สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระกุมารมหาสารคาม 41 8 3 3 52
2 อนุบาลกิติยา 35 6 3 4 44
3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 32 10 4 3 46
4 อนุบาลมหาสารคาม 29 13 1 8 43
5 บ้านหนองคูขาด 28 4 0 4 32
6 หลักเมืองมหาสารคาม 25 3 6 1 34
7 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 16 6 2 7 24
8 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 14 6 2 3 22
9 บ้านวังแสง 13 7 7 2 27
10 บ้านหินลาด 13 1 2 3 16
11 บ้านหนองคู 12 7 2 2 21
12 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 12 0 1 4 13
13 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 11 7 1 2 19
14 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 11 5 1 5 17
15 อนุบาลกันทรวิชัย 11 4 6 5 21
16 บ้านหนองขามแสบง 11 1 2 2 14
17 บ้านหนองจิก 10 4 3 3 17
18 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 10 4 2 5 16
19 บ้านนาดีศรีสุข 8 2 0 0 10
20 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 8 1 1 2 10
21 บ้านโนนเกษตร 7 4 1 2 12
22 บ้านดงน้อย 7 3 1 3 11
23 บ้านดอนก่อ 7 3 0 1 10
24 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 7 3 0 0 10
25 บ้านโนนทองโนนสะอาด 7 2 2 0 11
26 เทศบาลบ้านส่องนางใย 7 1 2 3 10
27 บ้านโคกบัวค้อ 6 5 0 6 11
28 บ้านหนองโนอีดำ 6 4 4 4 14
29 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 6 3 0 0 9
30 บ้านบ่อใหญ่ 6 2 2 2 10
31 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 6 2 1 4 9
32 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 6 2 1 3 9
33 บ้านกุดแคน 6 1 0 0 7
34 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 5 5 3 2 13
35 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 5 3 0 1 8
36 บ้านเหล่าจั่นนาภู 5 2 1 6 8
37 บ้านโดท่างาม 5 2 1 2 8
38 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 5 2 0 5 7
39 ชุมชนบ้านหมากค่า 5 2 0 2 7
40 บ้านบัวมาศ 5 2 0 1 7
41 บ้านท่าตูมดอนเรือ 5 2 0 0 7
42 บ้านหนองเขื่อนช้าง 5 2 0 0 7
43 วันครู2502 5 1 1 3 7
44 บ้านหนองแวง 5 1 0 1 6
45 บ้านหนองโก 4 6 0 2 10
46 บ้านท่าขอนยาง 4 5 1 2 10
47 บ้านเม่นใหญ่ 4 4 0 3 8
48 บ้านนาสีนวน 4 4 0 0 8
49 บ้านดอนตูมดอนโด 4 3 3 0 10
50 บ้านหนองแวงหนองตุ 4 3 1 1 8
51 บ้านซองแมว 4 3 0 4 7
52 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 4 1 2 2 7
53 มัธยมชาญ 4 1 2 1 7
54 เทศบาลโพธิ์ศรี 4 1 2 1 7
55 บ้านตำแยหนองคู 4 1 1 2 6
56 บ้านขามเฒ่า 4 1 1 0 6
57 บ้านคันธาร์ 4 1 1 0 6
58 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 4 1 0 0 5
59 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 4 0 0 0 4
60 บ้านมะกอก 3 3 2 3 8
61 บ้านภูดิน 3 3 1 2 7
62 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 3 2 5 3 10
63 บ้านหนองโจดสวนมอน 3 2 2 0 7
64 บ้านดอนงัว 3 2 1 0 6
65 บ้านหนองหล่ม 3 2 0 1 5
66 บ้านหนองตื่น 3 2 0 0 5
67 บ้านหัวหนอง 3 2 0 0 5
68 บ้านหัวนา 3 1 3 1 7
69 บ้านโคกล่าม 3 1 1 1 5
70 บ้านวังไฮวังทอง 3 1 1 0 5
71 บ้านทัน 3 1 0 3 4
72 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 3 1 0 2 4
73 บ้านหนองขุ่น 3 1 0 1 4
74 บ้านโขงใหญ่ 3 1 0 1 4
75 บ้านดอนพยอม 3 0 2 1 5
76 บ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 3 0 1 1 4
77 บ้านห้วยทราย 3 0 1 0 4
78 บ้านเหล่า 3 0 0 2 3
79 บ้านโสกภารา 3 0 0 2 3
80 บ้านคอกม้า 3 0 0 1 3
81 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 3 0 0 1 3
82 บ้านวังปลาโด 3 0 0 0 3
83 บ้านสมศรี 3 0 0 0 3
84 บ้านดอนนา 3 0 0 0 3
85 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 3 0 0 0 3
86 บ้านหันเชียงเหียน 2 7 2 0 11
87 ชุมชนบ้านดงเค็ง 2 5 2 1 9
88 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 2 3 2 3 7
89 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 2 3 1 2 6
90 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 2 3 0 1 5
91 บ้านพงโพด 2 2 2 0 6
92 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 2 2 1 0 5
93 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 2 2 0 4 4
94 บ้านเกิ้ง 2 2 0 1 4
95 บ้านติ้วสันติสุข 2 2 0 0 4
96 บ้านดงมัน 2 1 2 1 5
97 บ้านหนองกุงเต่า 2 1 1 2 4
98 บ้านหนองอุ่ม 2 1 0 3 3
99 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 2 1 0 2 3
100 บ้านยางสามัคคี 2 1 0 0 3
101 บ้านโพนละออม 2 1 0 0 3
102 บ้านลิ้นฟ้า 2 1 0 0 3
103 บ้านหนองบัวโนนมี้ 2 1 0 0 3
104 บ้านเขวาใหญ่ 2 1 0 0 3
105 อนุบาลแกดำ 2 0 2 3 4
106 บ้านแดง 2 0 2 1 4
107 บ้านหนองหว้าโนนทอง 2 0 1 2 3
108 บ้านบกพร้าว 2 0 1 0 3
109 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 2 0 0 1 2
110 บ้านหนองโดนหอกลอง 2 0 0 1 2
111 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 2 0 0 0 2
112 บ้านโนนสำราญ 2 0 0 0 2
113 อนุบาลพรเทพ 2 0 0 0 2
114 บ้านหนองสิม 1 4 1 2 6
115 บ้านหนองหิน 1 3 1 1 5
116 บ้านไส้จ่อ 1 3 1 0 5
117 บ้านหัวขัว 1 3 0 1 4
118 ชุมชนบ้านมะค่า 1 2 2 1 5
119 บ้านป่าข่างโนนลาน 1 2 1 3 4
120 บ้านเชือกคุยเพ็ก 1 2 1 0 4
121 พัฒนศึกษา 1 2 0 1 3
122 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1 2 0 0 3
123 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 1 2 0 0 3
124 เทศบาลสามัคคีวิทยา 1 2 0 0 3
125 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1 2 0 0 3
126 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 1 1 1 2 3
127 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 1 1 1 1 3
128 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 1 1 1 0 3
129 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 1 1 1 0 3
130 เทศบาลบ้านค้อ 1 1 0 2 2
131 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1 1 0 2 2
132 บ้านใคร่นุ่น 1 1 0 2 2
133 บ้านโคกกลาง 1 1 0 1 2
134 บ้านเหล่าโง้ง 1 1 0 1 2
135 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1 1 0 0 2
136 บ้านโนนทอง 1 1 0 0 2
137 บ้านโสกแดง 1 1 0 0 2
138 บ้านท่าปะทายโนนตูม 1 1 0 0 2
139 บ้านส้มโฮง 1 1 0 0 2
140 บ้านหมี่เหล่าน้อย 1 1 0 0 2
141 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 1 0 2 0 3
142 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1 0 1 3 2
143 บ้านศาลา 1 0 1 0 2
144 บ้านนานกเขียน 1 0 0 2 1
145 อนุบาลบรบือ 1 0 0 1 1
146 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 1 0 0 1 1
147 บ้านโคกไร่ 1 0 0 1 1
148 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 1 0 0 0 1
149 นิคมบ้านหัน 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองเจริญ 1 0 0 0 1
151 บ้านท่าสองคอน 0 4 6 5 10
152 ชุมชนมิตรภาพ 0 3 3 1 6
153 บ้านเหล่ายาว 0 3 2 0 5
154 บ้านโพนงาม 0 3 0 1 3
155 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 3 0 0 3
156 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 0 2 1 1 3
157 บ้านเก่าใหม่ 0 2 1 0 3
158 บ้านโคกก่อ 0 2 0 2 2
159 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 0 2 0 0 2
160 บ้านโนนม่วง 0 1 4 1 5
161 บ้านหัวช้างหนองแสง 0 1 3 1 4
162 บ้านโพนสวาง 0 1 1 0 2
163 บ้านเลิงบ่อ 0 1 0 1 1
164 บ้านโคกศรี 0 1 0 1 1
165 บ้านขอนแก่นตะคุ 0 1 0 1 1
166 วัดนาดีวราราม 0 1 0 1 1
167 บ้านร่วมใจ 1 0 1 0 0 1
168 บ้านแก่นเท่า 0 1 0 0 1
169 บ้านเหล่าหนาด 0 1 0 0 1
170 บ้านนาแพงดอนไฮ 0 1 0 0 1
171 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 1 0 0 1
172 บ้านอุปราช 0 1 0 0 1
173 บ้านเปลือยดง 0 1 0 0 1
174 บ้านโพธิ์เงิน 0 1 0 0 1
175 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
176 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 0 0 2 1 2
177 บ้านหนองบัว 0 0 2 0 2
178 บ้านโคกลิ่น 0 0 2 0 2
179 บ้านจำนัก 0 0 1 2 1
180 บ้านดอนดู่ 0 0 1 1 1
181 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 0 0 1 1 1
182 บ้านฮ่องไผ่ 0 0 1 1 1
183 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 0 0 1 1 1
184 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 1 0 1
185 บ้านเป้า 0 0 1 0 1
186 บ้านดอนหน่อง 0 0 0 2 0
187 บ้านเหล่าผักหวาน 0 0 0 2 0
188 บ้านนาคูณ 0 0 0 1 0
189 บ้านหนองหวาย 0 0 0 1 0
190 บ้านดอนเวียงจันทร์ 0 0 0 0 0
191 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0
192 บ้านโคกกุง 0 0 0 0 0
193 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 0 0 0
194 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 0
195 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0
รวม 720 342 171 248 1,481