รายชื่อคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 สพป.มค.1 (ปรับปรุง)

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 สพป.มค.1

กลุ่มสาระวิทยาศาตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย
กิจกรรมการงานอาชีพฯ กิจกรรมท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ กิจกรรมปฐมวัย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ พิการเรียนร่วม
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฎศิลป์

ขอให้ยึดรายชื่อคณะกรรมการตามเอกสารนี้ ส่วนชื่อตามเมนู "กรรมการตัดสินการแข่งขัน" จะปรับปรุงตามรายชื่อนี้อีกครั้งหนึ่ง และขอเรียนเชิญคณะการการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๗ สพป.มค.๑ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมวสุ มหาสารคาม (ไฟล์รายชื่อกรรมการรวมทุกกลุ่มสาระ Excel)

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 15:39 น.