ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทาง วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557

   สพป.มหาสารคาม เขต 1 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 จากเดิมวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนผดุงนารี   เป็น วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมวสุมหาสารคาม  จึงขอเชิญคณะกรรมการทีได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 11:09 น.