สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 14 7 4 25 35 10 4 3 49
2 อนุบาลมหาสารคาม 12 11 6 29 29 13 1 8 43
3 อนุบาลกิติยา 11 9 9 29 35 6 3 4 44
4 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 10 2 0 12 16 6 2 7 24
5 พระกุมารมหาสารคาม 8 11 8 27 41 8 3 3 52
6 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 7 4 2 13 16 6 2 3 24
7 บ้านหนองคู 7 1 1 9 13 7 2 3 22
8 หลักเมืองมหาสารคาม 6 8 2 16 25 3 6 1 34
9 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 6 4 3 13 17 5 1 5 23
10 บ้านหนองคูขาด 5 10 5 20 28 4 0 4 32
11 บ้านหินลาด 5 4 1 10 16 2 2 4 20
12 บ้านวังแสง 5 2 7 14 17 7 7 2 31
13 บ้านโนนทองโนนสะอาด 5 1 2 8 7 2 2 0 11
14 เทศบาลบ้านส่องนางใย 5 1 1 7 7 1 2 3 10
15 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 4 3 2 9 10 2 1 3 13
16 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 4 1 1 6 12 0 1 4 13
17 บ้านโนนเกษตร 4 0 2 6 9 4 1 2 14
18 บ้านหนองขามแสบง 3 5 1 9 13 1 2 3 16
19 บ้านดงน้อย 3 2 2 7 8 3 1 3 12
20 บ้านหนองจิก 3 2 1 6 10 4 3 3 17
21 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 3 1 0 4 5 1 0 1 6
22 บ้านนาดีศรีสุข 3 0 2 5 13 2 0 0 15
23 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 3 0 1 4 7 3 0 0 10
24 บ้านบ่อใหญ่ 3 0 1 4 7 2 2 2 11
25 บ้านเก่าใหม่ 3 0 1 4 5 3 1 0 9
26 บ้านโคกบัวค้อ 2 4 0 6 6 5 0 6 11
27 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 2 3 2 7 11 1 1 2 13
28 อนุบาลกันทรวิชัย 2 2 1 5 11 4 6 6 21
29 วันครู2502 2 2 0 4 8 1 1 3 10
30 บ้านดอนพยอม 2 2 0 4 7 0 2 1 9
31 บ้านหนองโนอีดำ 2 1 2 5 6 4 4 4 14
32 บ้านมะกอก 2 1 2 5 6 3 2 3 11
33 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 2 1 1 4 5 5 3 2 13
34 บ้านดอนตูมดอนโด 2 1 0 3 6 3 3 0 12
35 บ้านหนองโจดสวนมอน 2 1 0 3 3 2 2 0 7
36 บ้านคันธาร์ 2 0 0 2 6 2 1 0 9
37 บ้านคอกม้า 2 0 0 2 3 0 0 1 3
38 บ้านดงมัน 2 0 0 2 2 1 2 1 5
39 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 1 3 2 6 11 7 1 2 19
40 บ้านท่าตูมดอนเรือ 1 3 1 5 5 2 0 0 7
41 บ้านโดท่างาม 1 2 1 4 5 2 1 2 8
42 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1 2 1 4 5 2 0 0 7
43 บ้านซองแมว 1 2 1 4 4 3 0 4 7
44 บ้านเหล่า 1 2 0 3 4 0 0 2 4
45 บ้านยางสามัคคี 1 2 0 3 3 1 0 0 4
46 บ้านวังปลาโด 1 2 0 3 3 0 0 0 3
47 บ้านกุดแคน 1 1 1 3 6 1 0 0 7
48 บ้านหนองโก 1 1 1 3 5 6 0 2 11
49 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1 1 0 2 6 3 0 0 9
50 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1 1 0 2 4 1 2 2 7
51 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1 1 0 2 4 1 0 2 5
52 บ้านสมศรี 1 1 0 2 3 0 0 0 3
53 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 1 1 0 2 2 0 0 1 2
54 บ้านดอนเวียงจันทร์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
55 บ้านเหล่าจั่นนาภู 1 0 2 3 5 2 1 6 8
56 บ้านหนองเขื่อนช้าง 1 0 1 2 5 2 0 0 7
57 มัธยมชาญ 1 0 1 2 4 1 2 1 7
58 บ้านขามเฒ่า 1 0 1 2 4 1 1 0 6
59 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1 0 1 2 4 0 0 0 4
60 บ้านโคกล่าม 1 0 1 2 3 1 1 1 5
61 บ้านวังไฮวังทอง 1 0 1 2 3 1 1 0 5
62 บ้านเหล่าโง้ง 1 0 1 2 3 1 0 1 4
63 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1 0 1 2 2 1 0 2 3
64 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1 0 1 2 1 2 0 0 3
65 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1 0 0 1 6 2 1 4 9
66 บ้านหัวนา 1 0 0 1 6 1 3 1 10
67 บ้านหนองขุ่น 1 0 0 1 3 1 0 1 4
68 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1 0 0 1 3 0 0 1 3
69 บ้านแดง 1 0 0 1 2 0 2 1 4
70 บ้านหนองโดนหอกลอง 1 0 0 1 2 0 0 1 2
71 พัฒนศึกษา 1 0 0 1 1 2 0 1 3
72 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 1 0 0 1 1 1 1 1 3
73 บ้านโนนทอง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
74 บ้านโสกแดง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
75 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 0 4 2 6 8 2 0 6 10
76 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0 4 1 5 10 4 2 5 16
77 บ้านท่าขอนยาง 0 4 0 4 4 6 1 2 11
78 บ้านเม่นใหญ่ 0 3 0 3 4 4 0 3 8
79 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 0 2 1 3 5 3 0 1 8
80 บ้านภูดิน 0 2 1 3 3 3 1 2 7
81 บ้านโขงใหญ่ 0 2 0 2 5 1 0 1 6
82 บ้านพงโพด 0 2 0 2 2 2 2 0 6
83 บ้านติ้วสันติสุข 0 1 3 4 3 3 0 0 6
84 บ้านดอนก่อ 0 1 2 3 7 3 0 1 10
85 บ้านบัวมาศ 0 1 1 2 5 2 0 1 7
86 บ้านบกพร้าว 0 1 1 2 2 0 1 0 3
87 บ้านหนองหล่ม 0 1 0 1 3 2 0 1 5
88 บ้านไส้จ่อ 0 1 0 1 2 3 1 0 6
89 บ้านหนองอุ่ม 0 1 0 1 2 2 0 3 4
90 บ้านโพนละออม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
91 บ้านจำนัก 0 1 0 1 2 0 1 2 3
92 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
93 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
94 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 0 1 0 1 1 3 0 0 4
95 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
96 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
97 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 0 1 0 1 1 0 2 0 3
98 บ้านฮ่องไผ่ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
99 บ้านนานกเขียน 0 1 0 1 1 0 0 2 1
100 บ้านโขงกุดหวาย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 5 1 0 1 6
102 บ้านหนองแวงหนองตุ 0 0 1 1 4 3 1 1 8
103 บ้านหนองตื่น 0 0 1 1 4 2 0 0 6
104 บ้านตำแยหนองคู 0 0 1 1 4 1 1 2 6
105 ชุมชนบ้านดงเค็ง 0 0 1 1 3 5 2 1 10
106 อนุบาลแกดำ 0 0 1 1 3 0 2 3 5
107 บ้านหนองหว้าโนนทอง 0 0 1 1 3 0 1 2 4
108 บ้านดอนนา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
109 บ้านท่าสองคอน 0 0 1 1 2 4 6 5 12
110 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 0 0 1 1 2 2 0 4 4
111 บ้านโนนสำราญ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองสิม 0 0 1 1 1 4 1 2 6
113 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
114 เทศบาลบ้านค้อ 0 0 1 1 1 1 0 2 2
115 บ้านโพธิ์เงิน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
116 อนุบาลบรบือ 0 0 1 1 1 0 0 2 1
117 บ้านร่วมใจ 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
118 บ้านแก่นเท่า 0 0 1 1 0 1 0 0 1
119 ชุมชนบ้านหมากค่า 0 0 0 0 5 2 0 2 7
120 บ้านนาสีนวน 0 0 0 0 4 4 0 0 8
121 เทศบาลโพธิ์ศรี 0 0 0 0 4 1 2 1 7
122 บ้านหันเชียงเหียน 0 0 0 0 3 8 2 0 13
123 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 0 0 0 0 3 5 1 3 9
124 บ้านดอนงัว 0 0 0 0 3 4 1 0 8
125 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 3 2 5 3 10
126 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
127 บ้านทัน 0 0 0 0 3 1 0 3 4
128 บ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 0 0 0 0 3 0 1 1 4
129 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 3 0 1 0 4
130 บ้านโสกภารา 0 0 0 0 3 0 0 2 3
131 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
132 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 0 0 0 0 2 3 2 3 7
133 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 0 0 0 0 2 3 0 1 5
134 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
135 บ้านเกิ้ง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
136 บ้านหนองกุงเต่า 0 0 0 0 2 1 1 2 4
137 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
138 บ้านหนองบัวโนนมี้ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
139 บ้านเขวาใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
140 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
141 อนุบาลพรเทพ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 3 1 1 5
143 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 1 3 0 1 4
144 ชุมชนบ้านมะค่า 0 0 0 0 1 2 2 1 5
145 บ้านป่าข่างโนนลาน 0 0 0 0 1 2 1 3 4
146 บ้านเชือกคุยเพ็ก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
147 เทศบาลสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
148 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 0 0 0 0 1 1 1 2 3
149 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
150 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
151 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
152 บ้านใคร่นุ่น 0 0 0 0 1 1 0 2 2
153 บ้านท่าปะทายโนนตูม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านฝายป่าบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านส้มโฮง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านหมี่เหล่าน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 3 2
158 บ้านศาลา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
159 บ้านเหล่าผักหวาน 0 0 0 0 1 0 0 2 1
160 บ้านโคกไร่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
161 นิคมบ้านหัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านดอนบม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 ชุมชนมิตรภาพ 0 0 0 0 0 3 3 1 6
165 บ้านเหล่ายาว 0 0 0 0 0 3 2 0 5
166 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 3 0 1 3
167 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
168 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 0 0 0 0 0 2 1 1 3
169 บ้านโคกก่อ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
170 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 0 1 4 1 5
171 บ้านหัวช้างหนองแสง 0 0 0 0 0 1 3 1 4
172 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
173 บ้านเลิงบ่อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
174 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
175 บ้านขอนแก่นตะคุ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
176 วัดนาดีวราราม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
177 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านนาแพงดอนไฮ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านอุปราช 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านเปลือยดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 0 0 0 0 0 0 2 1 2
184 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 2 0 2
185 บ้านโคกลิ่น 0 0 0 0 0 0 2 0 2
186 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
187 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
188 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
189 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านเป้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านดอนหน่อง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
192 บ้านนาคูณ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 บ้านโคกกุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 204 174 122 500 818 356 171 257 1,345