สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระกุมารมหาสารคาม 41 8 3 3 52
2 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 35 10 4 3 49
3 อนุบาลกิติยา 35 6 3 4 44
4 อนุบาลมหาสารคาม 29 13 1 8 43
5 บ้านหนองคูขาด 28 4 0 4 32
6 หลักเมืองมหาสารคาม 25 3 6 1 34
7 บ้านวังแสง 17 7 7 2 31
8 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 17 5 1 5 23
9 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 16 6 2 7 24
10 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 16 6 2 3 24
11 บ้านหินลาด 16 2 2 4 20
12 บ้านหนองคู 13 7 2 3 22
13 บ้านนาดีศรีสุข 13 2 0 0 15
14 บ้านหนองขามแสบง 13 1 2 3 16
15 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 12 0 1 4 13
16 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 11 7 1 2 19
17 อนุบาลกันทรวิชัย 11 4 6 6 21
18 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 11 1 1 2 13
19 บ้านหนองจิก 10 4 3 3 17
20 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 10 4 2 5 16
21 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 10 2 1 3 13
22 บ้านโนนเกษตร 9 4 1 2 14
23 บ้านดงน้อย 8 3 1 3 12
24 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 8 2 0 6 10
25 วันครู2502 8 1 1 3 10
26 บ้านดอนก่อ 7 3 0 1 10
27 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 7 3 0 0 10
28 บ้านบ่อใหญ่ 7 2 2 2 11
29 บ้านโนนทองโนนสะอาด 7 2 2 0 11
30 เทศบาลบ้านส่องนางใย 7 1 2 3 10
31 บ้านดอนพยอม 7 0 2 1 9
32 บ้านโคกบัวค้อ 6 5 0 6 11
33 บ้านหนองโนอีดำ 6 4 4 4 14
34 บ้านดอนตูมดอนโด 6 3 3 0 12
35 บ้านมะกอก 6 3 2 3 11
36 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 6 3 0 0 9
37 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 6 2 1 4 9
38 บ้านคันธาร์ 6 2 1 0 9
39 บ้านหัวนา 6 1 3 1 10
40 บ้านกุดแคน 6 1 0 0 7
41 บ้านหนองโก 5 6 0 2 11
42 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 5 5 3 2 13
43 บ้านเก่าใหม่ 5 3 1 0 9
44 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 5 3 0 1 8
45 บ้านเหล่าจั่นนาภู 5 2 1 6 8
46 บ้านโดท่างาม 5 2 1 2 8
47 ชุมชนบ้านหมากค่า 5 2 0 2 7
48 บ้านบัวมาศ 5 2 0 1 7
49 บ้านท่าตูมดอนเรือ 5 2 0 0 7
50 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 5 2 0 0 7
51 บ้านหนองเขื่อนช้าง 5 2 0 0 7
52 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 5 1 0 1 6
53 บ้านโขงใหญ่ 5 1 0 1 6
54 บ้านหนองแวง 5 1 0 1 6
55 บ้านท่าขอนยาง 4 6 1 2 11
56 บ้านเม่นใหญ่ 4 4 0 3 8
57 บ้านนาสีนวน 4 4 0 0 8
58 บ้านหนองแวงหนองตุ 4 3 1 1 8
59 บ้านซองแมว 4 3 0 4 7
60 บ้านหนองตื่น 4 2 0 0 6
61 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 4 1 2 2 7
62 มัธยมชาญ 4 1 2 1 7
63 เทศบาลโพธิ์ศรี 4 1 2 1 7
64 บ้านตำแยหนองคู 4 1 1 2 6
65 บ้านขามเฒ่า 4 1 1 0 6
66 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 4 1 0 2 5
67 บ้านเหล่า 4 0 0 2 4
68 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 4 0 0 0 4
69 บ้านหันเชียงเหียน 3 8 2 0 13
70 ชุมชนบ้านดงเค็ง 3 5 2 1 10
71 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 3 5 1 3 9
72 บ้านดอนงัว 3 4 1 0 8
73 บ้านภูดิน 3 3 1 2 7
74 บ้านติ้วสันติสุข 3 3 0 0 6
75 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 3 2 5 3 10
76 บ้านหนองโจดสวนมอน 3 2 2 0 7
77 บ้านหนองหล่ม 3 2 0 1 5
78 บ้านหัวหนอง 3 2 0 0 5
79 บ้านโคกล่าม 3 1 1 1 5
80 บ้านวังไฮวังทอง 3 1 1 0 5
81 บ้านทัน 3 1 0 3 4
82 บ้านเหล่าโง้ง 3 1 0 1 4
83 บ้านหนองขุ่น 3 1 0 1 4
84 บ้านยางสามัคคี 3 1 0 0 4
85 อนุบาลแกดำ 3 0 2 3 5
86 บ้านหนองหว้าโนนทอง 3 0 1 2 4
87 บ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 3 0 1 1 4
88 บ้านห้วยทราย 3 0 1 0 4
89 บ้านโสกภารา 3 0 0 2 3
90 บ้านคอกม้า 3 0 0 1 3
91 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 3 0 0 1 3
92 บ้านวังปลาโด 3 0 0 0 3
93 บ้านสมศรี 3 0 0 0 3
94 บ้านดอนนา 3 0 0 0 3
95 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 3 0 0 0 3
96 บ้านท่าสองคอน 2 4 6 5 12
97 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 2 3 2 3 7
98 บ้านไส้จ่อ 2 3 1 0 6
99 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 2 3 0 1 5
100 บ้านพงโพด 2 2 2 0 6
101 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 2 2 1 0 5
102 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 2 2 0 4 4
103 บ้านหนองอุ่ม 2 2 0 3 4
104 บ้านเกิ้ง 2 2 0 1 4
105 บ้านดงมัน 2 1 2 1 5
106 บ้านหนองกุงเต่า 2 1 1 2 4
107 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 2 1 0 2 3
108 บ้านโพนละออม 2 1 0 0 3
109 บ้านลิ้นฟ้า 2 1 0 0 3
110 บ้านหนองบัวโนนมี้ 2 1 0 0 3
111 บ้านเขวาใหญ่ 2 1 0 0 3
112 บ้านแดง 2 0 2 1 4
113 บ้านจำนัก 2 0 1 2 3
114 บ้านบกพร้าว 2 0 1 0 3
115 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 2 0 0 1 2
116 บ้านหนองโดนหอกลอง 2 0 0 1 2
117 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 2 0 0 1 2
118 บ้านดอนเวียงจันทร์ 2 0 0 0 2
119 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 2 0 0 0 2
120 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 2 0 0 0 2
121 บ้านโนนสำราญ 2 0 0 0 2
122 อนุบาลพรเทพ 2 0 0 0 2
123 บ้านหนองสิม 1 4 1 2 6
124 บ้านหนองหิน 1 3 1 1 5
125 บ้านหัวขัว 1 3 0 1 4
126 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 1 3 0 0 4
127 ชุมชนบ้านมะค่า 1 2 2 1 5
128 บ้านป่าข่างโนนลาน 1 2 1 3 4
129 บ้านเชือกคุยเพ็ก 1 2 1 0 4
130 พัฒนศึกษา 1 2 0 1 3
131 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1 2 0 0 3
132 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1 2 0 0 3
133 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 1 2 0 0 3
134 เทศบาลสามัคคีวิทยา 1 2 0 0 3
135 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 1 1 1 2 3
136 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 1 1 1 1 3
137 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 1 1 1 1 3
138 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 1 1 1 0 3
139 เทศบาลบ้านค้อ 1 1 0 2 2
140 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1 1 0 2 2
141 บ้านใคร่นุ่น 1 1 0 2 2
142 บ้านโคกกลาง 1 1 0 1 2
143 บ้านโนนทอง 1 1 0 0 2
144 บ้านโสกแดง 1 1 0 0 2
145 บ้านโพธิ์เงิน 1 1 0 0 2
146 บ้านท่าปะทายโนนตูม 1 1 0 0 2
147 บ้านฝายป่าบัว 1 1 0 0 2
148 บ้านส้มโฮง 1 1 0 0 2
149 บ้านหมี่เหล่าน้อย 1 1 0 0 2
150 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 1 0 2 0 3
151 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1 0 1 3 2
152 บ้านฮ่องไผ่ 1 0 1 1 2
153 บ้านศาลา 1 0 1 0 2
154 บ้านนานกเขียน 1 0 0 2 1
155 อนุบาลบรบือ 1 0 0 2 1
156 บ้านเหล่าผักหวาน 1 0 0 2 1
157 บ้านโคกไร่ 1 0 0 1 1
158 บ้านโขงกุดหวาย 1 0 0 0 1
159 นิคมบ้านหัน 1 0 0 0 1
160 บ้านดอนบม 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองเจริญ 1 0 0 0 1
162 ชุมชนมิตรภาพ 0 3 3 1 6
163 บ้านเหล่ายาว 0 3 2 0 5
164 บ้านโพนงาม 0 3 0 1 3
165 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 3 0 0 3
166 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 0 2 1 1 3
167 บ้านโคกก่อ 0 2 0 2 2
168 บ้านโนนม่วง 0 1 4 1 5
169 บ้านหัวช้างหนองแสง 0 1 3 1 4
170 บ้านโพนสวาง 0 1 1 0 2
171 บ้านเลิงบ่อ 0 1 0 1 1
172 บ้านโคกศรี 0 1 0 1 1
173 บ้านขอนแก่นตะคุ 0 1 0 1 1
174 วัดนาดีวราราม 0 1 0 1 1
175 บ้านร่วมใจ 1 0 1 0 0 1
176 บ้านแก่นเท่า 0 1 0 0 1
177 บ้านเหล่าหนาด 0 1 0 0 1
178 บ้านนาแพงดอนไฮ 0 1 0 0 1
179 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 1 0 0 1
180 บ้านอุปราช 0 1 0 0 1
181 บ้านเปลือยดง 0 1 0 0 1
182 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
183 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 0 0 2 1 2
184 บ้านหนองบัว 0 0 2 0 2
185 บ้านโคกลิ่น 0 0 2 0 2
186 บ้านดอนดู่ 0 0 1 1 1
187 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 0 0 1 1 1
188 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 0 0 1 1 1
189 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 1 0 1
190 บ้านเป้า 0 0 1 0 1
191 บ้านดอนหน่อง 0 0 0 2 0
192 บ้านนาคูณ 0 0 0 1 0
193 บ้านหนองหวาย 0 0 0 1 0
194 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0
195 บ้านโคกกุง 0 0 0 0 0
196 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 0 0 0
197 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 0
198 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0
รวม 818 356 171 257 1,345