอง
3. เด็กหญิงศิริยากร  แก้วลี
4. เด็กหญิงอรอนงค์  โพธิ์สิม
5. เด็กหญิงเพชรลัดดา  บุญศรี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
2. นางนิวาส  อุ้ยลี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย    
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สืบมา
2. เด็กชายธวัชชัย  รัฐเมือง
3. เด็กหญิงปณิดา  รัฐเมือง
4. เด็กหญิงพอเพียง  บุญมั่ง
5. เด็กหญิงอธิชา  พลังฤทธิ์
 
1. นางสุนันทา  เขียวสลุง
2. นางเนาวรัตน์  โคตรสาร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงณัฐตยา  ราชสีหา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  จันปัญญา
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พลขันธ์
5. เด็กหญิงศิริยากร  พลขันธ์
 
1. นางพรรณี  โยธายุทธ
2. นางพรรณี  นามโยธา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พะเลียง
2. เด็กหญิงปัจญา  มีชัย
3. เด็กหญิงพฤฒวรรณ  ทองพงษ์
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภูสีฤทธิ์
5. เด็กหญิงศุภามาศ  วังหอม
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
2. นางศริญญา  เสาร์ห้า
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  อุปมานะ
2. เด็กหญิงชลดา  แสนเรียน
3. เด็กหญิงญาดา  จำปาแถม
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  อำพาพันธ์
5. เด็กชายอดิสร  สีแล
 
1. นายภูมินทร์  บุญหล้า
2. นางสุภาณี  กุลสาร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เลิกนอก
2. เด็กหญิงพรธิภา  นาชัยเริ่ม
3. เด็กชายพัฒชรเดช  ประกิ่ง
4. เด็กหญิงสาวินี  ภานะวาร
5. เด็กหญิงเกวรินทร์  สิมสุนทร
 
1. นายภูมินทร์  บุญหล้า
2. นางสุธาทิพย์  ภิรมย์รักษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรี 1. เด็กชายกฤษฎา  เสนาหมื่น
2. เด็กชายคมกฤษ  มหาโพธิ์
3. เด็กชายจตุรงค์  หอมเชย
4. เด็กหญิงฐิติชญา  ภักษาหาร
5. เด็กหญิงนริศรา  จะโนรัตน์
6. เด็กชายนวพล  เกตุพลทอง
7. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ทองบรรหา
8. เด็กชายประฏิภาณ  บุตราช
9. เด็กหญิงปิยะวดี  อรัญมิตร
10. เด็กชายพงศกร  แก้วด่านจาก
11. เด็กหญิงภิรดา  หอมดวง
12. เด็กหญิงรินรดา  ประทุมรัตน์
13. เด็กหญิงรินรดี  ประทุมรัตน์
14. เด็กชายวงศกร  ศิลปวิชัย
15. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองบรรหา
16. เด็กชายสุรเดช  เดชบุรัมย์
17. เด็กชายอดิศักดิ์  เกตุพลทอง
18. เด็กชายอภิวัฒน์  สังฆมณี
19. เด็กหญิงอารียา  โยธาภักดี
20. เด็กชายโกศล  คลังใหญ่
 
1. นายงาน  อุตสารัมย์
2. นางวิไลลักษณ์  ซ้ายขวา
3. นายประจักษ์  แพนสมบัติ
4. นางไข่มุกข์  ธุระนิตย์
5. นายจิระโรจน์  เพชร์วงค์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงอจิตา  เกษรักษา
 
1. นายประมวล  อัคฮาดศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอริศรา  หัดประกอบ
 
1. นายกิตติโชค  ปั้นทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย    
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธนัตดา  วันทาสุข
2. เด็กชายธนากร  ทิพพิชัย
 
1. นางชัชฎาภรณ์  คงเกิด
2. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงนรินทร   เอี่ยมรอด
2. เด็กชายวชิราวุธ  รัชชุศิริ
 
1. นางชัชฎาภรณ์  คงเกิด
2. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงมุทิตา  ขันนาม
2. เด็กชายเอกบดินทร์  สีดาพล
 
1. นางดวงจันทร์  ศรีสะอาด
2. นางไพลิน  สมศิลา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทะเลิง
2. เด็กหญิงชลธิชา  คำควร
3. เด็กหญิงนัฐธิดา  วงศ์รักษา
4. เด็กหญิงปนัดดา  จองพันสา
5. เด็กหญิงปภาวี  บุตรดีสุวรรณ
6. เด็กหญิงปุณิกา  กิติวนิชยกุล
7. เด็กหญิงพรไพริน  เหล่าเทิบ
8. เด็กหญิงอาภัสรา  พรมวันนา
9. เด็กหญิงเพ็ญจิรา  มูลเสนา
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยศิลป์
 
1. นางบุญล้อม  ยมศรีเคน
2. นางกรกมล  ภาษี
3. นางอนงค์  พงศ์คุณาพร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงจิรัชญาภรณ์  จันทรสอน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุลอัก
3. เด็กหญิงดนกมล  อรรคะเศรษฐัง
4. เด็กหญิงนภัสภรณ์  ยศุตมธาดา
5. เด็กหญิงนลินนิทา  ชมภูโพชน์
6. เด็กหญิงปริยาภรณ์  คำแสนพันธ์
7. เด็กหญิงรมิดา  กนกฆะนะรัตน์
8. เด็กหญิงรัญชิดา  วงศ์สาสดิ์
9. เด็กหญิงวิชชาภรณ์  เดือนเพ็ญ
10. เด็กหญิงศตกมลพัชร  วาทโยธา
11. เด็กหญิงศุภิดา  บุญไชย
12. เด็กหญิงสิริยากร  ขันแก้ว
13. เด็กหญิงสุชาวลี  อันทอง
14. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีเกษ
15. เด็กหญิงเกวลี  เถาว์จันทร์
 
1. นายธกร  ภูถาวร
2. นางสาวภัทยา  เรืองทอง
3. นางสาวภัทฐิรา  จันทะคาม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายภวรัญชน์  ไชยเทพา
2. เด็กหญิงอริสรา  นามแก้ว
 
1. นายพนมพร  พันธุ์สมบัติ
2. นางณัฏฐนันท์  พัฒนสวัสดิ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงวริศรา  ชิณแสน
2. เด็กชายศรายุทธ  พรมเกาะ
 
1. นายชาติชาย  โหรากุล
2. นายอัครเดช  อัครวิสุทธิเจริญ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอรนลิน  จันทะนาม
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันดาหงษ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงจตุรัตน์  อันสา
 
1. นางสวาส  นาทันตอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงสาวิตรี  อุทัยมา
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงนวิยา  คำวิแสง
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายธฤษวรรณ  สุวรรณ
 
1. นายจรัส  พาเหลี่ยม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สายกลาง
 
1. นายประศาสน์  ไชยคำภา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงโขมพัตร์  เดชบุรัมย์
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายก้องภพ  ก้อนสิน
 
1. นางศุภวัลย์  น้อยประดิษฐ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงพีรยา   ชอระชาญ
2. เด็กชายสมจิตร   ปาละนิจ
 
1. นางสาวศิริรัตน์   อินทุรัตน์
2. นางสาวพุทธชาติ   พิมพิสนธ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงรักตาภา  ดีศรี
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปายันต์
 
1. นางกรณิกา  บุญมั่ง
2. นางธัญลักษณ์  ดาวศรประศาสน์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงปรีรันยา  จันทะเกต
 
1. นางจิตติมา  พิริยะวิไล
2. นางวิบูลลักษณ์  สุขแป
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. นางสาวอภิญญา  วุฒิสาร
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายปริญญา  เลิศฤทธิ์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ไชยวิโรจน์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  มาตรา
 
1. นางประทานพร  จุลชีพ
2. นางอัญชลี  ประทุมเวียง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนชัย
2. เด็กชายธนัญไชย  ธนาคุณ
3. เด็กชายนัทธพงศ์  พลเดช
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางจิรภา  โมกขันธ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายณพวีร์  บุญศรีอนันต์
 
1. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันวิเศษ
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงชลรัตดา  มาตรมูล
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จาดแหยม
 
1. นายสมตระกูล  แจ่มหม้อ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวลีพร  จาดแหยม
 
1. นายสมตระกูล  แจ่มหม้อ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงรัชนี  จันทาอ่อน
 
1. นางนงเยาว์  พลวิบูลย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกฤษณา  สาพิมาน
2. เด็กหญิงกวินทรา  ด่านศักดิ์ชัย
3. เด็กหญิงฐานิตา  จันสด
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  แดนวงดร
5. เด็กหญิงธนาวดี  แซ่ชื้อ
6. เด็กหญิงปาณิสรา  พิเมย
7. เด็กหญิงพิชญาวี  ลามะให
8. เด็กหญิงวิมลนันท์  ขันแข็ง
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
2. นางนงเนตร  ลมชิด
3. นายวิสุทธิพงศ์  แดนวงดร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ลาวัลย์
2. เด็กหญิงการะบุหนิง  ศรีอุดร
3. เด็กชายณัชพล  เหล่าสมบัติ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  นารถศิลป์
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  มุ่งหมาย
6. เด็กชายทัตพงศ์  โอษะคลัง
7. เด็กชายธนกร  เพ็งสวรรค์
8. เด็กหญิงนิรินธร  คำนุ
9. เด็กชายปฏิพัทธ์  คำสา
10. เด็กหญิงปนิตา  จันทรจตุรภัทร
11. เด็กหญิงปานระวี  จันทริมา
12. เด็กชายพชรมงคล  ดลโสภณ
13. เด็กหญิงพันนิดา  พยุหะ
14. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  กุทอง
15. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ไชยรงศรี
16. เด็กหญิงลีลาวดี  โกมาสถิตย์
17. เด็กหญิงวรรัตน์  จันทมูล
18. เด็กหญิงสิปาง  สีบุญเรือง
19. เด็กหญิงอรณิชชา  ลาวัลย์
20. เด็กชายเก่งก้าวหน้า  พิลาชัย
 
1. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
2. นายมนัสพงศ์  ภูบาลชื่น
3. นางเสาวรี  ภูบาลชื่น
4. นายปริญญา  ธัญทะพิพงศ์
5. นายสนธยา  เตชะแก้ว
6. นายจงกร  หารประชุม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. นายกฤษฎา  วงตาคำ
2. นางสาวกัลญารัตน์  ลาวงค์
3. นายญาณวัฒน์  ละครไชย
4. นายนัฐวิชย์  เหล่ากวางโจน
5. นายสุรชาติ  ไชยสังกา
6. นายโชคเฉลิม  วันนา
 
1. นายเฉลิมพร  งิ้วกลาง
2. นายวีระชัย  พุทธดิลก
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายสงกรานต์  สิทธิจันทร์
 
1. นายศุภโชค  มุระดา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแดง 1. เด็กหญิงวิชุอร  ภิบาลสิงห์
 
1. นางสาวฐิตินันท์  คำแหงพล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1. เด็กชายนทีธร  โรจนวกร
 
1. นางอรทัย  เหล่าสะพาน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงปิ่นสุนธร  สืบสุนธร
 
1. นายนาวิน  ซำศิริ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กชายจตุพล  วงษ์ชารี
 
1. นางรำไพ  ขานโฮง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัดกอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายธีรภัทร์  เตื่อยมา
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงมันทนา  พรมเลิศ
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แดนวงดร
 
1. นายวิสุทธิพงศ์  แดนวงดร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงทิพย์อาภา  นุชนารถ
 
1. นางทิพวรรณ  คันธา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายก้องนภา  คำมัจฉา
 
1. นายสุวัฒน์  พิริยะวิไล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณิชากรณ์  ดูรูปรัมย์
 
1. นายวัชรินทร์  ภิญโญ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ขานแสน
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พลแสน
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายณัฐพล  พลเดช
 
1. นางอุไร  ดำรงพานิชชัย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงนพนภางค์  ประสงค์สันต์
 
1. นายนาวิน  ซำศิริ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1. เด็กชายจิรพงษ์  ไชยแสง
2. เด็กชายชาคริต  บุญใบ
3. เด็กชายธนดล  คุณพรม
4. เด็กหญิงปาณิศา  ประกอบสุข
5. เด็กหญิงพิยะดา  จันทะมนตรี
6. เด็กหญิงมิตรธิรา   บุญใบ
7. เด็กหญิงรมณีย์  นนยะโส
8. เด็กชายวรวิทย์  ทันชื่น
9. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เมยกลาง
10. เด็กหญิงไพลิน  วงสอน
 
1. นายสนั่น  สมบูรณ์
2. นางวันทา  สมบูรณ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยวิชิต
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  นันตา
3. เด็กชายชนะชัย  มามิตร
4. เด็กหญิงชัญญานุช  แฝงเชียงเหียน
5. เด็กชายธราเทพ  คล้ายวิมุติ
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาคิน
7. เด็กชายสถาพร  ใจกล้า
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วก่อง
9. เด็กหญิงสุทาทิพย์  สูงใหญ่
10. เด็กชายเสกสรร  หลวงฤทธิ์
 
1. นางศุภวัลย์  น้อยประดิษฐ์
2. นางอมรรัตน์  ภูดอนโพธิ์
3. นางอัจฉรา  โยวะผุย
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงคณิตกุล  ใจเที่ยง
2. เด็กหญิงชาริสา  ทอดแสน
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
4. เด็กหญิงประภาพร  กาญจันดา
5. เด็กหญิงศิยรินธร  แย้มอินทร์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  สายจันทร์
7. เด็กหญิงสุวนันท์  คำบัวโคตร
8. เด็กหญิงอักษราภัค  มังคุด
 
1. นางสาววัฒนีย์  ไพจิตรสกุลชัย
2. นางนงลักษณ์   พรหมดา
3. นางนงเนตร  ลมชิด
4. นายเสรี  เสียงใส
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกันชนิมา  เกษมจิตร
2. เด็กชายก้องภพ  มูลสมบัติ
3. เด็กหญิงจิรชยา  ขันตรี
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิรักษ์
5. เด็กชายธีรภัทร  สมบัติโยธา
6. เด็กชายภคมงคล  พลอามาตย์
7. เด็กหญิงวรารัตน์  บัวมาตร
8. เด็กหญิงสุทธิดา  เคนสงเนิน
9. เด็กหญิงสุพัตรา  คุ้มเหล่ายูง
10. เด็กหญิงอภัสรา  บาไสย์
11. เด็กหญิงเกศรินทร์  อัมพวา
12. เด็กชายเจษฎา  จันทร์คำ
13. เด็กหญิงเพชรลดา   นาสมโภชน์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ไชยวงศ์วัฒน์
2. นางสาวพรจารีย์  วาตรีบุญเรือง
3. นางสาวอัญมณี  บุญก่อเกื้อ
4. นางสาววนิดา  ปัญญาสัย
5. นางสาวบงกชธร  โคตรสมบัติ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กชายจัตุพงษ์  สิงห์ทอง
2. เด็กชายธนภัทร  บัณฑิต
3. เด็กหญิงนันธิดา  ติ่งทอง
4. เด็กหญิงปนัดดา  คันธภูมิ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ช่างปัน
 
1. นางสาวอภิญญา  ใหปาโท
2. นางสาวมลวดี  สันโดษ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงพอลลีน  จันทร์อินทร์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์   ผิวขม
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายชวิน  บุตรดีสุวรรณ
 
1. นางสาว้เพ็ญนภา  ล่ามสมบัติ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงมณฑการณ์  เคนหวด
 
1. นางสหพร  วิมุกตานนท์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนกมาดา  จวนกระโทก
 
1. นางณุฐจรินทร์  ปอศิริ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายจิตพงษ์  รักษาโสม
 
1. นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงสุภิกา  เสนาฤทธิ์
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงเพชรนำ้หนึ่ง  โสภณสิริ
 
1. นางสาวมารยาท  คำศิริรักษ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  ให้เกี้ยว
 
1. นางสาวพัชรา  ไชยริรัมย์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงพิชาจรัส  ศรีประจันต์
 
1. นางสาวจิตรา  ปัตติยะ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐมน  พลมั่น
 
1. นางสาวสำราญ  พาหลง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไสประกรณ์
 
1. นางสุภาภรณ์  บัวหลวง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพรรณวดี  โอภาสตระกูล
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  เชื้อประกอบกิจ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงรวงข้าว  มุงคล
2. เด็กหญิงศรินนา  รัดทำ
 
1. นายอุทิศ  คงแสนคำ
2. นางกรองนิรันดร์  เสนาเลี้ยง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงดลชนก  ลามะให
2. เด็กหญิงวิภูสิรี  สิทธิหาโคตร
 
1. นายวีระพล  ประวันเนย์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายคุณากร  แก้วสมบัติ
2. เด็กชายชวนากร  คำชาย
3. เด็กชายชินดนัย  ปัทมรีย์
4. เด็กชายฐิติภัทร  บุตโรบล
5. เด็กชายพัฒนวิชญ์  มหาธนะเศรษฐ์
6. เด็กชายพีระ  ปักสังคะเนย์
 
1. นายชาติชาย  พรรณะ
2. นายธกร  ภูถาวร
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายนักรบ  ดีสม
2. เด็กชายวิชญ์พล  หินซุย
3. เด็กชายศุภชัย  กันหาพร
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  โสพิศวงค์
5. เด็กชายสุรศิลป์  คำยา
6. เด็กชายอรรถชัย  ชัยสอน
 
1. นายพิทักษ์  ประเสริฐศิริ
2. นางสาววชิราภรณ์  บุตรงาม
3. นายกิตติศักดิ์  อันอาน
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  วงละคร
2. นางสาวปนัดดา  จิตบรรจง
3. เด็กชายมานิตย์  ทองดีนอก
4. นางสาววราภรณ์  หงษาอ่อน
5. เด็กชายศิริพงษ์  นาสุวรรณ
6. นายสิทธิชัย  เค้าแคน
7. เด็กหญิงอ่อนจันทร์  คำภู
8. นายเสริมศักดิ์  วิสุทธิ์เขตการ
 
1. นายวิศิษย์  แก้วหานาม
2. นายวัชรินทร์  ชิณนาค
3. นายสุรเพ็ญ  วงค์กลาง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กหญิงจรรธิดานรรจ์  ภูสมมาตร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พลตื้อ
3. เด็กชายฉัตรมงคล  ภูพานไร่
4. เด็กชายชนะชัย  แก้วโสม
5. เด็กหญิงนันทนา  ภูเด่นใส
6. เด็กหญิงนิภาพร  เหล่ามาลา
7. เด็กหญิงพิมพัสรณ์  ภูธาตุเพชร
8. เด็กหญิงรัตติญา  ชัยสมคุณ
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชินแสน
10. เด็กหญิงอาริษา  ถิ่นพยัคฆ์
 
1. นางรัตน์สุดา  จำปามูล
2. นางสาวจารุณี  สุ่มมาตย์
3. นางสาวพรวิไล  บุญหล้า
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ประทุม
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เทียบลา
3. เด็กหญิงอรสา  เทพสาย
 
1. นายอุดม  อิ่มสุวรรณ
2. นางสมลักษณ์  วงศ์ดวงจันทร์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจิรัตน์ฌา  ตาตะ
2. เด็กหญิงประภัสสร  สรรคนุช
3. เด็กหญิงศิริพร  วัดระดม
 
1. นางอนงค์  สิทธิสาร
2. นางสำรวย  คันธา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกชกมล  มาตรา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  วิชาเรือง
3. เด็กหญิงปนัดธิดา  มณีโรจน์
 
1. นางสาวสาริตา  รักษาภักดี
2. นางสาวธัญญา  ทัดไพร
 
124 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กหญิงปาลิดา  ติดวงษา
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
125 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 80.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายยุทธพงศ์  พิมพ์สมบูรณ์
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโปะนำ
 
126 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายธนกร  ทองดี
 
1. นายบัณฑิต  ลอยคลัง
 
127 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 80.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายสุภกิจ  เมืองชมพู
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
128 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายเก่งเทวา  พิลาชัย
 
1. นายมนัสพงศ์  ภูบาลชื่น
 
129 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายธนดล  มะธิโตปะนำ
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กชายจักรพงษ์  สุริยะ
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายสหรัฐ  ทรมีฤทธิ์
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายศรัณย์  กนกรัตน์
2. เด็กชายเอกพล  ไคลคลา
 
1. นายสาธิต  ปัดถาเดช
2. นางมัทนา  เดชมาลา
 
133 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1. เด็กชายนนทการณ์  อุดมเดช
2. เด็กชายวันเฉลิม  นาสินพร้อม
 
1. นางสาวสุจิตรา  พลลาภ
2. นายประยูร  น้อยอามาตย์
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายธีรพงค์  แทนโสภา
2. เด็กชายศุภชัย  เพียรสิงห์
3. เด็กชายสิทธิชัย  ไขลี
 
1. นายสงวนศักดิ์  อาสาทำ
2. นายศราวุธ  กางสำโรง
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกกร   วงษาจันทร์
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เรืองแจ่ม
 
1. นายสาธิต   ปัดถาเดช
2. นางมัทนา  เดชมาลา
 
136 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพรทิวา  ป้องคำแสน
2. เด็กชายพิเชฐชัย  วงษ์วังทอง
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
2. นายชาคริต  เดชโยธิน
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายพีระพงษ์  จันทะลุน
2. เด็กชายศักดิ์ดา  นาไชยเรือง
 
1. นายชุมพล  วันหลาบคำ
2. นายปฏิญาณ  ฮาดวงษา
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายนราวิชญ์  พรมราช
2. เด็กชายเจษฎา   สุจันทร์
 
1. นายสาธิต  ปัดถาเดช
2. นางมัทนา  เดชมาลา
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 1. เด็กชายภัทรภณ  กองตุ้น
2. เด็กชายวุฒิธนา  วินทวุฒิ
 
1. นายสุรศักดิ์  แดงจันทึก
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติกา   คำพินิจ
2. เด็กชายสยุมพร   สอนภักดี
 
1. นายสาธิต  ปัดถาเดช
2. นางมัทนา  เดชมาลา
 
141 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อินทร์พรหม
2. เด็กหญิงณภัทรดา  จันทจร
 
1. นางสาวณิชรัตน์  แสงลี
2. นางธัญพร  ใบปอด
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายศรันย์  ทับทิมไสย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  มงคะวิระ
 
1. นายสงวนศักดิ์  อาสาทำ
2. นายศราวุธ  กางสำโรง
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กหญิงนันทนา  ศรีภูชน
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ศิริเวช
 
1. นางประสาร  จันเสนา
2. นางจารุวรรณ  ทิพยชาติ
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 1. เด็กชายพิชิตชัย  รัดทำ
2. เด็กชายวรวุฒิ  สีวันคำ
3. เด็กชายสราวุฒิ  สิงขรณ์
 
1. นายรังสรรค์  ปริวันตา
2. นายพิเภค  รัตนา
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กชายปภาวิทญ์  มะโนบาล
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ราชเมืองศรี
3. เด็กชายเนติพงษ์  สีดาบุญ
 
1. นางธัญญลักษณ์  พิมพ์ดี
2. นายทองเพชร  นางสีคุณ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กชายธีระเดช  ธุงจันทร์
2. เด็กชายภัทรพล  ทวยจัด
3. เด็กชายเอกพล  เทียกสม
 
1. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
2. นายมรุพงศ์  นามวงษา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายชิตพล   เสนานันท์
2. เด็กชายศุภกร  ปราณี
3. เด็กชายสุเมธ  ไชยโส
 
1. นางสุภาพ  นุริตานนท์
2. นางสาวทองเย็น  ขันขวา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กชายนพดล  ว่องไว
2. เด็กชายสันติ  ช่างเรือง
3. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ทวยพร
 
1. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
2. นายวิกิต  เทียงปา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พันชมพู
2. เด็กชายพงศธร  จันทะแพน
3. เด็กชายสมศีล  นนสีลาด
 
1. นางอนงค์  สิทธิสาร
2. นางอมลวรรณ  เพ็ชรสังหาร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณภัชนันท์  โชคธนนิตินันท์
2. เด็กชายธนกฤต  เหล่าลือชา
3. เด็กชายธนวันต์  สมหมาย
4. เด็กหญิงธนิศรา  ศักดิ์ศรี
5. เด็กชายวรเมศ  แสนโคตร
6. เด็กชายสุกฤต  สังข์ทอง
 
1. นายสมส่วน  แข็งฤทธิ์
2. นางสาวธัญญา  ทัดไพร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดีเวิน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  หาญคำภา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  โยวะมุด
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  นันตะนัย
5. เด็กหญิงอรทัย  บุญมา
6. เด็กหญิงอังคณา  ตติยะรัตน์
 
1. นางสุชาดา  แสงสิทธิ์
2. นายบรรจง  แสงสิทธิ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กชายฐิติวัจน์   ดงเล็ก
2. เด็กหญิงวิชญาดา   แสงพล
3. เด็กหญิงศศิวรรณ   เหล่าพร
 
1. นางสาวศรีสุรางค์   ศรีจำนง
2. นางบังอร   ดรชัย
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงรัชพร  ประเสริฐศิริ
2. เด็กหญิงสกุลตลา  พิลาไชย
3. เด็กหญิงโอปอ  รุ่งศรี
 
1. นางครวญคิด  เข็มพิลา
2. นางสาวนิศราวรรณ  นันทะเสน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กหญิงณะริสา  เสนาชม
2. เด็กหญิงพรนิภา  สืบมา
3. เด็กหญิงศรินญา  โชติเชื้อวงศ์
 
1. นางพิกุล  พุดหล้า
2. นายเรืองศรี  พุดหล้า
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงบัวแก้ว    จุลม่วง
2. เด็กหญิงรุจิรา   พรมวัง
3. เด็กชายโชคทวี   บุปผา
 
1. นายบุญยู้  สุวรรณโคตร
2. นางบรรจง  ศรีราช
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงณัฐญาภร  รัตนพลแสน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันจันทร์
3. เด็กหญิงดรุณี  อะโน
 
1. นางกาญจนาวรรณ   ลามะให
2. นางกนกอร   สิงห์โสภา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  หมอรัตน์
2. เด็กหญิงบุษบา  ภูราศี
3. เด็กหญิงปิยวรรณ   แก้วจุลลา
 
1. นางสุนทร  จันทรเสนา
2. นางกมลพรรณ  แสนบุญ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญรำไพ
2. เด็กหญิงพรลิตา  มาอินราช
3. เด็กหญิงพัชราสิณี  พิมพ์จ่อง
 
1. นางพรแก้ว  พรมกัลป์
2. นางศรีสุดา  พรมกัลป์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. นางสาวนัฐธิดา  เจริญศิริ
2. นางสาวสุจิตรา  อุทัยกลม
3. นางสาวอุมาพร  ปะตังถาโต
 
1. นางกาญจนา   หรัญรัตน์
2. นางนารี  พรรณะ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คูเมือง
2. เด็กหญิงบุญมี  บุญอิน
3. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อันพิมพ์
 
1. นางสงวน  รังดิษฐ
2. นางพรอนันต์  ประดับวัน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 1. เด็กหญิงยุภาพรรณ  ภูคลองทุ่ง
2. เด็กชายอัมรินทร์  พะลึก
3. เด็กหญิงโสรยา  นามประพา
 
1. นางมนัสนันท์  ชนสิษฏ์ดิษฐกร
2. นางสุภาพร  รักกุศล
 
162 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงฐิติภา   บุญศรีอนันต์
 
1. นางขจี  บุญหล้า
 
163 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำปา
2. เด็กชายธนพัฒน์  วงศรี
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงโทโพ
 
1. นางธันว์วดี  ไชยพงศ์ธาริน
 
164 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงทิพานัน  สุกพวงแก้ว
2. เด็กหญิงปรียาภร  ทิพราช
3. เด็กหญิงสายป่าน  ศรีโนรินทร์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แพงเวียงจันทร์
2. นางกัลยาณี  เวียงบาล
 
165 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงวิรดา  ศักดิ์ศรี
 
1. นางศุภมงคล  สุวรรณพงษ์
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงอรุณี  จะดี
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  จ่าคำ
 
1. นายสันติภาพ  เจริญจิตร
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงชนิสรา  คำวิชิต
 
1. นางพรรณี  นามโยธา
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายพิพัฒน์  เฉียบแหลม
 
1. นางสาวสถาพร  ประจะเนย์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวนภัสนันท์  แก้วพิมพ์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 1. เด็กหญิงออนนิชา  กางนอก
 
1. นางสาวรัตนา  ศรีตระกูล
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายศุภชัย  หาญยิ่ง
2. เด็กชายอนวัทย์  สุทธิมาลา
3. เด็กชายเฉลิมชัย  มาวัน
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
2. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายจีรภัทร  เรืองงาม
2. เด็กหญิงนพรัตน์  เรืองสมบัติ
3. เด็กชายศิริชัย  สุขจันทร์
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
2. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กชายมงคล  ทับลา
2. เด็กหญิงมัญฑิตา  คำภางาม
 
1. นางบุปผา  พลเรือง
2. นางจุลจิรา  ศรีจำนงค์
 
175 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กชายวรัมพร  ชนะพันธ์
2. เด็กชายอนุชา  มานะสุวอ
 
1. นางสาวยาใจ  วรรณิสรณ์
2. นางจิราภรณ์  นามเชียงใต้
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 1. เด็กชายวรพจน์  ทินสี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใบบ้ง
 
1. นางจิตร์สนา  บุตรงาม
2. นางกนกพิชญ์  ชาติชัชวาล
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  จะยันรัมย์
 
1. นางกรรณิกา  กองทุ่งมน
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายมโนพันธุ์  กางอินทร์เดช
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายชวลิต  ด่านประดิษฐ์
 
1. นางสาวสถาพร  ประจะเนย์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายธนากร  หินลิลา
 
1. นางทองใบ  มหานา
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  หาระพันธ์
 
1. นางแสงจันทร์  คำภะวา
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงกฤติมา  เขตนัทธี
2. เด็กหญิงกฤษณา  บุญหล้า
3. เด็กหญิงปิยดา  ศรีวงหลง
4. เด็กหญิงวาสนา  บุญหล้า
5. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุญหล้า
 
1. นางกรรณิกา  กองทุ่งมน
2. นางสาวรัตนาพร  บุตราช
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงเพชรรินทร์  โททำ
 
1. นางอมรรัตน์  พิศฐาน
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายปรเมต  อันละคร
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กหญิงวชิราพร  มณีศรี
2. เด็กหญิงวชิราพร  มณีศรี
 
1. นางละมุล  เสือขำ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงปริมวรินทร์  เคนฮวด
 
1. นางสมประสงค์  ชัยอินทร์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายนิติพล  โสภณสิริ
 
1. นางพุทธชาติ   พิมพิสนธ์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายจิรครินทร์  ตะวัน
 
1. นางดวงชีวัน  นามเต
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงสุมาลี  อุชี
2. เด็กหญิงอรทัย  ปรากฏรัตน์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  โพธิ์งาม
 
1. นางนวลละออง  ลีลา
2. นายอิสระ  ลีลา
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 1. เด็กชายภวัต  แก้วทอง
2. เด็กหญิงวนิดา  ใบบ้ง
3. เด็กชายสกลรัตน์  บุญชม
 
1. นายสงวน  แก้วกันยา
2. นางกนกพิชญ์  ชาติชัชวาล
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิง สุกัญญา  อุชี
2. เด็กหญิงจันทรา  จำปาทิ
3. เด็กหญิงสุธิดา  ทุงฤทธิ์
 
1. นางนวลละออง  ลีลา
2. นายบรรจง  ดงพงษ์
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กชายนิสิทธิ์  ปาริกาถานัง
2. เด็กชายศราวุธ  จันโดด
3. เด็กชายสุริยา  บัวบุปผา
 
1. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
2. นายอดิเรก  นามพร
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ้ยป้อง
2. เด็กชายภวัต  แก้วทอง
3. เด็กชายภัทรพล  จิตบรรจง
 
1. นางกนกพิชญ์  ชาติชัชวาล
2. นายสารสินธุ์  นนทโส
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร
2. เด็กหญิงศรายุทธ  สิริแสน
3. เด็กชายสามิศักดิ์  นิมิตร
 
1. นางฉวีวรรณ  แก้วอรุณ
2. นางจิดาภา  ศรีบุญสม
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายสิทธิโชค   ดีกุดเรือ
2. เด็กชายอนุชา   ก้อนผา
3. เด็กชายเอกณรงค์    ภูบุญอ้วน
 
1. นางสกลวรรณ   กรุงแสนเมือง
2. นางสาวฐิติยา   สายเมือง
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงทัศดา  เจิมขุนทด
2. เด็กชายนฤเบศร์  แสนศรี
 
1. นางสาวอิ่มจิตต์  ปฏิเก
2. นายชัยณรงค์  มนตรี
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายนครินทร์  พฤกษาอารักษ์
2. เด็กชายประจักษ์  เพ็งโสภา
3. เด็กชายอนุพงษ์  ศิริบุตวงศ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นายเอกเปรม  ศิริวงศ์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  เทียกมา
2. เด็กหญิงศริญญา  เทียบอัน
3. เด็กหญิงสาวิตรี  มาสะกา
 
1. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
2. นางประเจน  แสนวันดี