การแก้ไขชื่อ-สกุล นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและครูผู้ควบคุม

ขอให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-สกุล นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและครูผู้ควบคุม โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียน เข้าไปแก้ไขความถูกต้อง โดยจะปิดระบบในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้ ขอให้โรงเรียนทำหนังสือเปลี่ยนแปลงผ่านประธานศูนย์แข่งขัน โดยแต่ละศูนย์การแข่งขัน (ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา) จะต้องมีทีมเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่เพียงทีมเดียว

วันเสาร์ ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 19:48 น.