หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
2 นายวัชรเกียรติ ภูล้อมพลอย จนท.ธุรการ บันทึกคะแนน
3 นางสาวศิริพร โยทะคง ครูธุรการโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู บันทึกคะแนน
4 นายภูวดล กุลอุปฮาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน บันทึกคะแนน
5 นายวีรศักดิ์ พลขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน บันทึกคะแนน
6 นายทองหล่อ ยมศรีเคน รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7 ดร.พุทธารัตน์ ทะสา ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8 นายสถิตย์ บุญพิคำ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9 นายรัฐกร ลงคำ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 นายภูมินทร์ บุญหล้า ครูโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด คณะกรรมกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 นางศิริพันธ์ วิทิตธุรนัย ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก คณะกรรมกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12 นางวัชราภรณ์ หานะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซองแมว คณะกรรมกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 นางสาวอิสรีย์ สาครสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ คณะกรรมกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14 นางจรีรัตน์ ทับพิมพ์แสน ครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู คณะกรรมกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15 นางบุญร่วม ขันแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]