สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปิยภา  ปุลาตะโน
 
1. นางวันเพ็ญ  ใหม่คามิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสมศรี 1. เด็กหญิงอรปรียา  สุนน้ำเที่ยง
 
1. นางวิไลลักษณ์  ซ้ายขวา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กหญิงจีรภัทร  ทับอาษา
 
1. นายเรืองศิลป์  ชาสมบัติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กชายธีรภัทร์  ยศดา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กองพลพรหม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87.4 ทอง 5 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพัฒนพร  สตาเขต
 
1. นางชลธิชา  รักษาภักดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทศสาย
 
1. นายโกสินทร์  สิงหบุตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจิราพร  ภูกองชนะ
 
1. นางสำราญ  ทุ่มโมง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายปรเมศ    มณี
 
1. นางสาวนฤมล   ทามแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85.2 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอริสรา  สุขี
 
1. นางสมรักษ์  สุวรรณโท
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83.6 ทอง 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงขวัญมาดา  แข็งแรง
 
1. นางแพงศรี  ตาลอำไพ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงลลิตา  มะโนรา
 
1. นางจุฑาภรณ์  ธุระทำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82.4 ทอง 12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพิชญภรณ์  สุบงกช
 
1. นางสาวธนภรณ์  กฤษณานนท์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81.2 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เนื่องแก้ว
 
1. นางประภา  พรมศรี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80.8 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงณิชชานีย์  แสงเพชร
 
1. นางสุกัญญา  เดชบุรัมย์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงอภิรดี  คงแสนคำ
 
1. นางสำรวย  คันธา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79.8 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 1. เด็กหญิงแทนคุณ  คำปลิว
 
1. นางสมศรี  ทินพิษ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79.6 เงิน 17 โรงเรียนวัดนาดีวราราม 1. เด็กหญิงณัฐชา  วงษ์พรมมา
 
1. นางปิยะนันท์  พิสิษฐพงศ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงพิยดา  สุรมะณี
 
1. นางสำลี  ศรีจันทร์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78.2 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ประจวบแท่น
 
1. นางสมจิตร  งามยิ่ง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ชมชื่น
 
1. นางประครอง  ชุ่มอภัย
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76.4 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงสุชาดา  รักษาพันธ์
 
1. นางอุไร  ฝ่ายพลแสน
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงมาติกา  แสงยศ
 
1. นางรสริน  สงครามสี
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74.2 เงิน 23 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กชายปุญพัฒน์  พลเสน
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กหญิงพานิชชา  ภูศรีฤทธิ์
 
1. นางพรรณี  แก้วหะนาม
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71.8 เงิน 25 โรงเรียนบ้านเปลือยดง 1. เด็กหญิงนิพาดา  เพียชำนิ
 
1. นางกมลทิพย์  รัชโพธิ์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กหญิงอรอนงค์  คำแสนเดช
 
1. นางทัศนีย์  ศรีสารคาม
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงเปมิกา  หยกในตระกูล
 
1. นางชลธิชา  บรรหาร
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ไกยแสง
 
1. นางณัฏฐนันท์  พัฒนสวัสดิ์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงภิญญาดา  เหล่าก้อนคำ
 
1. นางสาวปราณี  วรคำ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จักรบุตร
 
1. นางเตือนใจ  แสงไกร
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีพฤกษ์ภูมิ
 
1. นางสมควร  ชื่นนิรันดร์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82.6 ทอง 6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอรวรรยา  ศรีแก้ว
 
1. นางพัชรลภา  ลาจ้อย
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81.2 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงอพินยา   ชูภักดี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญอินทร์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงเด็กหญิงมานิดา  จันทร์มนตรี
 
1. นางสุดาจันทร์  ไชยโวหาร
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79.8 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทะสุนทร
 
1. นางยุพา  มรรครมย์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 1. เด็กหญิงพันธิตรา   คำปัญญา
 
1. นางศศิวิมล   ดาแก้ว
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79.2 เงิน 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายณฐภัทร  ผาระนัด
 
1. นางสาวปวีณา  เฉลิมพลโยธิน
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77.8 เงิน 12 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงภัทราพร  บุญหล้า
 
1. นางพัชรัมพร  ทวยนันท์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงจรวยพร  ดีโม้
 
1. นางพิณทิพย์  ศรีกงพาน
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงจริภา  เนตชาติ
 
1. นางมงคล  ไชยโคตร
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โฮชิน
 
1. นางสาวปราณี   วรคำ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ยศติวงศ์
 
1. นางสุพรรณี  ร่มเย็น
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงปภัสรา  หาวอ
 
1. นางจีรภัส  ขานหยู่
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. เด็กหญิงพรรณชนก  วันเวศ
 
1. นางวิจิตร  พัดมะนา
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กหญิงยุรดา  เคนกันยา
 
1. นางพันธ์นิภา  คำแก้ว
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74.2 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงเสาวรส  เรืองสมบัติ
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73.4 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงนริศรา  อุทัยเรือง
 
1. นางเครือวัลย์  วงค์นากลาง
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71.8 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 1. เด็กหญิงอาริษา  อุดมเดช
 
1. นายชัชวาลย์  โนรีราษฎร์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70.8 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงปภัสสร  นนทะโย
 
1. นายเกษมสุข  พรหมวิอินทร์
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 1. เด็กหญิงสุพัตตรา  คำเหลา
 
1. นายประเสริฐ  สิทธิจันทร์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อัยวรรณ
 
1. นางปราณี  กลางหิน
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงอรอนงค์    โพธิ์สิม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ประมาถา
 
1. นางนงนภัส  แน่นอุดร
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริพร  วิลัยแก้ว
 
1. นางนงคราญ  แก้วบุดดา
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงเขมิกา  เลิศราศรี
 
1. นายมรกต  บุญทัน
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. นางสาวปภัชชา  สาลาด
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงปภัสรา  หาวอ
 
1. นายทองม้วน  เศษคึมบง
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลุนนา
 
1. นางเบญจมาศ   เสติ
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วศรีใส
 
1. นางนุจรี  เพียโคตร
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. นางสาวรุ่งธิวา  สีเสน
 
1. นายบรรจง  พลเสนา
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงประภัสสร  สรรคนุช
 
1. นางอนงค์  สิทธิสาร
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. นางสาวบุษบา  มะลาด
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านมะกอก 1. นางสาวทิพย์สุดา  บุญหล้า
 
1. นางอัญชนา  ผลาผล
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงณัฐฐา  สุโพธิ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  ลาสิทธิ์
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ผงพิลา
 
1. นายสุธาทิพย์  เจริญรัตน์
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 14 โรงเรียนมัธยมชาญ 1. เด็กหญิงกนกพร  สิทธิจันทร์
 
1. นางทัศนีย์  นาสมพันธ์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงญาวดี  มูลสมบัติ
 
1. นางนิตยา  มหาสะโร
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กชายวายุ  นนทวงค์
 
1. นางนิภาลักษณ์  ยอดยิ่ง
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองอัญชา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คำดี
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงรังสิมา  ตางจงราช
 
1. นางเรียบ  รัชสมบัติ
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทัดไพร
 
1. นายภักดี  ขัติยะมาตย์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงณัฐญาภร  รัตนพลแสน
 
1. นางศริิญญา  เสาร์ห้า
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. นายอิทธิพล  เพ็งอารีย์
 
1. นางศิริลักษณ์  สรรพอำไพ
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงฉัตรณิชา  มาตย์สาลี
 
1. นางทองดี  ศรีกะกุล
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงพุทธิดา  นามมุงคุณ
 
1. นางจันทกานติ์  ศักดิ์ศรี
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงพีรดา  แข็งขัน
 
1. นางสาวสุธินี  โคตรพัฒน์
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชิตพร  สุหา
 
1. นางสำลี  อ่อนบัวขาว
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เทพแพง
 
1. นายวรวิทย์   แพนกาง
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โยราช
 
1. นางนฤมล  ขามธาตุ
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ภูมิไชยโชติ
 
1. นางปราณี  บุญประถัมภ์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  เนตรสง่า
 
1. นางกฤษณา  เมืองวงษ์
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  พยัฆศรี
 
1. นายถวิล  วิจารณ์จักร
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์สูง
 
1. นางฉวีวรรณ   พรหมวงศ์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หม่อยปู้
 
1. นายสันติภาพ  เจริญจิตร
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ดวงพายัพย์
 
1. นางบังอร  ดรชัย
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายชินภัทร  ศรีชมภู
 
1. นางสุกัญญา   เดชบุรัมย์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงอภิญญา  นันทะเสน
 
1. นางรัติญา  ศรีสุภักดิ์
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงเกวลิน  โยวมุด
 
1. นายไพฑูรย์  บุญน้อย
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กหญิงนัทริกา  จันทรัตน์
 
1. นางมะลิ  วงษ์แสน
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 1. เด็กหญิงวรัสยา   หาญลือ
 
1. นางผกากร   เชื้อแขก
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กหญิงปณยา  คำวอน
 
1. นางเจียมจิตร  ถิรศิลาเวทย์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กชายโกวิท  จิตติธรรม
 
1. นางทองใส  อุทัยคำ
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงพชรพรรณพร  พรรณกุล
 
1. นางอัมพร  นาเรือง
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  นาสิงทอง
 
1. นายจีพล  จิตจักร์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  แสนเทพ
 
1. นางสาวธนภรณ์  กฤษณานนท์
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงกัลยา  คำปลิว
 
1. นางลภาวดี  ศรีพระนาม
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 1. เด็กหญิงสุพรรษา  คณฑา
 
1. นายนิคม  ทองเจริญ
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนละออม 1. เด็กหญิงกรวิภา  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางรำไพ  ทดนาที
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แก้วมี
 
1. นางสุภาพ  ปูนอน
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงนันทนัช  พรมสวัสดิ์
 
1. นางสาวพรรณี  ไชยแสนท้าว
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทุงฤทธิ์
 
1. นางนวลละไม  เขียววารี
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 1. เด็กหญิงรามาวดี  ไกรษรศรี
 
1. นางอรดี  โรจรัตน์
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงเอกอุมา  เอียมขำ
 
1. นางเพ็ญศิริ  เสรีรัตน์
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงอุษณี  พลขวา
 
1. นางศิริลักษณ์  ชมภูคำ
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงชนิตา  เศษรักษา
 
1. นางประพิศ  นนฤาชา
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงสุชาวดี  สามนคร
 
1. นางสาวปราณี  วรคำ
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงณัชชา  เปานาเรียง
 
1. นางสาวสุธินี  โคตรพัฒน์
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1. เด็กชายภาดล  นันตะนัย
 
1. นางสำลี  คงแสนคำ
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ภูดวงเดียว
 
1. นางกิติกานต์  สารมาคม
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กหญิงกุลสิริ  แฝงจันดา
 
1. นางสุพรรณี   จันทร์ศรีรัตน์
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  พลสุวรรณ
 
1. นางบุปผา  พลเรือง
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หาวิรส
 
1. นางรำไพ  มาพร
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงศศิภา  ไชยวงค์
 
1. นางสุธามาศ  วรคำ
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ภูลาด
 
1. นางฉวีวรรณ  เสนะวัต
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 1. เด็กหญิงจีระนันท์   คนบุญ
 
1. นายสุขสันต์   ไชยเดช
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงสิริวิมล  เศษจันทร์
 
1. นางธาดา  ชัยศร
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  หาสุข
 
1. นางวันเพ็ญ  ว่องไว
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เคนนิคม
 
1. นางมาลา  อุตสารัมย์
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พินแก้ว
 
1. นายเศรษฐศิริ  ทุงจันทร์ธนกุล
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 1. เด็กหญิงวันวิสา  กาฬปักษ์
 
1. นางสาวปภาสินี  ปะเสระกัง
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  นุสิทธิ์
 
1. นางบุญร่วม  สนิทรัมย์
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 1. เด็กหญิงสุนิตา  เถื่อนมุลละ
 
1. นายพิชิต  อุปแสน
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงเสาวภา  ชัดเชื้อ
 
1. นางนภาภรณ์  ทาโยธี
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์เหลือง
 
1. นางยุพดี  ประนัดทา
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. นางสาววราภรณ์  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายบรรจง  พลเสนา
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ประคองซื่อ
 
1. นางนิตยา  มหาสะโร
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงดาวเรือง  ธุระทำ
 
1. นายทองม้วน  เศษคึมบง
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมชาญ 1. เด็กหญิงปนัดดา  หาอินทร์
 
1. นางทัศนีย์  นาสมพันธ์
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงอนิตตา  สิงห์ลี
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงวิภารัตนฺ  คำโฮง
 
1. นางมณีวรรณ   แพงเจิญ
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยะกะโทก
 
1. นางนิภาลักษณ์  ยอดยิ่ง
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61.75 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงปัจญา  มีชัย
 
1. นางศริญญา  เสาร์ห้า
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายธราดล  สีอ่อน
 
1. นางต้องจิต  เจนการ
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ประครองญาติ
 
1. นางสุภาณี  วงชารี
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กชายอัสนีย์  ปะโพทิง
 
1. นางบัวเรียน  แสนดี
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สานนท์
 
1. นางทองดี  ศรีกะกุล
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.33 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แพ่งสองคอน
 
1. นางชัญญาภัค  ดวงสุพรรณ
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงวนัฏฐา  เมิกข่วง
 
1. นางพัชรา  พลเยี่ยม
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงสุพัตรา   งามดี
 
1. นางปิยะนุช   นามคุณ
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงธันยพร  ลาโคตร
 
1. นางสาววรรณพร  รังสร้อย
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง 8 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงประนัดฎา  โหว่ภักดี
 
1. นางฉวีวรรณ   พรหมวงศ์
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงอุราภรณ์  บุตรวงศ์
 
1. นางรสริน  สงครามสี
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 1. เด็กหญิงพรนัชชา  พรายมนต์
 
1. นางสุวลี  พูนผล
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงมินญดา  เนื่องไชยยศ
 
1. นางสุดาจันทร์  ไชยโวหาร
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กหญิงฐติกานต์  ขานไชย
 
1. นางลำใย  สาลาสุตา
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง 13 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1. เด็กหญิงฐิติชญา   กาสีแพง
 
1. นางสมพิตร  คำดี
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กชายพชรกร  แก้วอุทัด
 
1. นางบุดดี  ช่างหล่อ
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.2 ทอง 15 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงทิพวารี  ชุมพล
 
1. นางพรทิพย์  พุทธิดิลก
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.2 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุญนาน
 
1. นางทองใส  ใหม่คามิ
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญทันเสน
 
1. นางสมจิตร  งามยิ่ง
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วัฒนดิลก
 
1. นางประดับศิลป์  ชากำนัน
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กองแก้ว
 
1. นางลภาวดี  ศรีพระนาม
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1. เด็กหญิงสายธาร  ลีทหาร
 
1. นางกมลศรี  วันลา
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กชายนฤเบศ  เทศเสนา
 
1. นางสาวรพีพรรณ  พลลาภ
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เพชรกอง
 
1. นางจารุวรรณ  เพชรกอง
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุตราช
 
1. นางคำศรี  ผ่ายเพชร
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงดลฤดี  จริงเพ็ชร
 
1. นางรสริน  สงครามสี
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กหญิงฐิติมา  พลจ่า
 
1. นายหาญชนะ  อุ่นโสมย์
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายพีรนัช  โยชน์
 
1. นางธรัญญา  แสงพลสา
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงปิยพร  สุธรรมศิรินุกุล
 
1. นางมงคล  ไชยโคตร
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 1. เด็กหญิงณัชชา  ดวงชรา
 
1. นางคำใบ  ไชยสิงห์
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กหญิงวารี  ไชยลือชา
 
1. นางมาลี  ดีสุรกุล
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กชายจตุพล  วงษ์ชารี
 
1. นางธนวรรณ  วิบูลย์กุล
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 1. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  สมอุดร
 
1. นางมาลินี  ระถี
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองติง
 
1. นางนภัสนันท์  พรรณพราว
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ปัดกอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   เทียงดาห์
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกนกพร  เวียงนนท์
 
1. นางณัฏฐนันท์  พัฒนสวัสดิ์
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโสกแดง 1. เด็กหญิงพรนภา  กุผาลัง
 
1. นางอมร  ตั้งหลัก
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1. เด็กหญิงพรหมพร  สุทธิประภา
 
1. นางสมพิตร  คำดี
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บรรเทาพิษ
 
1. นางประดับศิลป์  ชากำนัน
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงลลิตา  ตุ่นเฮ้า
 
1. นางสุดาจันทร์  ไชยโวหาร
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  สิงสนิท
 
1. นางเกตน์สิรินทร์  ละครไชย
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กหญิงชนิดา  ภูษี
 
1. นางลำใย  สาลาสุตา
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  อันบุรี
 
1. นางแก้วตา  สุวรรณศรี
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงสุภาณัฐพร  ละครชัย
 
1. นางยุพา  มาสังข์
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายอภิชาติ  เวียงแก้ว
 
1. นางสาวมณี  จันทจร
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กหญิงนิภาพร  นรบุตร
 
1. นางเตือนใจ  แสงไกร
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กหญิงรื่นฤดี  นาหนองขาม
 
1. นางสุพรรณี  ร่มเย็น
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทนทาน
 
1. นางรุ่งทิวา  ภิญโญ
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงสุกานดา  หอมดวง
 
1. นางเรียบ  รัชสมบัติ
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงพัชรี  นาแก้ว
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. นางสาวอมรรัตน์  รัตนวงษา
 
1. นางสมพร  ปะตังเวสา
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.25 เงิน 4 โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงชญาณี   รักษาภักดี
 
1. นางสุธาทิพย์   เจริญรัตน์
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  บัวลาด
 
1. นางนิภาลักษณ์  ยอดยิ่ง
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พะเลียง
 
1. นางศริญญา  เสาร์ห้า
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ์  เทียนปัด
 
1. นางมณีวรรณ  แพงเจริญ
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงอภัสรา  กองตุ้น
 
1. นางเบญจมาศ  เสติ
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แคลหนอง
 
1. นายภักดี  ขัติยะมาตย์
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายนรากร  พิสุทธิ์
2. เด็กหญิงปรารถนา  ไชยเทพา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนเสนา
 
1. นางนงคราญ  แก้วบุดดา
2. นางสุนันทา  พาเทพ
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงนริศรา  ฤทธิสิงห์
2. เด็กหญิงศิราพร   เดชศิริ
3. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ไชยปัญหา
 
1. นางนิตยา  มหาสะโร
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงพจนารถ  ละไมไธสงค์
2. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ธุระทำ
 
1. นางสุเมตตา  จันทร์ราช
2. นายสมศักดิ์  จันทร์ราช
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงปรารถนา  ปราณี
2. เด็กหญิงยุพดี  สุระป้อง
 
1. นางศิิริลักษณ์  ชมภูคำ
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงนลินรัตน์    วีรวรรณ
2. เด็กหญิงพิมนภัทร  ทวยตรง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   เทียงดาห์
2. นายสมร  นามคุณ
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 91.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  กุนอก
2. เด็กหญิงธิติมา  บุญจูง
 
1. นางบุปผา  พลเรือง
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงปณิดา  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงอรทัย  บำรุง
 
1. นางสาวปราณี  วรคำ
2. นางพรพิทา  หลาวเงิน
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กหญิงจรีพร  พวงศิลป์
2. เด็กหญิงนฤมล  พลศรีชา
 
1. นางนวลละไม  เขียววารี
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90.25 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กหญิงวริยา  อนุอัน
2. เด็กหญิงอริสรา  เกื้อกุดลิง
 
1. นางยุพา  มรรครมย์
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 88.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กชายธีระวัฒน์  เทือกศรี
2. เด็กชายอัษฎา  ไชยหงษา
 
1. นางวรุณรัตน์  ประทุมวัน
2. นางมะลิ  วงษ์แสน
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87.75 ทอง 9 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายชนะชน  มาตรฤทธิ์
2. เด็กหญิงยุภาวดี  ประดิษฐ์เกษร
 
1. นางอุษา  ทนพรม
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1. เด็กหญิงวนิดา  ไวแก้วศูนย์
2. เด็กหญิงศิริพร  หงษ์ศรี
 
1. นางสำลี  คงแสนคำ
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กหญิงธาลดา   ศรีปัดถา
2. เด็กหญิงภารดา  ชนะบูรณ์
 
1. นางทองปาน  สารแสน
2. นางสุพรรณี   จันทร์ศรีรัตน์
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงณิตญา  คำสมศรี
2. เด็กหญิงวิภานี  ภูมิชัย
 
1. นางสมบูรณ์  บัวละคุณ
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77.25 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปัดทุม
2. เด็กหญิงอรยา  ปัดทุม
 
1. นางมงคล  ไชยโคตร
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศากยโรจน์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสาร
 
1. นางอนัญญา  พุทธัสสะ
2. นางพัชรลภา  ลาจ้อย
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงนภสร  หรัญรัตน์
2. เด็กหญิงพรรษา  ศรีวุฒิพงศ์
 
1. นางเพ็ญศิริ  เสรีรัตน์
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74.25 เงิน 16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงสุปริยา  เพื่อนรัมย์
2. เด็กหญิงเปรมนารา  ประกิระนะ
 
1. นางสาววันสารท  ปิ่นสันเทียะ
2. นางสาวพิมพ์มาศ  ชูเนตร
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73.25 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงประวีณา  บุญทัน
2. เด็กหญิงศิริกมล  มอนศรี
 
1. นางสาวรัตนา  สิงห์พร
2. นางวาสนา  แก่นนาคำ
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงภาฝัน  วรรณลักษณ์
2. เด็กหญิงวรรณวศร  บุดดีคง
 
1. นางสุนันทา  พาเทพ
2. นางนงคราญ  แก้วบุดดา
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 71.75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงศิริกร  ฮามคำไพ
 
1. นางนุชนาถ  แก้วเกษ
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 71 เงิน 20 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายมานพ  เขียวสี
2. เด็กหญิงมาริสา  อันทฤทธิ์
 
1. นางแก้วตา  สุวรรณศรี
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  โนรินทร์
2. เด็กหญิงมนฑกาญจน์  ส่องแก้ว
 
1. นายจำรัส  ยศเฮือง
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงกนกพร  มาพร
2. เด็กหญิงพัชรธิดา  อุทาภักดี
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีอุทธา
2. เด็กชายภูวดล  ศรีขันธ์
 
1. นางพันธ์นิภา  คำแก้ว
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงวันวิษา  ช่างทำ
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  โชติชุม
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
2. นายวัลลภ  ทักษิณ
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงปรียาพร  พันธุ์มี
2. เด็กหญิงอัจฉรา   ศรสูงเนิน
 
1. นางเรียบ  รัชสมบัติ
2. นายพงศ์วัชรธรณ์  พันต้น
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เต็ง
2. เด็กหญิงอรยา  อ่อนสี
 
1. นายทองม้วน  เศษคึมบง
2. นายทองม้วน  เศษคึมบง
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายจักรพันธ์  วันสา
2. เด็กชายเสกสรร  ใชยลังกา
 
1. นายมรกต  บุญทัน
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เหลืองสุก
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  คุณสูง
 
1. นางนิตยา  มหาสะโร
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงกมลชนก  อาจมูลลา
2. เด็กชายอรรถโกวิท  ชุมพล
 
1. นางกิ่งแก้ว  ลาสิทธิ์
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 70.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงตระการตา  เศษตะ
2. เด็กหญิงลุจิฬา  อุปฮาด
 
1. นางอารีย์  อุ่นจิต
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขหาม
2. เด็กหญิงนุสรา  อภัยแสน
 
1. นางปรานี  จงจอหอ
2. นางรัติญา  ศรีสุภักดิ์
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  นนทภา
2. เด็กหญิงสุวิมล  กุณโฮง
 
1. นางอัญชนา  ผลาผล
2. นางภาริศรา  ผดุงสัตย์
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  มาตรา
2. เด็กชายอุไรวรรณ  พันธ์จันทร์
 
1. นางศริญญา  เสาร์ห้า
2. นายบุตร  ตะวัน
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายธีรศักดิื  รัตน์นนท์
 
1. นายภักดี  ขัติยะมาตย์
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงนวลฤดี  แก้วกลาง
2. เด็กชายอนุชิต  สอนชุน
 
1. นายบรรจง  พลเสนา
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  สืบพันธ์ุ
2. เด็กชายสุเมธ  เรืองสมบัติ
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายสฤษธิชัย  ทองบัวบาน
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แน่นอุดร
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายณชนก  พูลมาสิน
 
1. นางจารุณี  สิทธิขวา
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วิสุทธิเมธีกร
 
1. นางอาภัสรา  บุญพัดส่ง
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ปักกาเวสา
 
1. นางสาวดวงเนตร  พันวอ
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  อิทธิแสน
 
1. นายปรีชา  ภวภูตานนท์
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  โพไพ
 
1. นายเรืองศิลป์  ชาสมบัติ
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายวชิรวิทย์  อาจอำนวย
 
1. นางสาวมยุรี  ดงแสง
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กหญิงชลทิชา  ตะนะสอน
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กชายพงศธร  ไชยก้ง
 
1. นายราชนิกุล  ช่วยศรี
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยสงค์
 
1. นางศรีวิไล  ละทัยนิล
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 1. เด็กหญิงกรรณวิภา   ทับผา
 
1. นายวิเชียร   ทับผา
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงอนัญญดา  สิทธิ์จันทร์
 
1. นางสารภี  เนื่องพระแก้ว
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงศศินิภา  แทนโสภา
 
1. นายโกสินทร์  สิงหบุตร
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 13 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. เด็กชายธีณโชติ  โชติกิตติเสถียร
 
1. นายอภิสิทธิ์  อรรคฮาตสี
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 1. เด็กหญิงอริสรา  ศรีแก้ว
 
1. นางกุหลาบ  บุรี
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 1. เด็กชายอัครเดช  ภูเฉลิม
 
1. นางอรุณ  เรณู
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กหญิงศิริญาพร  บุญนาน
 
1. นางทองใส  ใหม่คามิ
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แพนสมบัติ
 
1. นายไพฑูรย์  บุญน้อย
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แสเทพ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กองพลพรหม
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายดนัย  อุทัยนิล
 
1. นางคำมาย  ประเคนรี
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 1. เด็กหญิงสุรตา  บัวจาน
 
1. นายมนตรี  สุยอย
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กชายตระกูลชัย  แสงตะวัน
 
1. นายบุญส่ง  จุลวงศ์
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางขนงทิพย์  สุนน้ำเที่ยง
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านซองแมว    
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กชายศุภณัฐ  หาฉวี
 
1. นางยุพิน  พนิชนาพันธ์
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โชติกุล
 
1. นางรำไพ  มาพร
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายณดล  บุญพรหมธีรกุล
 
1. นางจารุณี  สิทธิขวา
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายปิยพนธ์  สวรรยาพานิช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญหล้า
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายกุมภ์  ฉัตรชาตรี
 
1. นางสาวดวงเนตร  พันวอ
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายภูริวัฒน์  แสนคำภา
 
1. นางสาวตติยา  ฐานไชยยิ่ง
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงอุดมพร  หาญวงศ์
 
1. นางอนงค์  พงศ์คุณาพร
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายภากร  เอกบวรวงศ์
 
1. นางมณธิรา  ปะกิคา
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงวรรณษา  คามวาสี
 
1. นายสุวิทย์  คำบับภา
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กหญิงอนุสรา  เภาศรี
 
1. นางสุดธาดา  วงศรี
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงพนิดา  พึ่งจินดา
 
1. นายสุขศรี  ภูกงลี
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงทิพกฤตา  ปลายขอก
 
1. นางภัสดาทอง  โรมพันธ์
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 1. เด็กหญิงพัชรา  มะลาด
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญหล้า
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กชายดลชา  อาษาพนม
 
1. นางดวงจันทร์  สิงหมาตย์
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ไชยเรืองทอง
 
1. นางยุพา  มรรครมย์
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงณัฏฐวิภา  คำบุญเกิด
 
1. นายวรพจน์  นามแก้ว
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 1. เด็กชายนิติพร  ใจซื่อ
 
1. นางวาสนา  อามาตย์
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กชายพันธกร  ไชยวิชา
 
1. นายลิน  นุสีวอ
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงศิรินทรา  พรมเลิศ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ตะติยรัตน์
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 18 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์ลังกา
 
1. นางสาวเกตุธิบดี  ทะสา
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 9 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 1. เด็กชายชินวัตร  คำมีสิทธิ์
 
1. นายพายัพ  มังกร
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 9 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านนานกเขียน 1. เด็กชายธีรภัทร  ใบบ้ง
 
1. นางวิเชียร  คำสิงห์
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงวริศรา   หลักคำ
 
1. นายวัฒนา   รักษาภักดี
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงฐิภาพรรณ  จันทะกล
 
1. นางพันทวี  โสฬส
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อินกอง
 
1. นางนงเยาว์  พลวิบูลย์
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ตันกูล
 
1. นางสุภาพร  รักกุศล
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงภัสกานต์  ตะวัน
 
1. นางจันที  สิทธิศาสตร์
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายวรวุฒ  ศรีถาน
 
1. นางสาวกฤษณา   วงชารี
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีวงษา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เทพผาย
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายวัชรากร  ศรีชนะวงศ์
 
1. นายบุตร  ตะวัน
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงอภินันท์   เหล่าตรี
 
1. นางสำลี   ทองวรรณ์
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชุมพล
 
1. นางบุรินรัตน์  ขันอาสา
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงวณัฐฌา  แฝงเมืองคุก
 
1. นางนงค์ลักษณ์  บุรมศรี
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงญาดา  เขียวสืบ
 
1. นางดวงจันทร์  สิงหมาตย์
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงวิชุดา  ลาภคำ
 
1. นางสาวศิรประภา  พิลาโสภา
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีดาจันทร์
 
1. นางเยาวเรศ  ศิริพันทะ
 
287 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงบุญยวีย์  ศรีป้อง
2. เด็กชายภูมิรัชต์  ไชยกุล
3. เด็กหญิงศศิประพัฒน์  วรพจน์
 
1. นายอรรคเดช  สุทธิสา
2. นางยุพาพรรณ  บุญลาด
 
288 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายธนโชติ  แก้วบรรจักร์
2. เด็กหญิงปริชาติ  แทนไทย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ฉายถนอม
 
1. นางจุฑามณี  วีระกิตตินันทน์
2. นางศศิธร  นุริศักดิ์
 
289 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1. เด็กชายกรกวี  ปะติตานัง
2. เด็กหญิงณัฏฐพร  เทียบแสน
3. เด็กหญิงยุวรัตน์  ภูยอด
 
1. นายศาสตรา  วาเสนัง
2. นางพรรณี  ถาวรจิตร
 
290 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 1. เด็กชายวีระภาพ  ราชเจริญ
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   ไชยราม
 
1. นายวิริยะ    เทียงคำ
2. นางสาวประดับศิลป์   ผ่อนผาแดง
 
291 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. นางสาวจันทร์จิรา  ทองศรีสุก
2. นางสาวปภัชชา  สาลาด
3. นางสาวศิรินาถ  มาตเลิง
 
1. นายวัลลภ  ทักษิณ
2. นางจูริก  ทักษิณ
 
292 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทะกล
2. เด็กชายธีระเทพ  เพชรน้อย
3. เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์แสง
 
1. นายชัชนันท์  ดรชัย
2. นางบังอร  ดรชัย
 
293 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 1. เด็กชายวีรภาพ  ราชเจริญ
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ไชยราม
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์
 
 
294 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายธนโชติ  แก้วบรรจักร์
2. เด็กหญิงปริชาติ  แทนไทย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ฉามถนอม
 
1. นางจุฑามณี  วีระกิตตินันทน์
2. นางศศิธร  นุริศักดิ์
 
295 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงฏิยา  ดอนละคร
2. เด็กหญิงบุษยพรรณ  เผ่าแสนเมือง
3. เด็กชายศุภเชฎฐ์  มีนาสันติรักษ์
 
1. นายปัญญา  ลาภสาร
2. นางพัชรา  คำทอน
 
296 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1. เด็กชายกรกวี  ปะติตานัง
2. เด็กหญิงณัฏฐพร  เทียบแสน
3. เด็กหญิงยุวรัตน์  ภูยอด
 
 
297 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อุทัยแพน
2. เด็กหญิงลักษิกานต์  ลครทิพย์
3. เด็กหญิงอมลรดา  สุวัฒน์ศิลป์
 
1. นายสุรศักดิ์  นรินทร์
2. นางสาวกิตติยา  วรรณวงษา
 
298 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติยา  ละครมูล
2. เด็กหญิงนุชนารถ  ปาลจิฯ
3. เด็กหญิงรัตนา  สุภาษี
 
1. นางวิภาพร  ชมภู
2. นางสาวเกียงคำ  วิเท่ห์
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ธนูชาญ
2. เด็กชายโกญจนาท  นวนน่วม
 
1. นางยุพาพรรณ  บุญลาด
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณฐนนท  โพธิ์สิงห์
2. เด็กหญิงธัญจิรา  พัฒนจักร
 
1. นางสาวอธิตยา  พรรษา
2. นางสาววราภรณ์  สุขโต
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพวิชัย
2. เด็กชายเขมทัต  อริยะนนทกะ
 
1. นางเตือนใจ  สมชาติ
2. นางสุภาวดี  หัดที
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64.17 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กหญิงนิชาพัฒน์  นามวิเเศษ
2. เด็กหญิงรังษิยา  น้อยพา
 
1. นายยุวฤทธิ์  พันหอม
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  สุวรรณเพ็ง
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ภูแล่นกี่
 
1. นางอนงค์  พงศ์คุณาพร
2. นางราตรี  ชินโฮง
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 57.14 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ภูมีแกดำ
2. เด็กชายธนากร  อะเวลา
 
1. นางบุรินรัตน์  ขันอาสา
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56.17 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงภัทรียา  พอกระโทก
2. เด็กหญิงวรันธร  ทุมมี
 
1. นางกาญจนา  เกษมทรัพย์
2. นายปฏิญาณ  ฮวดวงษา
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 53.83 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ภูชะหาร
2. เด็กชายวันมงคล  ปารชัย
 
1. นายประสิทธิ์  แสงทอน
2. นางมณีจันทร์  ตันลา
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 53.17 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง    
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51.67 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ราชดา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    หลายพา
 
1. นางบัวลี   ศรีทัพไทย
2. นางสายสุณีย์  เมยไธสง
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50.33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายจักฎรินทร์  เจียมตน
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  นันทะแสน
 
1. นางสาวมณี  จันทจร
2. นางวิภาพร  ชมภู
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองเจริญ
2. เด็กชายสุรชาติ  ไชยบุตร
 
1. นางลักขณา  บรรเทา
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 1. เด็กหญิงนลินภัสร์  วีรสมบูรณ์กุล
 
1. นางขันทอง  โสภาคะยัง
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 1. เด็กหญิงธนวันย์  อันชื่น
2. เด็กหญิงพรทิพย์  มนตรี
 
1. นายรังสรรค์  ปริวันตา
2. นายพิเภค  รัตนา
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนิดา  ทองภู
2. เด็กชายปานวิชญ์  โสดถานา
 
1. พันจ่าอากาศเอกเสมอ  มะปัญญา
2. นางนงค์ลักษณ์  บุรมศรี
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงยวนรดา  กองตุ้น
 
1. นางอุไรวรรณ  พุดหล้า
2. นายเรืองศิลป์  พุดหล้า
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กชายคณิศร บุญเทพ  บุญเทพ
2. เด็กชายจินต์จุฑา    อินธิแสน
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ทองหล่อ
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. นางสาวพัชราภรณ์  พลวุธ
2. นางสาวอาทิตยา  สอนนอก
 
1. นางวิภาพร  ชมภู
2. นางสาวจุฑามาศ  ภาแกดำ
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุโพธิ์
2. เด็กชายสุรชัย  เกตุมาลา
 
1. นางบุรินรัตน์  ขันอาสา
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กชายพิทวัส  นาคประสิทธิ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยหงษา
 
1. นายประนอม  เกตุวงศ์
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผดุงสเดด
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พลศรี
 
1. นายอภิชาติ  สุระคาย
2. นางวัชราภรณ์  สุระคาย
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงดาริกา   พิมพันธ์
 
1. นางสาวภัทราวดี   นีรขันธ์
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กหญิงวีรภัทร  แสนจรัส
 
1. นางลักขณา  ฮาดวงษา
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีคุณ
 
1. นางสุนิตย์  สัจจา
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายศิวกร  เงินทองเนียม
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ไกยนารถ
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายศุภกฤษฎิ์  ทะสูง
 
1. นางสาววราภรณ์  สุขโต
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีสุนทร
 
1. นางราตรี  ชินโฮง
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงอริศรา  ดงแสง
 
1. นางสมจินต์  สุพรรณโรจน์
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายปรัชญ์  ปทุมทิพย์
 
1. นางสาวกิตติยา  วรรณวงษา
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงสุกัญญา  รังเพีย
 
1. นางสุภาณี  วงชารี
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิชัย
 
1. นายธวัช  ไชยพร
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ทินเกิ๊ก
 
1. นางสาวณัฐวิภา  สุดแท้
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านนาคูณ 1. เด็กหญิงบัณฑิตตา  ทับสมบัติ
 
1. นายวีรพัฒน์  เกตุทิพย์
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงรัชพรรณ  บุตรราช
 
1. นางศิริลักษณ์  ปลายขอก
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กหญิงลักขณา  แสนชัย
 
1. นางรุจิพร  วิชาคำ
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กชายปรัชญา  คำบุญเกิด
 
1. นายสุทัศน์  พลชำนิ
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 1. เด็กหญิงจิดาภา  ประภาวะ
 
1. นายสุปัน  สิงห์ประทุม
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ทับสีรักษ์
 
1. นางสงวน  รังดิษฐ
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงชลินันท์  ยศมืด
 
1. นางอัมพวัน  ภารสำเร็จ
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงจิรัตติกานต์  นนยะโส
 
1. นายไพฑูรย์  บุญน้อย
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กชายภานุพงษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสุมิตรา  ไชยเสน
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 21 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายอภิรักษ์  สุขกำปัง
 
1. นางอรพิน  ภูชะล้ำ
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลบรบือ 1. เด็กชายจตุรานนท์  นามบุดดี
 
1. นางกาญจนา  ทั่งแสน
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  มุระดา
 
1. นางสาวรัตชกมน  ชนะบุญ
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนา  คุณมี
 
1. นางเสงี่ยม  วังหน้า
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงพิยดา  มูลไชยภูมิ์
 
1. นางสุนิตย์  สัจจา
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญหล้า
 
1. นางลักขณา  ฮาดวงษา
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วิริยะ
 
1. นางอาภาภัทร  พลเรืองทอง
 
347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายจิรัชยา   ไชยโนฤทธิ์
 
1. นางสาวภัทราวดี   นีรขันธ์
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วเพลิน
 
1. นางวิไลวรรณ  บุญทัน
 
349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1. เด็กหญิงเบญจพร  อัมพวา
 
1. นายธวัช  ไชยพร
 
350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ภูชุม
 
1. นางราตรี  ชินโฮง
 
351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายอิสริยยศ  ดอกไม้
 
1. นางสาววราภรณ์  สุขโต
 
352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายดนัยธนธรณ์  เสรีวุฒิชัย
 
1. นางศิริลักษณ์  ทองบุ
 
353 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 1. เด็กหญิงอรญา  คำทองยศ
 
1. นางขันทอง  โสภาคะยัง
 
354 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 1. เด็กชายธรานนท์  บุญตาแสง
 
1. นายสุปัน  สิงห์ประทุม
 
355 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กชายกฤษกร  สองนา
 
1. นางสุดธาดา  วงศรี
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กชายพิศนุพงศ์   ดีรัมย์
 
1. นางบัวลี    ศรีทัพไทย
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กชายราชานนท์  คามวาสี
 
1. นายสุวิทย์  คำบับภา
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงลักขณา  กุทอง
 
1. นางคำกอง  คันธา
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายสรวิชญ์  คามวัลย์
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ไกยนารถ
 
360 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เรืองทอง
 
1. นางยุพา  มรรครมย์
 
361 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชญานินทร์  ใหม่คามิ
 
1. นางสาวตติยา  ฐานไชยยิ่ง
 
362 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1. เด็กชายนภัสกร  ด้วงคำจันทร์
 
1. นางสาวสุจิตรา  พลลาภ
 
363 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กชายธีรพัทร  ไชยหงษา
 
1. นายลิน  นุสีวอ
 
364 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กหญิงธนิกานต์  ดอนพลัด
 
1. นางสาวบุญส่ง  ประดับวัน
 
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวมณี  จันทจร
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายจุลนันท์  กวนเวียงจันทร์
 
1. นางเครือวัลย์  วงค์นากลาง
 
367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงวานิดา  อุทาจิต
 
1. นายทรงคุณ  ลิไทสง
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ธุระทำ
 
1. นางรัตนา  ศรีตระกูล
 
369 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายนิวัฒน์  รัตนแสนศรี
 
1. นางจันที  สิทธิศาสตร์
 
370 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงลลิดา  ทองมาก
 
1. นายกมลศิลป์  กัญญสินธุ์
 
371 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กชายชวลิตร  ทองเหลี่ยม
 
1. นายวุฒิชัย  สิงห์ทอง
 
372 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. นางสาวเอื้ออารี   ทดคุย
 
1. นายวัฒนา  รักษาภักดี
 
373 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 1. นางสาวสุนิตา  มาลาหอม
 
1. นางวนิดา  บูรพันธ์
 
374 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงพิมนิภา  จักนามน
 
1. นายประนอม  เกตุวงศ์
 
375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายธราดล  สีอ่อน
 
1. นายคำกรุง  ศรีสิงขรณ์
 
376 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายจิวนัน  ไชยศรีทา
 
1. นายบุตร  ตะวัน
 
377 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กชายวชิระ  ศรีวรรณะ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เทพผาย
 
378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงนิตยา  กันทาง
 
1. นายอภิชาติ  สุระคาย
 
379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กชายอสรรทัด  รัดทะนี
 
1. นางสาวศิรประภา  พิลาโสภา
 
380 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  นรดี
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชมภูหลง
 
381 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. นางสาวนิภาวรรณ  เอกสะพัง
 
1. นางเยาวเรศ  ศิริพันทะ
 
382 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงกมลชนก  อยู่เอี่ยม
 
1. นางสุภาณี  กุลสาร์
 
383 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่    
384 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงพิริยา  เรียงภักดี
 
1. นางบุรินรัตน์  ขันอาสา
 
385 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายพงศกร  นนทะนำ
 
1. นายเสมอ  มะปัญญา
 
386 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงเกวรินทร์    ภูมีศรี
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ทองหล่อ
 
387 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อัครนิโรจน์
 
1. นางสาวกัลยา  นามแสง
 
388 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายกิตตินันท์  ทินสา
 
1. นางสาวณัฐวิภา  สุดแท้
 
389 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 1. เด็กชายธนกิจ  ชนะบุญ
 
1. นายบุญถม  จันทจร
 
390 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กหญิงนิลุบล  เภาโพนงาม
 
1. นางอุไรวรรณ  พุดหล้า
 
391 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จูมพงษ์
 
1. นางดารุณี  ขานหยู
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายกฤตพร  มาลา
2. เด็กชายฐิติภัทร  แสงงาม
3. เด็กหญิงธีรกานต์  อยู่ยงศิลป์
 
1. นางสาวยุวดา  หาญคำภา
2. นางสาวเนาวรัตน์  คำสอาด
 
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79.625 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงไชยา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงไชยยา
3. เด็กชายอัครพล  คณะมะ
 
1. นายปฏิภาณ  นนทโส
2. นางศันสนีย์  ลาเรือง
 
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายจักริน  กิ่งสีดา
2. เด็กชายสุรเกียรติ  จันทพันธ์
3. เด็กหญิงหทัยณัฎฐ์  ไชยเสือ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นนทมาตย์
2. นางชนิดา  คงเกิด
 
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78.875 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  คำชาย
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตีเมืองซ้าย
3. เด็กหญิงแม่น้ำ  เนื่องไชยยศ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทองจำปา
2. นางสาวณัฏฐ์รดา  จันทร์สิงห์
 
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.875 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายธราธิป  แสนสุข
2. เด็กชายศุภกร  เรกะลาภ
3. เด็กหญิงศุภาธิดาพร  ทับสอน
 
1. นางพรพิมล  เมาะราษี
2. นางสาววิชชนุนัย  คณะมะ
 
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.375 ทองแดง 6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายธนกฤต  ตราเงิน
2. เด็กหญิงธนัชชา  พิมพรรณา
3. เด็กชายฤทธิไกร  ศรีพิมล
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
2. นางกรรณิกา  อยู่สำราญ
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เทพจันทร์
2. เด็กชายวีรภาพ  ชาชำนาญ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงสุพรรณ
 
1. นายชิตพงษ์  วงชารี
2. นางสาวนริศรา  นนฤาชา
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.875 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายนวพล  ราชโคตร
2. เด็กหญิงวนิชชา  จรุงพันธ์
3. เด็กหญิงอำพร  กันหาพร
 
1. นางสาวประดับศรี  ช่อประพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีปรินทร์  นามบุญเรือง
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62.625 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลขันธ์
2. เด็กหญิงรัตติยา  นนท์มุลตรี
3. เด็กหญิงวยุรดา  ไกยสิทธิ์
 
1. นางสงวน  โยธะการี
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62.25 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงกชกร  รักวงฤทธิ์
2. เด็กหญิงฟารีดา  ชาติแขก
3. เด็กหญิงสายฝน  กันหา
 
1. นางอรนิจ  ภูฉายา
2. นายมรกต  ภูฉายา
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61.875 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงศรวณีย์  ทอดแสน
2. เด็กหญิงสุรภา  ประเศียรเรือ
3. เด็กหญิงอัญชัน  แสนยันต์
 
1. นางชไมพร  พุทธบาล
2. นางภัสดาทอง  โรมพันธ์
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโสกภารา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   เทียบแก้ว
2. เด็กหญิงวราภรณ์   ธุกร
3. เด็กหญิงสุธิดา   ปานพิมพ์
 
1. นางเยาวลักษณ์   ธิยา
2. นายเขียวใน  ขุ่มด้วง
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยสุมัง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  รัชโพธิ์
3. เด็กหญิงวิชุดา  สายตำลึง
 
1. นางวริศา  ชมภูคำ
2. นางหนูเล็ก  ภูการุณย์
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  บุบไชยา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมโสภา
3. เด็กหญิงสุนิตา  ตะพิมพ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  บัวผัน
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กชายทัศไนย  ไชยภักดี
2. เด็กชายพงศธร  บุญมี
3. เด็กชายเอกบดินทร์  มุลม่อม
 
1. นางจิตติมา  เนื่องคันธีร์
2. นางสาวจุฑามาศ  จันใต้
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงชไมพร  ไชยสิทธิ์สร้อย
2. เด็กหญิงภานุพร  สุโพธิ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ปะวะโก
 
1. นายเกษมสุข  พรหมวิอินท์
2. นายทรงคุณ  ลิไทสง
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  นนทภา
2. เด็กชายสรวิศ  จันทร์รอง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  หาสอน
 
1. นางศิริกมล  นนทะภา
2. นางนันทนา  ไชยแสนท้าว
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปะติเพนัง
2. เด็กชายธีรภัทร์  โยทะคง
3. เด็กหญิงมนัสวี  หงส์ศรีเมือง
 
1. นายเสถียร  ศรีจันลี
2. นายศรายุทธ  ปางทอง
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ชัยเจริญ
2. เด็กชายปฏิวัติ  รักษ์มะณี
3. เด็กชายศุภกร   หริวรรณานุวงศ์
 
1. นายดลรวี  สุขศรีตรี
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ  เจริญดี
2. เด็กหญิงนภาพร  ไชยบุดดี
3. เด็กหญิงสุชานาฎ  พลตื้อ
 
1. นางสาวนวลฉวี  ภูลายยาว
2. นางสาวจิราพร  เทียบดอกไม้
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงชโลธร  คงหา
2. เด็กชายธนชล  รูปย่อม
3. เด็กหญิงอัยรดาร์  อุทัยแพน
 
1. นางวัลภา  มาตรา
2. นางสาวชนันต์รัตน์  เถื่อนฤาชัย
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 1. เด็กหญิงดารารัตน์  สิทธิจันทร์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อาสนาทิพย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เหล่าสีนาท
 
1. นางสุวิมล  พลศรี
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กชายภัูริภัทร  เขตคาม
2. เด็กหญิงวัชรนันท์  พันมูล
3. เด็กหญิงเบญจพรรณ  จำปาแก้ว
 
1. นายยุวฤทธิ์  พันหอม
2. นางนภาพร  ฝ่ายจารี
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองตื่น 1. เด็กชายอนกฤษณ์  คำหาญ
2. เด็กหญิงอริสา  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอัจราภรณ์  ประกอบคำ
 
1. นายวีระชัย  วัชรเวชการ
2. นางสาวอาพากูล  ทัพธมาตร
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เขียวคีรี
2. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  ทองโกย
3. เด็กหญิงวริษา  พลบุบผา
 
1. นางวนิดา  ม่วงรอด
2. นายมาโนช  ปาละจินต์
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 1. เด็กหญิงณัชชา  โยเหลา
2. เด็กหญิงศิรินภา  ดาคม
3. เด็กชายเอกภพ  พะลึก
 
1. นางสุภาพร  รักกุศล
2. นางสลิลรัตน์  คนเพียร
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงจิระนันท์  สุพรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  มาพล
3. เด็กหญิงนภาพร  อาสนาทิพย์
 
1. นางไพวัลย์  อุทาภักดี
2. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุลาสืบ
2. เด็กหญิงสุภาพร  คุณพรม
3. เด็กชายอธิวัฒน์  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ปัดถาเดช
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ไชยคำภา
2. เด็กหญิงวิสุดา  สีดาหัวดี
3. เด็กหญิงศิริพัฒน์   จันสุ
 
1. นางนงนุช  น้อยอามาตย์
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.38 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายทศพล  แรงโนนแดง
2. เด็กหญิงนิศรา  บูราณศรี
 
1. นายสมพงษ์  แสนยันต์
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กชายธนพัฒน์  ขันทา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  แวงยางนอก
3. เด็กชายเด่นชัย  คุณแสน
 
1. นางกรองนิรันดร์  เสนาเลี้ยง
2. นายสุขสันต์  มหาพรหม
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. นางสาวปรัชญาณี  มะโรงรัตน์
2. นายวรวิทย์  ชิดมนต์
3. นางสาวศิริลักษณ์  เกษแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  แจ่มหม้อ
2. นางประภาภรณ์  สินแสง
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.13 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  มาตรา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  มาตรา
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พันธ์จันทร์
 
1. นางสุภาพ  นนทะนำ
2. นางลมุล  เสนามาตย์
 
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงกมลพร  สุหา
2. เด็กหญิงอนัตตา  สุวรรณไศละ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ปัญญาพิมพ์
 
1. นายไสว  ทับพิมพ์แสน
 
426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.13 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. นางสาวปิยธิดา  สุริยะ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงษ์หาเทพ
3. นายเกียรติศักดิ์  นนยะโส
 
1. นางสุวรัตน์  ศรีวัฒนานุศาสตร์
 
427 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงยุธิดา  คำผาลา
2. เด็กหญิงอนิตยา  มาคิน
3. เด็กหญิงแสงเดือน  รักภักดี
 
1. นางสาวนัฐกัญญาพัชร  รักสุทธี
2. นางสาวกนกวรรณ  มามิตร
 
428 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.88 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงชลลัดดา  สรวงศิริ
2. เด็กหญิงอภิญญา  จรจรัญ
3. เด็กหญิงอริศรา  สิงห์ทอง
 
1. นายสุบิน  โพธิ์อ่อน
2. นายดำรงค์  จงถาวร
 
429 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงชวาลา  แสงห้าว
2. เด็กหญิงสสิโสม  ผิวผุย
3. เด็กหญิงสุนัดดา  ก้อนชารี
 
1. นายสุวัฒน์  พิริยะวิไล
2. นางสาวนุจรี  มูลตรีสา
 
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงปัทมาวดี   ปทุมเทา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   ทัดไพร
3. เด็กชายอดิศร  ทวดอาจ
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ขัติยะมาตย์
2. นายภักดี  ขัติยะมาตย์
 
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงณษภรณ์  สมมิตร
2. เด็กหญิงดวงกมล  กวดโท
3. เด็กหญิงพรรณษา  สุวรรณภักดี
 
1. นางสาวณภัทร  พิมิตร
2. นางนภาพันธ์  อุทัยดา
 
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายจักรพันธ์  วันสา
2. เด็กหญิงจีรนันท์  นินทะกัง
3. เด็กหญิงวรันธรณ์  วงษ์มนตรี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หอมบุญมี
2. นายศักดิ์สิทธิ์  จันทะรัง
 
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายกฤษณลักษณ์  อะโน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยสุท
3. เด็กชายวิษณุ  บุบผาลุน
 
1. นายชาคริต  เดชโยธิน
 
434 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมวดนา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  มุมอ่อน
3. เด็กหญิงเหมหทัย  โยวะผุย
 
1. นางเฟื่องลัดดา  แก้วกองศรี
2. นางสายยนต์  ราสุวรรณ
 
435 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เหล่าพร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ชมภูหลง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กองสำรี
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
2. นางพรพัฒนา  สวาทพงษ์
 
436 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ทิพย์พิชัย
2. เด็กชายทศพร  จันสด
3. เด็กชายพูลสวัสดิ์  เทกอง
 
1. นายสุขสันต์  ศรีเกิน
 
437 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงรัตนพรรณ  นามะโคตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหล่าลุมพุก
3. เด็กหญิงหทัยทิพ์  ไชยพิเดช
 
1. นายดำรง  สงครามสี
2. นางรสริน  สงครามสี
 
438 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงปรียาพร  โพธิ์ละเดา
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีโชค
3. เด็กหญิงมัณฑนา  วังคะวิง
 
1. นางวนิดา  ม่วงรอด
2. นายมาโนช  ปาละจินต์
 
439 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กหญิงนิภาพร  สนิทลุน
2. เด็กหญิงปนัดดา  สังสุดชา
3. เด็กหญิงรัตนา  ไชยสีทา
 
1. นายสุพัฒน์  วัฒนานุสสรณ์
2. นางภัชศิณี  บุญประคม
 
440 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  มูลจันทร์ทรง
2. เด็กหญิงสุภาพร  รัชฎา
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สารอินทร์
 
1. นายชิตพงษ์  วงชารี
2. นางสาวนริศรา  นนฤาชา
 
441 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันปัญญา
2. เด็กหญิงนารินทร์  นิยะนันท์
3. เด็กชายภคมงคล  พลอามาตย์
 
1. นางสาวทัศนีย์   ทิพย์มณี
2. นายพงศธร  ภูไชยแสง
 
442 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายจิรายุทธ  ภูวงศรี
2. เด็กชายตะวัน  คำพรมมา
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แดนคำสาร
 
1. นางสาวประดับศรี  ช่อประพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีปรินทร์  นามบุญเรือง
 
443 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กชายธันวา  แทบทำ
2. เด็กชายปริญญา  โททำ
3. เด็กชายเจษฎา  โททำ
 
1. นางสาวสุกัลยา  รัตนศรี
 
444 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. เด็กหญิงปัญญาพร  คลังแสง
2. เด็กชายสวลักษณ์  คลังแสง
3. เด็กชายเอกรินทร์  ธนูสา
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ชารัมย์
2. นายภูริพงศ์  มานะดี
 
445 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ชุลีกร
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  กรงทิพย์
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  วิเศษพูน
 
1. นางสุพรรณี   จันทร์ศรีรัตน์
2. นางสาวณีรนุช  คำพิลา
 
446 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทมนตรี
2. เด็กหญิงมลลดา  ขันอาสา
3. เด็กหญิงวรัญญา  อาษาภา
 
1. นางมั่นศิริ  สุทธิศรี
2. นางสาวอาพากูล  ทัพธมาตร
 
447 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สุจันทร์
2. เด็กหญิงทิชานันท์  ชาญชัย
3. เด็กชายอดิศักดิ์  กองกิ่ง
 
1. นางทองใบ  เลิศยะโส
2. นางสาวนัฐกัญญาพัชร  รักสุทธี
 
448 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกนกพร  คันทะพรม
2. เด็กชายญาณพัฒน์  สีนอเพีย
3. เด็กชายณัฐ์วีย์  โยธะการี
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทองจำปา
2. นางสาวขวัญข้าว  รุ่งโรจน์
 
449 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายธีระพันธ์  ศรีทองบูรณ์
2. เด็กชายวิชานนท์  จันทรศิลป์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  บุญหล้า
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
2. นางพรพัฒนา  สวาทพงษ์
 
450 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงจรินธรณ์  จันคำ
2. เด็กชายธีระเดช  ดวงนิล
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวประดับศรี  ช่อประพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีปรินทร์  นามบุญเรือง
 
451 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงปริญญา  รัดทำ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ผันมาตร์
3. เด็กหญิงไอรดา  พงอุดทา
 
1. นางสาวสุกัลยา  รัตนศรี
 
452 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กชายธนากร   แสงเหลา
2. เด็กชายอรชร   อุตรินทร์
3. เด็กชายเดชาพล   หลงชรา
 
1. นางพิชชาภรณ์   ปะตังถาโต
2. นายทรงรัตน์   ศรีสารคาม
 
453 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองตื่น 1. เด็กชายอนุกูล  วิบูลย์
2. เด็กชายอรรณพ  สอนใจ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองอ้วน
 
1. นางมั่นศิริ  สุทธิศรี
2. นางสาวอาพากูล  ทัพธมาตร
 
454 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีกวี
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  แซ่เต็ง
3. เด็กหญิงอรอุมา  สาเกตุ
 
1. นายนรินทร์  จันทร์ลอย
2. นายพรชัย  วรรณเดช
 
455 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา   พิมพ์โพธิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา   เรืองสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุวิมล   ตรีกั่ว
 
1. นางพิชชาภรณ์   ปะตังถาโต
2. นายทรงรัตน์   ศรีสารคาม
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงนภัทร  วิรัชพงศานนท์
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  ธำรงค์พันธวานิช
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญลาด
 
1. นางรัตติกาล  โยธาภักดี
2. นางสาวปรียาภรณ์  ทองจำปา
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาสุข
2. เด็กหญิงกานต์ทิตา  หนูสี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สาระรัมย์
 
1. นางสาวสุกัญญา  นนทมาตย์
2. นางชนิดา  คงเกิด
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิง วนิดา  กาทอง
2. เด็กหญิงญาโณทัย  ทิพย์จันทร์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีรัตน์
 
1. นางสุภาพร  บุญจันทร์
2. นางจิรวัฒน์  พูลสวาท
 
459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.331 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิตติญารัตน์   ภูผาริช่อ
2. เด็กหญิงปรียาพันธ์  พลชำนิ
3. เด็กชายวันชนะ  ดาหอม
 
1. นางจริยา  จารีประสิทธิ์
2. นางสาวจารุณี  ไชยธานี
 
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.25 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จระเข้น้อย
2. เด็กหญิงปิยะพร  แก่นศักดิ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ทาราช
 
1. นางประเจน  แสนวันดี
2. นางสาวอลิษา  คำสุโพธิ์
 
461 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75.25 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายกฤษฎา  ทับสีรักษ์
2. เด็กชายพิทักษ์  ภูษี
3. เด็กชายสุทธินันท์  บุญมี
 
1. นางสาวประดับศรี  ช่อประพันธ์
2. นางนฤมล  ขามธาตุ
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายขจรเกียรติ   ทินสี
2. เด็กชายณรงฤทธิ์   ศรีแพงมล
3. เด็กหญิงเกศินี   มาตะพัตร
 
1. นายประสพพร   นะตะ
2. นายทรงชัย   อุ่นประชา
 
463 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 1. เด็กชายจิตกร  วิเท่ห์
2. เด็กชายณัฐมรษ์  พื้นทอง
3. เด็กชายอลงกรณ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวน้ำฝน  บัวผัน
 
464 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกศรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  อุทัยแสน
2. เด็กหญิงอรุโนทัย  กองรัตน์ฺ
3. เด็กหญิงแก้วมณี  ลืออำนาจ
 
1. นายอุทัยทิศ  เสนานิคม
2. นางสาววิชชุดา  โยธาพล
 
465 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. นางสาวรสา  สิปปีนันท์
2. นางสาวอินธุอร  ใบบ้ง
3. นายโชคชัย  คำป้อง
 
1. นายทวี  จันทร์เสน
2. นางสาวสาวินีย์  หอมมาลัย
 
466 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายณัฐภัทร์  ขรรค์แก้ว
2. เด็กชายยุทธศาสตร์  คตอินทร์
3. เด็กชายรติพัฒน์  แสนไชย
 
1. นายสุวัฒน์  พิริยะวิไล
2. นางสาวนุจรี  มูลตรีสา
 
467 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมชาญ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ซามาตย์
2. เด็กชายบัณฑิต  ราตะกั่ว
 
1. นางสาววรรณรัตน์  มูลศรีทา
2. นางสาวนกแก้ว  ยี่รัมย์
 
468 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  พละเดช
2. เด็กชายสุชาติ  มะทะวงศ์
 
1. นางพิชชาภรณ์   ปะตังถาโต
2. นายทรงรัตน์   ศรีสารคาม
 
469 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายกิตติพงศ์  มาดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โคละนำ
 
1. นางศิวาพร  รัตนเพชร
2. นางสุธิดา  ภูฉลาด
 
470 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงสุชาดา  พลชามาตร์
2. เด็กชายอาทิตย์  จำนงศรี
 
1. นางอัมพร  เข็มพรมมา
2. นางวิราวรรณ  มูลสาร
 
471 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  แสนหล้า
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีสกุล
 
1. นายสุวรรณ  ชื่นนิรันดร์
 
472 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  แสงศิลา
2. เด็กชายรัตนชัย  พิมสิม
 
1. นางสาวณัฏฐ์รดา  จันทร์สิงห์
2. นางสำอาง  ปัญจะรักษ์
 
473 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 1. เด็กชายภควัฒน์  จูมแพง
2. เด็กชายอัตนัย  งีบส่อม
 
1. นายสืบพงษ์  พงษ์เจริญ
2. นายสุขสันต์  ไชยเดช
 
474 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 1. เด็กชายชัยพร  มณีจักร
2. เด็กชายอนุกุล  วิบูลย์
 
1. นางมั่นศิริ  สุทธิศรี
2. นางสาวอาพากูล  ทัพธมาตร
 
475 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กชายธนวัฒน์  ป้อมสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทวยไธสง
 
1. นางสาวสุรัตวดี  ศรีเศษฐา
2. นายสมัย  พรมบุตร
 
476 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กชายกฤษดา  โสภา
2. เด็กชายธีระชัย  มากสุทธิ
 
1. นางพิชชาภรณ์   ปะตังถาโต
2. นายทรงรัตน์   ศรีสารคาม
 
477 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 1. เด็กชายปฎิภาณ  คำโฮง
2. เด็กชายวรวุฒิ  จันทชารี
 
1. นายเกื้อกูล  ณ อุดร
2. นายพิเภค  รัตนา
 
478 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายฐิตินันท์  ทองจันทร์ฮาด
2. เด็กชายศตญาบรรณ  ศรีไกษร
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีภูโรจน์
2. นางสารส  วรฉัตร
 
479 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายชัชวาลย์  เสงี่ยมจิตต์
2. เด็กชายธนากรณ์  กาหลง
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
2. นางพรพัฒนา  สวาทพงษ์
 
480 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ช่างยันต์
2. เด็กชายวีรพงษ์  เวียนสันเทียะ
 
1. นางตุ้มทอง  อินทะโภคา
 
481 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบกพร้าว 1. เด็กชายจีรวัตร  ยือเจ๊ะ
2. เด็กชายธานิน  ใจซื่อ
 
1. นางรำไพ  มะปะเต
2. นายสุไพวิรัตน์  นุ่นนาแซง
 
482 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.47 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1. เด็กชายรพีพัชร  ปั้นทอง
2. เด็กชายศาตร์ตรา  จัตุรัส
 
1. นายธวัชชัย  วิเชียรเพริศ
 
483 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 66.15 ทองแดง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายศุจิพัฒน์  กลมดวง
2. เด็กชายเหิรฟ้า   อุทาหงษ์
 
1. นางสาวภาลิณี  ดวงเวียงคำ
2. นายนิวัฒน์  สุรันนา
 
484 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 1. เด็กชายอนุชิต  ส่องแก้ว
2. เด็กชายอภิวัตร  พรมมะดี
 
1. นางฉวี  ยศเฮือง
 
485 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63.66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายศุภกร  สีคลัง
2. เด็กชายไพโรจน์  โคตรสมบัติ
 
1. นายปรีชา  ภวภูตานนท์
 
486 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63.04 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายกรกต  เดชศิริ
2. เด็กชายเอกชัย  ทิพพิชัย
 
1. นางสุกัญญา  เดชบุรัมย์
2. นางกิตติพร  ทองกอง
 
487 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.68 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองสิม 1. เด็กชายชินวัตร  หนองทองทา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เทกอง
 
1. นางพานทอง  ไพรลิน
 
488 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56.45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายณรงค์กร  สุวรรณะ
2. เด็กชายปรเวศ  ตะไลย์
 
1. นายชุมพล  วันหลาบคำ
2. นายวิรัตน์  เหล่าพิเดช
 
489 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.05 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กชายยูเรนัต  ไชยชาติ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วไพรวัลย์
 
1. นางลำใย  บาลศรี
 
490 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.09 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 1. เด็กชายศุภวิชย์  เทพเนาว์
2. เด็กชายอภิเดช  ร่าเริง
 
1. นายสมบูรณ์  ทศภานนท์
 
491 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 45.64 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  แสนชัย
2. เด็กชายนวพล  ไชยศรี
 
1. นางบรรเลิง  อุ่นผ่อง
2. นายสุทอน  ไชยโวหาร
 
492 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 41.16 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กชายพิทักษ์ชัย  ชูคันหอม
2. เด็กชายวรากร  มีอุไร
 
1. นางแสงจันทร์  พลเสนา
2. นางวิภากรณ์  พาโพธิ์
 
493 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.44 เข้าร่วม 14 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มาวัน
2. เด็กชายภัคพล  แดนขนบ
 
1. นางปรานอม  อินทรักษ์
2. นางทิวทัศน์  อิ่มสำอางค์
 
494 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 39.64 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 1. เด็กชายวัชรชัย  พิลามาศ
2. เด็กชายเปรมณภัทร  ศิริชมพู
 
1. นางแสงเดือน  ทองอบ
2. นายจักรพันธ์  เศษสรรพ์
 
495 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 37.32 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 1. เด็กชายชัยรัตน์  นาถศรี
2. เด็กชายยุทธศาสตร์   ปราณี
 
1. นายวาส  แสนตรี
 
496 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 36.89 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  เมืองหนองหว้า
2. เด็กชายวีระเทพ  หินะกาล
 
1. นางละออง  แสงรุ่ง
2. นางสุมาลัย  คงหอม
 
497 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 33.35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายเพชรกมล  หอมดวง
2. เด็กชายเสกสรร  โสภาเลิศ
 
1. นายไพฑูรย์  บุญน้อย
2. นายสุด  สุริยะ
 
498 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 29.92 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ไชยแสง
2. เด็กชายไผ่  พรมเลิศ
 
1. นายสนั่น  สมบูรณ์
2. นางวันทา  สมบูรณ์
 
499 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 29.78 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านโสกภารา 1. เด็กชายธีรนันท์   ศรีคูณ
2. เด็กชายภานุวัฒน์   คำสา
 
1. นางจารุยา   นนทะเนตร
2. นายวุฒิชัย  ยวงทอง
 
500 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 29.64 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดนาดีวราราม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ทับศรี
2. เด็กชายธราทร  สอนทะมาตย์
 
1. นางปิยะนันท์  พิสิษฐพงศ์
2. นางนวลปราง  เสติ
 
501 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 22.74 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1. เด็กชายกนกพล  กองมณี
2. เด็กชายพงษ์นรินทร์  อุทัยแสน
 
1. นายบวร  แสนศรี
2. นายสฤษดิ์  บรรณะศรี
 
502 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์    
503 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กชายจาตุพงษ์  เวฬุบับ
2. เด็กชายพชร  มีหา
 
1. นางณัฐยา  ศรีวงศ์
2. นายสมศักดิ์  จันทร์ราช
 
504 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กชายกฤษกร  โพธิ์กระสังข์
2. เด็กชายธีระเดช    ธุงจันทร์
 
1. นางประเจน   แสนวันดี
2. นายวีระพันธ์  เทพจันทร์
 
505 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1. เด็กชายทรงภูมิ  พลศรี
2. เด็กชายอำนาจ  ไชยสงค์
 
1. นายอนนท์  นามโยธา
 
506 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายกีรติ  พันธบาล
2. เด็กชายนิรวัฒน์  ทูลกอง
 
1. นายณรงค์วรรณ  คำพามา
2. นายธนาวัฒน์  มงคลมะไฟ
 
507 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กชายกิติศักดิ์   คำสิงห์
2. เด็กชายจักรพันธ์   พันตัน
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   มุระดา
2. นางสาววิภาณี  อ่อนบัวขาว
 
508 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.96 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 1. เด็กชายธีรยุทธ  นนทศาสตร์
2. เด็กชายยุทธพงษ์  ปะโปตินัง
 
1. นายทรงศักดิ์  ไชยแสง
2. นายมานพ  ไชยสงค์
 
509 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.77 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สอนสุด
2. เด็กชายนลธวัช  พันเสนา
 
1. นายทรัพย์  ทองแท้
2. นายประจักษ์  เหล่าพิเดช
 
510 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.99 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายนเรศ  สุคันธภักดี
2. เด็กชายศุภกิจ  ภูล้นแก้ว
 
1. นายสุรชัย  กันทรพิทักษ์
 
511 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.87 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ใบบ้ง
2. เด็กชายพีระพงษ์  เทียมแสง
 
1. นายทนุศักดิ์  กลางประชา
2. นายคมกริช  หิรัญรัตน์
 
512 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.53 ทองแดง 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายธนตระกูล  นารถศิลป์
2. เด็กชายพันธวัธน์  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวภาลิณี  ดวงเวียงคำ
2. นายนิวัฒน์  สุรันนา
 
513 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53.64 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายดุลยฤทธิ์  จิตรโคตร
2. เด็กชายธีระภัทร  รัฐเมือง
 
1. นางนงค์รัก  ทิพย์โยธา
2. นายวีระชัย  ยังสี
 
514 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.35 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กชายภัทรพงษ์  วงศ์จำปา
2. เด็กชายวงศธร  หลักคำ
 
1. นางประสาร  จันเสนา
2. นางจารุวรรณ  ทิพยชาติ
 
515 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายทยากร  ป้อมสุวรรณ
2. เด็กชายพงศกร  มาตรา
 
1. นางวัลภา  มาตรา
2. นางสาวชนันต์รัตน์  เถื่อนฤาชัย
 
516 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 1. เด็กชายพรเทพ  สีขวา
2. เด็กชายสงกรานต์  นิลาลาด
 
1. นายอภินันท์  ทองเจริญ
2. นางพัสตราภรณ์  เศษสรรพ์
 
517 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายอนุสรณ์  กุนไธสง
 
1. นายมโนรมย์  ผ่องแผ้ว
 
518 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.21 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงชมพูพาน  อุทัยประดิษฐ์
2. เด็กหญิงศศิธร  เพียโคตรแก้ว
 
1. นายวัลลภ  กาญจนประภากุล
2. นายวสันต์  คำดี
 
519 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 1. เด็กชายจักรินทร์  ภูชมชวน
2. เด็กชายพงษ์พนัต  ขันซ้าย
 
1. นางศุภรา  แสงแก้ว
 
520 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.26 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 1. เด็กชายชินกร  พันทะกัน
2. เด็กชายปฏิพล  อุปมาณะ
 
1. นายทรงศักดิ์  ไชยแสง
2. นายมานพ  ไชยสงค์
 
521 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.93 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายนพสิทธิ์  เพิ่มมิตร
2. เด็กชายวิทวัส  สุขสว่าง
 
1. นายสุรชัย  กันทรพิทักษ์
 
522 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.06 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 1. เด็กชายจิรพงศ์  มีพร
2. เด็กชายอภิรักษ์  เดชบุรัมย์
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญหล้า
 
523 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.2 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณปะเข
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาดแก้ว
 
1. นางณัฐยา  ศรีวงศ์
2. นายสมศักดิ์  จันทร์ราช
 
524 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.02 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กชายณรงศักดิ์   ลอยขุนทด
2. เด็กชายวิษณุ   บุบผาลุน
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   มุระดา
 
525 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.97 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 1. เด็กชายคมสันต์  จันทเลิง
2. เด็กชายอนุรักษ์  บินบก
 
1. นายทรัพย์  ทองแท้
2. นายประจักษ์  เหล่าพิเดช
 
526 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.86 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายสุวิจักษณ์  จันทร์เรือง
2. เด็กชายเกล้าภูมิ  เจริญศิริ
 
1. นายนิวัฒน์  สุรันนา
2. นางสาวสกาวลักษณ์  สิงห์ชา
 
527 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กชายทินกร   ดงสาวแห
2. เด็กชายนที  นาคทอง
 
1. นางประเจน   แสนวันดี
2. นายวีระพันธ์  เทพจันทร์
 
528 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.16 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายพีระวัฒน์  เพชรวงศ์
2. เด็กชายสมมิตร  พลศรีราช
 
1. นางนงค์รัก  ทิพย์โยธา
2. นายวีระชัย  ยังสี
 
529 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44.93 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กชายกฤตนัย  คำวิแสง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  อุทัยนิล
 
1. นางอรัญ  สรวงชัยภูมิ
2. นางสาวปิยนาถ  เสถียรขันธ์
 
530 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายกีรติ  พันธบาล
2. เด็กชายนิรวัฒน์  ทูลกอง
 
1. นายณรงค์วรรณ  คำพามา
2. นายธนาวัฒน์  มงคลมะไฟ
 
531 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กชายณัฐกิตต์  อรทัย
2. เด็กชายสุวิทย์  วิริยะ
 
1. นายจิระศักดิ์  ปะระทัง
2. นางกัลยารัตน  หรัญรัตน์
 
532 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายธีระพงศ์  น้อยรัศมี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทะวงค์
 
1. นายชาคริต  เดชโยธิน
 
533 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กชายนุตติพงษ์  แดงดี
2. เด็กชายพีรพงษ์  ลาดเสน
 
1. นายสุบิน  โพธิ์อ่อน
 
534 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตต์  อรทัย
2. เด็กชายสุวิทย์  วิริยะ
 
1. นายจิระศักดิ์  ปะระทัง
2. นายณัฐเมธินทร์  พุทธัสสะ
 
535 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กชายนุตติพงษ์  แดงดี
2. เด็กชายปฐพี  ลาดเสน
 
1. นายสุบิน  โพธิ์อ่อน
2. นายยุทธศาสตร์  ไกยพาย
 
536 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายธรรมนูญ  กองมะณ๊
2. เด็กชายภานุพงษ์  พิมพิชัย
 
1. นายชาคริต  เดชโยธิน
 
537 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายนิติธร  วงศ์วอ
2. เด็กชายอัครเดช  แก้วบุดดา
 
1. นายธราธิป  แก้วเฮ้า
2. นายวิเชียร  ขันแก้ว
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  หัดนอก
2. เด็กหญิงชนันภรณ์  อำไพ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุวรรณโคตร
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขันโยธา
5. เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณเพ็ง
 
1. นางอัมพร  วงศ์ศรีอาจ
2. นางสาวกมลวรรณ  เกตุภูงา
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  มนตรีแก้ว
2. เด็กหญิงภัทริรา  พลเวียง
3. เด็กหญิงวาสิฏฐี  ศรีใสย
4. เด็กหญิงวิลาสิณี  เชียงพฤกษ์
5. เด็กหญิงเบญจา  ลาสุวรรณ
 
1. นางพิสมัย  คำจันทร์วงศ์
2. นางสาวภัชนียา  นาควงศ์
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทียงดาห์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สันทาลุนัย
3. เด็กหญิงพิมพิกา  ทบซิน
4. เด็กหญิงวิชญาดา  นาเจิมทอง
5. เด็กหญิงอรจิรา  รัตนนท์
 
1. นายสมพงษ์  พุทโธ
2. นางปิยนุช  นามคุณ
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  หวันสู
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  เหล่าเนตร
3. เด็กหญิงวนิดา  ศรีไสย์
4. เด็กหญิงสุชานารถ  ทิศจำรัส
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสมรส
 
1. นางพัชนีย์  แก้วชารี
2. นางฉวีวรรณ  เพียรอดวงษ์
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงจินตนา  คำทูลศรี
2. เด็กหญิงบุณญานุช  คำยอด
3. เด็กหญิงพูลธรัตน์  จันทรา
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  สิทธิสวนจิก
5. เด็กหญิงเพชรลัดดา  วิเศษศิริ
 
1. นายบุญเหลือ  ชนะบุญ
2. นางสมบูรณ์  บัวละคุณ
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงมณฑิตา  อำพันธ์
2. เด็กหญิงมุฑิตา  พันมูล
3. เด็กหญิงวรนุช  ปัดตังทานัง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  สาสิม
5. เด็กหญิงสุพัตรา   ภูศิริ
 
1. นางสุนันทา  เขียวสลุง
2. นางเนาวรัตน์  โคตรสาร
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงชลนกานต์   ชัยมหา
2. เด็กหญิงพิมรพรรณ  การลุ
3. เด็กหญิงวริษา  อุดมกัณย์
4. เด็กหญิงสุริษา  อินทร์จำนง
5. เด็กหญิงอชิตา  บุบผาลุน
 
1. นางเกษร   แสนสุโพธิ์
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พิศพล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัดกอง
3. เด็กหญิงศิริยากร  แก้วลี
4. เด็กหญิงอรอนงค์  โพธิ์สิม
5. เด็กหญิงเพชรลัดดา  บุญศรี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
2. นางนิวาส  อุ้ยลี
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  พรมโสภา
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ภูถวิล
3. เด็กหญิงญาดาวดี  กันทะเชียร
4. เด็กชายธีรศักดิ์  นาแพง
5. เด็กหญิงพรทิพย์  หาระพันธ์
 
1. นางพิสมัย  คำจันทร์วงศ์
2. นางสาวภัชนียา  นาควงศ์
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วุฒิพันธุ์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  ขานเกตุ
3. เด็กหญิงพรธิดา  โคแสง
4. เด็กหญิงอรัญญา  ปิดตาระเต
5. เด็กหญิงอิศราภรณ์  สุโพธิ์
 
1. นางอุษา  ทันพรม
2. นางดรุณี  พิทักษ์
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วน้อย
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุวรรณโคตร
3. เด็กหญิงนนธิญา   โพธิ์รัตน์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรสิงห์
5. เด็กหญิงศศิประภา  สุวรรณเพ็ง
 
1. นางอัมพร  วงศ์ศรีอาจ
2. นางสาวกมลวรรณ  เกตุภูงา
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 1. เด็กหญิงจริยา  กวงกลาง
2. เด็กชายวัชรากรณ์  จำปาราช
3. เด็กหญิงวิภาพร  โพธิโคตร
4. เด็กหญิงศรสุดา  ทาราช
5. เด็กหญิงอริสรา  บุรีมาตร
 
1. นางสลิลรัตน์  คนเพียร
2. นางสุภาพร  รักกุศล
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.75 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงปริมประภา  ศรีปัดถา
2. เด็กหญิงพัชราภา  อุดมเดช
3. เด็กหญิงภาวัชญา  ศรีดาชาติ
4. เด็กหญิงอุษณีษ์  เพียรภูเขา
5. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ออมสิน
 
1. นางไพรจิตร  ทุงจันทร์
2. นางธิดาพร  จันทร์ลอย
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงญาณินี  ด้วงคำจันทร์
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  สารไชย
3. เด็กหญิงมริสา  ตาวะสี
4. เด็กหญิงรินฤดี  อนันศรี
5. เด็กหญิงศศิธร  จงกลกลาง
 
1. นายบุญเหลือ  ชนะบุญ
2. นางสมบูรณ์  บัวละคุณ
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ศรีพนามน้อย
2. เด็กหญิงศิยารัตน์  หินคำ
3. เด็กหญิงสมทรง  คำสีแก้ว
4. เด็กหญิงเบญจมาศ  พรมมี
5. เด็กหญิงไปรมา   เทียมเทศแก้ว
 
1. นางคำสอน  อุทัยดา
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงขวัญเนตร  แสนประเสริฐ
2. เด็กหญิงชฎาพร  พันชมภู
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ขุนสุวงศ์
4. เด็กหญิงวรรณภา  วิริยะ
5. เด็กหญิงสิรินญา  สุโพธิ์
 
1. นายวัชรศักดิ์  ไชยพงศ์ธาริน
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐรียา   ปราณี
2. เด็กชายรัทรินทร์    สมนาค
3. เด็กชายศราวุธ  ก้อนชารี
4. เด็กหญิงสุพัตตรา   คำเหลา
5. เด็กหญิงอรรถวดี  สีทน
 
1. นางมานิดา   รักษามิตร์
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย    
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์สุราช
2. เด็กหญิงจณิสตา  ปาละโค
3. เด็กหญิงณัฐพิมล  อุ้ยเหง่า
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เทพผาย
5. เด็กหญิงเนตรชนก  สระสม
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
2. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกุรุพินท์  ปินะโต
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ช่อประพันธ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  ชูวิชัย
4. เด็กหญิงวรินทร  มาตรา
5. เด็กหญิงสุวิชาดา  ตุ้มบุญ
 
1. นางไพลิน  สมศิลา
2. นางดวงจันทร์  ศรีสะอาด
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สืบมา
2. เด็กชายธวัชชัย  รัฐเมือง
3. เด็กหญิงปณิดา  รัฐเมือง
4. เด็กหญิงพอเพียง  บุญมั่ง
5. เด็กหญิงอธิชา  พลังฤทธิ์
 
1. นางสุนันทา  เขียวสลุง
2. นางเนาวรัตน์  โคตรสาร
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงธารธิตางค์  ปุรถาเน
2. เด็กหญิงพิยะดา  ภวภูตานนท์
3. เด็กหญิงมัณทณา  พลสุวรรณ
4. เด็กชายศตวรรษ  แสงกล้า
5. เด็กหญิงศศิวิมล  วงศ์รักษา
 
1. นางโชติกานต์  ธนวิศิษฐ์ธาดา
2. นางสารภี  เนื่องพระแก้ว
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แก้วมณี
2. เด็กชายวนัสบดี  สงวนชาติ
3. เด็กหญิงสุวิษา  แสงทอง
4. เด็กหญิงเกศดาพร  รัดทำ
5. เด็กชายเมธิน  หม่องคำ
 
1. นางฤดีรักษ์   เพาพาน
2. นางนิภาวรรณ  บุรีมาตร
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.31 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 1. เด็กหญิงนวพร    ปฐมปิตุรงค์กุล
2. เด็กหญิงศิริญากร    ไมล์หรือ
3. เด็กหญิงสุธัญญา   หารินไสล
4. เด็กหญิงสุรตา   บัวจาน
5. เด็กหญิงอรพิญ   ขานจ่า
 
1. นางสมจิต  ภูวนาถ
2. นายมนตรี  สุยอย
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.29 เงิน 5 โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงจิรชยา  ดวงวิชัย
2. เด็กหญิงนิพาพร  ชำนาญพัน
3. เด็กหญิงศศิวิภา  แสนมาตย์
4. เด็กหญิงศุภาวิณี  ประทุมชาติ
5. เด็กหญิงสุชานาถ  บุญหล้า
 
1. นางกรรณิกา  กองทุ่งมน
2. นางสมบูรณ์  แสงทอน
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กหญิงพัชริดา  ทะลาสี
2. เด็กหญิงรัตนา  จันทะแพน
3. เด็กหญิงวิภาวี  ทับสมบัติ
4. เด็กหญิงสุภัทรตา  ศรีวรรณา
5. เด็กหญิงอัชราภรณ์  กองราช
 
1. นางเสนาะจิต   ศรีสุภักดิ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุยอย
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงณัฐตยา  ราชสีหา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  จันปัญญา
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พลขันธ์
5. เด็กหญิงศิริยากร  พลขันธ์
 
1. นางพรรณี  โยธายุทธ
2. นางพรรณี  นามโยธา
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนิษฐา  โปทา
2. เด็กหญิงปัทมา  ถมภิรมย์
3. เด็กหญิงวศินี  พูลเพิ่มผล
4. เด็กหญิงศุลีพร  สืบมา
5. เด็กหญิงสุจิตรา  คำนวนอินทร์
 
1. นางนวรัตน์  อรรคแสง
2. นายกำชัย  สารมาคม
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แก้วก่อง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงศ์โพธิสาร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภาแกดำ
4. เด็กหญิงศุภธิดา   ชุมมวล
5. เด็กหญิงเกศราภรณ์  แสนบุญศิริ
 
1. นางยุภา  สุขมณี
2. นางกนกอร   สิงห์โสภา
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.33 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะกมล
2. เด็กหญิงตรีชฎา  จันคามิ
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ์  บรรดาศักดิ์
4. เด็กหญิงพิมพิมล  ไชยวงษ์
5. เด็กหญิงวาณิชชา  ห้องหาญ
 
1. นางวิชชุตา  สุวรรณเลิศ
2. นางสาวกมลวรรณ  ทับสุริย์
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.25 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพย์รมย์
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีกุลคร
3. เด็กหญิงธนิดา  แก้วเกิน
4. เด็กหญิงสุกัญญา  จบศรี
5. เด็กหญิงสุวรรณษา  พิมพา
 
1. นายประถม  ทิ้งแสน
2. นางชนาภรณ์  เพาพาน
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงลลิตา  พิลาไชย
2. เด็กหญิงอภัญญา  หาวอ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  กะสังข์
4. เด็กหญิงเพชรรดา  นามวิชา
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เนื่องโพธิ์
 
1. นางจีรภัส  ขานหยู่
2. นายสงกรานต์   สุนน้ำเที่ยง
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ชาดาเม็ก
2. เด็กหญิงสุธาศินีย์  อุดชุมนารี
3. เด็กหญิงสุภัคสร  คำนาค
4. เด็กหญิงอรนภา  หาโกสีย์
5. เด็กหญิงอัญชลี  หายหัตถี
 
1. นางพรพิมล  หาโกสีย์
2. นางทองล้วน  ใจมั่น
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.25 เงิน 8 โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  เนื่องวรรณะ
2. เด็กหญิงมัจุลี  ชัยมูล
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีพุทธา
4. เด็กหญิงวริศรา  อนุเวช
5. เด็กหญิงศุภนิดา  ไชยโสดา
 
1. นางกรรณิกา  กองทุ่งมน
2. นางสมบูรณ์  แสงทอน
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สวาทพงษ์
2. เด็กหญิงนรินทร์  คล่องหิรัญ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยศิลป์
4. เด็กหญิงอทิตา  จันทร์เชย
5. เด็กหญิงเพียรชอบ  ทะไกรราช
 
1. นางศศิธร  นุริศักดิ์
2. นางจุฑามณี  วีระกิตตินันทน์
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พะเลียง
2. เด็กหญิงปัจญา  มีชัย
3. เด็กหญิงพฤฒวรรณ  ทองพงษ์
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภูสีฤทธิ์
5. เด็กหญิงศุภามาศ  วังหอม
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
2. นางศริญญา  เสาร์ห้า
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แถบสีแสง
2. เด็กหญิงธนัชชา  ปัญจะเนตร
3. เด็กหญิงริจิรา  ชิตวงษ์
4. เด็กหญิงศิริภัทร  สิงห์วิเศษ
5. เด็กหญิงสุวิชญา  วรรณทัต
 
1. นางอัจฉรา  ศรีเศรษฐ์
2. นางนิตยา  น้อยตำแย
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปวรัตน์  บุบุญหล้า
2. เด็กหญิงลลิตา  นาทันเลิศ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  โตครกระพี้
4. เด็กหญิงสิริยากร  แก้วหานาม
5. เด็กหญิงอรัญญา  หัสจรรย์
 
1. นางไพลิน  สมศิลา
2. นางดวงจันทร์  ศรีสะอาด
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  อุปมานะ
2. เด็กหญิงชลดา  แสนเรียน
3. เด็กหญิงญาดา  จำปาแถม
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  อำพาพันธ์
5. เด็กชายอดิสร  สีแล
 
1. นายภูมินทร์  บุญหล้า
2. นางสุภาณี  กุลสาร์
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุพรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  มาพล
3. เด็กชายนันทวัฒน์  อาจสอน
4. เด็กหญิงปิยะนันท์  สุพรม
5. เด็กชายเดชาวุฒิ  อันละคร
 
1. นายวีรพงษ์  อโนราช
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เลิกนอก
2. เด็กหญิงพรธิภา  นาชัยเริ่ม
3. เด็กชายพัฒชรเดช  ประกิ่ง
4. เด็กหญิงสาวินี  ภานะวาร
5. เด็กหญิงเกวรินทร์  สิมสุนทร
 
1. นายภูมินทร์  บุญหล้า
2. นางสุธาทิพย์  ภิรมย์รักษ์
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แสนชมภู
2. เด็กหญิงณิศรา  เทียบหมั่ง
3. เด็กชายศุภกิตต์  กุดนอก
4. เด็กหญิงศุภสุตา  เทียบสม
5. เด็กหญิงเนตรชนก  กำลังรัมย์
 
1. นายชัยวัฒน์  เขียววารี
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายชินวุฒิ  นนยะโส
2. เด็กชายพงศ์ธนพัฒน์  คะสุวรรณ
3. เด็กชายภูวนาท  คุ้มเหล่ายูง
4. เด็กชายมงคล  จันทะราช
5. เด็กหญิงยุวรัตน์  นันทะริด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตันศิริ
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรี 1. เด็กชายกฤษฎา  เสนาหมื่น
2. เด็กชายคมกฤษ  มหาโพธิ์
3. เด็กชายจตุรงค์  หอมเชย
4. เด็กหญิงฐิติชญา  ภักษาหาร
5. เด็กหญิงนริศรา  จะโนรัตน์
6. เด็กชายนวพล  เกตุพลทอง
7. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ทองบรรหา
8. เด็กชายประฏิภาณ  บุตราช
9. เด็กหญิงปิยะวดี  อรัญมิตร
10. เด็กชายพงศกร  แก้วด่านจาก
11. เด็กหญิงภิรดา  หอมดวง
12. เด็กหญิงรินรดา  ประทุมรัตน์
13. เด็กหญิงรินรดี  ประทุมรัตน์
14. เด็กชายวงศกร  ศิลปวิชัย
15. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองบรรหา
16. เด็กชายสุรเดช  เดชบุรัมย์
17. เด็กชายอดิศักดิ์  เกตุพลทอง
18. เด็กชายอภิวัฒน์  สังฆมณี
19. เด็กหญิงอารียา  โยธาภักดี
20. เด็กชายโกศล  คลังใหญ่
 
1. นายงาน  อุตสารัมย์
2. นางวิไลลักษณ์  ซ้ายขวา
3. นายประจักษ์  แพนสมบัติ
4. นางไข่มุกข์  ธุระนิตย์
5. นายจิระโรจน์  เพชร์วงค์
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงอจิตา  เกษรักษา
 
1. นายประมวล  อัคฮาดศรี
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  บุราณรมย์
 
1. นางวัฒนา  อินทวัฒน์
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เหล่าพร
 
1. นางบังอร  ดรชัย
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วมะไฟ
 
1. นายภัควนิตย์  เชิดรัมย์
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 1. เด็กหญิงภัชราภา  บัวทอง
 
1. นางทองล้วน  ศรีมาตย์
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ชาญวิถี
 
1. นางวงเดือน  โพธิบัติ
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงปริฉัตร  จันทะแพน
 
1. นางอรุณ  ตันติโน
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กชายธีรดล  ไร่สงัด
 
1. นายทองพุทธ  ศรีกะกุล
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงมลฤดี  จันทิชัย
 
1. นางอมรรัตน์  พิศฐาน
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายนันทิชา  ทับทิมไสย
 
1. นางนวลจันทร์  สิงหบุตร
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงมาลินี  บุญปก
 
1. นางอุไร  ฝ่ายพลแสน
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หารินทร์หชาติ
 
1. นางจงจิตร  อุดมเดช
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 1. เด็กชายนนทกร  สีดา
 
1. นางบุญล้ำ  สอนสา
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รัตนพลแสน
 
1. นางธาดา  ชัยศร
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงอาจรีย์  โสภานิช
 
1. นางกิตติพร  ทองกอง
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ตันหลำบุตร
 
1. ดร.ประพันธ์  นามบุดดี
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงเอ็นดู    แก้วพลู
 
1. นายชัยวัฒน์   เขียววารี
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอริศรา  หัดประกอบ
 
1. นายกิตติโชค  ปั้นทอง
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงอริสรา  อาสนาชัย
 
1. นางนารี  พรรณะ
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงอารยา  เทียบซิง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เที่ยงดาห์
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.3 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายศุภกร  ยศภัทรเอกวรา
 
1. นางขัตติยา  จันทร์มาลา
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทศกรณ์
 
1. นางอรดี  โรจรัตน์
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.6 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กหญิงเปรมศินี  นวลภูมีวัน
 
1. นางยุพา  มรรครมย์
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.3 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงปวีณา  ไชยราช
 
1. นางพรรณี  โยธายุทธ
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงดรุณี  เทพวงศ์
 
1. นางนวลพร  ทัศวงษา
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  โยทองยศ
 
1. นางนวลมณี  นารอง
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.3 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กชายปวริชช์  วงศ์ฝาย
 
1. นายชัชนันท์  ดรชัย
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.3 ทอง 11 โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงศิริพร   พิมพ์จันทร์
 
1. นางพุทธชาติ   พิมพิสนธ์
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.3 เงิน 12 โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กหญิงอภิรดี  สุบรรทม
 
1. นายหาญชนะ  อุ่นโสมย์
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กชายนพรัตน์  ด้วงคำจันทร์
 
1. นายบุญเหลือ  ชนะบุญ
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุขสว่าง
 
1. นางศศิธร  นุริศักดิ์
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 65.3 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงปารวี  แสนศรี
 
1. นางยวนใจ  คำประเทือง
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 50.3 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงวิชิตา  ไพรวัลย์
 
1. นางสาวมลวดี  สันโดษ
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงอรปรียา  ติวเฮือง
 
1. นางบุญญาพร  วะทา
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  จ่าคำ
 
1. นายสันติภาพ  เจริญจิตร
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย    
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงพัชรารภรณ์  เทพผาย
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  บุญคำมูล
 
1. นางวราภรณ์  ใสโศก
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธนัตดา  วันทาสุข
2. เด็กชายธนากร  ทิพพิชัย
 
1. นางชัชฎาภรณ์  คงเกิด
2. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนละออม 1. เด็กชายพีรพล  บุญดาราช
2. เด็กหญิงมินทร์นภา  โคตรประทุม
 
1. นางบัวผัน  ทับชา
2. นางวิรัตน์  ปุริโส
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบรบือ 1. เด็กหญิงกรกมล  เห็มโพธิ์
2. เด็กชายชินวัฒน์  หอมเนตร
 
1. นางกาญจนา  ทั่งแสน
2. นางภารดี  แสนบุญศิริ
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายธีรภัทร  พัฒนิบูลย์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รักษาภักดี
 
1. นายบัญชา   ไชยรา
2. นายถวิล  ภูพันนา
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไชยหันขวา
2. เด็กชายพีรพงษ์  จิตตสอน
 
1. นางยุวารีย์  วงค์ขัติ
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วิชาชาญ
2. เด็กชายยุทธนา  เปี้ยไธสง
 
1. นางวราพร  บุญเรือง
2. นายบุญส่ง  จุลวงศ์
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 1. เด็กชายวุฒินันท์  สุดเสน่ห์
2. เด็กหญิงสุภาพร  สุริวงษ์
 
1. นางทองง้วน  แก้วเฮ้า
2. นางศิริลักษณ์  เอื้อราษฎร์
 
627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กชายอริยพล  สุรป้อง
2. เด็กหญิงเพชรลดา  จำปาแดง
 
1. นางสุพัตรา  รัตน์พร
2. นายทรงภพ  ผดุงสัตย์
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงณิศรา   เทียบมัง
2. เด็กชายปัญจพล   สารพล
 
1. นายสมพงษ์   พุทโธ
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายศักย์ศรณ์  เพชรสิงห์
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ปักกะสาตัง
 
1. นางทองใบ  มหานา
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เสมเถื่อน
2. เด็กชายพีรธัช  เนื่องชนะ
 
1. นางทัศนีย์  ดวงเกตุ
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1. เด็กหญิงปริมมณี  แสงสว่าง
2. เด็กชายพีรภัทร  สุขพืชกิจ
 
1. นางสาวนภศรณ์  โสมา
2. นางบรรเลง  มะหังสา
 
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กหญิงปรานต์นรี  โยธาภักดี
2. เด็กชายพรอนุ  หงษ์อนันต์
 
1. นายภัทรภูวดล  ดลโสภณ
2. นางศิริกาญจน์  ชินวิศวกร
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 1. เด็กชายธีปกรณ์   รอบรู้
2. เด็กหญิงปนัดดา   คำพิมพ์
 
1. นายดลรวี  สุขศรีตรี
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 14 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. เด็กชายจักรินทร์  จันทะรัตน์
2. เด็กหญิงวันทนีย์  ไชยคุณ
 
1. นางวิจิตร  พัดมะนา
2. นางสุจิตรา  แสงตา
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฤทธิ์แผลง
2. เด็กชายสิทธิโชค  แหวนหล่อ
 
1. นายบัวทอง  ศรีกะกุล
2. นายหนูจี  ดรปัดสา
 
636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. เด็กชายธีรภัทร  ชัยสุข
2. เด็กหญิงพุทธิชา  พลิกคง
 
1. นางสุภาภรณ์  อุทาทิพย์
 
637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายกฤติธี  เทรวิค
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปุณวัฒนา
 
1. นางสาวทับทิม  ทัพขวา
2. นางพรวีนัส  นุ่มท้วม
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายชินวัฒน์  แสนละคร
2. เด็กหญิงสิริวิมล  มาท้าว
 
1. นางอัมรา  พันสุดน้อย
2. นางประดับศิลป์  ชากำนัน
 
639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงพรไพลิน  สิงห์ทอง
2. เด็กชายรัฐภูมิ   ธุระทำ
 
1. นางเกษร  เดียวตระกูล
2. นางบุญเรียน  วงษาสืบ
 
640 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 21 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุบผาวัน
2. เด็กหญิงศิริพร  มันทาแดง
 
1. นางประภา  ใจซื่อ
2. นายวีรพล  แย้มศรี
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 22 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายชนากร  ทูลมาลา
2. เด็กหญิงอนัญตญา  ปิดตะทะสา
 
1. นางนวลจันทร์  สิงหบุตร
2. นางนริดา  ลาดโฮม
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีนนเฮือง
2. เด็กหญิงสุภัคสร  คงศิลา
 
1. นายไพฑูรย์  บุญน้อย
2. นางอังวิสา   เขียวสด
 
643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงศิริญาพร  เพิ่มพูน
2. เด็กชายเมธี  นามลิวัน
 
1. นางสาวรัตชกมน  ชนะบุญ
2. นางสาวกัลยา  บัวสีกา
 
644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกนกอร  ภูมิภักดิ์
2. เด็กชายคมกริช  แซ่ฟ้าม
 
1. นางสิริญา  ทีจันทร์มาตย์
2. นางเพ็ญทิพย์  ศิริเมืองจันทร์
 
645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงนรินทร   เอี่ยมรอด
2. เด็กชายวชิราวุธ  รัชชุศิริ
 
1. นางชัชฎาภรณ์  คงเกิด
2. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงนภสร  ศิริโยธา
2. เด็กชายเนติพงษ์  ภูธาตุเพชร
 
1. นางบุญล้อม  ยมศรีเคน
2. นางสาวอรพิณ  รัตนศิลป์
 
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กชายจตุพล  เพียงเกต
2. เด็กหญิงชนภรณ์  วังคะวิง
 
1. นางรำไพ  เอี้ยงเจริญ
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ใหม่คามิ
 
648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายวริทธีธร  โคจรานนท์
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุญกอง
 
1. นางสิริญา  ทีจันทร์มาตย์
2. นางเพ็ญทิพย์  ศิริเมืองจันทร์
 
649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายวรายุทธ์  นามกัง
2. เด็กหญิงวาสนา  ไชยตาแสง
 
1. นางธนวัน  ภวภูตานนท์
2. นางกัญญา  วรรณขันธ์
 
650 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนละออม 1. เด็กชายธีรภัทร์  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วรังษี
 
1. นางบัวผัน  ทับชา
2. นางวิรัตน์  ปุริโส
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กชายพรรณา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงรัตนาพร  จันทร์ต่อ
 
1. นางวราพร  บุญเรือง
2. นางพานทอง  ประจันตะเสน
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิศา  พุ่มทอง
2. เด็กชายสิขรินทร์  ศิลมงคล
 
1. นางนุจรี  เพียโคตร
 
653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.5 ทอง 9 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายคุณานนต์  จันหาญ
2. เด็กหญิงรฎา  แสนบุญศิริ
 
1. นางสาวดลพร  มานะกุล
2. นายภัควนิตย์  เชิดรัมย์
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์  บุญค้ำ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวทับทิม  ทัพขวา
2. นางพรวีนัส  นุ่มท้วม
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  วรคง
2. เด็กหญิงพรธีรา  ไชยชะนะ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ขาวอ่อน
2. นางดาลัด  นะตะ
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.5 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงจิราภา  แก้วนิคม
2. เด็กชายพงศธร  ทานาม
 
1. นายบัวทอง  ศรีกะกุล
2. นายนายหนูจี  ดรปัดสา
 
657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   วิศวโยธิน
2. เด็กชายศุภรากรณ์   มาตรา
 
1. นางเพิ่มพูน    จันสม
2. นางสาวฐิตารีย์  บุตรแก้ว
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายวรวุฒิ  จันวิเศษ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แทบทาม
 
1. นายวีระศักดิ์  จันตะคุณ
2. นางอรสา  มาตรา
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   พลเตมา
2. เด็กหญิงอัญชนิดา  ทินเกิ๊ก
 
1. นางรำไพ  ขานโฮง
2. นางธนวรรณ  วิบูลย์กุล
 
660 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายกษิตินาถ  เสระพล
2. เด็กหญิงพชรพร  คันทะพรม
 
1. นางสาวกานติมา  กายสิทธิ์
 
661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายปณวัฒน์  ทองโกย
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สาแก้ว
 
1. นางสมบูรณ์  ผลสวิง
 
662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 18 โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงบุษบา  ภูราศรี
2. เด็กชายเอกรัฐ  สามานิตย์
 
1. นางกมลพรรณ  แสนบุญ
2. นางสาววชิรญา  สินตา
 
663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 1. เด็กชายรพีภัทร  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กงชัยภูมิ
 
1. นางนวลมณี  นารอง
2. นางลักขณา  บรรเทา
 
664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1. เด็กชายชานนท์  สินไชย
2. เด็กหญิงอัมพวรรณ  ราชเจริญ
 
1. นางวิยดา  สุขุนา
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กลางใจ
2. เด็กชายธนพล  นาถมทอง
 
1. นางสุภาพ  วาทหงษ์
 
666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 1. เด็กชายธนากร  เทียบซิง
2. เด็กหญิงอรัญญา  พินลาด
 
1. นางสาวอินทิรา  ศรีอรุณ
2. นางสาวศิริญญา  เหล่าสะพาน
 
667 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นนมุนตรี
2. เด็กหญิงบุษกร  สินธุ์บัว
 
1. นางละมุล  ผังดี
2. นางธาดา  ชัยศร
 
668 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  แก้วศรีจันทร์
2. เด็กชายวิทวุฒิ  จันโท
 
1. นางยวนใจ  คำประเทือง
2. นางอมรรัตน์  พิศฐาน
 
669 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงชลธิชา  พุฒศรี
2. เด็กชายอมรเทพ  โยทะคง
 
1. นางพวงทอง  โยทะคง
2. นางบาลเย็น  ทองชมภู
 
670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงมุทิตา  ขันนาม
2. เด็กชายเอกบดินทร์  สีดาพล
 
1. นางดวงจันทร์  ศรีสะอาด
2. นางไพลิน  สมศิลา
 
671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กชายชีวา  สารสุข
2. เด็กหญิงณัฌชา  ขุนสวัสดิ์
 
1. นางนุจรี  เพียโคตร
2. นายธำรง  แก้วสีชา
 
672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 1. นายกฤตนัย  แสนพินิจ
2. เด็กหญิงสุกานดา  วงศ์สง่า
 
1. นายดำรง  วงศ์ศรีอาจ
2. นางสาวเบญจวรรณ  ทองกอง
 
673 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงชัยพร  บุญแสง
2. เด็กชายผาสุก  ชำกรม
 
1. นายสามารถ  ดาวศรประศาสน์
2. นางเบญจมาศ   เสติ
 
674 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กชายภานุพงษ์  แก้วเกิน
2. เด็กหญิงศศิมา  ไวมาตร
 
1. นางจารุตา  ดีหลี
2. นางสาวอินทิรา  ธ.น.กำ่
 
675 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีอาจ
2. เด็กหญิงอโรชา  จันทะสาน
 
1. นางสมพงษ์  พุทโธ
 
676 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงณัฐญาภร  รัตนพลแสน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันจันทร์
 
1. นางลมุล  เสนามาตย์
2. นางสุภาพ  นนทะนำ
 
677 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  อำพาพันธ์
2. เด็กชายอดิศร  สีแล
 
1. นายวรพงศ์  ศรีจำนง
 
678 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  อนุอัน
2. เด็กชายชัชวาลย์  ทำวิโส
 
1. นางบรรเลง  มะหังสา
2. นางวันทา  สมบูรณ์
 
679 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงอริสา    สุทธิสา
2. เด็กชายอาทิตย์  กัญยะโสภา
 
1. นางบพิตร  แก้วสียา
 
680 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลมงาม
2. เด็กชายสมภพ  สิทธิจันทร์
 
1. นางวิไลลักษณ์  จันทร์ลอย
2. นางจันทร์เครือ  โคตรชาดี
 
681 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. นายณัฐวุฒิ  พิมพ์พิจารณ์
2. นางสาววราภรณ์   สุนนท์
 
1. นางศิริรัตน์  สินพิบูลย์
2. นางศิริรัตน์  สินพิบูลย์
 
682 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  จันดาหัวดง
2. เด็กชายวีระวัฒน์   ปะวันนา
 
1. นางสมบูรณ์  ผลสวิง
 
683 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปาเตี้ย
2. นายสุวิทย์  สิงห์ทอง
 
1. นายสุขสวัสดิ์  คำกอง
 
684 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมชาญ 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  นามพุทธา
2. เด็กชายอนันต์  มีอนันต์
 
1. นางสาวอันทิรา  ยี่รัมย์
2. นางสุนิตา  หันนะเว
 
685 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทะเลิง
2. เด็กหญิงชลธิชา  คำควร
3. เด็กหญิงนัฐธิดา  วงศ์รักษา
4. เด็กหญิงปนัดดา  จองพันสา
5. เด็กหญิงปภาวี  บุตรดีสุวรรณ
6. เด็กหญิงปุณิกา  กิติวนิชยกุล
7. เด็กหญิงพรไพริน  เหล่าเทิบ
8. เด็กหญิงอาภัสรา  พรมวันนา
9. เด็กหญิงเพ็ญจิรา  มูลเสนา
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยศิลป์
 
1. นางบุญล้อม  ยมศรีเคน
2. นางกรกมล  ภาษี
3. นางอนงค์  พงศ์คุณาพร
 
686 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กหญิงจริยาพร  โคช่วย
2. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญวงศ์
3. เด็กหญิงชนิสรา  บุญหล้า
4. เด็กหญิงฐิติมา  จ้ำสิงห์
5. เด็กหญิงปณิดา  เฮงประโคน
6. เด็กหญิงปวิชญา  ป้องสงคราม
7. เด็กหญิงรุจินันท์  อันทรง
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โชคสารคาม
9. เด็กหญิงเกวลิน  กองรัตน์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กองทอง
 
1. นางจิตลัดดา  ภวภูตานนท์
2. นางศิริกาญจน์   ชินวศวกร
3. นางมาลา  อุตสารัมย์
 
687 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 68.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ซ่อนนอก
2. เด็กหญิงพรพนา  บุญหนา
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  วังหิน
4. เด็กหญิงวนิดา  ศิริสงค์
5. เด็กหญิงวาริษา  แสงห้าว
6. เด็กหญิงศุภรัตน์   ชูทอง
7. เด็กหญิงสริตา  ชมรส
8. เด็กหญิงอรนิตา   หดราช
9. เด็กหญิงอาทิตยา   ศิริมนตรี
10. เด็กหญิงอาภัสรา  ทูนกอง
 
1. นายอรุณ  ชัยศักดิ์
2. นางสายทอง  ชัยศักดิ์
3. นายฉัตรชัย  ไชยวงศา
 
688 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 31 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หึกขุนทด
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ใต้อุดม
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนละคร
4. เด็กชายธนดล  แก้วงาม
5. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  อินอนุโชติ
6. เด็กชายรัชชานนท์  ชุลีไธสง
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มาตเลิง
8. เด็กชายศิริพัฒน์  เขตชมภู
9. เด็กชายสิทธิชัย  รัดทำ
10. เด็กหญิงสุภัศศิริ  ภูมิภักดิ์
 
1. นายสุขสันต์  มหาพรหม
2. นายอุทิศ  คงแสนคำ
3. นายชนะ  แสนวิชา
 
689 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เทพโสดา
2. เด็กหญิงนริศรา  เบี้ยไทยสง
3. เด็กหญิงนิภาดา  สงเสริฐ
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมอ่อน
5. เด็กหญิงพรรนิภา  เขียวพรม
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำแก้ว
7. เด็กหญิงพัชรี  อนุฤทธิ์
8. เด็กหญิงภัทราวดี  ปัดกอง
9. เด็กหญิงมนทการต์  แดงดี
10. เด็กหญิงวีณา  บางตำรวจ
 
1. นางเพิ่มพูน  จันสม
2. นางสาวฐิตารีย์  บุตรแก้ว
3. นางสาวปณิดา  ภูคำ
 
690 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  พันธุ์มาตร์
2. เด็กหญิงมินวตรี  พรมโสดา
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  พอสอน
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ชูศรีเสริฐ
5. เด็กหญิงอภิญญา   บุตศรี
6. เด็กหญิงอภิญญา   มุลนี
7. เด็กหญิงอรพรรณ  ประทุมมา
8. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์สด
9. เด็กหญิงอิสรา  เหล่าประเสริฐ
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  ทองนุช
 
1. นายสีทา  คำดี
2. นางบุญยอด  เสติ
3. นางสาววชิราภรณ์  บุตรงาม
 
691 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงจิรัชญาภรณ์  จันทรสอน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุลอัก
3. เด็กหญิงดนกมล  อรรคะเศรษฐัง
4. เด็กหญิงนภัสภรณ์  ยศุตมธาดา
5. เด็กหญิงนลินนิทา  ชมภูโพชน์
6. เด็กหญิงปริยาภรณ์  คำแสนพันธ์
7. เด็กหญิงรมิดา  กนกฆะนะรัตน์
8. เด็กหญิงรัญชิดา  วงศ์สาสดิ์
9. เด็กหญิงวิชชาภรณ์  เดือนเพ็ญ
10. เด็กหญิงศตกมลพัชร  วาทโยธา
11. เด็กหญิงศุภิดา  บุญไชย
12. เด็กหญิงสิริยากร  ขันแก้ว
13. เด็กหญิงสุชาวลี  อันทอง
14. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีเกษ
15. เด็กหญิงเกวลี  เถาว์จันทร์
 
1. นายธกร  ภูถาวร
2. นางสาวภัทยา  เรืองทอง
3. นางสาวภัทฐิรา  จันทะคาม
 
692 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1. เด็กชายณัฐตยา  สีมารักษ์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุรีมาตร
3. เด็กหญิงนิชากร  แก้วพรม
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ปัดลาด
5. เด็กหญิงพรจันทรา  รามัญพงษ์
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โพธิ์ไพร
7. เด็กหญิงรัตนา  ปะตาสะโก
8. เด็กหญิงวราภรณ์   เอี่ยมสูงเนิน
9. เด็กหญิงศิรประภา  ชมพุด
10. เด็กหญิงศิริอารยา  ดาวพันธ์
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มาตแก้ว
12. เด็กหญิงอภัสรา  ทองชมภู
13. เด็กหญิงอัมพวรรณ  ราชเจริญ
14. เด็กหญิงอารียา  แดงดี
15. เด็กหญิงโสวิภา  ศรีพระนาม
 
1. นางชนกพรรณ  แก้วเสน่ห์ใน
2. นางมัลลิกา  กิตติกุศล
3. นายถาวร  นาคทอง
 
693 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เตียจักร์
2. เด็กหญิงณิชชานีย์  แสงเพชร
3. เด็กหญิงทัศนันท์  รักษาภักดี
4. เด็กหญิงธนภร  ศรีชนะวงศ์
5. เด็กชายธรรมภณ  วังหอม
6. เด็กหญิงนัฐมล  เดชศิริ
7. เด็กหญิงภัสรา  ศรอ้น
8. เด็กหญิงรุจิกร  จารุเกียรติ
9. เด็กชายวรรณภูมิ  จันอุบล
10. เด็กหญิงวรัญญา  นามคำภา
11. เด็กชายวีระดล  ทองเงิน
12. เด็กหญิงศิริพิชญา  จันปัญญา
13. เด็กชายอนุชา  หินลิลา
14. เด็กหญิงอาจรีย์  โสภานิช
15. เด็กหญิงแพรไพลิน  ภูสีฤทธิ์
 
1. นางกิตติพร  ทองกอง
2. นางสุกัญญา  เดชบุรัมย์
3. นางลมุล  เสนามาตย์
4. นางสุภาพ  นนทะนำ
 
694 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กหญิงชฎาพร  เหล่าชัย
2. เด็กหญิงชาลิสา  ภูแซ่มโชติ
3. เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยบุดดี
4. เด็กหญิงธันญธรณ์  มุลมิล
5. เด็กหญิงนันท์พนิตา  บุตรแวง
6. เด็กหญิงนุชนรี  ศรีสะอาด
7. เด็กหญิงประภัสสร  คำควร
8. เด็กหญิงพิมลรัตน์  บุตรคำโชติ
9. เด็กหญิงภาวิดา  เทียบดอกไม้
10. เด็กหญิงมานิดา  สุวรรณเพ็ง
11. เด็กหญิงมานิตา  สุวรรณเพ็ง
12. เด็กหญิงวรกานต์  ยามดี
13. เด็กหญิงศศิกานต์  ผลผะกา
14. เด็กหญิงศศิธร  พลเดช
15. เด็กหญิงสไบทิพย์  สุจันทร์
 
1. นายสุรพงษ์  บุตรคำโชติ
2. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
3. นางมงคล  โพธิ์เอม
4. นางสาวพรพิศ  แสนชัย
 
695 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  ดอนโพน
2. เด็กหญิงกรรณวิภา  ทับผา
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยสุวรรณ
4. เด็กชายกิตกาล  แคนดา
5. เด็กหญิงจรัญญา  ไพเราะ
6. เด็กหญิงจิระนันท์  แก้วโพธิ์
7. เด็กหญิงจิราวัลย์  ทบวงศรี
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  ครเพ็ง
9. เด็กหญิงทิวารัตน์  ลอดสอึ
10. เด็กหญิงปิยะดา  กลับกลาง
11. เด็กหญิงภัฎฤดี  ลิละคร
12. เด็กหญิงลลิตา  ตอรัมย์
13. เด็กชายสิทธิพล   พิจารย์
14. เด็กชายสุวิชา  จันเสนา
15. เด็กหญิงอรัญญา  ภาดี
 
1. นางโสภา  พรเพ็ง
2. นางสาวศุภมาศ  พงษ์เจริญ
3. นางพรหมณี  แสนศรี
4. นายไกรสร  มาจอมพล
 
696 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75.4 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  น้อยคำลือ
2. เด็กหญิงซอนญ่า  มาตรา
3. เด็กหญิงฐิภาพรรณ  จันทะกล
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สะแกทอง
5. เด็กหญิงปภาวริน  มาตรา
6. เด็กหญิงพรวิภา  เทพสุระ
7. เด็กหญิงวยุรดา  ไกยสิทธิ์
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ทับทะมาตย์
9. เด็กหญิงวัลภาพร  ไชยประทุม
10. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ทองคำสุข
11. เด็กหญิงสุนิศา  มุริจันทร์
12. เด็กหญิงสุปราณี  นนท์มูลตรี
13. เด็กหญิงสุภัทธิดา  ชุมณี
14. เด็กหญิงเจนจิรา  แดงเปีย
15. เด็กหญิงแพรวา  มาตรา
 
1. นางศุภลักษณ์  ถิรศิลาเวทย์
2. นางจำเนียร  แก้วดวงดี
3. นางดวงจันทร์  น้อยเสนา
 
697 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กหญิงกิตติวัลย์  ลายโถ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงชยาพร  ยะสูงเนิน
4. เด็กหญิงนภัสสร  งามกลาง
5. เด็กหญิงนริศรา  คำบุญเกิด
6. เด็กหญิงนัทนรินทร์  จันทร์ไทย
7. เด็กหญิงนันทนา  ศรีภูชน
8. เด็กหญิงนารีรัตน์  รัตนวัน
9. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเกิด
10. เด็กหญิงพลอยพรรณ  บุราณรมย์
11. เด็กหญิงวารินทร์  คำนวณอินทร์
12. เด็กหญิงสริตา  มาศรี
13. เด็กหญิงสายฝน  แก้วพินิจ
14. เด็กหญิงสิริพร  คุณา
15. เด็กหญิงสุพรรณี  ศิริเวช
 
1. นางประสาร  จันเสนา
2. นางจารุวรรณ  ทิพยชาติ
3. นางสมพร  แก้วบุดดา
4. นางทัศนีย์  ศรีสารคาม
 
698 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายภวรัญชน์  ไชยเทพา
2. เด็กหญิงอริสรา  นามแก้ว
 
1. นายพนมพร  พันธุ์สมบัติ
2. นางณัฏฐนันท์  พัฒนสวัสดิ์
 
699 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงบุษฎี  ภาสอน
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทพิมพ์
 
1. นายจีระเดช  แสนทอง
2. นายพรชัย  แสนทอง
 
700 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิดตาทะเนาว์
2. เด็กหญิงธนพร  สุวอ
 
1. นางสาวภัทฐิรา  จันทะคาม
2. นายธกร  ภูถาวร
 
701 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจินดามณี  ศรีลครไทย
2. เด็กหญิงณัฐวรา  เล็กศรัณยพงศ์
 
1. นายวิรัตน์  พาละเอน
2. นายสุปัน  สุวรรณเมฆ
 
702 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงอนัญญา  เทวโรด
2. เด็กหญิงเลิศฤดี  พลคำมาก
 
1. นายทวี  วงค์นากลาง
2. นางสุชาดา  แสงสิทธิ์
 
703 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กหญิงรัตนา  หนองพร้าว
2. เด็กหญิงศิรินยากร  กุดนอก
 
1. นายเรืองศิลป์  ชาสมบัติ
 
704 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพนละออม 1. เด็กชายกรวิทย์  แสงขุรัง
2. เด็กชายธีรพล  หารเสนา
 
1. นายอร่าม  รักษาบุญ
 
705 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1. เด็กหญิงนุชนาถ  แบวงษ์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  นามบุดดี
 
1. นายสมบัติ  โกษา
2. นายสมพล  อุทัยดา
 
706 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กหญิงณิชา  คำเมลี
2. เด็กหญิงศิรินาถ  มณีกัญย์
 
1. นางลักขณา  ฮาดวงษา
2. นางพานทอง  ประจันตะเสน
 
707 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 1. เด็กหญิงชุติภา  จันทมนตรี
2. เด็กหญิงสงกรานต์  บุญอยู่
 
1. นางสุวลี  พูนผล
2. นางสาวอาพากูล  ทัพธมาตร
 
708 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงชลธิดา  แสนอามาตย์
2. เด็กหญิงชลิดา  แสนตลาด
 
1. นายสมชาย  พรรณะ
2. นางสมร  พรรณะ
 
709 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 1. เด็กหญิงชลิดา  ถาบุรี
2. เด็กหญิงวิภาวี  อุปลัง
 
1. นายนริศ  สาลาสุตา
2. นางรินรดา  วิริยะ
 
710 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงพิชญ์ชนก  แสงสวย
2. เด็กหญิงพิยะดา  พรพา
 
1. นางสาวปวีณา  มิละถาโก
2. นางสุจิตร  โตน้ำ
 
711 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  วัดระดม
2. เด็กชายอนุชาติ  ชัยแสน
 
1. นายพิชิต  อุปแสน
 
712 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 1. เด็กชายชัยกรณ์  ศรีพา
2. เด็กหญิงอริศรา  มาลาหอม
 
1. นายสารสินธุ์  นนทโส
2. นายสำเนียง  วิชัยภูมิ
 
713 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ดอบุตร
2. เด็กหญิงธัญญาพร  ศรีบุญเรือง
 
1. นายวิชาญ  อ่อนบัวขาว
 
714 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลมสมบุตร
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองใบ
 
1. นายยุวฤทธิ์  พันหอม
2. นางชญาภา  ขันทะมูล
 
715 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงพันนา
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  บุญตาระวะ
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์ราช
2. นางสุเมตตา  จันทร์ราช
 
716 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงชรัญญา  ยอดน้ำคำ
2. เด็กหญิงสโรชา  แก้วลา
 
1. นายเกษมสุข  พรหมวิอินทร์
2. นายทรงคุณ  ลิไทสง
 
717 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 1. เด็กหญิงปาณิสรา  วัดแก้ว
2. เด็กชายอดิเทพ  พิมพาเรีือ
 
1. นายพีรพล  โรจรัตน์
2. นางอรดี  โรจรัตน์
 
718 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อ่อนโพธา
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วอินทร์
 
1. นายบุญเหลือ  ไชยรงศรี
 
719 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงพรชิตา  พศพิมพ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เสนาดี
 
1. นายเสถียร  ทศภา
 
720 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กชายนครินทร์  ภูธาตุเพชร
2. เด็กหญิงมินทราพร   ภูธาตุเพชร
 
1. นายอัครพล   แก้วสากล
2. นางสาวฉันทะนา  ม่วงแสน
 
721 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงวริศรา  ชิณแสน
2. เด็กชายศรายุทธ  พรมเกาะ
 
1. นายชาติชาย  โหรากุล
2. นายอัครเดช  อัครวิสุทธิเจริญ
 
722 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายวัชรากร  ธงเอก
2. เด็กชายศุภกิจ  มูลศรี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  จันทะรัง
2. นางอ้อยทิพย์  จันทเขตต์
 
723 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงจิราพร  ภูชุม
2. นางสาววราภรณ์  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสุภาพ  นนทะนำ
2. นางลมุล  เสนามาตย์
 
724 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กชายธีรภัทร  ซ้ายยศ
2. เด็กชายรักเกียรติ  สีขวา
 
1. นายทรงรัตน์   ศรีสารคาม
2. นางพิชชาภรณ์   ปะตังถาโต
 
725 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. นายวิษณุ   แซ่ฮุ่น
2. นายเอกลักษณ์  เกตุมาลา
 
1. นางเรียบ  รัชสมบัติ
2. นางนภัสภรณ์  ภูถูกเงิน
 
726 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กชายขวัญ  อิ่มไพร
2. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีสร้อย
 
1. นายอดุลย์  ศรีราช
 
727 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 1. นางสาวกนกวรรณ  วรรณเวศ
2. นางสาวอัญชุลีพร  ฉอ้อนศรี
 
1. นางสาวศิริญญา  เหล่าสะพาน
2. นางสาวอินทิรา  ศรีอรุณ
 
728 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายนิคม  ปัจจาเนย์
2. เด็กชายอนุชา  คงแสนคำ.
 
1. นายมารวย  พิศโฉม
 
729 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายศศิธร  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  มนัสโส
 
1. นายไพรัตน์  ทบเทิบ
2. นางยุพดี  ประนัดทา
 
730 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงจินตนา  ขานหมัก
2. เด็กหญิงพัทราภรณ์  นนทวงษฺ์
 
1. นายวินัย  ดวงภูเมฆ
 
731 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายนิรุต  กาลิพล
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  แสงห้าว
 
1. นายศุภโชค  มุระดา
2. นายสุทธิเกียรติ  ธารโสธร
 
732 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กชายชัยชนะ  ปัดทุม
2. นายวิทิต  คำด้วง
 
1. นางสมหวัง  เทียบแสง
 
733 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอรนลิน  จันทะนาม
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันดาหงษ์
 
734 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงฑิติยา  ชูภักดี
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
735 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงพรยะมล  ยะวร
 
1. นางมณีรัตน์  แฝงยงค์
 
736 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. เด็กชายอำพล  อ่อนดี
 
1. นายอภิสิทธิ์  อรรคฮาตสี
 
737 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
 
738 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก่นแก้ว
 
1. นางทองคำ  รันศรี
 
739 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กชายยุทธนา  ภวภูตานนท์
 
1. นางสาวกรองแก้ว  เชื้อเผือก
 
740 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1. เด็กหญิงญานิสา  เที่ยงภักดิ์
 
1. นางวิเนียนเก้ว  เที่ยงภักดิ์
 
741 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  วะมะพุทธา
 
1. นายสมบูรณ์  ทศภานนท์
 
742 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงพรรณธร  วาจาลีย์
 
1. นางสาวปิยะธิดา  คุณะดิลก
 
743 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองสิม 1. เด็กชายศักรินทร์  ชาภักดี
 
1. นายธวัช  เจียมใจ
 
744 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงนัธอร  ไพรัตน์
 
1. นายทรงศิลป์  ศรีจันทร์
 
745 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 1. เด็กหญิงศิริมณี  ชินศรี
 
1. นายสฤษฎ์  คำรินทร์
 
746 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านบกพร้าว 1. เด็กชายธนา  ใจซื่อ
 
1. นายสุไพวิรัตน์  นุ่นนาแซง
 
747 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  ทองลา
 
1. นายจักรี  ไชยมงค์
 
748 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงณัฐฐิฌา  ศรีคลัง
 
1. นางอ้อยทิพย์  จันทเขตต์
 
749 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงจตุรัตน์  อันสา
 
1. นางสวาส  นาทันตอง
 
750 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงวรรณณิชชา  ธรรมศรี
 
1. นางจงรักษ์  เข็มพิลา
 
751 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบุญเรือง
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
752 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงปณิธ์วดี  แก้วจันทรา
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
753 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1. เด็กชายวุฒิชัย  สินชัย
 
1. นายนิคม  เทียงปา
 
754 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกฤธิพงษ์    จันปัญญา
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
 
755 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กชายธนกร  โคตมูล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันใต้
 
756 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ก่านแก้ว
 
1. นายชนะ  แสนวิชา
 
757 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70.5 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์จำนงค์
 
1. นางสาวปิยะธิดา  คุณะดิลก
 
758 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองสิม    
759 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กชายภูรินทร์  วิราศรี
 
1. นางสาวมารศรี  แสงตะวัน
 
760 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กหญิงณาลิน  ลันสี
 
1. นางจิตติมา  พิริยะวิไล
 
761 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ทาน้อย
 
1. นางพัชราภาณ์  ขันศรีมนต์
 
762 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุบสุวรรณ
 
1. นายทรงศิลป์  ศรีจันทร์
 
763 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงมัณฑนา  รางศรี
 
1. นายจรัส  พาเหลี่ยม
 
764 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงศิริประภา  ธุระทำ
 
1. นางอ้อยทิพย์  จันทเขตต์
 
765 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงสาวิตรี  อุทัยมา
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
 
766 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายเกษม  ดาลัด
 
1. นางสุภาพ  นนทะนำ
 
767 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงนวิยา  คำวิแสง
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
768 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายภานุวิชญ์  ขันลุน
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงตีรณา  แสนคำภา
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันดาหงษ์
 
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  บรรณสาร
 
1. นางสาวปิยะธิดา  คุณะดิลก
 
771 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงนันนิภา  อำพิมพ์
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
772 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แสนชมภู
 
1. นางปิยนุช  นามคุณ
 
773 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงนัธอร  ไพรัตน์
 
1. นายทรงศิลป์  ศรีจันทร์
 
774 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายธนสิทธิ์  ทินเกิ๊ก
 
1. นางเพ็ญประภา  สว่าง
 
775 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กชายธนาพร  ทัพโยธา
 
1. นางสวาส  นาทันตอง
 
776 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กหญิงพรนภากาญ  เคนอ่ำ
 
1. นางนิยม  อุพลเถียร
 
777 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีสุพรรณ
 
1. นางสาวจีรนันท์  เหง้ามูล
 
778 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
 
779 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายธีรภัทร์  ภูชุม
 
1. นางสุกัญญา  เดชบุรัมย์
 
780 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 1. เด็กชายเทพทัต  อุทัยดา
 
1. นางวาสนา  อามาตย์
 
781 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงพิชามญธุ์  น้อยตรีมูล
 
1. นายปรีชา  ภวภูตานนท์
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ขันแก้ว
 
1. นางอัมพร  เข็มพรมมา
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายคมกริข  จันทะเคน
 
1. นายผดุงศิลป์  แสนยะบุตร
 
784 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงสศิธร  จับตะเฆ้
 
1. นางนริดา  ลาดโฮม
 
785 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองสิม 1. เด็กหญิงวริศรา  บุราณมูล
 
1. นายธวัช  เจียมใจ
 
786 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กชายอภินันท์  ปานโหน่ง
 
1. นางทองใส  อุทัยคำ
 
787 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 21 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 1. เด็กหญิงริษา  จันทร์แก้ว
 
1. นางละมูล  นาสุริวงศ์
 
788 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 21 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กหญิงสนิตา  เสนาคุณ
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
 
789 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายบารมี  มูลยาพอ
 
1. นางอาวร  ทองชมภู
 
790 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายธฤษวรรณ  สุวรรณ
 
1. นายจรัส  พาเหลี่ยม
 
791 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงหยดเทียน  แทนออมทอง
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
792 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนนา 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  วรรณภักดี
 
1. นางจุฑามาศ  การดี
 
793 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91.2 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงกวิสรา  ศรีภูวงษ์
 
1. นายปริญญา  ธัญทะพิพงศ์
 
794 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงมินตา  อะโน
 
1. นางจงรักษ์  เข็มพิลา
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงสถิตาภรณ์  ทัพโยธา
 
1. นางสวาส  นาทันตอง
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ตะวัน
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
797 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1. เด็กชายวันเฉลิม  ทาวี
 
1. นางวิเนียนแก้ว  เทียงภักดิ์
 
798 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 1. เด็กชายจตุพล  ผิวคำ
 
1. นายพีรพล  โรจรัตน์
 
799 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85.4 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 1. เด็กชายเอกราช  พรหมนอก
 
1. นางสาวปิยะธิดา  คุณะดิลก
 
800 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1. เด็กหญิงพิมพ์พา  แซ่โซ้ง
 
1. นางดวงใจ  อุตรินทร์
 
801 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายกฤษดา  อภัยโคตร
 
1. นางจิรภา  โมกขันธ์
 
802 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  วรรณสิทธิ์
 
1. นายวีระชัย  ยังสี
 
803 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83.6 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงวิมนศิริ  ภูทัดดวง
 
1. นางสาวกชพรรณ  กุลภัทรเมธา
 
804 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83.2 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิชาสวัสดิ์
 
1. นางอุดมศรี  วิชัยคำจร
 
805 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82.8 ทอง 16 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  กลมเกลียว
 
1. นางกัณหา  ศรีประเสริฐ
 
806 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81.8 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงอนุสรา  เพียรหัตถ์
 
1. นายชนะ  แสนวิชา
 
807 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กชายเศกสันต์  อรรคเศรษฐัง
 
1. นางสุภรัตน์  เพื่อนสงคราม
 
808 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  รักภักดี
 
1. นายถวิล  ชินวรรณ
 
809 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78.4 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทิพราช
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
 
810 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77.6 เงิน 21 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ตะติยรัตน์
 
1. นางอรุณี  เนาวโรจน์
 
811 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77.2 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองสิม 1. เด็กหญิงสุภาพร  ดวงพิทักษ์
 
1. นายธวัช  เจียมใจ
 
812 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินทร์แป้น
 
1. นายทรงศิลป์  ศรีจันทร์
 
813 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงตะวัน  แก้วกันยา
 
1. นางทัศนีย์  อนันตวุฒิ
 
814 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงนพรัตน์   พลแสน
 
 
815 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สายกลาง
 
1. นายประศาสน์  ไชยคำภา
 
816 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ศิลปคิด
 
1. นายไพรัตน์  ทบเทิบ
 
817 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. นายอภิราช  ดีวงษ์
 
1. นางนงนภัส  แน่นอุดร
 
818 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุวิชญา  สุวรรณทัต
 
1. นายสมตระกูล  แจ่มหม้อ
 
819 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายโชคทวี  เพ็งราช
 
1. นายชัยชาญ  ศรีกุลคร
 
820 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กชายธีรศักดิ์   แก้วพูล
 
1. นายเพิ่มศักดิ์   จันทร์ทอง
 
821 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กชายกฤษณะ  สวาทพงษ์
 
1. นายวินัย  ดวงภูเมฆ
 
822 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายอดิศร  สีแล
 
1. นายปราโมทย์  เมธาธีระวัฒน์
 
823 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงโขมพัตร์  เดชบุรัมย์
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
824 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 1. เด็กหญิงยุพาพร  ภาระไพ
 
1. นายประศาสน์  ไชยคำภา
 
825 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายชิตพล  เสนานันท์
 
1. นางสุภาพ  นุริตานนท์
 
826 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กชายสุริยา   โยธาภักดี
 
1. นางสาวไพรวัลย์   คำสะอาด
 
827 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงเกษราพร  หล้ามณี
 
1. นายชัยชาญ  ศรีกุลคร
 
828 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภูสีฤทธิ์
 
1. นางสมประสงค์  ชัยอินทร์
 
829 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายก้องภพ  ก้อนสิน
 
1. นางศุภวัลย์  น้อยประดิษฐ์
 
830 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โนวะ
 
1. นางนิตยา  โกษาทอง
 
831 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  ปุริสา
 
1. นายนิวัฒน์  ภูพานา
 
832 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงพีรยา   ชอระชาญ
2. เด็กชายสมจิตร   ปาละนิจ
 
1. นางสาวศิริรัตน์   อินทุรัตน์
2. นางสาวพุทธชาติ   พิมพิสนธ์
 
833 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แสนบุดดา
2. เด็กหญิงวริศรา  สมหมาย
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันดาหงษ์
2. นางจงรักษ์  เข็มพิลา
 
834 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 1. เด็กหญิงรัชฎา  ทำลา
2. เด็กหญิงอรนันท์  แสนจันทร์
 
1. นางไพฑูรรัตน์  ทองคำ
2. นางสาวพิชญาพร  มูลนี
 
835 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายวรชัย  พลเดช
2. เด็กชายวรวุฒิ  ไชยแสนสวด
 
1. นางอัมพร  วงศ์ศรีอาจ
2. นางสาวกมลวรรณ  เกตุภูงา
 
836 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 1. เด็กหญิงสุลันญา  คลังแสง
2. เด็กหญิงอรอนงค์  คำดี
 
1. นางปิยวรรณ  ปาโส
2. นายเรืองเดช  สีหาอินทร์
 
837 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายธีรเทพ  ถิตย์กิจ
2. เด็กหญิงพรนิภา  หอมเย็น
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
838 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   อนุเวช
2. เด็กชายวีรภัทร  อุทัยสา
 
1. นางอัมพวัน  ภารสำเร็จ
2. นางสำรวย  คันธา
 
839 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  แสงคำ
2. เด็กชายฐิติกร  สาดแล่น
 
1. นางสาวเบญจมาศ  วรรณปะเข
2. นายแก่น  บุริวัน
 
840 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1. เด็กชายตันติกร  ด้วงคำจันทร์
2. เด็กชายศิรนันท์  จันสุ
 
1. นางมณี  ทองหล่อ
2. นายชัยรัตน์  วรามิตร
 
841 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะสุข
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อันทะนันท์
 
1. นางสุภาภรณ์  อุทาทิพย์
2. นางสาวกาญจนี  มะณีฉาย
 
842 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ปรียานนท์
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ทัพโยธา
 
1. นางวนิดา  ยศพล
2. นางรันดร  โคตรสังข์
 
843 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปรีพูล
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์  แสนชัย
 
1. นางประทวน  บุตรคำโชติ
2. นางสาวธนัญภรณ์  ศุภตรัยวรพงศ์
 
844 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วาวิไลย์
2. เด็กหญิงอธิกานต์  สุขใจ
 
1. นางสาวลักขณา  อันทะนัย
2. นางสาวิตรี  วุฒิสาร
 
845 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เทียกสม
2. เด็กหญิงรัชดาพร  จันสด
 
1. นางทองสุก  อมรสิทธิกุล
2. นางสาวอลิษา  คำสุโพธิ์
 
846 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กหญิงราตรี  รักภักดี
2. เด็กชายวรชัย  พิมณวัน
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
2. นางสาวกัญญพัฒน์  จักนารายณ์
 
847 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงพัชราภา  ยิ้มพันธ์วงษ์
2. เด็กหญิงอารียา  จุดตะโน
 
1. นางนันทิยา  นามเต
 
848 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงชาลิณี  ปัจฉิมมา
2. เด็กหญิงสุธิดา  ธุระทำ
 
1. นางอ้อยทิพย์  จันทเขตต์
2. นางอัมพร  ดวงอัน
 
849 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 1. เด็กหญิงภิตติยาภรณ์  รุ่งวรางค์รัตน์
2. เด็กหญิงอโรชา  วงศ์ชารี
 
1. นายสฤษฎ์  คำรินทร์
 
850 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปะวะเข
2. เด็กหญิงสุวิมล  จันทคาม
 
1. นายนภัทร  เวียงบาล
 
851 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงวิชุอร  อ่อนจันทร์
2. เด็กชายเจษฎา  วังหิน
 
1. นางวิจิตรา  พฤกษ์อุดม
2. นางพิกุล  ทองใบ
 
852 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงรักตาภา  ดีศรี
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปายันต์
 
1. นางกรณิกา  บุญมั่ง
2. นางธัญลักษณ์  ดาวศรประศาสน์
 
853 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 1. เด็กหญิงปภัสรา  ฤาชา
2. เด็กหญิงวิภาดา  เหล่าต้น
 
1. นางจิตรา  ศรีสารคาม
2. นางยุวดี  วงษ์ชารี
 
854 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธนนันท์  วงศามณีรัตนา
2. เด็กหญิงปภัทรลดา  เชื้อเผือก
 
1. นางจงรักษ์  เข็มพิลา
2. นางสาวพรสวรรค์  จันดาหงษ์
 
855 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1. เด็กชายพงศกร  คำบุญเกิด
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สำเนียง
 
1. นางมณี  ทองหล่อ
2. นายชัยรัตน์  วรามิตร
 
856 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หม่อยปู้
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงชารี
 
1. นางเสริมศรี  นูพิมพ์
2. นางเสริมศรี  นูพิมพ์
 
857 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนนา 1. เด็กหญิงจิราพร  เนื่องวงษา
2. เด็กหญิงพรรณิภา  จันทรามิ
 
1. นางนิรพร  วิมูลอาจ
2. นางสนิท  ภูดวงจิตร
 
858 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกิตติมาวดี  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วลังกา
 
1. นางสาวจีรนันท์  เหง้ามูล
2. นางอ้อมใจ  บุญหล้า
 
859 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงรพีพร  ชมพูหลง
2. เด็กหญิงศศิกานต์   บรรเทา
 
1. นางสาวกชพรรณ  กุลภัทรเมธา
 
860 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนริศรา  นันทะแสน
2. เด็กหญิงพัชนี  แสนท้าว
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
2. นางอนงค์  สิทธิสาร
 
861 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญวิจิตร
2. เด็กหญิงอารยา  กุหลาบโชติ
 
1. นางสวาส  นาทันตอง
 
862 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  มูลแก่น
2. เด็กหญิงเมธินี  พลเรือง
 
1. นางนิตยา  ทัพเจริญ
 
863 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กชายศุภกร  สมเทพ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ขาลศรี
 
1. นายธีระพงษ์  จันทรเสนา
2. นางสาวนิตยา  สนิทลุน
 
864 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1. เด็กหญิงวิภาดา  อุทัยเรือง
2. เด็กหญิงสุมินตรา  แสนท้าว
 
1. นางสำลี  คงแสนคำ
 
865 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กหญิงปณิดา  ศิริภักดิ์
2. เด็กหญิงอรพินธุ์  คนคง
 
1. นางรัจนา  คนคง
2. นางสวาท  สัตย์ญารักษ์
 
866 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ภูวา
2. เด็กหญิงเกศกนก  วันทาแท่น
 
1. นางชุมพร  พิณรัตน์
 
867 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายกฤษดา   ชินคำ
2. เด็กชายกิตติกร   ชมพู
 
1. นางพุทธชาติ   พิมพิสนธ์
2. นางวัฒนา   วงศ์คุลี
 
868 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กหญิงณฤดี  นิมิต
2. เด็กหญิงสายสวรรค์  ขยัน
 
1. นางสิวิไล  ปะมะโข
2. นางพานทอง  ประจันตะเสน
 
869 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงบุษกร  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวปิยะธิดา  คุณะดิลก
2. นางภษร  พรหมอยู่
 
870 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์   มาตรา
2. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ   กลมเกลียว
 
1. นางสาวิตรี  จันทมนตรี
2. นางกัณหา  ศรีประเสริฐ
 
871 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กหญิงปนิดา  วงศ์นอก
2. เด็กหญิงพัฐสุดา  เพียดจันทร
 
1. นางทองสุก  อมรสิทธิกุล
2. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
 
872 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายธีระดนย์  ไตรศิริวาณิชย์
2. เด็กชายศรชัช  สังฆ์สุข
 
1. นายปริญญา  ธัญทะพิพงศ์
 
873 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เซ็นตะคุ
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  จันทร์สม
 
1. นางรพีพรรณ  พงษ์กุล
 
874 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงปรีรันยา  จันทะเกต
 
1. นางจิตติมา  พิริยะวิไล
2. นางวิบูลลักษณ์  สุขแป
 
875 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกรุงธน  องคะสิน
2. เด็กหญิงจินตนา  คำมูล
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
2. นางอนงค์  สิทธิสาร
 
876 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมชาญ 1. เด็กหญิงรดามณี  ยอดเพชร
2. เด็กหญิงศศิมา  สิงหรณ์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  มูลศรีทา
2. นางสาวรุ่งทิวา  รัดทำ
 
877 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. นางสาวอภิญญา  วุฒิสาร
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
878 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 1. เด็กชายวรวุฒิ  เสนาเทพ
 
1. นายประศาสน์  ไชยคำภา
 
879 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายพิชญ์  แก้วใส
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
880 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมชาญ 1. เด็กหญิงหัตถวดี  จันลา
 
1. นายบุญกอง  ศิริมาตย์
 
881 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายสิริภูมิ  วังหอม
 
1. นางสุภาพ   นนทะนำ
 
882 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. นางสาวชาชานันท์  หลงศรี
 
1. นางกาญจนารถ  พรรรพราว
 
883 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กชายธวัชชัย  ถิ่นวิลัย
 
1. นางนงนภัส  แน่นอุดร
 
884 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย  ไขลี
 
1. นายวัชรินทร์  อะสุรินทร์
 
885 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กหญิงอรทัย  หอมหวน
 
1. นางวลัยลักษณ์  ชมรส
 
886 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กชายสุพัฒน์  จุลม่วง
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  จันทร์ทอง
 
887 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงเมทินี  บุญมี
 
1. นายไพรัช  ทบเทิบ
 
888 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายปริญญา  เลิศฤทธิ์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ไชยวิโรจน์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  มาตรา
 
1. นางประทานพร  จุลชีพ
2. นางอัญชลี  ประทุมเวียง
 
889 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กหญิงดาริณี  บุรีนอก
2. เด็กหญิงพิชญาพร  ศรีจันทรเวียง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุรีนอก
 
1. นายทองพุทธ  ศรีกะกุล
2. นางรจนาพร  อาจชมภู
 
890 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบกพร้าว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขล้วน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันบัติ
3. เด็กหญิงรัตติกานต์  เนาวะราช
 
1. นางรำไพ  มะปะเต
2. นายสุไพวิรัตน์  นุ่นนาแซง
 
891 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงชลธิชา   นนยะ
2. เด็กหญิงวนัชพร  ผลแก้ว
3. เด็กชายอนุชิต  เทวโรด
 
1. นายไพฑูรย์  บุญน้อย
2. นายอภิชาติ  พลหาญ
 
892 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ทาริยะชัย
2. เด็กชายพิจิก์  อุดมสันต์
3. เด็กชายยศภัทร  สีสม
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางนิยม  อุพลเถียร
 
893 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนนา 1. เด็กชายปีใหม่  ใจเรา
2. เด็กชายยุทธกานต์  ทับศรีแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธิษา  บุญเรือง
 
1. นางสนิท  ภูดวงจิตร
 
894 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศึกษากิจ
2. เด็กหญิงอรอุมา  ทาราช
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทารแพน
 
1. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
2. นางอัจฉรา  อ่อนจินดา
 
895 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ตะนัยศรี
2. เด็กหญิงณัฐศินี   จันคูนอก
3. เด็กชายสุติพงษ์  อุทัยมา
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
2. นางพัชรา  พลเยี่ยม
 
896 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กชายจิรายุ  นาชัยยา
2. เด็กชายนิติศาสตร์  อันทองลา
3. เด็กชายปิยะภูมิ  กิตติชัยยุทธกุล
 
1. นางวนิดา  ยศพล
2. นางรันดร  โคตรสังข์
 
897 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กชายพันแสง  โสพัฒน์
2. เด็กชายวรเวช  ทนาฤทธิ์
3. เด็กชายอภิมงคล  ชื่นชม
 
1. นายบันดล  อรุณเรือง
2. นายวรพจน์  ใหม่คามิ
 
898 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ทันบาล
2. เด็กหญิงปาริชาต  มะสิกรรม
3. เด็กชายพัชรพล  หาชัย
 
1. นางจิตติมา  พิริยะวิไล
 
899 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นวนนอก
2. เด็กชายนภัทร  พัฒเพ็ง
3. เด็กหญิงปาลิตา  บวชสันเทียะ
 
1. นางสาวพุทธา  ไชยศรีทา
 
900 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนมัธยมชาญ 1. เด็กชายธนภัทร์  เฉิดดิลก
2. เด็กชายธนาธิป  ปัญหาฤทธิ์
3. เด็กชายอนันต์  แสงจันทร์
 
1. นางวรรณรัตน์  มูลศรีทา
2. นางสาวดารารัตน์  สีหนาท
 
901 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กหญิงจีรานันท์  ดวงพรม
2. เด็กหญิงพิศมัย  คำพิพจน์
3. เด็กชายวีรพล  เพิ่มชูชีพ
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  อุทัยแพน
2. นางอรัญ  สรวงชัยภูมิ
 
902 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. เด็กชายขวัญมงคล  สำแดงอาจ
2. เด็กชายฐิติภูมิ  ไปบน
3. เด็กชายภูวฤทธิ์  นรชาญ
 
1. นางสุภาภรณ์  อุทาทิพย์
2. นางสาวกาญจนี  มะณีฉาย
 
903 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  วันสาสืบ
2. เด็กหญิงอริศรา  ศรีคลัง
 
1. นางอ้อยทิพย์  จันทเขตต์
 
904 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายกรวิทย์  บุดสีสวย
2. เด็กชายนวพล  โตมร
3. เด็กชายเจษฎา  วังหิน
 
1. นางวิจิตรา  พฤกษ์อุดม
2. นางจรรยา  ศิริบำรุง
 
905 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนชัย
2. เด็กชายธนัญไชย  ธนาคุณ
3. เด็กชายนัทธพงศ์  พลเดช
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางจิรภา  โมกขันธ์
 
906 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1. เด็กหญิงชนิดา  คุณพรม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยคำภา
3. เด็กหญิงวริศรา  ใจดี
 
1. นางมณี  ทองหล่อ
2. นายชัยรัตน์  วรามิตร
 
907 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายนวพล  กางโหลน
2. เด็กชายภูริวิชญ์  ทารา
3. เด็กหญิงวันที่  ธนสีลังกูร
 
1. นางจงรักษ์  เข็มพิลา
2. นางสาวพรสวรรค์  จันดาหงษ์
 
908 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันปัญญา
2. เด็กหญิงจิรพัชร  ชัยเจริญ
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์  พันธ์มี
 
1. นางอัญชลี  ประทุมเวียง
 
909 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 1. เด็กชายภูริพัฒน์  รักษานวล
2. เด็กหญิงรพีภัทร  พานนท์
3. เด็กหญิงวริศรา  บุญหล้า
 
1. นางปิยวรรณ  ปาโส
2. นายเรืองเดช  สีหาอินทร์
 
910 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นิลรักษา
2. เด็กหญิงธิตินันท์  ศรีประโคน
3. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  พิมทอง
 
1. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
2. นางทองสุก  อมรสิทธิกุล
 
911 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กชายณัฐกิต  มูลวงศ์
2. เด็กชายฤทธิพร  ซิซา
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ชมเหิม
 
1. นางรัจนา  คนคง
2. นายสุเทพ  ฤาชา
 
912 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กชายกิติภูมิ  กระราชเพชร
2. เด็กชายนวพล  คำควร
3. เด็กชายสันติภาพ  สิงห์ป้อง
 
1. นายประสิทธิ์  แสงทอน
2. นางสาวธนัญภรณ์  ศุภตรัยวรพงศ์
 
913 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กชายปรีชา  แสนราชา
2. เด็กชายภัทรพล  สันโดษ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีอุทา
 
1. นางบุญเพ็ง  รักษาภักดี
2. นางมาลี  ดีสุรกุล
 
914 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  นารีจันทร์
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  มีหา
3. เด็กชายวิทวัส  มีหา
 
1. นางจิตติมา  พิริยะวิไล
 
915 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงพัชราภา  พลจ่า
2. เด็กหญิงศศิธร  ศิริขันธ์แสง
3. เด็กหญิงสุนิสา  จงเทพ
 
1. นางนงค์รัก  ทิพย์โยธา
2. นายวีระชัย  ยังสี
 
916 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ปักเขมะยา
2. เด็กชายสรศักดิ์  เทพสำราญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชะลุนรัมย์
 
1. นางมาลา  อุตสารัมย์
2. นายอุทิศ  คันธา
 
917 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงละออง  ไชยบล
2. เด็กชายเกรียงไกร  วรรณทอง
3. เด็กชายเสริมพันธ์  รัดสีสม
 
1. นางสวาส  นาทันตอง
2. นายนิคม  จันทะปิตตา
 
918 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. เด็กชายกฤษณะ  พณะชัย
2. เด็กชายจิรายุ  สอจินดา
3. เด็กชายสุรศักดิ์  เนื่องศรี
 
1. นางสุภาภรณ์  อุทาทิพย์
2. นางสาวกาญจนี  มะณีฉาย
 
919 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงญาริณฏา  สิริพัฒนโชติ
2. เด็กหญิงศตนัน  สังฆ์สุข
3. เด็กชายเผด็จ  ปาเส
 
1. นายปริญญา  ธัญทะพิพงศ์
 
920 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 1. เด็กหญิงรัติพร  ลาดเลียง
2. เด็กชายอธิบดี  ทัดทาน
3. เด็กชายอานนท์  ศรีโคตร
 
1. นายวรรณชัย  ทองคำ
2. นางสาววงเดือน  วงชารี
 
921 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเป้า 1. เด็กหญิงกฤษณา  รุ่งโชติ
2. เด็กหญิงศศิภา  พฤกษา
3. เด็กหญิงสุวนันท์  โยเหลา
 
1. นางอาทิตยา  ปานเพ็ชร
2. นางทิพวัลย์  ภารา
 
922 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ 1. เด็กหญิงจิตพร  ไชยสุมัง
2. เด็กชายธีรถัทร  หอมเงิน
3. เด็กหญิงปวีณา  ไต้ศีรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงอินทร์
2. นางสถาพร  นาเมืองรักษ์
 
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายณพวีร์  บุญศรีอนันต์
 
1. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
 
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันวิเศษ
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงชลรัตดา  มาตรมูล
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
926 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จาดแหยม
 
1. นายสมตระกูล  แจ่มหม้อ
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงดลพาห์  ภูสอดเงิน
 
1. นายวุฒิภัทร  วงศ์แก้ว
 
928 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แดนวงดร
 
1. นายวิสุทธิพงศ์  แดนวงดร
 
929 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวลีพร  จาดแหยม
 
1. นายสมตระกูล  แจ่มหม้อ
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงรัชนี  จันทาอ่อน
 
1. นางนงเยาว์  พลวิบูลย์
 
931 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกฤษณา  สาพิมาน
2. เด็กหญิงกวินทรา  ด่านศักดิ์ชัย
3. เด็กหญิงฐานิตา  จันสด
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  แดนวงดร
5. เด็กหญิงธนาวดี  แซ่ชื้อ
6. เด็กหญิงปาณิสรา  พิเมย
7. เด็กหญิงพิชญาวี  ลามะให
8. เด็กหญิงวิมลนันท์  ขันแข็ง
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
2. นางนงเนตร  ลมชิด
3. นายวิสุทธิพงศ์  แดนวงดร
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ลาวัลย์
2. เด็กหญิงการะบุหนิง  ศรีอุดร
3. เด็กชายณัชพล  เหล่าสมบัติ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  นารถศิลป์
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  มุ่งหมาย
6. เด็กชายทัตพงศ์  โอษะคลัง
7. เด็กชายธนกร  เพ็งสวรรค์
8. เด็กหญิงนิรินธร  คำนุ
9. เด็กชายปฏิพัทธ์  คำสา
10. เด็กหญิงปนิตา  จันทรจตุรภัทร
11. เด็กหญิงปานระวี  จันทริมา
12. เด็กชายพชรมงคล  ดลโสภณ
13. เด็กหญิงพันนิดา  พยุหะ
14. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  กุทอง
15. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ไชยรงศรี
16. เด็กหญิงลีลาวดี  โกมาสถิตย์
17. เด็กหญิงวรรัตน์  จันทมูล
18. เด็กหญิงสิปาง  สีบุญเรือง
19. เด็กหญิงอรณิชชา  ลาวัลย์
20. เด็กชายเก่งก้าวหน้า  พิลาชัย
 
1. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
2. นายมนัสพงศ์  ภูบาลชื่น
3. นางเสาวรี  ภูบาลชื่น
4. นายปริญญา  ธัญทะพิพงศ์
5. นายสนธยา  เตชะแก้ว
6. นายจงกร  หารประชุม
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. นายกฤษฎา  วงตาคำ
2. นางสาวกัลญารัตน์  ลาวงค์
3. นายญาณวัฒน์  ละครไชย
4. นายนัฐวิชย์  เหล่ากวางโจน
5. นายสุรชาติ  ไชยสังกา
6. นายโชคเฉลิม  วันนา
 
1. นายเฉลิมพร  งิ้วกลาง
2. นายวีระชัย  พุทธดิลก
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชุ่มเย็น
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  น้ำชา
3. เด็กหญิงจิตติมา  รุ่งโชติ
4. เด็กหญิงจินตหรา  สุขรัตน์
5. เด็กชายนัทพงษ์  ถุงแก้วหงษ์
 
1. นายอานนท์  ซ้อนพิมาย
 
935 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายสงกรานต์  สิทธิจันทร์
 
1. นายศุภโชค  มุระดา
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. นายทินกรณ์  วานิชเจริญกุล
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายเอกราช  มั่งมี
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
938 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแดง 1. เด็กหญิงวิชุอร  ภิบาลสิงห์
 
1. นางสาวฐิตินันท์  คำแหงพล
 
939 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พลแสน
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
 
940 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงวิลัย  อรัญเวศ
 
1. นางศุภวัลย์  น้อยประดิษฐ์
 
941 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงโศรยา  คำใสสุข
 
1. นางนภัสภรณ์  ปรากฎซื่อ
 
942 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญหล้า
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
943 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทะมาร
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
944 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กหญิงพิมพิศา  บุญหล้า
 
1. นางพิกุล  สารปรัง
 
945 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  พรบัญฑิต
 
1. นายทองมี   ชุ่มอภัย
 
946 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1. เด็กชายนทีธร  โรจนวกร
 
1. นางอรทัย  เหล่าสะพาน
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กชายอัจฉริยะ  ไชยบล
 
1. นางลักขณา  ฮาดวงษา
 
948 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กชายนภดล  หนองเส
 
1. นางรัจนา  คนคง
 
949 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กชายสุรพงษ์  แก้วเชียงทอง
 
1. นางนวลละไม  เขียววารี
 
950 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายธีรพงษ์  มาตย์ภูธร
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
 
951 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กชายทัศนัย  เติมสวัสด์
 
1. นายพิทยา  ช่างเหลา
 
952 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายสิริกร  ไชยะโอชะ
 
1. นางเกตน์สิรินทร์  ละครไชย
 
953 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  รักษาภักดี
 
1. นายผดุงศิลป์  แสนยบุตร
 
954 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายธนกร  ทองดี
 
1. นายบัณฑิต  ลอยคลัง
 
955 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายนพรัตน์  พลฑฺฒฑื
 
1. นายสงกรานต์  สุนน้ำเที่ยง
 
956 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กชายพลวัฒน์  เพิ่มเติม
 
1. นางพิกุล  สารปรัง
 
957 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายณัฐกานต์  ทบทอบ
 
1. นางสุจิตร  โตน้ำ
 
958 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายธนาธิป  บุญเพ็ง
 
1. นางสาววันศิริ  บุญเพลิง
 
959 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 1. เด็กชายวิศรุต  เพียโคตรแก้ว
 
1. นายมานัส  เพียโคตรแก้ว
 
960 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กชายธีรเทพ  นามโยธา
 
1. นางมาลี  ดีสุรกุล
 
961 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 1. เด็กชายภูรี  สีหาเทพ
 
1. นางพัชรดา  กองสำลี
 
962 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กชายเจษฎา  พิมพ์โคตร
 
1. นางรุจิพร  วิชาคำ
 
963 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายดนุพร  วรรณประไพ
 
1. นางศุภวัลย์  น้อยประดิษฐ์
 
964 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายนิลทดา  คำอาษา
 
1. นายภักดี  ขัติยะมาตย์
 
965 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงปิ่นสุนธร  สืบสุนธร
 
1. นายนาวิน  ซำศิริ
 
966 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทัพขวา
 
1. นายสงกรานต์  สุนน้ำเที่ยง
 
967 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์ประเสริฐ
 
1. นายครรชิตพล  ประทุมเวียง
 
968 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ผิวไธสง
 
1. นางสาววราวัลย์  จันทร์ไทย
 
969 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงฝากฟ้า  จันสม
 
1. นายรณชิต  ลิไธสง
 
970 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญลือ
 
1. นางวิไล  แจ้งกลั่น
 
971 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เนืองนัน
 
1. นางมณีจันทร์  ตันลา
 
972 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กหญิงนิภากร  สีขวา
 
1. นางรัจนา  คนคง
 
973 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยพร
 
1. นางสุธิดา  บุญไชโย
 
974 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงพัชราภา  เบญจรงคกุล
 
1. นางธนวัน  ภวภูตานนท์
 
975 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 1. เด็กหญิงวราภรณ์  คำเวียงสา
 
1. นางผกากร   เชื้อแขก
 
976 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ภูวงแหวน
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
 
977 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 1. เด็กหญิงวนิดา  บุญใบ
 
1. นางเบญจมาศ  กลิ้งสวัสดิ์
 
978 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงธิญาดา  ปทานัง
 
1. นางสุจิตร  โตน้ำ
 
979 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  อ่อนศรี
 
1. นางอุไร  ดำรงพานิชชัย
 
980 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กหญิงมณฑการ  ภูคำ
 
1. นางรำไพ  ขานโฮง
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กหญิงฐิติมา  พลจ่า
 
1. นางอนงค์  ไวว่อง
 
982 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงวทันยา  วงค์ละคร
 
1. นางอำไพ  สระกาง
 
983 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  นามบุรี
 
1. นางเกตน์สิรินทร์  ละครไชย
 
984 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงอรสา  สีลานนท์
 
1. นางนงเยาว์  พลวิบูลย์
 
985 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำวิเศษ
 
1. นางอรวัลย์  พุทธบาล
 
986 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองภู
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
987 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงเปรมนารา   ประกิระนะ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คัสเตศรี
 
988 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กชายจตุพล  วงษ์ชารี
 
1. นางรำไพ  ขานโฮง
 
989 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ทะเริงรัมย์
 
1. นางเกตน์สิรินทร์  ละครไชย
 
990 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายก้องภพ  เฮียงกัน
 
1. นางสาวปิยณัฐ  รักษาภักดี
 
991 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายวิวรรธน์  ทินจันทร์
 
1. นางอุไร  ดำรงพานิชชัย
 
992 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายศิริมงคล  กุดนอก
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
 
993 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กชายธนเสฎสฐ์  ปัดถาทุม
 
1. นายพิทยา  ช่างเหลา
 
994 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 73.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายสุรชัย  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายทรงเดช  แน่นอุดร
 
995 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 71.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กชายศราวุฒิ  ชิณเกตุ
 
1. นายวีระพล  สลักคำ
 
996 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายอักษรณรงค์  วงศรี
 
1. นายชำนิ  นามลิวัน
 
997 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัดกอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
 
998 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กหญิงนิภากร  สีขวา
 
1. นางรัจนา  คนคง
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงอัญญาพร  เหล่าพิเดช
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คัสเตศรี
 
1000 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เนืองนัน
 
1. นางมณีจันทร์  ตันลา
 
1001 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองจิก    
1002 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงสุนิสา  พรมจมร
 
1. นางกรกมล  ภาษี
 
1003 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 1. เด็กหญิงอารีญา   แถบทอง
 
1. นางละออง  แสงรุ่ง
 
1004 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คุ้มผล
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
 
1005 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 9 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกรณิศ  ศรีประทุม
 
1. นางสาวปิยณัฐ  รักษาภักดี
 
1006 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 1. เด็กหญิงสุวรรณา  นาถศรี
 
1. นายนริศ  สาลาสุตา
 
1007 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงปิยมาศ  ฉันทลักษณ์
 
1. นางอำไพ  สระกาง
 
1008 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงชญาณี  ประพฤคิธรรม
 
1. นายเกตน์สิรินทร์  ละครไชย
 
1009 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงอลิสา  เชื้อหงษ์
 
1. นายสงกรานต์  สุนน้ำเที่ยง
 
1010 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พลขันธ์
 
 
1011 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ระมินโท
 
1. นางนวลละไม  เขียววารี
 
1012 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อุทัยบาล
 
1. นางชุมพร  พิณรัตน์
 
1013 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.66 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยสุมัง
 
1. นางวิไลวรรณ  ภารชมภู
 
1014 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สุทธิวงค์
 
1. นางทองจันทร์  ช่างสากล
 
1015 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงคริมา  หยวกมา
 
1. นางกาญจนา  ป้องสีดา
 
1016 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญพละ
 
1. นายชำนิ  นามลิวัน
 
1017 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายธีรภัทร์  เตื่อยมา
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
1018 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายอิสรา  ปัตตการ
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงมันทนา  พรมเลิศ
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
 
1020 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงวิลัย  อรัญเวศ
 
1. นางศุภวัลย์  น้อยประดิษฐ์
 
1021 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงแสงระวี  ปะมาระตา
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
1022 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1. เด็กหญิงรมณีย์  นนยะโส
 
1. นายสนั่น  สมบูรณ์
 
1023 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แดนวงดร
 
1. นายวิสุทธิพงศ์  แดนวงดร
 
1024 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายกิ่งเพชร  พิมพ์ศรีจันทร์
 
1. นางทิพวรรณ  คันธา
 
1025 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายธีรภัทร  พันธุกุล
 
1. นางมัทนา  รัตนพลแสน
 
1026 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายเทวิน  โยชิดะ
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  ผิวขม
 
1027 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 5 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายคุณัญญา  จันหาญ
 
1. นางสาวปิยณัฐ  รักษาภักดี
 
1028 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศิริพยัคฆ์
 
1. นางสุวพันธ์  แก้วนา
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายธนพัทน์  ดิษดำ
 
1. นางสาวปราณี  พลเรืองทอง
 
1030 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายชัชวาล  อันทะลิต
 
1. นางอัญชลี  ประสงค์สุขสันติ
 
1031 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายเอกพล  แสนบุญศิริ
 
1. นางนงเยาว์  พลวิบูลย์
 
1032 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายชิณวุฒิ  นนยะโส
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตันศิริ
 
1033 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงทิพย์อาภา  นุชนารถ
 
1. นางทิพวรรณ  คันธา
 
1034 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ผิวไธสง
 
1. นางสาววราวัลย์  จันทร์ไทย
 
1035 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงฐิติยา  วอขวา
 
1. นายขจรศักดิ์  พื้นดอนเค็ง
 
1036 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชำนาญหมอ
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  ผิวขม
 
1037 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พันลำ
 
1. นายวิสุทธิพงศ์  แดนวงดร
 
1038 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงณภัทร  ทิวะสิงห์
 
1. นายนาวิน  ซำศิริ
 
1039 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงวาสนา  โสนโชติ
 
 
1040 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงพัชราภา  นามวิเศษ
 
1. นายสงกรานต์  สุนน้ำเที่ยง
 
1041 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 1. เด็กหญิงกรกช  วงพิรงค์
 
1. นางสุมาลัย  คงหอม
 
1042 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ขัตติยะวงค์
 
1. นางสาวปราณี  พลเรืองทอง
 
1043 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงปิยพร  สุธรรมศิรินุกุล
 
1. นางนงเยาว์  พลวิบูลย์
 
1044 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ประจวบสุข
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตันศิริ
 
1045 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงมัญฑิตา  แสงสวย
 
1. นางสาวนฤมล  ทามแก้ว
 
1046 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายก้องนภา  คำมัจฉา
 
1. นายสุวัฒน์  พิริยะวิไล
 
1047 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายอดิเทพ  ป้องหลง
 
1. นางนงนุช  ศรีกุลคร
 
1048 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณิชากรณ์  ดูรูปรัมย์
 
1. นายวัชรินทร์  ภิญโญ
 
1049 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. นางสาวสุวนันท์  เทพราชา
 
1. นางนงนุช  ศรีกุลคร
 
1050 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ขานแสน
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
1051 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายธีรภัทร์  เตื่อยมา
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
1052 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายอุปถัมภ์  จันทะกล
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
1053 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พลแสน
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
 
1054 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกชกร  โพธิจักร
 
1. นายวัชรินทร์  ภิญโญ
 
1055 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิพพิชัย
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
1056 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายณัฐพล  พลเดช
 
1. นางอุไร  ดำรงพานิชชัย
 
1057 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 1. เด็กชายพรชัย  มะบุญ
 
1. นางละออง  แสงรุ่ง
 
1058 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายภูวเนตร์  คำจันทร์
 
1. นางสาววันศิริ  บุญเพลิง
 
1059 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กชายจตุพล  วงษ์ชารี
 
1. นางรำไพ  ขานโฮง
 
1060 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายก้องภพ  มะลิจันทร์
 
1. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
 
1061 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายพิชิตชัย  อินธิแสน
 
1. นางสายปอง  พลระวัง
 
1062 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กชายคมกฤษ  ผิวนวล
 
1. นางนวลละไม  เขียววารี
 
1063 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายวัชรพล  เกตุสำโรง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
 
1064 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ทุมแก้ว
 
1. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
1065 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายนพรัตน์  พลพิมพ์
 
1. นายสงกรานต์  สุนน้ำเที่ยง
 
1066 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายณัฐนันท์  คะอังกู
 
1. นางกาญจนา  ป้องสีดา
 
1067 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กชายเจษฏาภรณ์  สอนคำ
 
1. นางภาษิตา  สุทธิไชยา
 
1068 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงนพนภางค์  ประสงค์สันต์
 
1. นายนาวิน  ซำศิริ
 
1069 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  สิงภา
 
1. นางสาววันศิริ  บุญเพลิง
 
1070 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทัศนพงศ์
 
1. นางวิไล  แจ้งกลั่น
 
1071 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงมัชชิมา  ปะวัดศรี
 
1. นางสาวอิ่มจิตต์  ปฏิเก
 
1072 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงปิยพร  สุธรรมศิรินุกูล
 
1. นางนงเยาว์  พลวิบูลย์
 
1073 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงอังศุมาทิพย์  สนธิรณชัย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คัสเตศรี
 
1074 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโสกภารา 1. เด็กหญิงศิรินรัตน์  เสสภักดี
 
1. นางจารุยา  นนทะเนตร
 
1075 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงสุรัตน์วดี  คำโฮง
 
1. นางสาววรรณพร  รังสร้อย
 
1076 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกฤติกา   หินพิลา
 
1. นางประชุมพร  คำวิเสง
 
1077 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเกิด
 
1. นางประสาร   จันเสนา
 
1078 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงศศิธรินทร  เหล่าพร
 
1. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
 
1079 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทัพขวา
 
1. นายสงกรานต์  สุนน้ำเที่ยง
 
1080 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญทัน
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   มุระดา
 
1081 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภูศรี
 
1. นางมณีจันทร์  ตันลา
 
1082 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 1. เด็กหญิงอรุณี  สีสดดี
 
1. นางฉวี  ยศเฮือง
 
1083 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงปัทมาสน์  เสริมส่ง
 
1. นายอรรคเดช  อ่อนจินดา
 
1084 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ตำรารัมย์
 
1. นายทองวร  ดวงผมยาว
 
1085 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงอินทิรา  เดชบุรัมย์
 
1. นายเกตน์สิรินทร์  ละครไชย
 
1086 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  สาพิมาย
 
1. นางชุมพร  พิณรัตน์
 
1087 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  รวงคำ
 
1. นางกาญจนา  ป้องสีดา
 
1088 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กหญิงนิตยา  คำดี
 
1. นางอุไร  ดำรงพานิชชัย
 
1089 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กหญิงวนิดา  เกกาคำ
 
1. นางสุพรรณี   จันทร์ศรีรัตน์
 
1090 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย    
1091 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1. เด็กชายจิรพงษ์  ไชยแสง
2. เด็กชายชาคริต  บุญใบ
3. เด็กชายธนดล  คุณพรม
4. เด็กหญิงปาณิศา  ประกอบสุข
5. เด็กหญิงพิยะดา  จันทะมนตรี
6. เด็กหญิงมิตรธิรา   บุญใบ
7. เด็กหญิงรมณีย์  นนยะโส
8. เด็กชายวรวิทย์  ทันชื่น
9. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เมยกลาง
10. เด็กหญิงไพลิน  วงสอน
 
1. นายสนั่น  สมบูรณ์
2. นางวันทา  สมบูรณ์
 
1092 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงจิตวรรณ  พลอยสี
2. เด็กชายจิรายุทธ  ลานพะจันทร์
3. เด็กชายชิณวัตร  มาคิน
4. เด็กหญิงนันทวรรณ  มะลิทอง
5. เด็กหญิงพรธิดา  ชัยชนวน
6. เด็กชายสิทธิชัย  ยาดโยด
7. เด็กหญิงสุนันท์  ดวงจันทึก
8. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ขันอาสา
9. เด็กชายอิทธิชัย  เป้าเจริญ
10. เด็กชายไพรัช  เศรษฐา
 
1. นางศุภวัลย์  น้อยประดิษฐ์
2. นางดวงสุดา  ตาละซอน
3. นางศุภพิชญ์  มีแก้ว
 
1093 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยวิชิต
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  นันตา
3. เด็กชายชนะชัย  มามิตร
4. เด็กหญิงชัญญานุช  แฝงเชียงเหียน
5. เด็กชายธราเทพ  คล้ายวิมุติ
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาคิน
7. เด็กชายสถาพร  ใจกล้า
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วก่อง
9. เด็กหญิงสุทาทิพย์  สูงใหญ่
10. เด็กชายเสกสรร  หลวงฤทธิ์
 
1. นางศุภวัลย์  น้อยประดิษฐ์
2. นางอมรรัตน์  ภูดอนโพธิ์
3. นางอัจฉรา  โยวะผุย
 
1094 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 1. เด็กหญิงดาราพร  จันทรศิริมา
2. เด็กชายธรรมรงค์  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงภัทรวดี  อันทะราศรี
4. เด็กชายวลาดล  บุญบาล
5. เด็กชายวัชรพงษ์  กานุมาร
6. เด็กหญิงวิจิตรา  จันทะเกษ
7. เด็กหญิงสุพัตรา  อุปนา
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยดา
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีจำนง
2. นางทองมา  เหล่าสะพาน
3. นางบุษบา  ไชยหงษา
 
1095 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กชายธรรมโชติ  เมืองโคตร
2. เด็กชายธีรเทพ  เนืองหอม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อัคษร
4. เด็กหญิงวริสรา  ทำสุนา
5. เด็กชายวัชรพงค์  ฐิติมนตระกูล
6. เด็กชายศราวุธ  ไชยคำภา
7. เด็กชายศักดิ์ดา  ชิณวงศ์
8. เด็กหญิงสมพร  อันทฤทธิ์
9. เด็กหญิงสุภาพร  สมดอก
10. เด็กหญิงอัญรา  หินดำ
 
1. นางมนทิรา  โคตรดี
2. นางมณฑา  วัฒนานุสสรณ์
 
1096 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เอียมนอก
2. เด็กชายณภัทร  พุทธวงศ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อาสาทำ
4. เด็กหญิงตะวันฉาย  เกมะหายุง
5. เด็กชายธีระพัฒน์  ทองโคตร
6. เด็กชายธีระยุทธ  ชูเนตร
7. เด็กชายพีระภัทร  เที่ยงดีฤทธิ์
8. เด็กหญิงภัทรมน  สุจเสน
 
1. นายทองเพียร  สุวรรณโคตร
 
1097 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 1. เด็กหญิงนริสสา  ภูจักรเพชร
2. เด็กชายพัดชา  เดชบุรัมย์
3. เด็กหญิงพัดละดา  สอนจิตร
4. เด็กชายรักษ์คชาติ  ลาดบัวขาว
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อะโน
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยพรม
7. เด็กชายอิทธิพัทธ์  มีอิสระ
 
1. นางรัติยาภรณ์  เกตุมาลา
2. นางเพ็ญศรี  เดชบุรัมย์
3. นายจำเนียร  ลาสิทธิ์
 
1098 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงคณิตกุล  ใจเที่ยง
2. เด็กหญิงชาริสา  ทอดแสน
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
4. เด็กหญิงประภาพร  กาญจันดา
5. เด็กหญิงศิยรินธร  แย้มอินทร์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  สายจันทร์
7. เด็กหญิงสุวนันท์  คำบัวโคตร
8. เด็กหญิงอักษราภัค  มังคุด
 
1. นางสาววัฒนีย์  ไพจิตรสกุลชัย
2. นางนงลักษณ์   พรหมดา
3. นางนงเนตร  ลมชิด
4. นายเสรี  เสียงใส
 
1099 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำมูลคร
2. เด็กหญิงฉัตราวรินทร์  อินต๊ะพันธ์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุบสุวรรณ
4. เด็กหญิงพรสรวง  ศรีสารคาม
5. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ทิ้งแสน
6. เด็กหญิงรริภา  ปุณภาภิรมย์
7. เด็กหญิงสิดาพร  นนสีลาด
8. เด็กหญิงสิริพรรณ  ศิริธรรมจักร
 
1. นางสาวณิชวรรณ  ปานมาก
2. นางกิรณา  แสนเมือง
3. นายอภิวัฒน์  บุญโสม
 
1100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงกัญญวรา   กาญจนรัช
2. เด็กหญิงกันตพร  ละอองคำ
3. เด็กหญิงกุลปริยา  แก้วตา
4. เด็กหญิงจิรดา  แสนโสดา
5. เด็กหญิงนลินทิพย์  ยิ้มไทสง
6. เด็กหญิงพรปวีณ์   รัตนพลแสน
7. เด็กหญิงพลอยลดา  มหาพานิช
8. เด็กหญิงพีรญา   สุ่มมาตย์
9. เด็กหญิงรวีกานต์  เตียตระกูล
10. เด็กหญิงศุภสุตา   บุญหล้า
11. เด็กหญิงสุรภา  ภูครองหิน
12. เด็กหญิงอาภาพชร  ศรีจันทร์
 
1. นางเสาวรี  ภูบาลชื่น
2. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
3. นายมนัสพงศ์  ภูบาลชื่น
4. นางสาวมัลลิกา  สุวรรณพันธ์
 
1101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสิม    
1102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกันชนิมา  เกษมจิตร
2. เด็กชายก้องภพ  มูลสมบัติ
3. เด็กหญิงจิรชยา  ขันตรี
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิรักษ์
5. เด็กชายธีรภัทร  สมบัติโยธา
6. เด็กชายภคมงคล  พลอามาตย์
7. เด็กหญิงวรารัตน์  บัวมาตร
8. เด็กหญิงสุทธิดา  เคนสงเนิน
9. เด็กหญิงสุพัตรา  คุ้มเหล่ายูง
10. เด็กหญิงอภัสรา  บาไสย์
11. เด็กหญิงเกศรินทร์  อัมพวา
12. เด็กชายเจษฎา  จันทร์คำ
13. เด็กหญิงเพชรลดา   นาสมโภชน์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ไชยวงศ์วัฒน์
2. นางสาวพรจารีย์  วาตรีบุญเรือง
3. นางสาวอัญมณี  บุญก่อเกื้อ
4. นางสาววนิดา  ปัญญาสัย
5. นางสาวบงกชธร  โคตรสมบัติ
 
1103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมศรี
2. เด็กหญิงนิชานันท์  สอนแก้ว
3. เด็กหญิงพรชนก  เพชรสังหาร
4. เด็กหญิงพัณณิตา  วิชาผง
5. เด็กหญิงพุทธธารา  มาศยะ
6. เด็กหญิงภาณิศา  รุ่งสาครทอง
7. เด็กหญิงวนัสนันท์  วงศ์นิลจันทร์
 
1. นางสาวยุวรีย์  ประพรมมา
 
1104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสิม    
1105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ขันอาสา
2. เด็กหญิงพนิดา  วัดดอนแดง
3. เด็กหญิงพรชิตา  แสนจันทร์
4. เด็กชายพิชิตพงษ์  สืบมา
5. เด็กหญิงศราภรณ์  หารพรม
6. เด็กหญิงศิริกานต์ดา  ลารี
7. เด็กหญิงอรัญญา  ทาลีราช
 
1. นางสาวเกศราพร  พรดอนก่อ
2. นางสาวนงลักษณ์  ขันเข็ง
3. นางสาวศิรินภา  ชูพัน
 
1106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กชายจัตุพงษ์  สิงห์ทอง
2. เด็กชายธนภัทร  บัณฑิต
3. เด็กหญิงนันธิดา  ติ่งทอง
4. เด็กหญิงปนัดดา  คันธภูมิ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ช่างปัน
 
1. นางสาวอภิญญา  ใหปาโท
2. นางสาวมลวดี  สันโดษ
 
1107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงพอลลีน  จันทร์อินทร์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์   ผิวขม
 
1108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพีรยา  รัตนานิคม
 
1. นางมลฤดี  โสชัย
 
1109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงอนาเบล อภิชญา  แอช
 
1. นางสาวโชติรส  มหาวงษ์
 
1110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83.5 ทอง 4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายโทรจัน  อเล็กซ์ ควินน์
 
1. Mrs.KRISTE  P.ANACION
 
1111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงอรอมล  สิงหาสิน
 
1. นางสนิมพร  สีดาพล
 
1112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75.66 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ใจหวาน
 
1. นายพรชัย  ภูขามคม
 
1113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงภทรพร  เหล่ามาลา
 
1. นางโนรี  เกษมจิตร
 
1114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงปริญญา  ไชยบล
 
1. นางสาวอุษา  อุพลเถียร
 
1115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 65.33 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงณัฏฐา  สีทหาร
 
1. นางเกษกนก  นิลจันทร์
 
1116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 60.33 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  พิมพ์จ่อง
 
1. นางมานิตา  กันฝา
 
1117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสนโชติ
 
1. นางกนกวรรณ  จุนาศัพท์
 
1118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 59.33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายพุฒิพงศ์   พุดกลิ่น
 
1. นางเรณู   สัมมัตถะ
 
1119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เหล่านุกุล
 
1. นางสาวนฤมล  จิณโรจน์
 
1120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 56.66 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายธนเวช  มาตวังแสง
 
1. นางสาววีรวรรณ  จักรนารายณ์
 
1121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 55.66 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงอรพรรณ  พลแก้ว
 
1. นางดารุณี  จำรัสรักษ์
 
1122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 55.66 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทวงศ์
 
1. นางสาวธัญธ์ฉมา   บุญใบ
 
1123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล   ไชยดวงศรี
 
1. นางนวลละออง  ลีลา
 
1124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กชายวินัย  แก้วศรีจันทร์
 
1. นางอมรรัตน์  พิศฐาน
 
1125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงสิมาภรณ์  สุหา
 
1. นางนุสรา  คำดี
 
1126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายชวิน  บุตรดีสุวรรณ
 
1. นางสาว้เพ็ญนภา  ล่ามสมบัติ
 
1127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงเมษิณี  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  รัตนวงษา
 
1128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กชายจัตุพงค์   ฮุยเสนา
 
1. นางสาวพรวิไล   บุญหล้า
 
1129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84.99 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงทอฝัน  พรหมแสนวิเศษ
 
1. นางกานดา  เวียงบาล
 
1130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรัทธาคลัง
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทชุม
 
1131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงกิ่งลดา  พันธุ์หมื่น
 
1. นางสหพร  วิมุกตานนท์
 
1132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงรัตน์นรินทร์  มีมินทร์
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ภูมิพันธุ์
 
1133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางเกษกนก  นิลจันทร์
 
1134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายพีรธาดา  พรมหล้า
 
1. นางสาวชไมพร  ชาญวิจิตร
 
1135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  เหมาะช่วย
 
1. นางสาวธัญธ์ฉมา  บุญใบ
 
1136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69.8 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 1. เด็กหญิงญาดา  ชาวดร
 
1. นางสาวกุลพรรณ  ลิตุ
 
1137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69.8 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายสหบดินทร์  พรพา
 
1. นางวัชรี  จันทร์ศรี
 
1138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงวัชรียา  บุญหล้า
 
1. นางดารุณี  จำรัสรักษ์
 
1139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงฐิติชญา  โสภานิช
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
1140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงอริสรา  ศรีคลัง
 
1. นางนวลละออง  สีลา
 
1141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 16 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐวีร์วรรณ  คุ้มศาสตรา
 
1. นางจิรพรรณ  นาคแย้ม
 
1142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรณัฐ  กฤตาคม
 
1. นางสาวขนิษฐา  โควังชัย
 
1143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65.8 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เรืองสมบัติ
 
1. นางลัดดาวัลย์  คลังแสง
 
1144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงนุสบา  ราชาวัง
 
1. นางวิยดา  ชมภูหลง
 
1145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงนภัสสร  ภูสีฤทธิ์
 
1. นางอัมพร  ดวงอัน
 
1146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สันโดษ
 
1. นางนภาพันธ์  อุทัยดา
 
1147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ตะคามจัน
 
1. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง
 
1148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงมณฑการณ์  เคนหวด
 
1. นางสหพร  วิมุกตานนท์
 
1149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  พรรณะ
 
1. นางวัชราภรณ์  หานะพันธ์
 
1150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงอริสา  คะรุนรัมย์
 
1. นางแก้วตา  บุญลอด
 
1151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญมน  พลมั่น
 
1. นางจิตตวดี  ธนูสา
 
1152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นางสาววรัญญา  ชัยวิเศษ
 
1. นายสมชัย  กุลนันทนนท์
 
1153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินญา  จอมคำสิงห์
 
1. นางสุมาลี  วงศิลา
 
1154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72.75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ    
1155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงดรุณี  อะโน
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
1156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงสุธิชา  โคตรบรรเทา
 
1. นางนงลักษณ์  รัตนะพันธุ์
 
1157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 1. เด็กหญิงศิลากุล  ไชยคำภา
 
1. นางสาวดวงเดือน  เหมือนแตง
 
1158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายสงกรานต์  สิทธิจันทร์
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
1159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนกมาดา  จวนกระโทก
 
1. นางณุฐจรินทร์  ปอศิริ
 
1160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายพีรวัส  พิบูลย์วรกุล
 
1. นางสาวกฤติกา   อนุแสน
 
1161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 1. เด็กหญิงมัทนาพร  วงษาพร
 
1. นางนิภาพร  ทุมดี
 
1162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพรอธิปไตย  วีระการต์
 
1. นางปาริชาติ  พรเพ็ง
 
1163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 62.5 ทองแดง 5 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสงเมือง
 
1. นางสาวณัฐกุล  สิงห์เหิร
 
1164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 22.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงธนพร  ลาวงศ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  เสตเตมิย์
 
1165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 17.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณทา
 
1. นางสาวสุภาวรรณ   ประทัศน์
 
1166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กหญิงชลชิชา  โคตรธาดา
 
1. นางสุดธาดา  วงศรี
 
1167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองสิม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ประกอบพรม
 
1. นางสาวธนิตา  กล้างาม
 
1168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  โพธิโชติ
 
1. นางสุวพันธุ์  แก้วนา
 
1169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอารดา  เนื่องสิทธิ์
 
1. นางสาวรจนา  สุวรรณไตรย์
 
1170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กชายธีรภัทร  พวงลัดดา
 
1. นางทองใส  ใหม่คามิ
 
1171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กชายชิษณุชา   เย็นรัตน์
 
1. นางสาวพรวิไล   บุญหล้า
 
1172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านจำนัก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บาลวิมนต์
 
1. นางภัครวรรณ์  โสภารัตน์
 
1173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อักษรดี
 
1. นางดุษดี  ครองสี
 
1174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงพลอยกฤษณา  ทั่วประโคน
 
1. นายถวิล  วิจารณ์จักร
 
1175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กหญิงสิริยากร  พรดอนก่อ
 
1. นางอัจฉรา   อ่อนจินดา
 
1176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  เพ็งคุณ
 
1. นางแพงศรี  ไชยพร
 
1177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร    
1178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มาตราช
 
1. นางอำพร  มะปัญญา
 
1179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เนื่องแก้ว
 
1. นางสุฑิษชา  สวัสดี
 
1180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายจิตพงษ์  รักษาโสม
 
1. นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง
 
1181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายอรรฆย์  พรหมเจดีย์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ล่ามสมบัติ
 
1182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงนฤดี  วงศ์ใหญ่
 
1. นางณุฐจรินทร์  ปอศิริ
 
1183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายฤทธกฤต  เวียงบาล
 
1. นางลัดดา  ศรีประทุม
 
1184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายคณาธิป  ทองภูธรณ์
 
1. นางไพรจิตร  ไรท์
 
1185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15.2 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กหญิงอารียา  อินทะนะ
 
1. นางวิไลวรรณ  สมสีใส
 
1186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญยะเพ็ญ
 
1. นางเพ็ญจิต  แก้วกาเหรียญ
 
1187 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภา  มัฎฐารักษ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  คลังแสง
 
1188 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงปิยะดา  ทองโชติ
 
1. นางบาหงัน  กันเมร์
 
1189 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 7.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายพสธร  ทันพรม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อินศร
 
1190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงนุสบา  ราชาวัง
 
1. นางวิยดา  ชมภูหลง
 
1191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กหญิงสุวรรณา  มาตายะสี
 
1. นางสาวพรวิไล  บุญหล้า
 
1192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 2.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงสมิตา  พูลเพิ่ม
 
1. นางละออง  นาชัยสินธ์ุ
 
1193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิลาเณร
 
1. นางสาวพรสุดารัตน์  สุระเสน
 
1194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  อาจศรี
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
 
1195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูพันนา
 
1. นางอ้อมใจ  บุญหล้า
 
1196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงจิราภา  ไชยโสเสาร์
 
1. นางบุญล้ำ  มาตเลิง
 
1197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านจำนัก 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  อนุเวช
 
1. นางภัครวรรณ์  โสภารัตน์
 
1198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 1. เด็กหญิงฟารินดา  จำเริญ
 
1. นายติ๊ก  ไชยสมคุณ
 
1199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ป้องคำมี
 
1. นางอุบลรัตน์   ศรีปัดถา
 
1200 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 1. เด็กชายณภัทร  ศรีคล้าย
 
1. นางสาวฐานิตา  ไชยโสต
 
1201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กหญิงนริศรา  พระสว่าง
 
1. นายมรุพงษ์  งามวงษา
 
1202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงสุภิกา  เสนาฤทธิ์
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
1203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงอังศุมาริน  แอลมีดา
 
1. นางวัชราภรณ์  หานะพันธ์
 
1204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายภานุพงศ์  พันธ์จันทร์
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
1205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. นางสาวนพมาศ  บุบผาแสง
 
1. นางนงนุช  ศรีกุลคร
 
1206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราพร   ชารีวาน
 
1. นางอุบลรัตน์   ศรีปัดถา
 
1207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. นางสาวชลธิชา  มาพล
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
 
1208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายวันชนะ  พิมูลมี
 
1. นางบรรจบ  ยศกำธร
 
1209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงศศิธร  จันบัติ
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
1210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายณัฐพล  มีคำ
 
1. นายสุภาพ  วรโคตร
 
1211 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  เฮาะประเสริฐ
 
1. นางเพ็ญศิริ  วงศ์รัตนะ
 
1212 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายไกรวุฒิ  สังข์ลาย
 
1. นางสุมาลี  วงศิลา
 
1213 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. นายจักรภพ  อุทัยแสน
 
1. นางสาววรนุช  ติ่งทับ
 
1214 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  บาลมีทะ
 
1. นางสาวอิสรีย์  สาครสูงเนิน
 
1215 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงเพชรนำ้หนึ่ง  โสภณสิริ
 
1. นางสาวมารยาท  คำศิริรักษ์
 
1216 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ประภูชะเนย์
 
1. นางสาวช่อทิพย์  เพ็งลุน
 
1217 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงทักษอร  เห็มสังหาร
 
1. นางสาวนภัสภรณ์  ชาวอุทัย
 
1218 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79.6 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายอภิรักษ์  ภูพานเพชร
 
1. นางอุทัยวรรณ  บุตรา
 
1219 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายภัทรกูล  คำสะอาด
 
1. นางพรทิพย์  พัชรพลอนันท์
 
1220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 6 โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายนลธวัช   ศรีโยวงศ์
 
1. นางสาวสุภาวรรณ   ประทัศน์
 
1221 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายนครินทร์  จังพล
 
1. นางบาหงัน  กันเมร์
 
1222 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนฤมล  ไชยภัฏ
 
1. นางพัชรา  พลเยี่ยม
 
1223 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70.6 เงิน 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงลัลนา  สมใจวงษ์
 
1. นางภัทรนรินทร์  บิชอป
 
1224 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.4 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยหาญ
 
1. นางวรุณรัตน์  ประทุมวัน
 
1225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67.2 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงนัฐสิน  ลุนตีบ
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทชุม
 
1226 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66.6 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ผาบสิมมา
 
1. นางวัชรี  จันทร์ศรี
 
1227 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62.4 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ทินน้อย
 
1. นางวิยดา  ชมภูหลง
 
1228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 58.8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงพรชิต  ยศเรือง
 
1. นางศิริพร  พิมพ์ภักดิ์
 
1229 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 53.8 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มูลกวนบ้าน
 
1. นางละออง  นาชัยสินธุ์
 
1230 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงทัศพร  ใจรักเรียน
 
1. นางดารุณี  จำรัสรักษ์
 
1231 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงศุภธิดา  ชุมมวล
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
1232 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงมัลริกา  ทิ้งเทพ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แก้วพิมพ์
 
1233 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วกล้า
 
1. นายมรุพงศ์  นามวงษา
 
1234 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  ให้เกี้ยว
 
1. นางสาวพัชรา  ไชยริรัมย์
 
1235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  โมนาติ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แก้วพิมพ์
 
1236 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กชายวรเชษฐ์  เศษรักษา
 
1. นางสาวพรสุดารัตน์  สุระเสน
 
1237 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กชายณรงค์พล  รัตนสุดา
 
1. นางสนิมพร  สีดาพล
 
1238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงวิชชุดา  ทุนเพิ่ม
 
1. นางสุมาลี  วงศิลา
 
1239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงพฤฒวรรณ  ทองพงษ์
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
1240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กชายปฐพล  คำจันทร์
 
1. นายบรรดาศักดิ์  เสียงใส
 
1241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. นางสาวสุวิมล  เฮงกูล
 
1. นางนงนุช  ศรีกุลคร
 
1242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมชาญ 1. เด็กหญิงมัญชุภา  มีอนันต์
 
1. นางยุวดี  เนื่องโนราช
 
1243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงพิชาจรัส  ศรีประจันต์
 
1. นางสาวจิตรา  ปัตติยะ
 
1244 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายณัชพล  สีตะปัน
 
1. นางสาวอัญชลีพร  สงกะศิริ
 
1245 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาสินแก้ว
 
1. นางณัฐทิยา  ทองแก้ว
 
1246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สมเวียง
 
1. นางละออง  นาชัยสินธุ์
 
1247 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายบูรพา  ยศเสนา
 
1. นางจิรพรรณ  นาคแย้ม
 
1248 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญดาณัศ  วงษาจันทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  โควังชัย
 
1249 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงสวรส   พิมพ์จันทร์
 
1. นายวรพจน์   นามแก้ว
 
1250 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  นาหนองขาม
 
1. นางณัฐยา  ศรีวงศ์
 
1251 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายชนินทร์  สามารถ
 
1. นายสุพจน์  อันทะลี
 
1252 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงจรัญญา  เพียรงาม
 
1. นางโนรี   เกษมจิตร
 
1253 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กชายรัฐสิทธิ์  ราชบุรี
 
1. นางสวาส  นาทันตอง
 
1254 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐมน  พลมั่น
 
1. นางสาวสำราญ  พาหลง
 
1255 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไสประกรณ์
 
1. นางสุภาภรณ์  บัวหลวง
 
1256 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพรรณวดี  โอภาสตระกูล
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  เชื้อประกอบกิจ
 
1257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แสงไชยา
 
1. นางสุภาภรณ์  บัวหลวง
 
1258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำวิสิทธิ์
 
1. MissZHANG   CAI DIE
 
1259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80.6 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอภิชญา  ธนสารโสภิณ
 
1. MissWu Hung  Lien
 
1260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 73.6 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขชัยบวร
 
1. นางสาวมัลลิกา  สุวรรณพันธุ์
 
1261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงศรัญญา  ผังดี
 
1. นางกนกวรรณ  จุนาศัพท์
 
1262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 1. เด็กชายชานนท์  ชัยแสง
 
1. นางอ้อมใจ  บุญหล้า
 
1263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงสุนิสา  คำโฮง
 
1. นายอิสระ  ลีลา
 
1264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เทียบดอกไม้
 
1. นางสายปอง  พลระวัง
 
1265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 1. เด็กหญิงศุภิชา  พลชำนิ
 
1. นางปิยาวรรณ  เมฆจรัสกุง
 
1266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กชายชาญณรงค์  คงหา
 
1. นางรำไพ  ขานโฮง
 
1267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กชายพรเทพ   สินทร
 
1. นางสาวพรวิไล   บุญหล้า
 
1268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงรวงข้าว  มุงคล
2. เด็กหญิงศรินนา  รัดทำ
 
1. นายอุทิศ  คงแสนคำ
2. นางกรองนิรันดร์  เสนาเลี้ยง
 
1269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงนุชนาฏ   ศรีบุตรชิน
2. เด็กชายพุฒิพงค์  สิมลีราช
 
1. นางบรรจบ  ยศกำธร
2. นางสุวรัตน์  ศรีวัฒนานุศาสตร์
 
1270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กชายปิยะ   กุลจันทร์
2. เด็กหญิงพันพษา   เหล่าตรี
 
1. นางอุบลรัตน์   ศรีปัดถา
 
1271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทันทา
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เขียวสี
 
1. นางสาวอุษณีย์  ดวงพรม
 
1272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  เทียบแสง
2. เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  เทศธรรม
 
1. นางสนิมพร  สีดาพล
 
1273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. นางสาวดวงฤทัย  แทนลึง
2. นางสาวสุวิมล  เฮงกูล
 
1. นางนงนุช  ศรีกุลคร
2. นายชัยชาญ  ศรีกุลคร
 
1274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. นายธิพล  ธาตะนะ
2. นายสหรัฐ  คำภูมี
 
1. นางสุดาดวง  รัตนวงษา
 
1275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมรักษ์
2. เด็กหญิงรัชปวีย์  อวยพรส่ง
 
1. นางฉันทนา  แสนยบุตร
2. นางเพ็ญศิริ  วงษ์รัตนะ
 
1276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงดลชนก  ลามะให
2. เด็กหญิงวิภูสิรี  สิทธิหาโคตร
 
1. นายวีระพล  ประวันเนย์
 
1277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายวรากรณ์  ธนะแพทย์
2. เด็กหญิงสุพิชา  บุญธรรม
 
1. นางวีระสุดา  ด้วงคำจันทร์
2. นางสาวอรอนงค์  รินทะลึก
 
1278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงกีรติ  คำนวนไว
2. เด็กหญิงวศินรัตน์  จงกนกพล
 
1. นายรังษวุฒิ  มาตวังแสง
2. นางสาวเพ็ญนภา  ล่ามสมบัติ
 
1279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงดวงกมล  พรเพ็ง
2. เด็กหญิงศรินญา  รัฐเมือง
 
1. นางบาหงัน  กันเมร์
2. นางมานิตา  กันฝา
 
1280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กหญิงอรนภา  อุทัยดา
2. เด็กชายไกรวิทย์  ฤทธิ์ภักดี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตันศิริ
 
1281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แคนสุนิน
2. เด็กหญิงวิยดา  แสงกล้า
 
1. นางสุดธาดา  วงศรี
2. นางสมหมาย  ชุบสุวรรณ
 
1282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หาดทะเล
2. เด็กหญิงปิยากร  ศรีประทุม
 
1. นายจักรพงศ์  ไชยสงเมือง
2. นางสาวช่อทิพย์  เพ็งลุน
 
1283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตะมะ
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  ศรีโนรินทร์
 
1. นางเกตุนภัส  อุดมชัย
2. นางสาวอัญชลี  ดงเรืองศรี
 
1284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำปาแดง
2. เด็กหญิงจิราพร  ชัยภักดี
 
1. นางจิตติมา  เนื่องคันธีร์
2. นางสาวจุฑามาศ  จันใต้
 
1285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายบูรพา   นามบุดดี
2. เด็กหญิงสวรส  พิมพ์จันทร์
 
1. นายวรพจน์   นามแก้ว
2. นางเรณู  สัมมัตถะ
 
1286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มุริจันทร์
2. เด็กหญิงสุภัทรียา  ฉายาพัฒน์
 
1. นางวงเดือน  ชัยแก้ว
 
1287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 1. เด็กหญิงปิยพร  หนูหล้า
2. เด็กหญิงอริศรา  วิชาธรรม
 
1. นางสาวกิติญาดา  ศรีปราบหล่ม
2. นางสาวกิติญาดา  ศรีปราบหล่ม
 
1288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ทะไกรเนตร
2. เด็กชายภูมินทร์  ประดิษฐ์จา
 
1. นางสาวอรัญญา  เขียวขำ
2. นางสาวประภัสรา  ศรีบุญ
 
1289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กชายนิติพงษ์  ทานเรือง
2. เด็กหญิงภัทรียา  ภูครองจิต
 
1. นางสนิมพร  สีดาพล
 
1290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. เด็กหญิงลักขณา  บุญหล้า
2. เด็กหญิงอรยา  หนูตอ
 
1. นางสุพัฒนา  อรรคฮาตสี
2. นางพิศมัย  นาสุริวงศ์
 
1291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงปภัสรา  ศิริโยธา
2. เด็กหญิงอรอุมา  ฤทธิ์ลือชัย
 
1. นางสวาส  นาทันตอง
2. นางทองใส  โยธะคง
 
1292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนภาทิพย์  แดงสีดา
2. เด็กชายเอื้องอังกูล  ป้องมาตย์
 
1. นางลัดดาวัลย์  คลังแสง
 
1293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ปัดกอง
2. เด็กหญิงรัตติกุล  ปักเคเต
 
1. นายชำนิ  นามลิวัน
 
1294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงอศิตา  เทียมเทศแก้ว
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยสิงห์
 
1. นางคำสอน  อุทัยดา
2. นางคำสอน  อุทัยดา
 
1295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 1. เด็กชายอวรุช  ดวงพลอย
2. เด็กชายเจษฎา  จันโท
 
1. นายเศรษฐศิริ  ทุงจันทร์ธนกุล
 
1296 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ไชยสงค์
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส  อันทะฤทธิ์
 
1. นางอัญชลี  ประสงค์สุขสันติ
 
1297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 1. เด็กชายธนกร  รัญญะวิก
2. เด็กหญิงพรยมล  ชนะมาร
 
1. นางสรินทิพย์  สารมาคม
 
1298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กชายนครินทร์  กำเนิดขอนแก่น
2. เด็กชายวรากรณ์  บุญอบ
 
1. นางนวลละออง  ลีลา
2. นายบรรจง  ดงพงษ์
 
1299 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายคุณากร  แก้วสมบัติ
2. เด็กชายชวนากร  คำชาย
3. เด็กชายชินดนัย  ปัทมรีย์
4. เด็กชายฐิติภัทร  บุตโรบล
5. เด็กชายพัฒนวิชญ์  มหาธนะเศรษฐ์
6. เด็กชายพีระ  ปักสังคะเนย์
 
1. นายชาติชาย  พรรณะ
2. นายธกร  ภูถาวร
 
1300 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนานกเขียน 1. เด็กชายทิวานันท์  ธงไชยา
2. เด็กชายธีรชาติ  ทศหล้า
3. เด็กชายภูตะวัน  คำสิงห์
4. เด็กชายวีระศักดิ์   คำสิงห์
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สระทองหน
6. เด็กชายอนุชา  หลงศรี
 
1. นางสุนทรีย์  ไชยโคตร
2. นางนิตยา  เขตบุรี
3. นายสมสักดิ์  หอมคำพัด
 
1301 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  ขานตา
2. เด็กชายคุณากร  ฉาดนอก
3. เด็กชายนรวุฒิ  เค้าแคน
4. เด็กชายรัฐวุฒิ  แดนคำสาย
5. เด็กชายวงศกร  ขุลี
6. เด็กหญิงอภิญญา  สุรพันธ์
 
1. นายเพทาย  สิงพร
2. นางรุจิรา  นาชัยฤทธิ์
3. นางสาวนันท์นภัส  จันทร์คำ
 
1302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูลาด
2. เด็กชายธรวัฒน์  นนสะเกตุ
3. เด็กชายธเรศ  คำดี
4. เด็กชายรัฐภูมิ   ศรีโคตร
5. เด็กชายวีระวัฒน์   จันทะวงศ์
6. เด็กชายศรัณย์  หอมเย็น
 
1. นางบรรจง   ศรีราช
2. นายหนูจี  ดรปัดสา
3. นายเบญจมาศ  เสติ
 
1303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโสกภารา 1. เด็กชายชลวุธ  กันยาวงค์
2. เด็กชายชิตพล  ชินเนหันหา
3. เด็กชายธนกฤติ  ทศทอง
4. เด็กชายธิวานันท์  คงทอง
5. เด็กชายธีรนันท์  ศรีคูณ
6. เด็กชายอภินันท์  ไชยผง
 
1. นายโสภา  กันเมร์
2. นายนิคม  ศรีแพน
3. นายสถิตย์  เสติ
 
1304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 1. เด็กหญิงชลดา  ดีพรม
2. เด็กหญิงชลลดา  วันบัวแดง
3. เด็กหญิงนันทิชา  นาชัยโชติ
4. เด็กหญิงวรรณภา   ดงเทียมศรี
5. เด็กหญิงสิวารัตน์  ลายศรี
6. เด็กชายเฉลิมพล  เกตุนอก
 
1. นายที  ตะภา
2. นายวิัรัตน์  บุตรคำโชติ
 
1305 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ทองนรินทร์
2. เด็กชายธีรถัทร  นิงคะลี
3. เด็กชายธีรถัทร  ศิริลักษณ์
4. เด็กชายปรเมศ  ทองจันทร์ฮาต
5. เด็กชายวชิรเดชา  นุริศักดิ์
6. เด็กชายอัครพนธ์  ทองจันทร์ฮาต
 
1. นายวิโรจน์  เหล่าสุวรรณ
 
1306 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายธีรรภัทร  อุทัยแพน
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุตรโคตร
3. เด็กชายภิญโญ  ระวิโรจน์
4. เด็กชายภูมิศักดิ์  สีหามาตย์
5. เด็กชายอชิระ  ศรีเจริญวรรณ
6. เด็กชายอภิเดช  ปาจัด
 
1. นายแสนสุรศักดิ์  วรวะลัย
2. นายณรงค์ศักดิ์  ทรงเกียรติกุล
3. นายคณาธิษณ์  บุญตรา
 
1307 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 1. เด็กชายจีระศักดิ์  มนตรี
2. เด็กชายณฐกร  คำโฮง
3. เด็กชายณัฐพล  เภาพาน
4. เด็กชายทนัฐชา  ปัดทุม
5. เด็กชายวรวุฒิ  กลางนอก
6. เด็กชายศิรวิทย์  มนตรี
 
1. นายเกื้อกูล  ณ อุดร
2. นางนพิศ  โยธาราช
 
1308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายคณิน  คำแท่ง
2. เด็กชายชัยภัทร  สุดสมศรี
3. เด็กชายทรงพล  รินทอง
4. เด็กชายธงไชย  ไชยบุดดี
5. เด็กชายพิพัฒน์  เนตรนาถ
6. เด็กชายภูริธัท  เกษมจิตร
 
1. นายทรงศักดิ์  หาระพันธ์
2. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
3. นายสุรชัย  กันทรพิทักษ์
 
1309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กชายกันธนกรณ์  ฉะไธสง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใต้อุดม
3. เด็กชายติณณ์  นิลสุวรรณ์
4. เด็กชายวิชัย  ลาวรรณา
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาคสูงเนิน
6. เด็กชายอิทธิพันธ์  นามหนวด
 
1. นายวิทยา  ต้นกัลยา
2. นางทองมาก  ประหา
3. นางสมจิตร  สมสงวน
 
1310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ดาแก้ว
2. เด็กชายณัฐพล  พิมพ์สาร
3. เด็กชายพงศกร  สมสีดา
4. เด็กชายวีระชัย  โคตรบรรเทา
5. เด็กหญิงสิริกานต์  สำราญรื่น
6. เด็กชายเขตอรัญ  ผิวผุย
 
1. นางสิริบูรณ์  รักษาวงศ์
2. นางจันทร์เครือ  โคตรชาดี
3. นางพรพิศ  นาถมทอง
 
1311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองโก    
1312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายบวร  พิลาโสภา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อิสระวงค์
3. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  วงชารี
4. เด็กชายวชิราวิทย์  อสุรินทร์
5. เด็กหญิงวนิดา  วงชารี
6. เด็กหญิงวารุณี  แสนสุข
 
1. นายมรกต  บุญทัน
2. นางอ้อยทิพย์  จันทเขตต์
 
1313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านจำนัก 1. เด็กชายจิรภัทร  นามเต
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บาลวิมลต์
3. เด็กชายพสิษฐ์  มูลสมบัติ
4. เด็กชายวราวุธ  นาหัวนิล
5. เด็กหญิงวาเศรษฐี  อนุเวช
6. เด็กหญิงอชิรญาณ์   ดวงพรม
 
1. นางมยุรี  ไชยแสนท้าว
2. นางแปลงใจ  แดงงาม
3. นางภัครวรรณ์  โสภารัตน์
 
1314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  อินแถลง
2. เด็กชายขจรไกร  คำวิเศษ
3. เด็กชายณัฐธพล  แดไชย
4. เด็กชายธีรชัย  แก้วกลาง
5. เด็กชายเอกรัตน์  จงกลกลาง
 
1. นายจิระศักดิ์  ปะระทัง
2. นายทวีศักดิ์  สมศรี
3. นายบุญทัน  คนใจบุญ
 
1315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายธนวิทย์  สุพรม
2. เด็กชายพีรภัทร  แสงสว่าง
3. เด็กชายวรวิทย์  ศิริบุตร
4. เด็กชายวีรยุธ  อะวิชัย
5. เด็กชายวุฒินันท์  อาจชมพู
6. เด็กชายศุกลวัฒน์  สีทะลัง
 
1. นายสมชาย  พรรณะ
 
1316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายนักรบ  ดีสม
2. เด็กชายวิชญ์พล  หินซุย
3. เด็กชายศุภชัย  กันหาพร
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  โสพิศวงค์
5. เด็กชายสุรศิลป์  คำยา
6. เด็กชายอรรถชัย  ชัยสอน
 
1. นายพิทักษ์  ประเสริฐศิริ
2. นางสาววชิราภรณ์  บุตรงาม
3. นายกิตติศักดิ์  อันอาน
 
1317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กชายกิตติราช  ทองจินดา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลายสุริยา
3. เด็กชายธีรภัทร์  พิมพ์สมบูรณ์
4. เด็กชายวิษณุพงษ์  ศรีน้อย
5. เด็กชายอติพล  แก้วพรม
6. เด็กชายอำพล  สงเสริฐ
 
1. นายศรีภมร  จันนนท์
2. นายอิสระ  ลีลา
3. นายพรหมประทาน  ปินะกาโพธิ์
4. นายพรหมประทาน  ปินะกาโพธิ์
 
1318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1. เด็กชายกฤษฎา  จันโท
2. เด็กชายทักดนัย  ประจิตร
3. เด็กชายทักษิณ  แสงภูคำ
4. เด็กชายปรัญญา  ลาภจิตร
5. เด็กชายปัจฉิม  ภูพานเพชร
6. เด็กชายมงคล  เหล่าชัย
 
1. นายจรัส  ภูชื่นแสง
 
1319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายธีรเดช  แก้วกันยา
2. เด็กชายปภิณวิทย์  ทบวงษ์ศรี
3. เด็กชายพสิทธิ์  ทิ้งเทพ
4. เด็กชายพิชิตพงษ์  ราชเจริญ
5. เด็กชายวิบูรณ์  ทินแก้ว
6. เด็กชายอภิชาติ  บุญระมี
 
1. นายบุญเลิศ  ธนาเดชาวัฒนกุล
2. นายอุดม  อิ่มสุวรรณ
3. นายวีระศักดิ์  จันตะคุณ
 
1320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กชายชัยธวัช  หินอุดม
2. เด็กชายธวัชชัย  หินอุดม
3. เด็กชายนิติสิทธิ์  พลแสน
4. เด็กชายบัณฑิต  จันทร์เพ็ญ
5. เด็กชายภานุพงศ์  บุญหล้า
6. เด็กชายเมธา  ชิตวงศ์
 
1. นางสายสุณีย์  เมยไธสง
2. นายวินัย  ดวงภูเมฆ
 
1321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านจำนัก 1. เด็กชายดวงกมล  กิจการ
2. เด็กชายนวพล   ผาโท
3. เด็กชายพิพัฒน์  วรรณพฤติ
4. เด็กชายยุทธนา   ไชยภักดี
5. เด็กชายศักดิ์ณรงค์   อุ่นช่วง
6. เด็กชายเจษฎา  วังหอม
 
1. นางภัครวรรณ์  โสภารัตน์
2. นางมยุรี  ไชยแสนท้าว
3. นางแปลงใจ  แดงงาม
 
1322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กหญิงชลลดา  จิตบรรจง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สีสมพาน
3. เด็กชายพงษ์ศธร  นาสุวรรณ
4. เด็กชายภูริภัทร์  ขันมณี
5. เด็กชายวราวุฒิ  จิตบรรจง
6. เด็กหญิงสุวนันท์  สมบูรณ์
 
1. นายอาคม  สิงพร
2. นายธงชัย  ศรีสารคาม
3. นายสุนิพนธ์  ฤทธิ์ถาพรม
 
1323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายฐนกร  เทียงดาห์
2. เด็กชายปราบดา  แสงพลสา
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  นนท์ลือชา
4. เด็กชายสวิตต์  จันทร์แป้น
5. เด็กชายเทพทิวัตน์  เหล่าสุวรรณ
6. เด็กชายโรจน์ระวิ  สาหินกอง
 
1. นายชาติชาย  พรรณะ
2. นายธกร  ภูถาวร
 
1324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 1. เด็กชายธีรภัทร  นนตรี
2. เด็กชายปฎิภาณ  คำโฮง
3. เด็กชายพิชิตชัย  รัดทำ
4. เด็กชายวรวุฒิ  จันทชารี
5. เด็กชายวรัญญู  หินราชา
6. เด็กชายสราวุฒิ  สิงขรณ์
 
1. นายรังสรรค์  ปริวันตา
2. นายพิเภค   รัตนา
 
1325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนมัธยมชาญ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  โพธิ์สิงห์
2. เด็กชายปฏิญาณ  แสนสีลา
3. เด็กชายพงศกร  ราตะกั่ว
4. เด็กชายภาณุมาศ  กินารักษ์
5. เด็กชายรัชพงศ์  จุมพรม
6. เด็กชายวรรณพจน์  ขันห้าม
 
1. นายชวาล  เนื่องโนราช
2. นางสาวกรรณิกา  เนื่องโนราช
3. นางอุดมลักษณ์  ยมศรีเคน
 
1326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านนานกเขียน 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรียันต์
2. เด็กชายภานุเดช  คำแก้ว
3. เด็กชายยุทธนา  แสนละคร
4. เด็กชายวรพงษ์  คำสิงห์
5. เด็กชายศิวพล  ภูมิโชติ
6. เด็กชายเจษฎาภร  สอนสา
 
1. นางสุนทรีย์  ไชยโคตร
2. นางยุภา  หอมคำพัด
3. นายวิรัตน์  จันทฤทธิ์
 
1327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองโก    
1328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสมศรี 1. เด็กชายกฤษฎา  เสนาหมื่น
2. เด็กชายจตุรงค์  หอมเชย
3. เด็กชายประฏิภาณ  บุตราช
4. เด็กชายพงศกร  แก้วด่านจาก
5. เด็กชายอดิศักดิ์  เกตุพลทอง
6. เด็กชายโกศล  คลังใหญ่
 
1. นายงาน  อุตสารัมย์
2. นายประจักษ์  แพนสมบัติ
3. นางวิไลลักษณ์  ซ้ายขวา
 
1329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กชายพงศกร  แวงยางนอก
2. เด็กชายพันธวัฒน์  ทองคำสุก
3. เด็กชายสถาพร  หารสุโพธิ์
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดาไกล
5. เด็กชายอังกูล  นาหนองขาม
6. เด็กชายอิสระ  ปัดคำ
 
1. นายสมสิน  ภามี
2. นายสุเทพ  ฤาชา
3. นางอัญชลี  เปรมไธสง
 
1330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายทศพร  ศรีโนรินทร์
2. เด็กชายพงศธร  แซ่ตั้ง
3. เด็กชายศรชัย  แก้วกัลยา
4. เด็กชายสรวิชญ์  แก้วเพชร
5. เด็กชายอนุวัฒน์  นวลงาม
6. เด็กชายอภิรักษ์  เลื่อยไธสง
 
1. นายทวีศักดิ์  สมศรี
2. นายจิระศักดิ์  ปะระทัง
3. นายบุญทัน  คนใจบุญ
 
1331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมเสน
2. เด็กชายธนกร  โพธิ์อ่อน
3. เด็กชายธนาธร  ทองนรินทร์
4. เด็กชายธีรภัทร  นิงคะลี
5. เด็กชายธีรภัทร  ศิริลักษณ์
6. เด็กชายวชิรเดชา  นุริศักดิ์
 
1. นายวิโรจน์  เหล่าสุวรรณ
 
1332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  วงละคร
2. นางสาวปนัดดา  จิตบรรจง
3. เด็กชายมานิตย์  ทองดีนอก
4. นางสาววราภรณ์  หงษาอ่อน
5. เด็กชายศิริพงษ์  นาสุวรรณ
6. นายสิทธิชัย  เค้าแคน
7. เด็กหญิงอ่อนจันทร์  คำภู
8. นายเสริมศักดิ์  วิสุทธิ์เขตการ
 
1. นายวิศิษย์  แก้วหานาม
2. นายวัชรินทร์  ชิณนาค
3. นายสุรเพ็ญ  วงค์กลาง
 
1333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ลาภคำ
2. เด็กชายขวัญ   อิ่มไพร
3. เด็กชายณัฐพงษ์   วงศ์ละคร
4. เด็กชายนรัตติพงษ์    ภัคดี
5. เด็กชายนฤเบศร์   บัวมาศ
6. เด็กชายนิติภูมิ   พุฒหล้า
7. เด็กชายวัชระ   แช่ลิ้ม
8. เด็กชายศักรินทร์   ภูลาด
 
1. นางบรรจง  ศรีราช
2. นางเบญจมาศ  เสติ
3. นายอดุลย์  ศีราช
 
1334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายฉัตรพล  หาวิโร
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สารภา
3. เด็กชายฐิติคุณ  อุทัยดา
4. เด็กชายณัฐพล  วิริยะ
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  เมิกข่วง
6. เด็กชายพชร  ประภันนา
7. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  สมควร
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุทัยศรี
 
1. นายภานุ  ผ่านศรีมหามาตย์
 
1335 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองโก    
1336 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กหญิงจรรธิดานรรจ์  ภูสมมาตร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พลตื้อ
3. เด็กชายฉัตรมงคล  ภูพานไร่
4. เด็กชายชนะชัย  แก้วโสม
5. เด็กหญิงนันทนา  ภูเด่นใส
6. เด็กหญิงนิภาพร  เหล่ามาลา
7. เด็กหญิงพิมพัสรณ์  ภูธาตุเพชร
8. เด็กหญิงรัตติญา  ชัยสมคุณ
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชินแสน
10. เด็กหญิงอาริษา  ถิ่นพยัคฆ์
 
1. นางรัตน์สุดา  จำปามูล
2. นางสาวจารุณี  สุ่มมาตย์
3. นางสาวพรวิไล  บุญหล้า
 
1337 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ไชยสงคราม
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลมงาม
3. เด็กหญิงพัชริดา  แสนบุญ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  เรืองสิทธิ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชมภูหลง
2. นางวิไลลักษณ์   จันทร์ลอย
 
1338 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ประทุม
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เทียบลา
3. เด็กหญิงอรสา  เทพสาย
 
1. นายอุดม  อิ่มสุวรรณ
2. นางสมลักษณ์  วงศ์ดวงจันทร์
 
1339 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จักรทุม
2. เด็กหญิงภัทรชิรา  อุทาภักดี
3. เด็กหญิงวณิชยา  ชมนาวัง
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
2. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
 
1340 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กชายขวัญเพชร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงวาสนา  ตานนท์
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อุดม
 
1. นางมาลา  อุตสารัมย์
2. นางศิริกาญจน์  ชินวิศวกร
 
1341 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 1. เด็กหญิงมานิตา  แสงขุลัง
2. เด็กชายสุทธิพงค์  อัคฮาดศรี
3. เด็กหญิงอรรถพงษ์  ข่าขันมาลี
 
1. นางอรดี  โรจรัตน์
2. นายพีรพล  โรจรัตน์
 
1342 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กชายภูบดินทร์  พลหล้า
2. เด็กชายมนตรี  ภูสำรอง
3. เด็กหญิงอินทิรา  ภูดินดาน
 
1. นางบังอร  ดรชัย
2. นางรสริน  สงครามสี
 
1343 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงช่อผกา  ทินน้อย
2. เด็กหญิงพรพิมล  แสงห้าว
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทินสา
 
1. นางศิริลักษณ์  ชมภูคำ
2. นางสุภาพ  นุริตานนท์
 
1344 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงฐิติมา  ชาดา
2. เด็กหญิงนดารินทร์  ชาดา
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ฝ่ายสิงห์
 
1. นางปิยนุช  นามคุณ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เที่ยงดาห์
 
1345 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันคง
2. เด็กชายชนาทิป  โพธิกะ
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  อุทัยดา
 
1. นางอังกาบ  แผ่ตระกูล
2. นางเรวดี  ภูถาวร
 
1346 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา    
1347 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายฐิติภูมิ  บุปผไชย
2. เด็กหญิงอติมา  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณโท
 
1. นางจินตนา  ชาญวงศ์สนิท
2. นางแพงศรี  ตาลอำไพ
 
1348 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กหญิงทิพย์พญา  จันทร์ต่อ
2. เด็กหญิงประกายดาว  ยุพาพิน
3. เด็กหญิงวรรณิศา  กรมแสง
 
1. นางเตือนใจ  แสงไกร
 
1349 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงทัตติยา  ผุยบัวค้อ
2. เด็กหญิงพิรมย์พร  ดวงสุพรรณ
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  เทียบแสน
 
1. นางสุเมตตา  จันทร์ราช
2. นายสมศักดิ์  จันทร์ราช
 
1350 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงจันจิรา  ทามแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนพลแสน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  อุดรเขตร
 
1. นางธาดา  ชัยศร
2. นางละมุล  ผังดี
 
1351 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กชายจตุพล  ทับอุดม
2. เด็กหญิงจารุนันท์  บุญนาน
3. เด็กหญิงพรประไพ  เคางาม
 
1. นางรำไพ  เอี้ยงเจริญ
 
1352 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงทัศนีย์กร  พินทา
2. เด็กหญิงนาตาซา  แซ่พู
3. เด็กหญิงศศิธร  เสติ
 
1. นางธัญลักษณ์  ดาวศรประศาสน์
2. นางกรณิกา  บุญมั่ง
 
1353 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 16 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนิสรา  ทะไกรเนตร
2. เด็กหญิงปวรัญชน์  พรมรินทร์
3. เด็กหญิงสุมินตรา  กันฝา
 
1. นางอนัญญา  พุทธัสสะ
2. นางพัทธนันท์  ลือยงวัฒนา
 
1354 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กหญิงปภาวดี  อุทัยนาง
2. เด็กหญิงวิชุฎา  มาจันทร์
3. เด็กหญิงเดือนฉาย  เทพศิริ
 
1. นางภัชศิณี  บุญประคม
2. นายสุพัฒน์  วัฒนานุสสรณ์
 
1355 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจิรัตน์ฌา  ตาตะ
2. เด็กหญิงประภัสสร  สรรคนุช
3. เด็กหญิงศิริพร  วัดระดม
 
1. นางอนงค์  สิทธิสาร
2. นางสำรวย  คันธา
 
1356 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายจักรกฤษ  ทินใต้
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงห้าว
3. เด็กหญิงอรญา  ทินภู่
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อินศร
2. นางสุภาพ  นุริตานนท์
 
1357 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงนุศรา   ภูผาทอง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  รอบโลก
3. เด็กหญิงอาราญา   เนื่องชนะ
 
1. นางนุจรี  เพียโคตร
 
1358 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กชายคมสันต์  เกี้ยงไธสง
2. นางสาวณญาดา  พันห่อ
3. เด็กหญิงวิไลพร  ดวงพิมพ์
 
1. นางอารีย์  อุ่นจิต
 
1359 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ศรีคราม
2. เด็กหญิงชีวาพร  วังหอม
3. เด็กหญิงรุตินันท์  ศรีอ้น
 
1. นางศริญญา  เสาร์ห้า
2. นายบุตร  ตะวัน
 
1360 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เดชมาลา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ลอยคลัง
3. เด็กหญิงอรปรีญา  ทวยจันทร์
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
2. นางปิยนุช  นามคุณ
 
1361 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายพรทวี  พิมดา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  โนนสุวรรณ
3. เด็กชายอภิชาติ  นนท์ศรีราช
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คำดี
2. นางสาวลักษณียา  สุดชาขำ
 
1362 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุตรเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุวินชา  เรืองสมบัติ
3. เด็กหญิงอัลญา  นามตาแสง
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
2. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
 
1363 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมชาญ 1. เด็กชายธีรพล  รัดถา
2. เด็กชายบูรพา  มาโชค
3. เด็กหญิงยุภาดา  กองชา
 
1. นางทัศนีย์  นาสมพันธ์
2. นางแสงมณี  นนตะบุตร
 
1364 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกชกมล  มาตรา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  วิชาเรือง
3. เด็กหญิงปนัดธิดา  มณีโรจน์
 
1. นางสาวสาริตา  รักษาภักดี
2. นางสาวธัญญา  ทัดไพร
 
1365 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกิดหาญ
2. เด็กหญิงหฤทัย  เสนาฤทธิ์
3. เด็กหญิงอภัสรา  สมอ่อน
 
1. นางเบญจลักษณ์  ลอยนอก
2. นางเยาวเรศ  ศิริพันทะ
 
1366 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. นางสาวชลธิชา  มาพล
2. เด็กหญิงนภาพร  อาสนาทิพย์
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
2. นายวีรพงษ์  อโนราช
 
1367 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   บุดสีสวย
2. เด็กชายปฐพล  คำจันทร์
 
1. นางจุฑาธิป   ศรีนาคา
2. นางจุฑาธิป  ศรีนาคา
 
1368 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงปวริศา  ปัจฉิม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ประเสริฐศิลป์พลษา
 
1. นางสาวภัทรพร  กาแก้ว
2. นางสาวมัลลิกา  สุวรรณพันธุ์
 
1369 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายกันต์ชนก  บำรุงบุญ
2. เด็กชายธนนพล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายนัทธ์ชนัน  บุราณรมย์
2. นางสาวภัทฐิรา  จันทะคาม
 
1370 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายพธกร  รัตนแสง
2. เด็กชายพีรพงศ์  ตัณทะศิลป์
 
1. นายจักรพงศ์  ไชยสงเมือง
2. นางณัฐทิยา  ทองแก้ว
 
1371 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กหญิงสุวรรณา  มาตายะสี
2. เด็กหญิงอาริษา  ถิ่มพยัคฆ์
 
1. นางสาวพรวิไล  บุญหล้า
2. นางสาวจารุณี  บุญหล้า
 
1372 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงนภวรรณ  โสภิตวรากร
2. เด็กหญิงภาริดา  เสาร์วงศ์
 
1. นางสาวอรอนงค์  รินทะลึก
 
1373 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบกพร้าว 1. เด็กหญิงรัตนาพร  หงษ์ศรี
2. เด็กหญิงอาภรณ์  มาตเลิง
 
1. นางภัทรา  ยาย่อ
2. ว่าที่ร้อยเอกทวี  ยาย่อ
 
1374 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปณัฐมนต์  ปะนามะกา
2. เด็กชายอธิศกิตต์  วงศ์ปัสสา
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ภูมิพันธุ์
2. MissWu Hung  Lien
 
1375 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 1. เด็กชายศุภณัฐ  ไตรรัตน์
2. เด็กหญิงสิริยากร  สายลม
 
1. นางอ้อมใจ  บุญหล้า
2. นางสาวจีรนันท์  เหง้ามูล
 
1376 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธัญวดี  นรินยา
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  อัมพวา
 
1. นางสาวสุภาวรรณ   ประทัศน์
2. นางสาวธิดารัตน์   ชำนิยันต์
 
1377 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำภูเวียง
2. เด็กชายณัฐกานต์  ผลผาเลิศ
 
1. นางนงลักษณ์  พรหมดา
2. นางละออง  นาชัยสินธุ์
 
1378 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกิติรัตน์  โดมาชา
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ศรีโยวงศ์
 
 
1379 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงพรไพลิน   ปนามสา
2. เด็กชายวรเทพ  วงศ์ลาดหลาว
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เทพผาย
 
1380 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายธีรภัทร์  เตื่อยมา
2. เด็กหญิงอฐิติญา  กัณหาแก้ว
 
1. นายวัฒนา  รักษาภักดี
2. นายกฤศ  คลังใหญ่
 
1381 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงพีรญา  สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงอาภาพชร  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวมลฤดี  พลฤทธี
2. นายสุรศักดิ์  นรินทร์
 
1382 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ชาญชัย
2. เด็กหญิงธนกาญจ์น  สมประสงค์
 
1. นางยุพาพรรณ  บุญลาด
 
1383 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายยศพัทธ์  บมสระน้อย
2. เด็กชายศุภทิน  ศรีเสน
 
1. นางพัชรา  คำทอน
2. นางสาววราภรณ์  สุขโต
 
1384 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเมย์ลดา  สุวรรณหงษ์
 
 
1385 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงปริฉัตร  อรัญทอง
2. เด็กหญิงวริศรา  หลักคำ
 
1. นายวัฒนา  รักษาภักดี
 
1386 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบกพร้าว 1. เด็กชายศราวุธ  ยุยบัวค้อ
2. เด็กหญิงศศิธร  ศรีแขไตร
 
1. นางภัทรา  ยาย่อ
2. ว่าที่ร้อยเอกทวี  ยาย่อ
 
1387 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  หาอินทร์
2. เด็กหญิงพรมพร  ปิดตาสังข์
 
1. นางสาวจารุณี  สุ่มมาตย์
2. นางสาวพรวิไล  สุ่มมาตย์
 
1388 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  ภูแล่นกี่
2. เด็กหญิงเขมมิกา  ผลบุญ
 
1. นางนันทวรรณ  โพธิ์หล้า
2. นายภัทรสกล  แสงสีดา
 
1389 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีระดา
2. เด็กหญิงรติกาญจน์  ลครทิพย์
 
1. นายพิสิษฐ์  ยาสิงห์ทอง
2. นางสาววันสารท  ปิ่นสันเทียะ
 
1390 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ชัยเอกมงคลเลิศ
2. เด็กหญิงอาภัสราภรณ์  รัตนพลแสน
 
1. นางสาวพิกุลจิตต์  สนิทลุน
2. นางชลิดา  ศรีสารคาม
 
1391 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายไพรัช  สนิทลุน
 
 
1392 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมชาญ 1. เด็กชายเมธา  สายแสน
 
1. นางสาวนกแก้ว  ยี่รัมย์
 
1393 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  บาลมีทะ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เทพผาย
 
1394 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คำอุด
 
1. นายกมลศิลป์  กัญยสินธุ์
 
1395 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงมาริสา  พัชรัตน์
 
1. นางสาวศิรประภา  พิลาโสภา
 
1396 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงอักษราภัค  จันทะจิต
 
1. นางยุพาพรรณ  บุญลาด
 
1397 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ได้ผลมาก
 
1. นางสาวกิตติยา  วรรณวงษา
 
1398 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายชัยธวัช  สังกรณ์
 
1. นายภัทรสกล  แสงสีดา
 
1399 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงพรนภา  กาสังข์
 
1. นางสาวภัทราวดี  นีรขันธ์
 
1400 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ไชยศรีจันทร์
 
1. นางดวงใจ  หล่อวัตร
 
1401 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กหญิงสุชีรา  เสริมศักดิ์
 
1. นางสาวจารุณี  สุ่มมาตย์
 
1402 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กหญิงปาลิดา  ติดวงษา
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
1403 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายชาญณรงค์  งามดี
 
1. นายประยงค์  พุทโธ
 
1404 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายนิพพิชมน์   ประทุม
 
1. นายมนัสพงศ์  ภูบาลชื่น
 
1405 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 79.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กหญิงอัญรา  หินดำ
 
1. นางมณทิรา  โคตรดี
 
1406 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 77.83 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายพจน์ศักดิ์  แสนชัย
 
1. นางมงคล  โพธิ์เอม
 
1407 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 80.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายยุทธพงศ์  พิมพ์สมบูรณ์
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโปะนำ
 
1408 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายธนกร  ทองดี
 
1. นายบัณฑิต  ลอยคลัง
 
1409 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กชายสมิท  คงเสถียร
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
1410 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 71.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายศรนารายณ์  เทียบดอกไม้
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
1411 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 80.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายสุภกิจ  เมืองชมพู
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
1412 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายเก่งเทวา  พิลาชัย
 
1. นายมนัสพงศ์  ภูบาลชื่น
 
1413 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายชัชนนท์  พันฤทธิ์
 
1. นายไพฑูรย์  บุญน้อย
 
1414 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายพงศกร  วิริยะ
 
1. นางสาววันศิริ  บุญเพลิง
 
1415 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วปัญญา
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
 
1416 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายภีรภัทร  ประพันธ์
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
1417 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 1. เด็กชายสุริยา  บัวมาศ
 
1. นายทวี  สายจันทร์
 
1418 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกก่อ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ชูคันหอม
 
1. นางอัมพร  กลางประชา
 
1419 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายธนดล  มะธิโตปะนำ
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
1420 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายวสันต์  อะโน
 
1. นายไพฑูรย์  บุญน้อย
 
1421 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กชายบุญฤทธิ์   สุวรรณบุตร
 
1. นายสุรัตน์   เอกพันธ์
 
1422 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายภาสกร  ชุมพล
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิม์แสน
 
1423 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กชายจักรพงษ์  สุริยะ
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
1424 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายธณศกร  โทฮาด
 
1. นางสาวยุวดี  พลศิริ
 
1425 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 77.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กหญิงสนิศา  ต่อสุข
 
1. นางมณฑา  วัฒนานุสสรณ์
 
1426 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 76.16 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายธีรภัทร  หวังสิวกลาง
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
1427 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 72.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนชัย
 
1. นางสาวพรพิศ  แสนชัย
 
1428 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีทะวงศ์
 
1. นายไพฑูรย์  บุญน้อย
 
1429 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายสหรัฐ  ทรมีฤทธิ์
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
1430 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   นันตะนะ
 
1. นายสุรัตน์  เอกพันธ์
 
1431 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายศรัณย์  กนกรัตน์
2. เด็กชายเอกพล  ไคลคลา
 
1. นายสาธิต  ปัดถาเดช
2. นางมัทนา  เดชมาลา
 
1432 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กหญิงกันทิวา  ไชยศาลาแสง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีภูชน
 
1. นางวิภาดา  ศรีโยธี
 
1433 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1. เด็กชายนนทการณ์  อุดมเดช
2. เด็กชายวันเฉลิม  นาสินพร้อม
 
1. นางสาวสุจิตรา  พลลาภ
2. นายประยูร  น้อยอามาตย์
 
1434 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายทัตเทพ  เทือกสม
2. เด็กชายปิยฉัตร  แอ่มรัมย์
 
1. นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา
2. นางสาวพัชราภรณ์  ยศดา
 
1435 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พลลาภ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์ปาน
 
1. นางธัญพร  ใบปอด
2. นางสาวณิชรัตน์  แสงลี
 
1436 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เรือง
2. เด็กชายนฤเบต  นามศรี
 
1. นางสาวสาธิตา  สารธะวงศ์
2. นางสาวนิภาวรรณ   แสนหอม
 
1437 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายพสุเทพ  โคราช
2. เด็กชายพีรณัฐ  ปัจฉิมก้านตง
 
1. นายพิชิต  วรรณขันธ์
2. นางกัญญา  วรรณขันธ์
 
1438 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฤทธิ์เจริญวัตถุ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ประสงค์สันต์
 
1. นางดาราณชากรณ์  สมยาภักดี
2. นางสาวอัจฉรา  เสตเตมิย์
 
1439 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  วงพิเดช
2. เด็กชายอรรถพล  จินรักษ์
 
1. นายบุญศรี  นามบุญเรือง
2. ว่าที่ร้อยตรีปรินทร์  นามบุญเรือง
 
1440 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เนื่องศรี
2. เด็กหญิงปิยะดา  มัดจุปะ
 
1. นางสุภาภรณ์  อุทาทิพย์
2. นางสาวสุพรรณิการ์  สานไซ
 
1441 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ตั้งเขีย
2. เด็กชายอนุภัทร  เหลือมพล
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  แก้วนิคม
 
1442 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายธนกร  อุประ
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสงภา
 
1. นายพรชัย  ภูขามคม
2. นางสาวปิยะดา  เพียรมิ่งมาศ
 
1443 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กชายชินวัตร  ไชยหงษา
2. เด็กหญิงเบญจพร  ภูศรี
 
1. นายสุพันธ์  สระมูล
2. นายราชนิกุล  ช่วยศรี
 
1444 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงจตุรพร  สิมสา
2. เด็กหญิงวรรษพร  พิจารณ์
 
1. นายชนะ  ธนูศิลป์
 
1445 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกุลธีรา  สุยอย
2. เด็กหญิงพิรดา  กัณหาสุระ
 
1. นายนรินทร์  ศรีสารคาม
2. นางสุภาภรณ์  อันปัญญา
 
1446 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 1. เด็กชายทรงยศ  ม่วงเพชร
2. เด็กชายธีรชาติ  หาหอม
 
1. นายดลรวี  สุขศรีตรี
 
1447 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงจรรยพร  แสนบุญศิริ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พามี
 
1. นายณยศพล  แสนบุญสิริ
2. นางทัศนีย์  อนันตวุฒิ
 
1448 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กชายคมสันต์  ไชยลือชา
2. เด็กชายธีรพล  เดชชัยภูมิ
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีรุ่งเรือง
 
1449 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงธันสินี  พาโพธ์
2. เด็กหญิงเยาวพา  ฟองฤทธ์
 
1. นายชุมพล  วันหลาบคำ
2. นางลัดดา  เชษฐสุราษฎร์
 
1450 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เชื้อมอญยาว
2. เด็กหญิงลาวัลย์  ทวะชาลี
 
1. นางจิตรา  ศรีสารคาม
 
1451 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แพนสมบัติ
2. เด็กชายธีรภัทร  ศรีนนเฮือง
 
1. นายไพฑูรย์  บุญน้อย
2. นายอภิชาติ  พลหาญ
 
1452 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายทัศดา  เจิมขุนทด
2. เด็กชายนฤเบศก์แสน  ศรีคะ
 
1. นางอิ่มจิตต์  ปฏิเก
 
1453 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กหญิงปารวี  นาดี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คันทะโสม
 
1. นายจารุวัฒน์  วงศิลา
 
1454 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายธีรพงค์  แทนโสภา
2. เด็กชายศุภชัย  เพียรสิงห์
3. เด็กชายสิทธิชัย  ไขลี
 
1. นายสงวนศักดิ์  อาสาทำ
2. นายศราวุธ  กางสำโรง
 
1455 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกกร   วงษาจันทร์
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เรืองแจ่ม
 
1. นายสาธิต   ปัดถาเดช
2. นางมัทนา  เดชมาลา
 
1456 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. นางสาวชลธิชา  วงศ์มามี
2. นางสาวอินทิรา  เทียมเลิศ
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
2. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
 
1457 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายทรงพล  บุญตะระ
2. เด็กชายวิทยา  แสนวันดี
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
 
1458 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กชายวชิระ  แก้วหานาม
2. เด็กหญิงศุชามาศ  เจริญฤทธิ์
 
1. นายทรงรัตน์  ศรีสารคาม
2. นายสุริพล  คันธา
 
1459 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพรทิวา  ป้องคำแสน
2. เด็กชายพิเชฐชัย  วงษ์วังทอง
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
2. นายชาคริต  เดชโยธิน
 
1460 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายพงศธร   ภูถมทอง
2. เด็กชายพีรพล   อามาตย์ศรี
 
1. นายสาธิต   ปัดถาเดช
2. นางสาววลัยพร  ภูวงษ์
 
1461 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายพีระพงษ์  จันทะลุน
2. เด็กชายศักดิ์ดา  นาไชยเรือง
 
1. นายชุมพล  วันหลาบคำ
2. นายปฏิญาณ  ฮาดวงษา
 
1462 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายปัณณ์ชญา  พิกุลสวัสดิ์
 
1. นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา
2. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
 
1463 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ผาสุก
2. เด็กหญิงสมใจ  จันทร์ประทักษ์
 
1. นางพัสดี  อุทาทิพย์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ฝ่ายหินร่อง
 
1464 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เดชมนตรี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยสีทา
 
1. นายพรชัย  ภูขามคม
2. นางมัทนา  เดชมาลา
 
1465 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายพงษ์สุวรรณ  ทามแก้ว
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ทามแก้ว
 
1. นายฬุทธิรงค์  ขันธิฉัตร
2. นายประยูร  ตรีเนตร
 
1466 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย    
1467 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายชลชาติ  รังกาวงษ์
2. เด็กชายอังศา  โกศิลา
 
1. นายภพสันต์  พานชมภู
2. นางสาวกัลยาณี  ราชนิชย์
 
1468 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายนราวิชญ์  พรมราช
2. เด็กชายเจษฎา   สุจันทร์
 
1. นายสาธิต  ปัดถาเดช
2. นางมัทนา  เดชมาลา
 
1469 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 1. เด็กชายภัทรภณ  กองตุ้น
2. เด็กชายวุฒิธนา  วินทวุฒิ
 
1. นายสุรศักดิ์  แดงจันทึก
 
1470 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชัญญา  พรพัชรพงศ์
2. เด็กหญิงฐิติยา  นาสมบัติ
 
1. นางสาวธัญพร  ใบปอด
2. นางสาวณิชรัตน์  แสงลี
 
1471 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงพรธรส  ปัญจะรักษ์
2. เด็กหญิงมุทาประไพ  ไตรรัตน์
 
1. นางสาววลิตยา  แสงทอน
 
1472 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  มูลสมบัติ
2. เด็กชายปิ่นมนัส  พิกุลสวัสดิ์
 
1. นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา
2. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
 
1473 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงซูรีตา  ตอกอ
2. เด็กหญิงฟาริดา  วงษ์ช่าง
 
1. นายชุมพล  วันหลาบคำ
2. นางกาญจนา  เกษมทรัพย์
 
1474 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กหญิงศิริพร  คุนา
2. เด็กหญิงสริตา  มาศรี
 
1. นางประสาร  จันเสนา
2. นางจารุวรรณ  ทิพยชาติ
 
1475 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กชายณัฐพนธ์  พ้นสมบัติ
2. เด็กชายธนพล  พรเพ็ง
 
1. นายยุทธศาสตร์  ไกยพาย
2. นางภาพร  ศรีบุญเรือง
 
1476 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทิ้งโคตร
2. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วสีนาค
 
1. นายพิทักษ์  แก้วภูมี
2. นายสมัย  พรมบุตร
 
1477 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายวรวลัญช์   เจริญชัย
2. เด็กชายอัครเดช  บุตรศรี
 
1. นางสาวกฤตยาณี  กองอิ้ม
2. นางสาวอนิศรา  อ้วนละไมย์
 
1478 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  อาจศรี
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
 
1479 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายภีระยุทธ   วงศ์สุรินทร์
2. เด็กชายวุฒิชัย   สุวรรณเพ็ง
 
1. นางประเสริฐ   สมภูมิ
2. นางสาวเพิ่มพร   พลศิริ
 
1480 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กชายพรชัย  เพียรแก้ว
2. เด็กชายพันธกานต์  เพ็งที
 
1. นายยุวฤทธิ์  พันหอม
2. นางศุภลักษณ์  สุดชารี
 
1481 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายวีระพงษ์  ฉายเนตร
2. เด็กชายอารยเสฏฐ์  ธนีภาพ
 
1. นางสุฑิษชา  สวัสดี
2. นายคำกรุง  ศรีสิงห์ขร
 
1482 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วหานาม
2. เด็กชายสมพร  สิงห์สุธรรม
 
1. นางเพียรนภา  แก้วหานาม
2. นางสาวกิตติรักษ์  กองคำ
 
1483 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  นาทันรีบ
2. เด็กชายอนุรักษ์  วันสาสืบ
 
1. นางรำไพ  ขานโฮง
2. นางธนวรรณ  วิบูลย์กุล
 
1484 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติกา   คำพินิจ
2. เด็กชายสยุมพร   สอนภักดี
 
1. นายสาธิต  ปัดถาเดช
2. นางมัทนา  เดชมาลา
 
1485 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. นางสาวปิยนันท์  สุพรม
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสงศรี
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
 
1486 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายภานุพงค์  เวชกามา
2. เด็กหญิงอินทิรา  ทศโมลา
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
2. นางสาวนิสา  เทียบอัน
 
1487 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายจิวนัน  ไชยศรีทา
2. เด็กชายเชษฐา  จันทร์ปัญญา
 
1. นางสมประสงค์  ชัยอินทร์
2. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
1488 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. นางสาวกันทิวา   ไชยศาลาแสง
2. เด็กชายชาญณรงค์  วงศ์วอ
 
1. นางวิภาดา  ศรีโยธี
 
1489 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กหญิงอรยา  เขียวสี
2. เด็กหญิงอารยา  จันทะเกต
 
1. นายบำรุง  บุญสาร
2. นางสาวชนิสรา  โคตรสมบัติ
 
1490 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. นางสาวจารุวรรณ  เหล่าวงษี
2. เด็กหญิงภัทราวดี  แผ่นทอง
 
1. นายอุทิตย์  สมภูมิ
 
1491 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 1. เด็กหญิงประภาวดี  ด้วงคำจันทร์
2. เด็กหญิงรัตติยา  ชนะบุญ
 
1. นางสาวฐิติยา  นาคประสิทธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ญาณสิทธิ์
 
1492 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แสนราช
2. เด็กชายสิทธิพร  พลหมั่น
 
1. นายยุทธศาสตร์  ไกยพาย
2. นางภาพร  ศรีบุญเรือง
 
1493 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทองดี
2. เด็กหญิงปูเปรี้ยว  สุขรัตน์
 
1. นางสาวอินทิรา  ธ.น.กำ่
2. นายทองเข้ม  อุปวรรณ์
 
1494 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อินทร์พรหม
2. เด็กหญิงณภัทรดา  จันทจร
 
1. นางสาวณิชรัตน์  แสงลี
2. นางธัญพร  ใบปอด
 
1495 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีชมภู
2. เด็กหญิงภัศราพร  สวัสดิสาระ
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
2. นางวนิดา  สาพิมาน
 
1496 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  งีบส่อม
2. เด็กชายธราทิป  ทิ้งโคตร
 
1. นายสงวนศักดิ์  อาสาทำ
2. นายศราวุธ  กางสำโรง
 
1497 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายปฏิพัท  พิมพ์จ่อง
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ลาภแวง
 
1. นางสาวอิ่มจิตต์  ปฏิเก
2. นายชัยณรงค์  มนตรี
 
1498 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงกรกนก  เกียงขวา
2. เด็กหญิงนัชชา  เสิกภูเขียว
 
1. นางสาวกฤตยาณี  กองอิ้ม
2. นางสาวอนิศรา  อ้วนละไมย์
 
1499 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.33 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หลงวารี
2. เด็กหญิงสุปรานี  คันทา
 
1. นางมัทนา  เดชมาลา
2. นางสาวปิยะดา  เพียรมิ่งมาศ
 
1500 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.33 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายธีรภัทร  คิดโสดา
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  อาจศรี
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
 
1501 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กชายณัฐพนธ์  พ้นสมบัติ
2. เด็กชายธนพล  พรเพ็ง
 
1. นายยุทธศาสตร์  ไกยพาย
2. นางภาพร  ศรีบุญเรือง
 
1502 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กชายธนพร  วิสุนีย์
2. เด็กหญิงธนพร  นาสมบูรณ์
 
1. นายจารุวัฒน์  วงศิลา
 
1503 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กชายยุทธนา  ไชยสงโท
2. เด็กชายวิทวัส  รังสี
 
1. นายราเชนทร์  ภูสีโสม
 
1504 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74.33 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายธนกร  นามษร
2. เด็กชายธราดล  ศรีปน
 
1. นายชาญณรงค์  สดมพฤกษ์
 
1505 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73.67 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ลาดโฮม
2. เด็กชายพีระพันธ์  ตะนัน
 
1. นางอมลวรรณ  เพ็ชรสังหาร
2. นางอาภาภัทร  พลเรืองทอง
 
1506 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73.33 เงิน 13 โรงเรียนบ้านอุปราช 1. เด็กหญิงดาราศิริ  ลุนโท
2. เด็กหญิงภัทรวดี  มูลพิมพ์
 
1. นายกองสี  ศิริภูธร
2. นางยุพา  ศิริภูธร
 
1507 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72.67 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชชา  ย้อยไชยา
2. เด็กชายวีรวัฒน์  จันทร์วัน
 
1. นายสุพันธ์  สระมูล
2. นายราชนิกุล  ช่วยศรี
 
1508 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายภัทรพงษ์  จันลอด
2. เด็กชายเอกพล  แสนบุญศิริ
 
1. นางทัศนีย์  อนันตวุฒิ
2. นางสาวณยศพล  แสนบุญสิริ
 
1509 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายวรวิทย์  นามบุดดี
2. เด็กหญิงวสิกา  วรสวัสดิ์
 
1. นางเพียรนภา  แก้วหานาม
2. นางสาวกิตติรักษ์  กองคำ
 
1510 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69.67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วงศ์เสนา
2. เด็กหญิงศิรดา  พรพา
 
1. นายพิทักษ์  แก้วภูมี
2. นายสมัย  พรมบุตร
 
1511 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1. เด็กชายชลชาติ  พันธ์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงศุภมาศ  คำผาย
 
1. นางสาวสุจิตรา  พลลาภ
2. นายประยูร  น้อยอามาตย์
 
1512 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 19 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายปิติภัทร  เอกปณิธานพงศ์
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  การินทร์
 
1. นางระเบียบ  ปานเพชร
2. นางกาญจนา  พละไกร
 
1513 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงวันวิสา  ทับอุดม
2. เด็กหญิงสุนิศา  มุริจันทร์
 
1. นางวงเดือน  ชัยแก้ว
2. นายวีรศักดิ์  พลขันธ์
 
1514 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62.67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 1. เด็กชายธนกฤษ  คำสิงห์
2. เด็กชายอนุสรณ์  โคหาจักร
 
1. นายนพดล  อุบลเลิศ
2. นางสาวจุฬารัตน์  บุรี
 
1515 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายธราดล  น้อยคำลือ
2. เด็กชายพีระพล  ไชยดีเลิศ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตันศิริ
 
1516 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กชายณัฐพล  ผาบุตรตา
2. เด็กหญิงวรรณภา  ชินเวช
 
1. นางรำไพ  เอี้ยงเจริญ
2. นางสาวศิริพร  โยทะคง
 
1517 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายภานุพงศ์  สิมลา
2. เด็กชายวสันต์  คำรวย
 
1. นายวัชรกูล  รัชโพธิ์
2. นายภัทรสกล  แสงสีดา
 
1518 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายศรันย์  ทับทิมไสย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  มงคะวิระ
 
1. นายสงวนศักดิ์  อาสาทำ
2. นายศราวุธ  กางสำโรง
 
1519 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กหญิงนันทนา  ศรีภูชน
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ศิริเวช
 
1. นางประสาร  จันเสนา
2. นางจารุวรรณ  ทิพยชาติ
 
1520 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายคชานนท์  แสนวัง
2. เด็กชายสหรัช  ปัดทุมแฝง
 
1. นายชาญณรงค์  สดมพฤกษ์
 
1521 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายวัฒนชัย  พุทธบาล
2. เด็กหญิงเกศกนก  มูลสมบัติ
 
1. นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา
2. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
 
1522 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพย์แพรวา  แก้วบุดดา
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วนารี
 
1. นายนางมัทนา  เดชมาลา
2. นางสาวปิยะดา  เพียรมิ่งมาศ
 
1523 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายธีระพัฒน์  พลตื้อ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ภูบัวบาง
 
1. นายภัทรสกล  แสงสีดา
2. นางสาวสายสมร  ชมพู่ทอง
 
1524 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แสนเหมทอง
2. เด็กหญิงอภิชญา  เทียมอัน
 
1. นายชุมพล  วันหลาบคำ
2. นายปฏ