แจ้งเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการแข่งขัน

-กิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความ ป.4-6 ขอเปลี่ยนแปลงเวลาแข่งขันจาก 13.00 น.เป็น 09.00 น. สถานที่และวันที่คงเดิม

-กิจกรรมเข็มทิศและการคาดคะเน ชั้น ป.4-6 เปลี่นนจากวันที่ 27 ต.ค. เป็นวันที่ 28 ต.ค.57 เวลาและสถานที่คงเดิม

-กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็น ห้องประขุมสารคามมุณี เวลา 09.00 น.วันที่ 27 ต.ค.57 ระดับชั้น ม.1-3 วันที่ 30 ต.ค.57 เวลา 09.00 น.

-กิจกรรมการแข่งขันดนตรีวงสตริง ม.1-3 เปลี่ยนแปลงวันแข่งขันเป็น วันที่ 28 ต.ค.57 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม

(ตารางการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลง)

วันศุกร์ ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 12:40 น.