สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 12 11 6 29 29 13 1 8 43
2 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 12 6 4 22 32 10 4 3 46
3 อนุบาลกิติยา 11 9 9 29 35 6 3 4 44
4 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 10 2 0 12 16 6 2 7 24
5 พระกุมารมหาสารคาม 8 11 8 27 41 8 3 3 52
6 บ้านหนองคู 7 1 1 9 12 7 2 2 21
7 หลักเมืองมหาสารคาม 6 8 2 16 25 3 6 1 34
8 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 6 3 2 11 14 6 2 3 22
9 บ้านหนองคูขาด 5 10 5 20 28 4 0 4 32
10 บ้านหินลาด 5 4 1 10 13 1 2 3 16
11 บ้านโนนทองโนนสะอาด 5 1 2 8 7 2 2 0 11
12 เทศบาลบ้านส่องนางใย 5 1 1 7 7 1 2 3 10
13 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 4 1 1 6 12 0 1 4 13
14 บ้านหนองขามแสบง 3 4 0 7 11 1 2 2 14
15 บ้านหนองจิก 3 2 1 6 10 4 3 3 17
16 บ้านดงน้อย 3 2 1 6 7 3 1 3 11
17 บ้านโนนเกษตร 3 0 2 5 7 4 1 2 12
18 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 3 0 1 4 7 3 0 0 10
19 บ้านโคกบัวค้อ 2 4 0 6 6 5 0 6 11
20 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 2 3 2 7 11 5 1 5 17
21 บ้านวังแสง 2 2 6 10 13 7 7 2 27
22 อนุบาลกันทรวิชัย 2 2 1 5 11 4 6 5 21
23 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 2 2 1 5 6 2 1 3 9
24 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 2 1 2 5 8 1 1 2 10
25 บ้านหนองโนอีดำ 2 1 2 5 6 4 4 4 14
26 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 2 1 1 4 5 5 3 2 13
27 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 2 1 0 3 4 1 0 0 5
28 บ้านหนองโจดสวนมอน 2 1 0 3 3 2 2 0 7
29 บ้านบ่อใหญ่ 2 0 1 3 6 2 2 2 10
30 บ้านคอกม้า 2 0 0 2 3 0 0 1 3
31 บ้านดงมัน 2 0 0 2 2 1 2 1 5
32 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 1 3 2 6 11 7 1 2 19
33 บ้านท่าตูมดอนเรือ 1 3 1 5 5 2 0 0 7
34 บ้านโดท่างาม 1 2 1 4 5 2 1 2 8
35 บ้านซองแมว 1 2 1 4 4 3 0 4 7
36 บ้านวังปลาโด 1 2 0 3 3 0 0 0 3
37 บ้านกุดแคน 1 1 1 3 6 1 0 0 7
38 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1 1 0 2 6 3 0 0 9
39 บ้านหนองโก 1 1 0 2 4 6 0 2 10
40 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1 1 0 2 4 1 2 2 7
41 บ้านสมศรี 1 1 0 2 3 0 0 0 3
42 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 1 1 0 2 2 0 0 1 2
43 บ้านเหล่าจั่นนาภู 1 0 2 3 5 2 1 6 8
44 บ้านหนองเขื่อนช้าง 1 0 1 2 5 2 0 0 7
45 มัธยมชาญ 1 0 1 2 4 1 2 1 7
46 บ้านขามเฒ่า 1 0 1 2 4 1 1 0 6
47 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1 0 1 2 4 0 0 0 4
48 บ้านโคกล่าม 1 0 1 2 3 1 1 1 5
49 บ้านวังไฮวังทอง 1 0 1 2 3 1 1 0 5
50 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1 0 1 2 2 1 0 2 3
51 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1 0 1 2 1 1 0 0 2
52 บ้านนาดีศรีสุข 1 0 0 1 8 2 0 0 10
53 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1 0 0 1 6 2 1 4 9
54 วันครู2502 1 0 0 1 5 1 1 3 7
55 บ้านดอนตูมดอนโด 1 0 0 1 4 3 3 0 10
56 บ้านหัวนา 1 0 0 1 3 1 3 1 7
57 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1 0 0 1 3 1 0 2 4
58 บ้านหนองขุ่น 1 0 0 1 3 1 0 1 4
59 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1 0 0 1 3 0 0 1 3
60 บ้านแดง 1 0 0 1 2 0 2 1 4
61 บ้านหนองโดนหอกลอง 1 0 0 1 2 0 0 1 2
62 พัฒนศึกษา 1 0 0 1 1 2 0 1 3
63 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
64 บ้านโนนทอง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
65 บ้านโสกแดง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
66 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0 4 1 5 10 4 2 5 16
67 บ้านท่าขอนยาง 0 3 0 3 4 5 1 2 10
68 บ้านเม่นใหญ่ 0 3 0 3 4 4 0 3 8
69 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 0 2 1 3 5 3 0 1 8
70 บ้านภูดิน 0 2 1 3 3 3 1 2 7
71 บ้านเหล่า 0 2 0 2 3 0 0 2 3
72 บ้านพงโพด 0 2 0 2 2 2 2 0 6
73 บ้านยางสามัคคี 0 2 0 2 2 1 0 0 3
74 บ้านดอนก่อ 0 1 2 3 7 3 0 1 10
75 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 0 1 2 3 5 2 0 5 7
76 บ้านบัวมาศ 0 1 1 2 5 2 0 1 7
77 บ้านมะกอก 0 1 1 2 3 3 2 3 8
78 บ้านบกพร้าว 0 1 1 2 2 0 1 0 3
79 บ้านหนองหล่ม 0 1 0 1 3 2 0 1 5
80 บ้านโขงใหญ่ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
81 บ้านดอนพยอม 0 1 0 1 3 0 2 1 5
82 บ้านหนองอุ่ม 0 1 0 1 2 1 0 3 3
83 บ้านโพนละออม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
84 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
85 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
86 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
87 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 0 1 0 1 1 0 2 0 3
88 บ้านนานกเขียน 0 1 0 1 1 0 0 2 1
89 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านติ้วสันติสุข 0 0 3 3 2 2 0 0 4
91 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 5 1 0 1 6
92 บ้านหนองแวงหนองตุ 0 0 1 1 4 3 1 1 8
93 บ้านตำแยหนองคู 0 0 1 1 4 1 1 2 6
94 บ้านหนองตื่น 0 0 1 1 3 2 0 0 5
95 บ้านดอนนา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
96 ชุมชนบ้านดงเค็ง 0 0 1 1 2 5 2 1 9
97 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 0 0 1 1 2 2 0 4 4
98 อนุบาลแกดำ 0 0 1 1 2 0 2 3 4
99 บ้านหนองหว้าโนนทอง 0 0 1 1 2 0 1 2 3
100 บ้านโนนสำราญ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
101 บ้านหนองสิม 0 0 1 1 1 4 1 2 6
102 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
103 เทศบาลบ้านค้อ 0 0 1 1 1 1 0 2 2
104 บ้านเหล่าโง้ง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
105 อนุบาลบรบือ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
106 บ้านร่วมใจ 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
107 บ้านแก่นเท่า 0 0 1 1 0 1 0 0 1
108 ชุมชนบ้านหมากค่า 0 0 0 0 5 2 0 2 7
109 บ้านนาสีนวน 0 0 0 0 4 4 0 0 8
110 เทศบาลโพธิ์ศรี 0 0 0 0 4 1 2 1 7
111 บ้านคันธาร์ 0 0 0 0 4 1 1 0 6
112 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 3 2 5 3 10
113 บ้านดอนงัว 0 0 0 0 3 2 1 0 6
114 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
115 บ้านทัน 0 0 0 0 3 1 0 3 4
116 บ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 0 0 0 0 3 0 1 1 4
117 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 3 0 1 0 4
118 บ้านโสกภารา 0 0 0 0 3 0 0 2 3
119 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
120 บ้านหันเชียงเหียน 0 0 0 0 2 7 2 0 11
121 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 0 0 0 0 2 3 2 3 7
122 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 0 0 0 0 2 3 1 2 6
123 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 0 0 0 0 2 3 0 1 5
124 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
125 บ้านเกิ้ง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
126 บ้านหนองกุงเต่า 0 0 0 0 2 1 1 2 4
127 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
128 บ้านหนองบัวโนนมี้ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
129 บ้านเขวาใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
130 อนุบาลพรเทพ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 3 1 1 5
132 บ้านไส้จ่อ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
133 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 1 3 0 1 4
134 ชุมชนบ้านมะค่า 0 0 0 0 1 2 2 1 5
135 บ้านป่าข่างโนนลาน 0 0 0 0 1 2 1 3 4
136 บ้านเชือกคุยเพ็ก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
137 เทศบาลสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
138 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
139 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 0 0 0 0 1 1 1 2 3
140 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
141 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
142 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
143 บ้านใคร่นุ่น 0 0 0 0 1 1 0 2 2
144 บ้านท่าปะทายโนนตูม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านส้มโฮง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านหมี่เหล่าน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 3 2
148 บ้านศาลา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
149 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
150 บ้านโคกไร่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
151 นิคมบ้านหัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านหนองเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านท่าสองคอน 0 0 0 0 0 4 6 5 10
154 ชุมชนมิตรภาพ 0 0 0 0 0 3 3 1 6
155 บ้านเหล่ายาว 0 0 0 0 0 3 2 0 5
156 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 3 0 1 3
157 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
158 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 0 0 0 0 0 2 1 1 3
159 บ้านเก่าใหม่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
160 บ้านโคกก่อ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
161 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
162 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 0 1 4 1 5
163 บ้านหัวช้างหนองแสง 0 0 0 0 0 1 3 1 4
164 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
165 บ้านเลิงบ่อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
166 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
167 บ้านขอนแก่นตะคุ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
168 วัดนาดีวราราม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
169 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านนาแพงดอนไฮ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านอุปราช 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านเปลือยดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านโพธิ์เงิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 0 0 0 0 0 0 2 1 2
177 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 2 0 2
178 บ้านโคกลิ่น 0 0 0 0 0 0 2 0 2
179 บ้านจำนัก 0 0 0 0 0 0 1 2 1
180 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
181 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
182 บ้านฮ่องไผ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
183 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
184 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านเป้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 บ้านดอนหน่อง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
187 บ้านเหล่าผักหวาน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
188 บ้านนาคูณ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 บ้านดอนเวียงจันทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 บ้านโคกกุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 171 148 109 428 720 342 171 248 1,233