แบบเปลี่ยนแปลงครูและนักเรียน
แบบเปลี่ยนแปลงครูและนักเรียน
ให้จัดทำหนังสือราชการจากโรงเรียน และแนบแบบเปลี่ยนแปลงชื่อนักเรียน ครู scan แนบส่งเข้าไปในระบบของระดับภาค และคอยตรวจสอบการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงทางเว็ปไซต์ ตามวัน เวลาที่ กำหนด คือตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2557
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2557